giáo án ngữ văn 8 bài 1 tôi đi học 52

245 11 0
  • Loading ...
1/245 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:11

Tit Ngy son: Ngy dy: Bi Vn bn: TễI I HC (Thanh Tnh) I Mc tiờu cn t: Kin thc: Giỳp HS: - Cm nhn c tõm trng, cm giỏc ca nhõn vt tụi bui tu trng u tiờn - Nm c ct truyn, nhõn vt, s kin on trớch Tụi i hc - Nm c ngh thut miờu t tõm lớ tr nh tui n trng mt bn t s qua ngũi bỳt Thanh Tnh K nng: - c- hiu on trớch t s cú yu t miờu t v biu cm - Trỡnh by nhng suy ngh, tỡnh cm v mt s vic cuc sng ca bn thõn Thỏi : Cú ý thc v hc ca bn thõn, trau di cỏch vit cú s dng yu t miờu t v biu cm II Chun b ca giỏo viờn v hc sinh: Giỏo viờn: Giỏo ỏn, t liu tham kho: Tp truyn Quờ m ca Thanh Tnh Hc sinh: c bi v son bi theo cõu hi hng dn III Cỏc hot ng dy v hc: n nh t chc: Lp 8C - TS: Kim tra bi c: Kim tra dựng hc v bi son ca HS.(2) Bi mi: Hot ng Gii thiu bi: - Mc tiờu: nh hng, to tõm th cho hc sinh - Phng phỏp: Thuyt trỡnh - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Ni dung cn t GV nhc li tõm trng ca ngi Lng nghe, cm m bn Cng trng nhn m ra- Lớ Lan (Ng 7) Hot ng Tỡm hiu vi nột v tỏc gi, tỏc phm: - Mc tiờu: HS nm c nhng nột khỏi quỏt nht v tỏc gi Thanh Tnh v ti, kt cu truyn - Phng phỏp: Thuyt trỡnh, ỏp, thc hnh - Thi gian: 15 Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn t ca trũ I Tỏc gi, tỏc phm: -H: Nhng hiu bit ca em v nh Tỏc gi: Thanh Tnh (1911Thanh Tnh? Suy ngh, 1988) tr li Tờn tht: Trn Vn Ninh, quờ -GV b sung: TT cú sỏng tỏc t trc Tha Thiờn- Hu CMT8 cỏc th loi th, truyn Ghi bi Sỏng tỏc ca Thanh Tnh toỏt lờn GT chõn dung nh v p m thm, tỡnh cm ờm H: Xut x ca bn Tụi i hc? du, tro GV: õy l xuụi ni bt nht Tr li, b Tỏc phm: Truyn ngn Tụi i ca Thanh Tnh sung hc - HD hc sinh c: Ging tỡnh cm, din - In Quờ m, xut bn cm, bc l cm xỳc - c nm 1941 + c mu bn GV Hng dn hc sinh tỡm hiu t khú, - Nhn xột c bit l chỳ thớch s 2, 6, H: Xột v mt th loi bn, bi ny thuc th loi bn no? - bn biu cm Suy ngh, H: Cú th gi õy l bn nht dng- tr li bn biu cm c khụng? - B cc: phn - Khụng th gi l VBND n thun vỡ õy l mt tỏc phm chng tht s cú giỏ tr t tng, ngh thut H: Da vo dũng hi tng ca nhõn vt, tỡm b cc? ni dung mi on l gỡ? - Trờn ng i n lp(Hng nmtrờn ngn nỳi) - Trc vo lp (Trc sõn Tr li, b trngc ngh c ngy na) sung on ny cú th chia nh: Trờn sõn Ghi bi trng M Lớ, lỳc gp ụng c trng - Khi ó vo lp: on cũn li H: Nhn xột v cỏch kt cu ny? GV Trỡnh t s vic on trớch: t thi gian v khụng khớ ngy tu trng thi im hin ti, nhõn vt Tụi hi tng - Phng thc biu t: Kt hp t v k nim ngy u tiờn i hc s, miờu t, biu cm H: ti ca truyn? Mt k nim v ngy u tiờn i hc H: Phng thc biu t? H: Cú nhng nhõn vt no c k li truyn ngn ny? Ai l n/v chớnh? Vỡ sao? Suy ngh, - Tụi, m, ụng c, nhng cu hc trũ tr li - Tụi l n/v chớnh (c k nhiu nht, mi s vic u c k t cm nhn ca Tụi) Hot ng Tỡm hiu bn: - Mc tiờu: HS nm c tõm trng ca nhõn vt tụi trờn ng n trng - Phng phỏp: ỏp, ging bỡnh - Thi gian: 17 Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn t ca trũ Yờu cu HS chỳ ý on bn H.K nim ngy u n trng ca n/v Tụi gn vi khụng gian, thi gian c th no? - Khụng gian: Trờn ng lng di v hp H Vỡ thi gian v khụng gian y li tr thnh nhng k nim sõu sc lũng tụi? - ú l thi im v ni chn quen thuc, gn gi, gn lin vi tui th ca tụi ni quờ hng ú l ln u tiờn cp sỏch n trng Hn na tụi l ngi yờu quờ hng tha thit H Tõm trng ca n/v tụi nh li k nim c ntn? Tõm trng y c din t qua cỏc t no? - Nhng t lỏy c s dng din t tõm trng, cm xỳc ca Tụi nh li k nim tu trng: Nao nc, mn man, tng bng, rn ró H Nhng cm xỳc y cú trỏi ngc, mõu thun khụng? Vỡ sao? - Khụng mõu thun,trỏi ngc m gn gi, b sung cho nhm din t mt cỏch c th tõm trng nh li v cm xỳc thc ca tụi y Cỏc t lỏy gúp phn rỳt ngn khong cỏch thi gian gia quỏ kh v hin ti chuyn ó xy bao nm ri m nh mi va xy hụm qua, hụm H Trong cõu Con ng ny tụi ó quen i li lm ln, nhng ln ny t nhiờn thy l cm giỏc quen m l cú ý ngha gỡ? - Du hiu i khỏc tỡnh cm v nhn thc ca cu ngy u ti trng: t thy mỡnh nh ln lờn, c bc vo mt th gii mi l, c lm ngi ln, khụng ch nụ ựa, rong chi, th diu na H Nhng chi tit no c ch, hnh ng v li núi ca nhõn vt khin em chỳ ý? - Th hin rừ ý hc hnh, mun t mỡnh hc khụng thua kộm bn bố: Ghỡ tht cht quyn v mi trờn tay, mun th sc t cm bỳt, thc H Qua ú N/v tụi ó t bc l tớnh cỏch gỡ? - yờu mỏi trng, yờu bn bố, quờ hng v cú ý hc H Cõu cui on s dng NT gỡ? í ngha? Tr li Ghi bi II Tỡm hiu bn: Cm nhn ca nhõn vt Tụi trờn ng n trng: Tr li, b sung - Nhn xột - Tõm trng: nao nc, mn man, tng bng, rn ró Suy ngh, tr T lỏy: cm giỏc li sỏng ny n lũng Ghi bi Tr li, b sung - So sỏnh k nim ngy u tiờn n trng tht sõu sc Hot ng Cng c: - Mc tiờu: HS nm c tõm trng ca nhõn vt tụi trờn ng n trng, ngh thut miờu t tõm lớ nhõn vt - Phng phỏp: ỏp, khỏi quỏt hoỏ - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng ca Ni dung cn t trũ H Cm nhn ca em v din bin tõm trng Suy ngh, phỏt ca n/v tụi trờn ng n trng? biu - Bỏo hiu s i thay nhn thc ca bn thõn, T thy mỡnh ln lờn - ú cng l tõm trng rt t nhiờn ca mt a ln u tiờn c n trng Hot ng Hng dn hc nh: - Mc tiờu: Giỳp HS hc bi, chun b bi mi tt hn - Phng phỏp: Thuyt trỡnh, nờu - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng ca Ni dung cn t trũ GV nh hng ni dung cho HS: Lng nghe - Hc k ni dung Lm bi tp1,2 SBT - Chun b bi: Son tip cỏc cõu hi bi * Rỳt kinh nghim: Tit Ngy dy: Bi Vn bn: TễI I HC (tip) (Thanh Tnh) I Mc tiờu cn t: Kin thc: Giỳp HS: - Cm nhn c tõm trng, cm giỏc ca nhõn vt tụi bui tu trng u tiờn - Nm c ngh thut miờu t tõm lớ tr nh tui n trng mt bn t s qua ngũi bỳt Thanh Tnh K nng: - c- hiu on trớch t s cú yu t miờu t v biu cm - Trỡnh by nhng suy ngh, tỡnh cm v mt s vic cuc sng ca bn thõn Thỏi : Cú ý thc v hc ca bn thõn, trau di cỏch vit cú s dng yu t miờu t v biu cm II Chun b ca giỏo viờn v hc sinh: Giỏo viờn: Giỏo ỏn, SGK, SGV, T liu Hc sinh: c bi v son bi theo cõu hi hng dn III Cỏc hot ng dy v hc: n nh t chc: Lp 8C - TS: Kim tra bi c: (3) H Cm nhn ca nhõn vt tụi trờn ng n trng bui u i hc nh th no? Bi mi: Hot ng Gii thiu bi: - Mc tiờu: nh hng, to tõm th cho hc sinh - Phng phỏp: Vn ỏp, gi m - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Ni dung cn t Trờn ng n trng cu tụi cm Lng nghe, cm nhn thy mỡnh ang ln lờn, cu ó bt u t ý thc c vic hc ca mỡnh Vy n trng tõm trng v cm xỳc ca cu sao? Hot ng Tỡm hiu bn: - Mc tiờu: HS hiu c din bin tõm trng ca nhõn vt tụi lỳc sõn trng v lp hc Ngh thuõt t s, miờu t - Phng phỏp: ỏp, ging bỡnh - Thi gian: 25 Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn t ca trũ GV yờu cu HS chỳ ý on bn II Tỡm hiu bn: H Cnh trc sõn trng lng M Lớ cú gỡ ni Theo dừi VB Tõm trng v cm giỏc bt? Tr li ca nhõn vt tụi n - Rt ụng ngi, ngi no cng p trng: H Ngụi trng hin lờn mt tụi trc v sau i hc cú nhng gỡ khỏc nhau? Hỡnh nh ú cú ý ngha gỡ? - Khi cha i hc: Thy ngụi trng cao rỏo v sch s hn cỏc nh lng - Ln ti trng u tiờn: Li thy trng trụng va xinh xn va oai nghiờm nh cỏi ỡnh lng Ho p khin lũng tụi õm lo s v -> Hỡnh nh so sỏnh H Khi t nhng hc trũ nh tui ln u tiờn n trng hc, tỏc gi dựng nhng hỡnh nh so sỏnh no? í ngha ca s so sỏnh y? -H nh chim none s =>Miờu t sinh ng hỡnh nh v tõm trng cỏc em nh ln u ti trng cao sc hp dn ca nh trng Th hin khỏt vng bay bng ca tỏc gi i vi trng hc H Tụi ó nh li mt cỏch tinh t ntn v tõm trng ca mỡnh ng ch vo lp? - Núi v tõm trng ca cỏc cu hc trũ mi khỏc nhng tht l tõm trng ca mỡnh: b ng, e s, thốm vng, c ao thm, ch v, run run (bc l ngoi theo tng c ch, ng tỏc) H Khi ụng c gi tờn vo lp, cm xỳc ca tụi bin i ntn? - Git mỡnh v lỳng tỳng, ó lỳng tỳng li cng lỳng tỳng hn, thy nng n mt cỏch xa l, nc n khúc H Em cú nhn xột gỡ v li núi, c ch ca ụng c vi HS mi? - Ch vi cõu núi nhng cựng vi cp mt hin t v cm ng, vi nột mt ti ci v nhn ni, ụng c ó gii to c tõm trng s hói, lo õu n hong ht ca cỏc em HS mi Y/cu HS c on VB H Vỡ bc vo lp hc, n/v tụi li cm thy ni xa m tht ln v tụi ó cú nhng cm nhn gỡ khỏc? - Thy l v hay hay, Bt u cm nhn c s c lp ca mỡnh i hc - cm giỏc l vỡ ln u c vo lp hc Khụng thy xa l vi bn gh, bn bố vỡ bt y ý thc c nhng th ú s gn bú thõn Tr li, b sung - Cm xỳc trang nghiờm, thnh kớnh v l lựng ca - Nhn xột ngi hc trũ nh vi ngụi trng Suy ngh, tr li Ghi bi Tr li, b sung - Ch v, vng v, lỳng tỳng, ngp ngng, e s Ghi bi - Khi nghe gi tờn v ri tay m vo lp: c on miờu t tinh t, so sỏnh hp dn: s hói Tõm trng ca nhõn vt tụi vo lp: Tr li - Khụng cũn rt rố, e ngi thit vi mỡnh bõy gi v mói mói H Hai chi tit cui bn cú ý ngha gỡ? - S trng thnh nhn thc v vic hc Tho lun ca bn thõn nhúm H Dũng ch Tụi i hc kt thỳc truyn cú ý ngha gỡ? - Va khộp li bi vn, va m mt th gii mi, mt bu tri, mt khong khụng gian, thi gian mi, tỡnh cm, tõm trng mi Hot ng Khỏi quỏt kin thc: - Mc tiờu: HS nm c ni dung t tng ca tỏc phm, nột c sc ca ngh thut - Phng phỏp: Gi m, khỏi quỏt hoỏ - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng ca Ni dung cn t trũ H Qua cỏc din bin tõm trng ca nhõn Suy ngh, phỏt III Tng kt: vt tụi ln u tiờn n trng, em thy nh biu Ni dung: Nhng cm mun hng bi v ch chung xỳc sỏng, tinh t, hn no? Ghi bi nhiờn ca mt em hc trũ H Nột c sc NT ca bn? ln u tiờn n trng Ngh thut: - T s xen miờu t v biu cm - Hỡnh nh so sỏnh - Li giu cm xỳc HS c ghi nh * Ghi nh: SGK Hot ng Luyn - Mc tiờu: Giỳp HS thc hnh lm cỏc bi tp, rốn k nng vit t s kt hp vi miờu t, biu cm - Phng phỏp: Ging luyn, hot ng nhúm K thut khn ph bn - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng ca Ni dung cn t trũ GV nh hng ni dung cho HS: Hot ng nhúm IV Luyn tp: - Chia lp thnh nhúm hot ng Bi SGK- T9 (K thut khn ph bn) Trao i, tho GV nhn xột ỏnh giỏ lun Trỡnh by HD HS lm bi Thc hin cỏ Bi tp2 SGK- T9 nhõn, trỡnh by Hot ng Cng c: - Mc tiờu: Giỳp HS khỏi quỏt hoỏ ni dung bi hc - Phng phỏp: Vn ỏp, gi m - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng ca Ni dung cn t trũ H Cm nhn ca em sau hc bn? Lng nghe Em hc c nhng gỡ v NT k Phỏt biu chuyn ca nh Thanh Tnh? Hot ng Hng dn hc nh: - Mc tiờu: Giỳp HS hc bi, chun b bi mi tt hn - Phng phỏp: Thuyt trỡnh, nờu - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng ca Ni dung cn t trũ GV nh hng ni dung cho HS: Lng nghe - Hc k ni dung Lm bi tp1,2 - Chun b bi: Cp khỏi quỏt ca ngha t ng * Rỳt kinh nghim: Ngy son: Ngy dy: Ting Vit: Tit CP KHI QUT CA NGHA T NG I Mc tiờu cn t: Kin thc: Giỳp HS: - Phõn bit c cỏc cp khỏi quỏt v ngha ca t ng - Bit dng hiu bit v cp khỏi quỏt ca ngha t ng vo c- hiu v to lp bn K nng: - Thc hnh so sỏnh, phõn tớch cỏc cp khỏi quỏt v ngha ca t ng Thỏi : Cú ý thc trau di t, yờu mn ting Vit II Chun b ca giỏo viờn v hc sinh: Giỏo viờn: Giỏo ỏn, t liu tham kho, Bng ph Hc sinh: c bi v son bi theo cõu hi hng dn III Cỏc hot ng dy v hc: n nh t chc: Lp 8C - TS: Kim tra bi c: Kim tra bi son ca HS.(2) Bi mi: Hot ng Gii thiu bi: - Mc tiờu: nh hng, to tõm th cho hc sinh - Phng phỏp: Thuyt trỡnh, ỏp - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn t ca trũ GV gi nhc HS nh li kin thc v t Lng nghe, ng ngha , t trỏi ngha (Lp 7) Dn suy ngh dt vo bi mi Hot ng Tỡm hiu v t ng ngha rng v t ng ngha hp - Mc tiờu: HS hiu c th no l t ng ngha rng, t ng ngha hp - Phng phỏp: Phõn tớch, thc hnh, gi m, hot ng nhúm K thut: s t - Thi gian: 20 Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn t ca trũ Yờu cu HS quan sỏt s sau: Quan sỏt I T ng ngha rng, t ng ngha hp: ng vt Suy ngh, tr li thỳ chim cỏ voi, hu tu hỳ, sỏo, cỏ rụ, cỏ thu H Ngha ca t ng vt rng hay hp Tr li, b hn ngha ca cỏc t: thỳ, chim, cỏ? Vỡ sung sao? - Rng hn vỡ phm vi ngha ca t ng vt bao hm phm vi ngha ca cỏc t thỳ, - Nhn xột chim, cỏ H Ngha ca t thỳ rng hay hp hn ngha ca cỏc t Voi, Hu H Ngha ca t Chim rng hay hp hn ngha ca t Tu Hỳ, Sỏo? H Ngha ca t Cỏ rng hay hp hn ngha ca t Cỏ Rụ, Cỏ Thu? H.Vỡ sao? H Ngha ca t thỳ, chim, cỏ rng hn ngha ca nhng t no, ng thi hp hn ngha ca t no? - Rng hn ngha t voi, tu hỳ, cỏ thu - Hp hn ngha ca t ng vt H Vy em cú nhn xột gỡ v ngha ca mt t qua VD trờn? Giỏo viờn a s vũng trũn t s SGK hc sinh thy c mi quan h bao hm T s vũng trũn ú, em cho bit: + Mt t ng c coi l ngha rng no? Vớ d? + Mt t ng c coi l ngha hp no? Vớ d? + Mt t ng cú ngha rng, ng thi l ngha hp no? Suy ngh, tr li - Ngha ca mt t ng cú th Tr li, b rng hn hoc hp hn ngha ca sung t ng khỏc Ghi bi Tho nhúm - Mt t ng c coi l ngha rng phm vi ngha ca t ng ú bao hm phm vi ngha ca lun mt s t ng khỏc - Mt t ng c coi l ngha hp phm vi ngha ca t ng ú c bao hm phm vi ngha ca mt t ng khỏc - Mt t ng cú ngha rng i vi nhng t ng ny, ng thi cú th cú ngha hp i vi mt t ng Suy ngh, khỏc tr li * Ghi nh: SGK- T10 GV hng dn HS rỳt kt lun Y/cu c ghi nh- SGK- T10 Hot ng Luyn tp: - Mc tiờu: HS thc hnh lm bi nhn bit t ng ngha rng v t ng ngha hp - Phng phỏp: Phõn tớch mu, thc hnh , hot ng nhúm, k thut ng nóo, s t - Thi gian: 15 Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn t ca trũ Giỏo viờn hng dn hc sinh lm bi II Luyn tp: tp? Bi 1- SGK- T10,11 - Bi 1: Hot ng nhúm: Lp s th Tho lun V khớ hin cp khỏi quỏt ca ngha t ng nhúm Y phc Tr li, b sung Sỳng Bom Qun o - Nhn xột Ghi bi Trng i bỏc Bi Ba cng Qun ựi Qun di o di o s mi Bi Lm vic cỏ nhõn Lm vic cỏ Bi 2- SGK- T.11 10 H : Em phân tích câu thơ " Lá vàng ma bụi bay "? - Trên giấy đỏ không xuất nét chữ nh phợng múa rồng bay mà nơi rơi rụng - Tr li, b Nỗi lòng tác giả vàng Tất nh sung dành cho ông đồ dần thấm lạnh hạt ma bụi trời hắt vào => cảnh tợng thê Ghi bi lơng, tiều tuỵ H : Cảm nghĩ em đoạn thơ ? - Buồn thơng cho ông đồ nh cho lớp ngời trở nên lỗi thời - Buồn thơng cho giá trị trở nên tàn tạ bị rơi vào quên lãng Đọc kh thơ H : Nhận xét so sánh khổ thơ đầu cuối ? - Giống : Đều xuất hoa đào nở - Khác : Nếu khổ thơ đầu - Thơng cảm cho ông đồ xuất nh lệ thờng nhà nho khổ thơ cuối không hình ảnh danh giá thời ông đồ bị lãng quên H : Sự giống khác có ý thời đổi nghĩa ? thay - Thiên nhiên tồn đẹp đẽ bất biến - Con ngời không thế, họ trở thành xa cũ H : Cảm xúc ẩn sau nhìn tác giả ? - Tình xót thơng H : Hãy nêu nghĩa ý thơ câu kết ? - Hồn : Tâm hồn, tài hoa ngời có chữ nghĩa - Những ngời muôn năm cũ : Các nhà nho xa => tâm hồn, tài hoa nhà nho xa H : câu cuối bộc lộ nỗi lòng nhà thơ ? - Lòng thơng cảm cho nhà nho danh giá thời, bị lãng quên 231 thời đổi thay H : Tác giả gieo vào lòng ngời đọc tình cảm ? - Thơng tiếc giá trị tinh thần bị tàn tạ, lãng quên Hot ng Tng kt - Mc tiờu: HS nm c ni dung, ngh thut.í ngha ca tỏc phm - Phng phỏp: ỏp, khỏi quỏt hoỏ - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn t ca trũ H: Nêu đặc sắc III Tng kt: nghệ thuật thơ? Nghệ thuật: Hình ảnh chi tiết, chắt lọc tinh tế, H: Từ thơ em ng cảm với Suy ngh, gợi cảm phỏt biu nỗi lòng tác giả? Nội dung: Niềm thơng H í ngha ca bn? - Khc ho hỡnh nh ụng , nh th cảm chân thành với lớp th hin ni tic nui cho nhng giỏ tr ngời tàn tạ đọc - Nỗi nhớ thơng cảnh cũ, hoỏ c truyn ca dõn tc ang b Hs ghi nhớ tn phai ngời xa * Ghi nhớ: (sgk) Hot ng Luyn tp: - Mc tiờu: HS nm c ni dung, ngh thut.í ngha ca tỏc phm - Phng phỏp: ỏp, khỏi quỏt hoỏ - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn t ca trũ Gv yờu cu Hs c Suy ngh, IV.Luyện tập: bi, lm bi phỏt biu Đọc diễn cảm thơ Hớng dẫn hs làm nhn xột, b Thuyết minh ngắn tác giả Vũ tập 1, ( sgk sung Đình Liên ) thơ "Ông Bài 1: hs tự làm Cng c: Thi gian: H Cm nhn ca em v bn? Hng dn hc nh: - Thi gian: GV nh hng ni dung cho HS: - Hc k ni dung Lm bi - Chun b bi: Hai ch nc nh * Rỳt kinh nghim: 232 Tit 66 Ngy son 07 /12/2010 Vn bn: HAI CH NC NH (Hng dn c thờm) (Trn Tun Khi) I Mc tiờu cn t: Kin thc: Giỳp HS Nm c: - Ni au mt nc v ý phc thự cu nc c th hin on th - Sc hp dn qua cỏch khai thỏc ti lch s, la chn th th din t xỳc ng tõm trng ca nhõn vt lich s vi ging th thng thit K nng: - c- hiu mt on th khai thỏc ti lch s - Cm th c cm xỳc mónh lit th hin bng th th song tht lc bỏt Thỏi : Giáo dc cho HS bit trõn trng nhng giỏ tr hoỏ ca dõn tc, lũng yờu nc, t ho v dõn tc VN 233 II Rốn k nng sng cho hc sinh: K nng nhn bit, cm th, hp tỏc, lng nghe, phõn tớch, ỏnh giỏ, hot ng nhúm III Chun b ca giỏo viờn v hc sinh: - Giáo viên: Đọc văn bản, tìm hiểu thêm tác giả, tỏc phm - Học sinh: c, soạn theo cõu hi hng dn IV Cỏc hot ng dy v hc: n nh t chc: Lp 8A Ngy dy /12/2010 TS: Lp 8A Ngy dy /12/2010 TS: Kim tra bi c: (4) H Đọc thuộc lòng diễn cảm thơ " ễng " Nêu cm nhn ca em? Bi mi: Hot ng Gii thiu bi: - Mc tiờu: nh hng, to tõm th cho hc sinh - Phng phỏp: Thuyt trỡnh - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn ca trũ t Đến mục Nam Quan nhớ lại chuyện Nguyễn Trãi Lng nghe, tiễn cha Nguyễn Phi Khanh bị giặc Minh cm nhn bắt Trung Quốc, nhà thơ Tố Hữu viết: Ai lên ải Bắc ngày xa Khóc tiễn cha dặm trờng Hôm biên giới mùa xuân dậy Núi trắng hoa mơ cờ đỏ đờng Còn Trần Tuấn Khải nhà thơ yêu nớc đầu kỉ XX lại mợn câu chuyện lịch sử để giãi bày tâm yêu nớc thơng nòi, kích động tinh thần yêu nớc nhân dân ta thời Hot ng Tỡm hiu vi nột v tỏc gi, tỏc phm, c sc v ni dung v ngh thut ca bn - Mc tiờu: HS nm c nhng nột khỏi quỏt nht v tỏc gi v tỏc phm c sc v ni dung v ngh thut ca bn - Phng phỏp: Thuyt trỡnh, ỏp, nờu , ging bỡnh - Thi gian: 29 Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn t ca trũ H: Hãy cho biết hiểu biết Hs đọc I/ Giới thiệu tác em Trần Tuấn Khải thơ ? thích giả - tác phẩm Gv giới thiệu ảnh chân dung tác giả Tác giả : Trần Suy ngh, tr Tuấn Khải ( 1895 H : Nhan đề " Hai chữ nớc nhà " cho li 1983 ) - biết nội dung thơ nhà thơ Ghi bi ? tiếng đầu - Trình bày cảm nghĩ ngời kỉ XX 234 đất nớc H : Bài thơ đợc viết theo thể thơ ? - Song thất lục bát Gv hớng dẫn đọc - hs đọc H : Nêu bố cục nội dung thơ ? - Từ đầu lời cha khuyên : Nỗi lòng ngời cha cảnh ngộ phải rời xa đất nớc - Tiếp đàn sau mà : Nỗi lòng ngời cha cảnh nớc mất, nhà tan - Phần lại : Nỗi lòng ngời cha dành cho Hs đọc câu thơ đầu H : Cảnh tợng đợc miêu tả qua lời thơ ? Đã phản ánh tâm trạng ngời nh ? - Chốn ải Bắc mây sầu ảm đạm Cõi giời Nam gió thảm đìu hiu Bốn bề hổ thét chim kêu - Phản ánh tâm trạng phân đôi : vừa thân thiết ( cõi giời Nam ) vừa xa lạ (chốn ải Bắc) Đó tâm trạng ngời yêu nớc buộc phải xa đất nớc H : Các chi tiết mây sầu, gió thổi, hổ thét, chim kêu gợi tính chất khung cảnh đi? - Buồn bã, thê lơng, đe doạ ngời H: Khung ảnh nh khiêu bất bình ngời cha Em hiểu nỗi bất bình nh nào? - Nỗi đau ngời yêu nớc buộc phải xa rời đất nớc, nỗi căm tức quân Minh xâm lợc - Đó tình cảm vừa nhớ thơng, vừa căm phẫn nhng bất lực H: Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh ngời cha lên qua chi tiết nào? Biện pháp nghệ thuật? Tác dụng? -Hạt máu nóng thấm quanh hồn nớc Chút thân tàn lẩn bớc dặm khơi Trông tầm tã châu rơi - ẩn dụ 235 Tác phẩm: Là thơ mở đầu Tr li, b tập "Bút quan sung hoài I" (1924) Đoạn trích học phần mở đầu - c bn thơ - Nhn xột -Thể thơ : - Song thất lục bát Bố cục: phần Suy ngh, tr li, b sung Ghi bi II/ Tìm hiểu văn Tám câu thơ đầu : HS c, lng nghe - Tr li - Nhn xột, b sung Ghi bi HS c, lng - Nỗi lòng ngời nghe cha: nhớ thơng, căm phẫn nhng - Tr li bất lực - Nói lên nhiệt huyết yêu nớc ngời cha cảnh ngộ bất lực ông Hs đọc phần H: Nội dung câu thơ tiếp ? ý nghĩa? H: Những câu thơ miêu tả hoạ nớc? (hs tìm chi tiết ) H: Các chi tiết phơng khói lửa bừng bừng, xơng dừng máu sông, thành tung quách vỡ, bỏ vợ lìa gợi hình ảnh đất nớc nh nào? - Có giặc giã, bị huỷ hoại => cảnh nớc mất, nhà tan H: Nhận xét bút pháp tu từ sử dụng câu thơ sau: Thảm vong quốc nhờng vật sầu? ý nghĩa? - Dùng nhân hoá so sánh - Cực tả nỗi đau nớc thấm đến trời đất, sông núi Việt Nam H : Em hình dung nỗi lòng ngời cha trớc cảnh nớc mất, nhà tan ? - Niềm xót thơng vô hạn - Lòng căm phẫn tội ác giặc Minh => biểu sâu sắc tình cảm yêu nớc lòng nhà thơ Đọc câu thơ cuối H: lời thơ diễn tả tình cảnh thực ngời cha? - Cha xót phận tuổi già sức yếu Lỡ sa đành chịu bó tây Thân lơn bao quản vũng lầy H: Các chi tiết tuổi già, sức yếu, đành chịu bó tay, thân lơn bao quản cho thấy ngời cha cảnh ngộ nh nào? - Già yếu, bị bắt, không địa vị Đó cảnh ngộ ngặt nghèo, bất lực H: Tại khuyên trở tìm cách cứu nớc, cứu nhà, ngời cha lại nói tới cảnh ngộ bất lực mình? - Để khích lệ làm tiếp điều cha cha làm đợc, giúp ích cho nớc nhà H: Ngời cha khuyên điều 236 Hai mơi câu tiếp: - Tr li, b sung Ghi bi - Xót thơng vô hạn trớc cảnh nớc nhà tan, căm phẫn HS c, lng tội ác nhà nghe Minh - Tr li Tám câu thơ cuối : - Tr li, b sung Ghi bi gì? Mục đích lời khuyên? - Yêu con, yêu đất - Nhớ đến tổ tông, khích lệ nối nớc nghiệp vẻ vang tổ tông - Có niềm tin vào H: Nhận xét giộng điệu lời thơ vào đất nkhuyên nhủ này? ớc - Thống thiết, chân thành H: Từ lời khuyên đó, em cảm nhận đợc nỗi lòng ngời cha? Hot ng Tng kt - Mc tiờu: HS nm c ni dung, ngh thut.í ngha ca tỏc phm - Phng phỏp: ỏp, khỏi quỏt hoỏ - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn t ca trũ H: Nêu đặc sắc III Tng kt: nghệ thuật thơ? Nghệ thuật: Thể thơ H: Từ thơ em ng cảm với song thất lục bát Suy ngh, - Kt hp t s vi biu cm nỗi lòng tác giả? phỏt biu - Ging iu tr tỡnh, thng thit H í ngha ca bn? Nội dung: Tình cha - Mn li ca Nguyn Phi Khanh núi hoà hợp với tình yêu đất vi l Nguyn Trói, tỏc gi by t đọc nớc v gi nhit huyt yờu nc ca Hs ngi VN cnh nc mt nh ghi nhớ tan (cuc chia li khụng cú ngy gp * Ghi nhớ: (sgk) li) Hot ng Luyn tp: - Mc tiờu: HS nm c ni dung, ngh thut.í ngha ca tỏc phm - Phng phỏp: ỏp, khỏi quỏt hoỏ - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn t ca trũ Gv yờu cu Hs c Suy ngh, IV.Luyện tập: bi, lm bi phỏt biu Đọc diễn cảm thơ ( phần đọc Hớng dẫn hs làm nhn xột, b thêm ) sung Bài luyện tập ( sgk ) Cng c: Thi gian: H Cm nhn ca em v bn? Hng dn hc nh: - Thi gian: GV nh hng ni dung cho HS: - Hc k ni dung Lm bi - Chun b bi: Gi sau tr bi KT Ting Vit * Rỳt kinh nghim: 237 Ngy son: 09/12/2010 Tit 67 TR BI KIM TRA TING VIT I Mc tiờu cn t: Kin thc: Giỳp HS: Nm c kin thc Ting Vit ó hc hc kỡ K nng: Vn dng kin thc lm bi Thỏi : Hc tt hn II Rốn k nng sng cho hc sinh: K nng nhn bit, phõn tớch, ỏnh giỏ, tỡm kim v x lớ thụng tin, gii quyt nhim v III Chun b ca giỏo viờn v hc sinh: Giỏo viờn: Giỏo ỏn, bi Chm cha bi cho HS Hc sinh: Hc bi, chun b theo cõu hi hng dn IV Cỏc hot ng dy v hc: n nh t chc: Lp 8A Ngy dy /12/2010.TS: Lp 8A Ngy dy /12/2010.TS: Kim tra bi c: H Vit cõu ú cú s dng t tng hỡnh, t tng Nờu KN TTH, TTT Bi mi: 35 Hot ng ca thy v trũ Ni dung cn t Nhận xét câu 1: Kiến thức a, Trng t vng v ngi: Cho trờng từ vựng đoạn văn - Đa số HS học lý thuyết cha Rồi chị túm lấy cổ hắn, vững, xác định từ ngữ tr- ấn cửa Sức lẻo khẻo anh ờng từ vựng ngời cha đầy đủ chàng nghiện chạy không kịp với - Thống kê đợc từ tr- sức xô đẩy ngời đàn bà lực ờng từ vựng hoạt động điền, ngã chỏng quèo ngời tơng đối xác, đầy đủ mặt đất, miệng nham nhm thét trói vợ chồng kẻ thiếu su Nhận xét câu 2: Xác định b Thống kê từ trờng từ mục đích nói giảm, nói tránh vựng hoạt động ngời: Tỳm, - Đa số HS xác định (ý n, xụ y, ngó, thột trúi, chy Nờu dnh ngha núi quỏ, núi gim núi c) trỏnh, cho vớ d Nhận xét câu 3: Tìm Cõu cú s dng bin phỏp núi gim núi câu sử dụng biện pháp nói giảm, trỏnh: i- mt (trỏnh au bun, au xút) nói tránh - Xác định câu (D) câu sử dụng nói giảm, nói tránh Chỳ ý su tm th, ca dao - c gỡ sụng hp mt gang Nhận xét câu 4: Su tầm Bc cu di ym cho chng sang chi câu thơ (ca dao, tục ngữ, thành ngữ sử dụng biện pháp nối qúa? Nm c quan h ý ngha gia cỏc v 238 - Đa số HS su tầm đợc ca cõu ghộp mi xỏc nh ỳng - Một số nhầm lẫn sang phép so sánh thông thờng * Biểu điểm Cõu Cõu ghộp khụng thớch hp v ngha - Câu 1:3 điểm B điểm - Câu 3: điểm điểm GV tr bi cho HS xem v t sa li ca - Câu 5: điểm mỡnh bày: điểm - Li chớnh t - Li din t - Li kin thc (khụng hc k bi, khụng c k cõu hi) - Câu - Câu 4: - Củng cố: - Xờm li k bi lm, t sa nhng li mc phi - ễn kim tra hc kỡ Dặn dò: - Xem lại lí thuyết, làm - Son: Tp lm th ch * Rút kinh nghiệm: 239 2: Trình Ngy son: 12/12/2010 Tiờt 68, 69 KIM TRA HC Kè I I Mc tiờu cn t: Kin thc: Giỳp HS: Nm c kin thc Vn bn, Ting Vit, Tp lm ó hc hc kỡ K nng: Vn dng kin thc lm bi Thỏi : Hc tp, trau di kin thc tt hn II Rốn k nng sng cho hc sinh: K nng nhn bit, phõn tớch bi, ỏnh giỏ, tỡm kim v x lớ thụng tin, gii quyt nhim v, thc hnh III Chun b ca giỏo viờn v hc sinh: Giỏo viờn: bi Hc sinh: Hc bi, chun b theo hng dn IV Cỏc hot ng dy v hc: n nh t chc: Lp 8A Ngy dy 23/12/2010.TS: Lp 8A Ngy dy 23/12/2010.TS: Kim tra bi c: Bi mi: BI THI CA PHềNG GIO DC Cng c: Thu bi, nhn xột gi lm bi ca HS Dn dũ: Hc bi, xem li bi - Son: Tp lm th ch * Rỳt kinh nghim: 240 Ngy son: 13/12/2010 Tiờt 70 HOT NG NG VN: LM TH BY CH I Mc tiờu cn t: Kin thc: Giỳp HS: Nm c nhng yờu cu ti thiu lm th by cha K nng: Nhn bit th by ch t cõu th by ch vi cỏc yờu cu i, nhp, Thỏi : Hc tp, yờu mn hc, trau di cỏc lm th II Rốn k nng sng cho hc sinh: K nng nhn bit, phõn tớch , ỏnh giỏ, tỡm kim v x lớ thụng tin, gii quyt nhim v, thc hnh, hp tỏc III Chun b ca giỏo viờn v hc sinh: Giỏo viờn: Bi son, cỏc bi th by ch tham kho cho HS Hc sinh: Hc bi, chun b theo hng dn IV Cỏc hot ng dy v hc: n nh t chc: Lp 8A Ngy dy ./12/2010.TS: Lp 8A Ngy dy ./12/2010.TS: Kim tra bi c: KT chun b bi ca HS (5) Bi mi: Hot ng Gii thiu bi: - Mc tiờu: nh hng, to tõm th cho hc sinh - Phng phỏp: Thuyt trỡnh - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Ni dung cn t Em đợc học thơ (Qua Đèo Ngang thuộc thể thơ bảy chữ? Thơ chữ Bánh trôi nớc, rộng bao gồm thơ bảy chữ Vào nhà ngục cổ phong, thơ thất luận (Thất ngôn bát Quảng Đông cú), thất tuyệt (Thất ngôn tứ tuyệt), cảm tác, Đập đá thơ bảy chữ gồm nhiều khổ Bài Côn Lôn) hôm giúp tìm hiểu cách làm thơ chữ Hot ng Tỡm hiu v th th ch - Mc tiờu: HS nm KT v th th: Cõu th cú ting Mi bi cú th cú cõu, cõu hoc nhiu kh th Ngt nhp 4/3 hoc 3/4 - Phng phỏp: Thuyt trỡnh, ỏp, nờu , phõn tớch - Thi gian: 33 Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn t ca trũ Hs đọc sgk Hs đọc I- Chuẩn bị nhà: H Em hiểu luật Suy ngh, 1- Luật thơ bảy chữ: tr li thơ chữ? Là hình thức thơ lấy câu chữ làm đơn vị nhịp điệu, 241 Ghi bi bao gồm thơ chữ cổ thể, thơ Đờng luật câu chữ câu chữ, thơ đại nhiều khổ với câu thơ chữ Tr li, b - Em xem lại thuyết sung 2- Xem lại thuyết minh minh thể thơ học thể thơ 15 3- Nhận xét thể thơ - c chữ: H- Đọc kĩ khổ bn a- Bánh trôi nớc (Hồ Xuân Hthơ sgk, tự rút - Nhn xột ơng) nhận xét số câu, số - Số câu 4, số chữ chữ, cách ngắt nhịp, gieo câu 7, có 28 chữ vần luật B - T - Cách ngắt nhịp: 4/3 câu? - Gieo vần: gieo vần H- Dựa vào cách làm trên, câu 1, 2, (Vần on: tròn, non, em làm tiếp khổ thơ son) Suy ngh, lại - Luật trắc: khởi tr li, b đầu tiếng thứ vần - Su tầm số thơ sung chữ, chép vào tập 4- Su tầm: Cảnh khuya Hồ Chí Minh H- Tập làm thơ câu 5- Tập làm thơ câu chữ, đề tài tự chọn Lu ý chữ, đề tài tự chọn không đợc chép có sẵn II- Hoạt động thực hành: ngời khác 1- Nhận diện luật thơ: HS c, a- Bài Chiều Đoàn Văn lng nghe Cừ: - Nhịp 4/3, gieo vần ê (về, Tr li H- Hãy đọc, gạch nhịp nghe, lê) - vần tiếng gieo vần - Mqh trắc câu nh mối quan hệ thơ kề nhau: Nhn xột, trắc câu thơ kề B B B T T B B b sung thơ sau? T T B B T T B Ghi bi T T B B B T T - Chú ý: Xét theo luật B B B T T B B HS c, nhất, tam, ngũ bất luận; (2) (4) (6) lng nghe nhị, tứ, lục phân minh - Câu 1, B - T đối (chữ thứ 2, 4, phải (đối); - Tr li luật, chữ thứ 1, 3, Câu 3, B - T lại đối không cần) (đối) - Câu 2, B - T giống (niêm) b- Bài thơ Tối Đoàn Cừ: H- Đọc thơ Tối Đoàn - Chép câu thứ sai nhịp 242 Cừ, thơ bị chép sai Hãy chỗ sai, nói lí thử tìm cách sửa lại cho đúng? sai vần: + Sai nhịp: sau từ mờ có dấu phẩy phải ngắt thành nhịp 3/4 không với nhịp thơ chữ 4/3 > Sửa lại cách bỏ dấu phẩy để câu thơ trở lại nhịp 4/3 - Sai vần: câu vần e (che), câu dới lại vần anh (xanh) không vần với -> Sửa lại lè Cng c: Thi gian: H Chỳ ý lm th by ch? (vn, nhp, i ) Hng dn hc nh: - Thi gian: GV nh hng ni dung cho HS: - Hc k ni dung Lm bi - Chun b bi: Mc * Rỳt kinh nghim: Ngy son: 13/12/2010 Tiờt 71 HOT NG NG VN: LM TH BY CH I Mc tiờu cn t: Kin thc: Giỳp HS: Nm c nhng yờu cu ti thiu lm th by cha K nng: Nhn bit th by ch t cõu th by ch vi cỏc yờu cu i, nhp, Thỏi : Hc tp, yờu mn hc, trau di cỏc lm th II Rốn k nng sng cho hc sinh: K nng nhn bit, phõn tớch , ỏnh giỏ, tỡm kim v x lớ thụng tin, gii quyt nhim v, thc hnh, hp tỏc III Chun b ca giỏo viờn v hc sinh: Giỏo viờn: Bi son, cỏc bi th by ch tham kho cho HS Hc sinh: Hc bi, chun b theo hng dn IV Cỏc hot ng dy v hc: n nh t chc: Lp 8A Ngy dy ./12/2010.TS: Lp 8A Ngy dy ./12/2010.TS: Kim tra bi c: KT chun b bi ca HS (5) Bi mi: Hot ng Gii thiu bi: - Mc tiờu: nh hng, to tõm th cho hc sinh - Phng phỏp: Thuyt trỡnh - Thi gian: Hot ng ca thy Hot ng ca trũ Ni dung cn t lm mt bi th by ch chỳng ta phi nm c mt s c im ca th th ny C th nh 243 th no? Hot ng Tỡm hiu v th th ch - Mc tiờu: HS nm KT v th th: Cõu th cú ting Mi bi cú th cú cõu, cõu hoc nhiu kh th Ngt nhp 4/3 hoc 3/4 - Phng phỏp: Thuyt trỡnh, ỏp, nờu , phõn tớch - Thi gian: 33 Hot ng ca thy Hot ng Ni dung cn t ca trũ - Hãy làm tiếp hai câu thơ Hs đọc 2- Tập làm thơ: cuối theo ý Suy ngh, a- Tôi thấy ngời ta có bảo rằng: thơ Tú Xơng mà ngời tr li Bảo thằng Cuội cung biên soạn giấu đi? trăng! - Gv: Bài thơ mở đầu kể Ghi bi - Nguyên văn câu Tú Xchuyện thằng Cuội cung ơng là: trăng, nh đề tài Chứa chẳng chứa, chứa thơ xoay quanh chuyện thằng Cuội Tr li, b thằng Cuội cung trăng Tôi gớm gan cho chị Hằng sung Hai câu phải - Nếu nhấn mạnh tới việc nói phát triển đề tài dối khiến thằng Cuội lên cung theo hớng Nếu trăng, bị ngời ta chê cời ngời làm phải biết - c viết: chuyện Cuội nh bn Đáng cho tội quân lừa dối Cuội nói dối, cung trăng có - Nhn xột Già khấc nhân gian gọi chị Hằng, có đa, có thằng thỏ ngọc, Có thể làm - Hoặc giễu Cuội cô đơn nghiêm túc, làm nơi mặt trăng có đá với hóm hỉnh, Đáng ý bụi: câu thơ phải Cung trăng toàn đất theo luật sau: đá, Suy ngh, B B T T B B T Hít bụi suốt ngày sớng tr li, b T T B B T T B sung Phải nh - Hoặc lo cho chị Hằng: đợc Tất nhiên thơ Đờng có Cõi trần chừa mặt luật nhất, tam, ngũ bất nó, luận; nhị, tứ, lục phân Nay đến cung trăng bỡn chị HS c, minh (chữ thứ 2, 4, phải Hằng lng nghe luật, chữ thứ 1, 3, không cần - Làm tiếp thơ dang dở - Tr li dới cho trọn vẹn theo ý mình? -Gv: Về ND câu đầu - Nhn xột, sung vẽ cảnh mùa hè, b câu tiếp phải nói tới Ghi bi b- Vui ngày chuyển 244 chuyện mùa hè, chuyện nghỉ hè, chia tay bạn, dặn dò bạn, hẹn hò năm sau, HS c, sang hè, lng nghe Phợng đỏ sân trờng rộn - Nhn xột tiếng ve Hot ng nhúm - Câu là: Phấp phới lòng bao tiếng gọi, Hai câu B - T Thoảng hơng lúa chín gió phải là: đồng quê T T B B B T T - Hoặc là: B B T T T B B Cảnh lòng không phấn - Hs đọc thơ câu chấn chữ làm nhà để Mơ cõi mộng thủa xa quê bạn bình GV Nhn xột, ỏnh giỏ bi lm ca HS c- Bình thơ: Cng c: Thi gian: H Chỳ ý lm th by ch? (vn, nhp, i ) Hng dn hc nh: - Thi gian: GV nh hng ni dung cho HS: - Hc k ni dung Lm bi - Chun b bi: Nh rng * Rỳt kinh nghim: 245 ... động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: Lớp 8A Ngày dạy …… /8/ 2 010 TS: Lớp 8A Ngày dạy …… /8/ 2 010 TS: 2.Kiểm tra cũ: (4’) H Nội dung biểu đạt văn tôi học gì? Nét đặc sắc nghệ thuật văn bản? 3 .Bài mới:... văn học II Chuẩn bị giáo viên học sinh: 1 .Giáo viên: Giáo án, Tài liệu tham khảo 2 .Học sinh: Đọc soạn theo câu hỏi hướng dẫn III Các hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: Lớp 8A Ngày dạy …… /8/ 2 010 ... động dạy học: Ổn định tổ chức: Lớp 8A Ngày dạy …… /8/ 2 010 TS: Lớp 8A Ngày dạy …… /8/ 2 010 TS: Kiểm tra cũ: (4’) Bài tập nhà: Viết đoạn văn có sử dụng từ ngữ nghĩa rộng từ ngữ nghĩa hẹp Bài mới:
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn 8 bài 1 tôi đi học 52 , giáo án ngữ văn 8 bài 1 tôi đi học 52 , giáo án ngữ văn 8 bài 1 tôi đi học 52

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay