giáo án ngữ văn 8 bài 1 tôi đi học 49

469 12 0
  • Loading ...
1/469 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:12

Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: Ngy son: 16/08/2014 Ngy ging: 18/08/2014 Tit 1: TễI I HC ( Thanh Tnh ) A MC TIấU CN T Cm nhn c tõm trng, cm giỏc ca nhõn vt Tụi bui tu trng u tiờn mt on trớch truyn cú s dng kt hp cỏc yu t miờu t v biu cm 1/ Kin thc: Giỳp hc sinh : - Nm c ct truyn ,nhõn vt,s kin on trớch Tụi i hc - Cm nhn c tõm trng hi hp, cm giỏc b ng ca nhõn vt tụi bui tu trng u tiờn i - Thy c ngũi bỳt xuụi giu cht th, gi d v tr tỡnh man mỏc ca Thanh Tnh 2/ K nng: - c hiu on trớch t s cú yu t miờu t v biu cm - Trỡnh by nhng suy ngh, tỡnh cm v mt s vic cuc sng ca bn thõn 3/ Thỏi : GD tỡnh yờu gia ỡnh,yờu trng lp,quý trng thy cụ B CHUN B: - GV: Mt s hỡnh nh v ngy tu trng,bi hỏt cú liờn quan - HS:c bn v tr li cõu hi phn c hiu C TIN TRèNH LấN LP: C1/ n nh t chc: - Kim tra s s: - Gii thiu chng trỡnh Ng 8: C2/ Kim tra bi c: Kim tra s chun b nh ca hc sinh C3/ Bi mi : *GV gii thiu vo bi: Gi 1-2 HS ng ti ch núi v cm xỳc ca mỡnh ngy tu trng (hoc ngy u tiờn i hc) m cỏc em ó tng tri qua Hot ng ca GV v HS Hot ng 1: GV cho HS t tỡm hiu v tỏc gi- tỏc phm GV: Em hóy gii thiu vi nột v tỏc gi? Cỏ nhõn HS: Tr li GV gii thiu: Nhng truyn ngn hay nht ca Thanh Tnh u toỏt lờn v p Giáo án Ngữ văn Vỵ Ghi bng I Gii thiu chung: Tỏc gi - Thanh Tnh ( 1911 1988 ) - Tờn khai sinh l Trn Vn Ninh - Quờ Hu - Trong s nghip sỏng tỏc ụng cú mt nhiu lnh vc nhng thnh cụng Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: ờm du, tro, nh nhng thm sõu mang d v va man mỏc bun thng va ngt ngo, quyn luyn GV: Truyn ngn Tụi i hc in truyn gỡ ca tỏc gi ? GV cht: Truyn ngn khụng thuc loi cha ng nhiu xó hi, nhiu s kin, nhõn vt Ton b tỏc phm l nhng k nim mn man v bui tu trng u tiờn ca nhõn vt tụi nhng k nim y c din t theo dũng hi tng ca nhõn vt HD c: nh nhng, sỏng GV c mu gi HS c ni tip HS khỏc nhn xột GV yờu cu HS gii thớch cỏc t: lng lo nhỡn, bt giỏc, lm nhn -> HS khỏc nhn xột, b sung -> GV cht ý GV: Vn bn c tỏc gi s dng nhng phng thc biu t no? HS: Tr li GV nhn xột b sung GV: Vn bn thuc th loi gỡ? HSYK Hot ng 2: Cho HS c cõu u GV: Ni nh bui tu trng ca t/g c ngun t thi im no? HS: Phỏt hin, tr li GV: Hỡnh nh no ó gi lờn lũng nhõn vt tụi v bui tu trng u tiờn ca mỡnh? HS: Tr li GV: Nhng hỡnh nh y ó khin cho nhõn vt tụi cú nhng cm giỏc nh th no v tõm trng sao? Cỏ nhõn GV: T h/nh ca nhng em nh ó lm Giáo án Ngữ văn Vỵ hn c l truyn ngn v th Tỏc phm Truyn ngn Tụi i hc in Quờ mxut bn nm 1941 T khú : 2,6,7 Phng thc biu t: T s + miờu t+ biu cm Th loi Truyn ngn hi tng II Tỡm hiu bn Khi ngun k nim - Cui thu, lỏ rng nhiu - Cú nhng ỏm mõy bng bc - Thy nhng em nh rt rố nỳp di nún m ln u n trng -> Cm giỏc sỏng, tõm trng tng bng rn ró =>Nh v bui tu trng u tiờn Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: cho t/gi nh v iu gỡ? ca mỡnh HS khỏ-gii Ging: T hin ti nh v d vóng:bin chuyn ca t tri cui thu v h/nh my em nh rt rố->lm cho n/vt tụi nh li ngy y cựng nhng k/nim sỏng GV: Em cú nhn xột gỡ v cỏch miờu t ca tỏc gi on ny? HS khỏ-gii Bỡnh: Bng cm nhn v miờu t tinh t, tỏc gi ó th hin cm xỳc sỏng, ờm du ca mỡnh ging ngt ngo, tỡnh cm C-4 Cng c bi : GV cng c li ni dung tit hc C-5: Hng dn hc nh - Nm vng tỏc gi, tỏc phm - Nm chc phn - Chun b : Tụi i hc (tip theo) Rỳt kinh nghim: Giáo án Ngữ văn Vỵ Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: Ngy son: 16/08/2014 Ngy ging: 19/08/2014 Tit 2: TễI I HC (Tip theo) ( Thanh Tnh ) A MC TIấU CN T Cm nhn c tõm trng, cm giỏc ca nhõn vt Tụi bui tu trng u tiờn mt on trớch truyn cú s dng kt hp cỏc yu t miờu t v biu cm 1/ Kin thc: Giỳp hc sinh : - Nm c ct truyn ,nhõn vt,s kin on trớch Tụi i hc - Cm nhn c tõm trng hi hp, cm giỏc b ng ca nhõn vt tụi bui tu trng u tiờn i - Thy c ngũi bỳt xuụi giu cht th, gi d v tr tỡnh man mỏc ca Thanh Tnh 2/ K nng: - c hiu on trớch t s cú yu t miờu t v biu cm - Trỡnh by nhng suy ngh, tỡnh cm v mt s vic cuc sng ca bn thõn 3/ Thỏi : GD tỡnh yờu gia ỡnh,yờu trng lp,quý trng thy cụ B CHUN B: - GV: Mt s hỡnh nh v ngy tu trng,bi hỏt cú liờn quan - HS:c bn v tr li cõu hi phn c hiu C TIN TRèNH LấN LP: C1/ n nh t chc: C2/ Kim tra bi c: Em hóy gii thiu vi nột v tỏc gi Thanh Tnh v tỏc phm Tụi i hc? C3/ Bi mi : Hot ng ca GV v HS Ghi bng Hot ng 2: II Tỡm hiu bn GV: c ton b truyn ngn, em thy Khi ngun k nim nhng k nim ca tỏc gi c din t Tõm trng, cm giỏc ca nhõn vt theo trỡnh t nh th no? tụi HS: Theo trỡnh t khụng gian v thi gian Chuyn ý: Vy nhng k nim y c Giáo án Ngữ văn Vỵ Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: din t theo trỡnh t khụng gian v thi gian nh th no chỳng ta cựng tỡm hiu GV: Tỡm nhng hỡnh nh, chi tit th a Trờn ng cựng m n hin tõm trng v cm giỏc ca nhõn trng vt tụi thi im ny? HS: Tỡm kim,tr li - Cnh vt thay i GV nhn xột, b sung - Cm thy cú s thay i ln lũng mỡnh - Thy mỡnh trang trng, ng n - Cn thõn nõng niu, lỳng tỳng cm sỏch v GV: Nhng chi tit ny ó th hin -> hi hp, mi m c tõm trng, cm giỏc gỡ ca nhõn vt tụi ? HS: Trỡnh by Bỡnh cht: Nhõn vt tụi cú tõm trng nh vy l do: lũng tụi ang cú s thay i ln hụm tụi i hc c thnh mt cu hc trũ, hin thc m nh m GV: Cõu Tụi khụng li qua nh thng Sn na gi cho em suy ngh gỡ? HS: Cu ó tm bit nhng thỳ vui quen thuc hng ngy -> cu ó ln lờn mt chỳt b Khi n trng hc: Chuyn ý: Dũng tõm trng ca nhõn vt tụi tip tc c din t no? - Sõn trng dy c ngi, cng qun GV: Nhõn vt tụi nhn thy ngụi ỏo sch s, gng mt vui ti, sỏng sa trng ngy tu trng nh th no? -> nỏo nc ,vui v HSYK GV: Em cú nhn xột gỡ v khụng khớ ca ngy tu trng? GV dn dt: Trc ú my hụm, nhõn vt tụi thy trng lng M Lớ l mt ni xa l v cú cm tng nh trng Giáo án Ngữ văn Vỵ Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: cao rỏo v sch s hn cỏc nh lng GV: Nhng ln ny ngụi trng c cm nhn sao? HS: Trao i, trỡnh by GV: ng trc ngụi trng nh th nhn vt tụi cú cm giỏc v tõm trng gỡ? HS: Tr li GV: Sau mt hi trng thỳc vang di, sp bc vo lp nhõn vt tụi cm thy nh th no? HS: Tr li Bỡnh cht: Nhng ting khúc thỳt thớt hay nc n bt rt t nhiờn nh phn ng dõy chuyn lỳc y v cm thy mỡnh bc vo mt th gii khỏc v cỏch xa m hn bao gi ht -> n tng khú quờn, k nim sõu sc i vi nhõn vt tụi HS c li on vn: {Mựi hng -> n ht - Ngụi trng xinh xn, oai nghiờm khỏc thng Giáo án Ngữ văn Vỵ -> Thy mỡnh nh -> lo s v - Nghe gi tờn mỡnh -> hi hp, git mỡnh, lỳng tỳng - Ri tay m vo lp -> s, nc n khúc c Lỳc bc vo lp hc: - Va xa l va gn gi vi tt c - Ng ngng, t tin, nghiờm trang GV: Nhõn vt tụi cú cm giỏc gỡ - > bc vo gi hc u tiờn bc vo lp? HS khỏ-gii Bỡnh cht: Hỡnh nh mt chim trớ tụi cng nh cu hc trũ nh luụn trõn trng, yờu mn nhng k nim tui th v cú nhng c m bay cao dang rng ụi cỏnh gia bu tri trớ thc Chuyn ý: Ngoi nhõn vt tụi thỡ 3/ n tng ca n/vt tụi v thy giỏo bn cũn nhc ti nhng na? v nhng ngi xung quanh GV: S quan tõm ca cha m nh th - Ph huynh: chun b chu ỏo, trõn trng no? d bui l HS: Trỡnh by - ễng c: t tn, bao dung GV: Nhng c ch, li núi ca ụng - Thy giỏo tr: vui tớnh, giu tỡnh thng Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: c, thy giỏo tr chng t h l ngi nh th no? Tho lun nhúm: nhúm GV: Qua ú, em hiu gỡ v vai trũ ca gia ỡnh, nh trng i vi th h tr? TH- GD: Cng trng m NV7 Cn phi yờu mn g,quý trng thy cụ -> Chuyn ý: GV: Em hóy nhn xột v c sc ngh thut ca tỏc phm? Cỏ nhõn Gi ý: B cc? Trỡnh t hi tng ca n/vt? NT th hin tõm trng ca n/vt tụi? * Dựng k thut khn ph bn: Tỏc gi ó s dng NT c sc, ú l bin phỏp NT gỡ ? (Mi HS vit cõu tr li ca cỏ nhõn mỡnh giy) Hóy tỡm nhng chi tit m tỏc gi s dng bin phỏp NT y v nờu tỏc dng ca chỳng ? (C nhúm cựng lm) - HS trỡnh by ý kin ? Sc hp dn ca tỏc phm c to nờn t õu? GV bỡnh: Cỏc h/nh SS trờn xt hin nhng thi im khỏc th hin tõm trng cm xỳc khỏc ca n/vt tụi õy l nhng h/nh SS giu h/nh,giu sc gi cm c gn vi nhng cnh sc TN ti sỏng, tr tỡnh GD: Cn kt hp, s dng sỏng to cỏc hỡnh nh so sỏnh vit GV giỳp hc sinh tng kt bi hc bng ghi nh ( sgk) C-4 Cng c bi : HS c li ghi nh C-5: Hng dn hc nh yờu -> Mt m/trng giỏo dc m ỏp,l ngun nuụi dng cỏc em trng thnh Giáo án Ngữ văn Vỵ III Tng kt ( ghi nh ) - Ni dung : Tõm trng ,cm xỳc ca nhõn vt tụi v bui tu trng u tiờn s mi khng th no qun kớ c ca nh Thanh Tnh -Ngh thut : S dng yu t t s , miu t v biu cm, hỡnh nh so snh c ỏo Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: - Vit mt on ghi li n tng ca em bui tu trng u tiờn - Hc bi: Ni dung phn ghi nh sgk - Chun b bi: Tớnh thng nht v ch ca bn Rỳt kinh nghim: Ngy son: 16/08/2014 Ngy ging: 21/08/2014 Tit 3: TNH THNG NHT V CH CA VN BN A MC TIấU CN T - Thy c tớnh thng nht v ch ca bn v xỏc nh c ch ca mt bn c th - Bit vit mt bn bo m tớnh thng nht v ch 1/ Kin thc: Ch ca bn, nhng biu hin ca ch moat bn bn 2/ K nng: - c - hiu v cú kh nng bao quỏt ton b bn - Trỡnh by c mt bn (núi-vit )cú tớnh thng nht v ch - Tớch hp: bn Tụi i hc 3/ Thỏi : Khi vit cn trung vo mt ch B CHUN B: - GV: Giỏo ỏn, bng ph - HS: Chun b bi theo cõu hi SGK C TIN TRèNH LấN LP: C1/ n nh t chc: C2/ Kim tra bi c: Kim tra s chun b nh ca hc sinh C3/ Bi mi : lp chỳng ta ó hc v tớnh liờn kt v mch lc bn Mt bn nu khụng cú tớnh mch lc v tớnh liờn kt thỡ khụng m bo c tớnh ch ca bn Vy th no l ch ca bn? Bi hc hụm s giỳp chỳng ta hiu c ny Hot ng ca GV v HS Ghi bng *Hot ng 1: I/ Ch ca bn - GV yờu cu HS nh li bn Tụi i hc - Hng dn hc sinh chia thnh Giáo án Ngữ văn Vỵ Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 nhúm tho lun theo cp Cõu hi tho lun: Nhúm 1: i tng c núi n bn l ai? Vn bn vit v iu gỡ? - i tng l tụi- tỏc gi - Vn bn vit v nhng k nim ngy u tiờn i hc nhng ngy th u ca nhõn vt tụi Nhúm 2: Tỏc gi nh li nhng k nim sõu sc no thi th u ca mỡnh? - Nhng tõm trng rt rố, s st, lo s vtrong bui tu trng u tiờn ca mỡnh Nhúm 3: S hi tng y ó gi lờn nhng cm giỏc gỡ lũng tỏc gi? - Nhng hi tng y gi cm giỏc sỏng, thit tha lũng tỏc gi Nhúm 4: Vn chớnh ( ch yu) ca bn Tụi i hc l gỡ? - Nhng k nim sỏng, cm xỳc bõng khuõng ca nhõn vt tụi bui tu trng u tiờn ca mỡnh GV cht ý: Vn ch yu ny gi l ch ca bn GV: Vy ch ca bn l gỡ? HS: Trỡnh by * Hot ng 2: - GV yờu cu hs c bn Rng c quờ tụi - HS thc hin c c lp theo dừi GV: Em hóy xỏc nh i tng v chớnh ca bn? HSYK - i tng: rng c - Vn chớnh: S gn bú v tỡnh cm Giáo án Ngữ văn Vỵ Năm học: L i tng v chớnh m bn biu t II Tớnh thng nht v ch ca bn Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 ca ngi dõn sụng Thao vi rng c quờ mỡnh GV: Ngoi trờn thỡ bn cú cũn biu t ch no na khụng? Cỏ nhõn GV cht: Vn bn ó cú s thng nht v ch GV: Em cú nhn xột gỡ v tớnh thng nht v ch ca bn? HS khỏ-gii GDHS: Khi vit cn trung vo mt ch GV: Vy mun m bo tớnh thng nht v ch ca bn ta phi lm gỡ? GV: Cn c vo õu bit c bn Tụi i hc núi lờn nhng k nim ca tỏc gi bui tu trng u tiờn? Tho lun cp ụi - Cn c vo nhan ca bn Tụi i hc - Cn c vo nhng t ng, quan h gia cỏc phn bn *Hot ng 3: BT - Gi hc sinh c v xỏc nh yờu cu BT - HS tho lun trao i v tr li BT3 - Gi hc sinh c v xỏc nh yờu cu BT - HS ng ti ch lm vic cỏ nhõn Giáo án Ngữ văn Vỵ Năm học: - Ch biu t ch ó xỏc nh, khụng xa ri hay lc sang ch khỏc - Yờu cu vit hoc hiu mt bn: xỏc nh c ch th hin nhan , mc, quan h gia cỏc phn ca bn v cỏc t ng then cht thng lp i lp li III Luyn tõp BT1 í lm cho bi vit lc : b, d BT3 iu chnh li cỏc t, ý cho phự hp b ng lng tr nờn mi l c Bui mai hụm y, m õu ym nm tay dn n trng trờn ng lng quen thuc d mt ý ngh non nt va ngõy th c ny sinh: mun th sc mỡnh nh mt hc sinh thc th e n sõn trng, mt cm giỏc l va ny sinh: sõn trng rng, ngụi trng cao hn 10 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: Giỳp hc sinh ỏnh giỏ kh nng dng linh hot theo hng tớch hp cỏc kin thc v k nng ca c ba phn Vn, ting Vit, Tp lm mt bi kim tra Nng lc dng cỏc phng thc t s, ngh lun kt hp vi biu cm, miờu t, phng thc thuyt minh v lp lun mt bi Giỏo dc ý thc c lp lm bi B Phng tin thc hin: Giỏo ỏn, bi, ỏp ỏn Kim tra vit C Tin trỡnh dy hc: T chc: 8A 8B 8D Kim tra bi c: Khụng Bi mi bi I Phn trc nghim La chn phng ỏn ỳng A (B,C,D) tr li cỏc cõu hi Cõu Vn bn Nc i Vit ta c trớch t tỏc phm no? Chiu di ụ Hch tng s C Bỡnh Ngụ i cỏo Bn lun v phộp hc Cõu Tỏc phm ú c vit vo thi kỡ no? Thi kỡ nc ta chng quõn Tng Thi kỡ nc ta chng quõn Nguyờn Thi kỡ nc ta chng quõn Thanh Thi kỡ nc ta chng quõn Minh Cõu Vn bn trờn vit theo th loi gỡ? Th Cỏo Hch Chiu Cõu Nhn xột no ỳng cỏc nhn xột sau? Cỏo c vit bng xuụi Cỏo c vit bng vn Cỏo c vit bng xuụi hay vn nhng phn ln c vit bng bin ngu Cỏo c vit bng bin ngu Cõu Tỏc phm Bỡnh Ngụ i cỏo i thi im no? Trc cuc khỏng chin bt u Sau cuc khỏng chin thng li Giáo án Ngữ văn Vỵ 455 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: Lỳc cuc khỏng chin sp kt thỳc C thi im trờn u khụng ỳng Cõu Bao trựm lờn ton b on trớch trờn l t tng, tỡnh cm gỡ? Lũng cm thự gic Tinh thn lc quan Lũng t ho dõn tc T tng nhõn ngha Cõu Kiu hnh ng núi no c s dng on trớch sau? Nh nc i Vit ta t trc Vn xng nn hin ó lõu Nỳi sụng b cừi ó chia Phong tc Bc Nam cng khỏc Hnh ng trỡnh by Hnh ng hi Hnh ng bc l cm xỳc Hnh ng iu khin Cõu Ch hin bn trờn c hiu l gỡ? Nhng tỏc phm chng Nhng ngi ti gii Truyn thng lch s v vang Truyn thng húa lõu i v tt p Cõu Cõu Lu Cung tham cụng nờn tht bi thuc kiu cõu gỡ? Cõu nghi Cu cu khin Cõu cm thỏn Cõu trn thut Cõu 10 T no cỏc t sau khụng phi l t Hỏn Vit? Nhõn ngha C c lp Xem xột D Tiờu vong Phn II T lun Nc i Vit ta l ỏng trn y lũng t ho dõn tc Hóy vit bi gii thiu v tỏc gi, hon cnh i ca tỏc phm v lm sỏng t ni dung nhn xột trờn ỏp ỏn Phn I Cõu 10 Chn C D B C B C A D C B Phn II Giáo án Ngữ văn Vỵ 456 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: Bi vit cú s kt hp gia thuyt minh v ngh lun Cú hai ni dung cn thuyt minh l v tỏc gi v hon cnh i tỏc phm V ngh lun, HS cn lm sỏng t ni dung bao trựm lờn on trớch Nc i Vit ta l lũng t ho dõn tc Cỏc ý chớnh cn nờu c: a Tỏc gi on trớch l Nguyn Trói (1380-1442), ngi ó tng sỏt cỏnh cựng Lờ Li lónh o cuc khỏng chin chng quõn Minh, ngi cú cụng lao to ln nhng sau ny b cht mt cỏch oan ung Nguyn Trói l ngi anh hựng dõn tc, nh húa ng thi l nh vn, nh th ln ca dõn tc b Hon cnh i ca tỏc phm: Nc i Vit ta c trớch t tỏc phm Bỡnh Ngụ i cỏo Bi i cỏo ny Nguyn Trói tha lnh Lờ Li son tho sau cuc khỏng chin chng quõn Minh va kt thỳc (nm 1428) tuyờn b chin thng c V ni dung cn lm sỏng t cỏc ý sau: - T ho v dõn tc ó cú mt nn hin, mt truyn thng húa tt p, lõu i - T ho v mt t nc cú lónh th riờng, phong tc quỏn riờng - T ho v mt dõn tc cú truyn thng lch s v vang - T ho v mt dõn tc luụn cú ngi ti gii, thao lc - T ho v mt t nc cú nhiu chin cụng vang lng ó c lu danh s sỏch * Biu im: Phn a c 1,5 Phn b c 1Phn c c 2,5 Li v hỡnh thc trỡnh by, ch vit t cõu, chớnh t, din t tựy vo mc tr im IV Cng c: Nhn xột gi lm bi V HDVN: ễn phn ngh lun **************************************************** ============================================================ Giáo án Ngữ văn Vỵ 457 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: KIEM TRA TIENG VIET I bi Cõu c on trớch sau v thc hin yờu cu cho bờn di Tụi bt ci bo lóo(1): - Sao c lo xa th (2)? C cũn khe lm cha cht õu m s (3)! C c tin y m n, lỳc cht hóy hay (4)! Ti gỡ bõy gi nhn m tin li (5)? - Khụng, ụng giỏo (6))! n mói ht i thỡ lỳc cht ly gỡ m lo liu (7)? Xp cỏc cõu nờu bi vo bng tng kt theo mu sau: (2) Cõu Kiu cõu Hnh ng núi c Cỏch dựng (Trc tip hay giỏn thc hin tip) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Cõu Xột cỏc trng hp sau v tr li cõu hi: a Lom khom di nỳi, tiu vi chỳ, Lỏc ỏc bờn sụng, ch my nh (B Huyn Thanh Quan) b Bao li ngc, chỳng tụi ghi xng ty (T Hu) c Ming ụng, ụng núi, ỡnh lng, ụng ngi (Ngụ Tt T) d Vn ngh, bn y gii lm e Bỏt ny ch phn thy y nhộ! (Ngụ Tt T) * Xỏc nh ch ng ca mi cõu trờn (1) * Sp xp li cỏc t ng theo trt t thụng thng ca mi cõu (1,5) * õy l cỏc cõu cú ti c t lờn trc Em hóy núi rừ dng ý ca ngi núi mi cõu? (2,5) Cõu Phỏt hin cỏc li din t sai lụgic ca cỏc cõu sau v sa li cho ỳng (3) Giáo án Ngữ văn Vỵ 458 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: a Bi th khụng ch hay v ngh thut m cũn sc so v ngụn t b Ch Du rt cn cự, chu khú nờn ch rt mc yờu thng chng c Ngi chin s y ó b hai vt thng, mt vt thng ngc v mt vt thng vo gii phúng Si Gũn Giáo án Ngữ văn Vỵ 459 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: KIM TRA HC Kè II - NG VN I Phn trc nghim La chn phng ỏn ỳng A (B,C,D) tr li cỏc cõu hi Cõu Vn bn Nc i Vit ta c trớch t tỏc phm no? Chiu di ụ Hch tng s C Bỡnh Ngụ i cỏo Bn lun v phộp hc Cõu Tỏc phm ú c vit vo thi kỡ no? Thi kỡ nc ta chng quõn Tng Thi kỡ nc ta chng quõn Nguyờn Thi kỡ nc ta chng quõn Thanh Thi kỡ nc ta chng quõn Minh Cõu Vn bn trờn vit theo th loi gỡ? Th Cỏo Hch Chiu Cõu Nhn xột no ỳng cỏc nhn xột sau? Cỏo c vit bng xuụi Cỏo c vit bng vn Cỏo c vit bng xuụi hay vn nhng phn ln c vit bng bin ngu Cỏo c vit bng bin ngu Cõu Tỏc phm Bỡnh Ngụ i cỏo i thi im no? Trc cuc khỏng chin bt u Sau cuc khỏng chin thng li A Lỳc cuc khỏng chin sp kt thỳc B C thi im trờn u khụng ỳng Cõu Bao trựm lờn ton b on trớch trờn l t tng, tỡnh cm gỡ? A Lũng cm thự gic B Tinh thn lc quan C Lũng t ho dõn tc D T tng nhõn ngha Cõu Kiu hnh ng núi no c s dng on trớch sau? Nh nc i Vit ta t trc Vn xng nn hin ó lõu Nỳi sụng b cừi ó chia Phong tc Bc Nam cng khỏc Giáo án Ngữ văn Vỵ 460 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: A Hnh ng trỡnh by B Hnh ng hi C Hnh ng bc l cm xỳc D Hnh ng iu khin Cõu Ch hin bn trờn c hiu l gỡ? A Nhng tỏc phm chng B Nhng ngi ti gii C Truyn thng lch s v vang D Truyn thng húa lõu i v tt p Cõu Cõu Lu Cung tham cụng nờn tht bi thuc kiu cõu gỡ? A Cõu nghi B Cu cu khin C Cõu cm thỏn D Cõu trn thut Cõu 10 T no cỏc t sau khụng phi l t Hỏn Vit? A Nhõn ngha B Xem xột C c lp D Tiờu vong Phn II T lun Nc i Vit ta l ỏng trn y lũng t ho dõn tc Hóy vit bi gii thiu v tỏc gi, hon cnh i ca tỏc phm v lm sỏng t ni dung nhn xột trờn Giáo án Ngữ văn Vỵ 461 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: CH 1: ễN TP TING VIT, PHN VN V TP LM VN (T tit n tit 6) Ngy son:17/08/2014 Ngy ging: 20/08/2014 Tit 1: LUYN TP: T V CU TO T TING VIT A MC TIấU CN T Kin thc: - Hiu c th no l t, t n, t phc, cỏc loi t phc - n v cu to t Ting Vit K nng: - K nng nhn din t v s dng t - Phõn tớch cu to ca t Thỏi : Giỏo dc HS cú thỏi yờu thớch Ting Vit B CHUN B: - Giỏo viờn: Son bi; Bng ph vit VD v bi - Hc sinh: Son bi C TIN TRèNH LấN LP: C1 n nh t chc C2 Kim tra bi c: Kim tra vic chun b bi C3 Bi mi: Hot ng ca GV - HS Ghi bng * Hot ng 1: I/ ễn lý thuyt: GV: T dựng lm gỡ? Khi no mt ting cú th coi l mt t? 1/ T l gỡ? ? T nhn xột trờn em hóy rỳt * Ting dựng to t khỏi nim t l gỡ? - T dựng to cõu HS tr li -> Khi ting c dựng to cõu ting y GV nhn xột, b sung tr thnh t GV: Da vo kin thc ó hc T n v t phc: tiu hc em hóy in cỏc t vo bng phõn loi? Giáo án Ngữ văn Vỵ 462 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 * HS ln lt lờn bng in vo bng phõn loi Năm học: T n T, y, nc, ta, chm Ghộp Chn nuụi, bỏnh chng, T bỏnh giy phc Lỏy Trng trt GV: Qua vic lp bng, em hóy nhn xột, t n v t phc cú gỡ khỏc nhau? * Hot ng 2: Bi - HS xỏc nh yờu cu ca bi - Nhn xột v cht ý Bi 2: - HS xỏc nh yờu cu ca bi - Lờn bng thc hin bi - HS Nhn xột GV chnh sa Bi - HS xỏc nh yờu cu ca bi - Tho lun v trỡnh by bi - T n: Ch cú ting.T phc: Cú ting tr lờn T ghộp: Cỏc ting quan h v ngha T lỏy: Cỏc ting quan h v õm II/ Luyn tp: Bi 1: HSYK a T ngun gc, chỏu thuc kiu t ghộp b T ng ngha vi t ngun gc: Ci ngun, gc gỏc c T ghộp ch qua h thõn thuc: cu m, cụ dỡ, chỳ chỏu, anh em Bi 2: Cỏc kh nng sp xp: Theo gii tớnh( nam, n ) : ụng b, cha m, anh ch, cu m, chỳ dỡ, chỳ thớm Theo bc ( trờn di) : bỏc chỏu, ch em, anh em, dỡ chỏu, cha con, m con, Bi 3: - Nờu cỏch ch bin bỏnh: bỏnh rỏn, bỏnh nng, bỏnh hp, bỏnh nhỳng - Nờu tờn cht liu lm bỏnh: bỏnh np, bỏnh t, bỏnh gai, bỏnh khoai, bỏnh ngụ, bỏnh sn, bỏnh u xanh - Tớnh cht ca bỏnh: bỏnh do, bỏnh phng, bỏnh xp - Hỡnh dỏng ca bỏnh: bỏnh gi, bỏnh khỳc, bỏnh qun thng (- Tờn bỏnh: bỏnh + x + Bỏnh + cỏch ch bin: Bỏnh rỏn, bỏnh nng, bỏnh hp, bỏnh nhỳng, bỏnh + Bỏnh + cht liu: Bỏnh np, bỏnh t, bỏnh u xanh, bỏnh khoai, bỏnh cm, bỏnh kem Giáo án Ngữ văn Vỵ 463 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: + Bỏnh + hỡnh dỏng: bỏnh gi, bỏnh qun thng, bỏnh tai voi, bỏnh cun, Bi 4: - HS xỏc nh yờu cu ca bi - Lờn bng thc hin bi - HS Nhn xột GV chnh sa Bi 5: - HS xỏc nh yờu cu ca bi - Lờn bng thc hin bi - HS Nhn xột GV chnh sa + Bỏnh + tớnh cht: Bỏnh do, bỏnh phng Bi 4: HS khỏ-gii - Miờu t ting khúc ca ngi - Nhng t cú tỏc dng miờu ta ú: nc n, st sựi, rng rc Bi 5: Thi tỡm nhanh cỏc t lỏy * GV cho i din cỏc t lờn tỡm a) T ting ci: khỳc khớch, sng sc, hụ hụ, h, hnh hch b) T ting núi : khn khn, lố nhố, th th, lộo nhộo, lu bu - HS xỏc nh yờu cu ca bi - Lờn bng thc hin bi - HS Nhn xột GV chnh sa c) T dỏng iu: l , l lt, nghờnh ngang, ngụng nghờnh Bi b sung: Bi 1: Cho cỏc t: Rung nng, rung ry, nng ry, rung vn, tc, nng nỏu, n chựa, n i, miu mi, lng tm, lng kớnh, lng lon, lng nhng - Tỡm cỏc t ghộp, t lỏy * T lỏy: Lng lon, lng nhng, miu mo, rung ry * T ghộp: Rung nng, nng ry, tc, ỡnh chựa, lng tm, lng kớnh Bi 2: Cho trc ting: Lm Hóy kt hp vi cỏc ting khỏc to thnh t ghộp t lỏy * t ghộp: lm vic, lm ra, lm n, lm vic, lm cho *5 t lỏy: Lm lng, lm lnh, lm l, lm ly, lm lic C3 Cng c bi: Phõn bit ting v t? Ly VD? - Phõn loi t n v t phc? Giáo án Ngữ văn Vỵ 464 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: C4 Hng dn hc nh - Tỡm cỏc t lỏy miờu t ting núi, dỏng iu ca ngi - Tỡm t ghộp miờu t mc , kớch thc ca mt vt - Chun b: ễn bn Thỏnh Giúng Rỳt kinh nghim: Ngy son: 23 /08/2014 Ngy ging: 27/08/2014 Tit 2: ễN TP VN BN THNH GIểNG A MC TIấU CN T: Kin thc: Giỳp HS : - Nhõn vt, s kin, ct truyn tỏc phm thuc th loi truyn thuyt v ti gi nc - Nhng s kin v di tớch phn ỏnh lch s u tranh gi nc ca ụng cha ta c k mt tỏc phm truyn thuyt K nng: - Thc hin thao tỏc phõn tớch mt vi chi tit ngh thut k o bn - Nm bt tỏc phm thụng qua h thng cỏc s vic c k theo trỡnh t thi gian Thỏi : Giỏo dc lũng t ho v truyn thng anh hựng lch s chng ngoi xõm ca dõn tc B CHUN B: Giỏo viờn: - c ti liu liờn quan - Phiu hc Hc sinh: c v chun b k bi nh C TIN TRèNH LấN LP: C1 n nh t chc: C2 Kim tra bi c: Khụng C3 Bi mi: Hot ng ca GV - HS Ghi bng * Hot dng 1: I/ ễn phn lý thuyt: GV gi HS k túm tt cõu chuyn, 1/ Túm tt bn GV nhn xột, b sung - i Hựng Vng th sỏu cú ụng b phỳc c sinh c cu trai Giáo án Ngữ văn Vỵ 465 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: tui m khụng bit núi, ci Gic n xõm phm t nc vua sai tỡm ngi ti gii cu nc , cu xin i ỏnh gic - Cu ln nhanh nh thi, dõn lng vui mng gúp go nuụi cu - Cu ln nhanh tr thnh s, phi nga trn git gic - Trỏng s ỏnh tan gic, bay v tri, vua nh cụng n lp n th GV: Cu tui khụng núi ci vy í ngha ca mt s chi tit thn kỡ m bit núi thỡ ting núi u tiờn l * Ting núi xin i ỏnh gic xin i ỏnh gic iu ny cú ý ngha -> Ca ngi ý thc ỏnh gic cu nc gỡ? ca nhõn dõn HS tr li GV nhn xột, b sung GV ging: Giúng l hỡnh nh ca ND, ND lỳc bỡnh thng thỡ õm thm lng l, nhng t nc nguy nan thỡ rt mn cm ng cu nc u tiờn GV: Vic Giúng ũi nga st, giỏp st * Nga st, giỏp st, gy st cú ý ngha gỡ? ->Mun thng gic phi mnh v lng Cỏ nhõn tho, v khớ phi hin i cú k thut GV ging: Nga st, roi st, giỏp st cao th hin cho trỡnh v sc mnh ca nhõn dõn ta, mun thng k thự khụng phi ch chun b lng thc m phi chun b c v khớ hin i, cú k thut cao GV: Hỡnh nh b gúp go nuụi cu * Hỡnh nh b gúp go nuụi Giúng, cú ý ngha gỡ? Giúng ln nhanh tr thnh Trỏng s - HS: Th hin s on kt ỏnh gic -> Th hin lũng yờu nc, tinh thn - GV ging: Giúng ln lờn bng thc n on kt ỏnh gic ca nhõn dõn mc ca nhõn dõn, Giúng õu ch l mt nh Hn na vic cu nc l Giáo án Ngữ văn Vỵ 466 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 ca ton dõn, phi ton dõn gúp sc mi thng c gic Liờn h: S vic cũn c lu truyn li Hi Giúng t chc thi nu cm, hỏi c, mui c GV: Vic Giúng vai tr thnh Trỏng s cú ý ngha gỡ? HS khỏ-gii Vic cu nc ũi hi sc mnh to ln.Th hin sc mnh ca dõn tc trc k thự GV ging: - Theo quan nim ca nhõn dõn thỡ ngi anh hựng phi khng l v th xỏc, sc mnh chin cụng GV: Truyn Thỏnh Giúng liờn quan n s tht lch s no? Năm học: * Hỡnh nh Giúng vai tr thnh Trỏng s: -> Tng i bt h v s trng thnh vt bc v hựng khớ, tinh thn, sc mnh ca dõn tc trc gic ngoi xõm Truyn Thỏnh Giúng liờn quan n s tht lch s no? Tho lun nhúm : nhúm - Vo thi i Hựng Vng chin tranh Cỏc nhúm trỡnh by t v ngu cng tr nờn ỏc lit ũi hi GV nhn xột, b sung phi huy ng sc mnh ca c cng ng - S lng v kiu loi v khớ ca ngwi Vit c tng lờn t giai on Phựng Nguyờn n giai on ụng Sn - Vo thi Hựng Vng, dõn Vit c nh nhng ó kiờn quyt chng li mi o quõn xõm lc ln mnh GV: Em hóy nờu túm tt nhng giỏ tr bo v cng ng ni dung v ngh thut ca truyn ? Giỏ tr ni dung v ngh thut: Cỏ nhõn - Ni dung: Th hin quan nim v c m ca nhõn ta t bui u lch s v ngi anh hựng cu nc chng ngoi xõm Qua ú lý gii v ao h, nỳi Súc, tre ng Ng Giáo án Ngữ văn Vỵ 467 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: - Ngh thut: Hỡnh tng Thỏnh Giúng vi nhiu mu sc thn k (k o, phi thng) v cỏch thc xõu chui nhng s kin lch s l biu tng rc r ca * Hot ng 2: ý thc v sc mnh bo v t nc Hng dn HS vit on II/ Luyn tp: - Ln lt HS i din cỏc nhúm trỡnh 1/ bi: Em hóy k li cõu chuyn by Thỏnh Giúng N1: Vit on m bi 2/ Dn bi: N2: Vit on Giúng yờu cu s gi a M bi: Gii thiu s i ca N3: Vit on Giúng i ỏnh gic Thỏnh Giúng N4: Vit on kt bi b Thõn bi: - Gic n xõm phm b cừi nc ta - HS trỡnh by, b sung GV nhn - Thỏnh Giúng bit núi v ũi i ỏnh xột, sa cha gic - Thỏnh Giúng ln nhanh nh thi -Thỏnh Giúng vai thnh s, ci nga st, mc ỏo giỏp st, cm roi st i ỏnh gic -Thỏnh Giúng ỏnh tan gic n - Thỏnh Giúng lờn nỳi, ci b ỏo giỏp st, bay v tri c Kt bi: - Vua lp n th -Nhng vt tớch cũn li C3 Cng c bi: - Nờu ý ngha truyn? - Nhõn vt Giúng cú gỡ khỏc l so vi nhng a tr khỏc? C4 Hng dn hc nh : - Xem li ni dung bi hc.Hc thuc ghi nh - c li truyn Thỏnh Giúng, tỡm hiu thờm v l hi Lng Giúng - Su tm mt tỏc phm ngh thut hoc v tranh v hỡnh tng Thỏnh Giúng - Chun b: Luyn tp: T mn Rỳt kinh nghim: Giáo án Ngữ văn Vỵ 468 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2014-2015 Năm học: Giáo án Ngữ văn Vỵ 469 Giáo viên: Nguyễn Thị ... Giáo án Ngữ văn Vỵ 11 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2 014 -2 015 Năm học: Ngy son: 16 / 08/ 2 014 Ngy ging: 21/ 08/ 2 014 Tit 4: TRONG LềNG M ( Trớch Nhng... Giáo án Ngữ văn Vỵ Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2 014 -2 015 Năm học: Ngy son: 16 / 08/ 2 014 Ngy ging: 19 / 08/ 2 014 Tit 2: TễI I HC (Tip theo) ( Thanh... Giáo án Ngữ văn Vỵ 15 Giáo viên: Nguyễn Thị Trờng THCS Quảng Trờng 2 014 -2 015 Năm học: Ngy son: 23/ 08/ 2 014 Ngy ging: 25/ 08/ 2 014 Tit 5: TRONG LềNG M (tip theo)
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn 8 bài 1 tôi đi học 49 , giáo án ngữ văn 8 bài 1 tôi đi học 49 , giáo án ngữ văn 8 bài 1 tôi đi học 49

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay