giáo án tổng hợp ngữ văn 8 6

471 22 0
  • Loading ...
1/471 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:10

Giáo án Ngữ văn 2017 Tun : 01 Tit: 01 Năm học: 2016 Ngy son: 06/ 09/ 2016 Ngy dy: 07/ 09/ 2016 Vn bn: TễI I HC (Tit 1) Thanh Tnh I MC TIấU BI HC Giỳp hc sinh: - Cm nhn c tõm trng hi hp, cm giỏc b ng ca nhõn vt tụi bui tu trng u tiờn i - Thy c ngũi bỳt xuụi giu cht th, gi d v tr tỡnh man mỏc ca Thanh Tnh II CHUN B Giỏo viờn: Giỏo ỏn, t liu tham kho Hc sinh: Bi son, c k bn, tham kho thờm ti liu cú liờn quan III TIN TRèNH LấN LP n nh lp Bi c: Giỏo viờn a mt s yờu cu c bn v mụn hc v cỏch hc hc sinh cú s nh hng t u nm Bi mi HOT NG CA GV & HS NI DUNG CN T Hot ng 1: TèM HIU CHUNG I TèM HIU CHUNG Trỡnh by hiu bit ca em v tỏc Tỏc gi: Thanh Tnh (1911 1988), Hu gi, tỏc phm qua bn ny? Sỏng tỏc ca ụng nhỡn chung u toỏt lờn v p m thm, tỡnh cm ờm du, tro Cỏc tỏc phm chớnh: th Hu chin trng (1937), Truyn ngn Ngm ngi tỡm trm (1943) Tỏc phm Truyn ngn Tụi i hc in Quờ m, xb 1941 Hot ng 2: C - HIU VN II C - HIU VN BN BN c v tỡm hiu chỳ thớch c chm, du, bun, sõu lng - ễng c HS c chỳ thớch tr 8-9 - Lm nhn ễng c l danh t riờng hay danh - Lp t chung? Lm nhn cú phi l nhn ba, nhn v? Lp truyn cú phi l lp m em hc cỏch õy nm khụng? Th loi v b cc Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn Năm học: 2016 2017 Vn bn c vit theo th loi - Th loi truyn ngn m cht tr tỡnh no? - B cc: on Nờu b cc ca bn + 1: T u tng bng rn ró: ngun ni nh + 2: Bui mai hụm y trờn ngn nỳi: tõm trng v cm giỏc ca nhõn vt tụi trờn ng cựng m n trng + 3: Trc sõn trng cỏc lp: tõm trng v cm giỏc ca tụi ng gia sõn trng, nhỡn mi ngi v cỏc bn + 4: ễng c chỳt no ht: tõm trng ca tụi nghe gi tờn v ri m vo lp + 5: Cũn li: tõm trng ca tụi ngi vo ch ca mỡnh v ún nhn tit hc u tiờn Tỡm hiu chi tit Ni nh bui tu trng ca tỏc a Khi ngun ni nh (nhõn vt t hin ti nh gi c ngun t thi im v quỏ kh no? Vỡ sao? - Thi im gi nh: cui thu - thi im khai trng - Cnh thiờn nhiờn: lỏ rng nhiu, mõy bng bc - Cnh sinh hot: my em rt rố cựng m n trng Tõm trng ca nhõn vt tụi nh => õy l s liờn tng tng ng, t nhiờn gia li k nim c nh th no? Phõn tớch hin ti v quỏ kh ca bn thõn giỏ tr biu cm ca t lỏy t cm - Nhng t lỏy s dng din t tõm trng ca nhõn xỳc y? vt tụi: nao nc, mn man, tng bng, rn ró -> Nhng cm xỳc y cú trỏi ngc, nhng cm xỳc sỏng ny n lũng mõu thun khụng? Vỡ sao? b S thay i tõm trng ca nhõn vt tụi Tõm trng ca nhõn vt tụi thay bui tu trng u tiờn i nh th no? Nhng chi tit no * Tõm trng v cm giỏc ca nhõn vt tụi i c ch, hnh ng v li núi cựng m n trng bui u tiờn ca nhõn vt tụi khin em chỳ ý? Vỡ - Cm thy trang trng v ng n sao? - Cm quyn v m thy nng phi c bm tay, ghỡ cht, xúc lờn - Mun th sc mỡnh bng cỏch nh cm thờm c bỳt, thc => ng t mnh: thốm, bm, ghỡ, xch, chỳi, Cng c: GV h thng hoỏ kin thc mun c s dng ỳng ch khin ngi c Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 tit hc Năm học: 2016 hỡnh dung d dng t th v c ch ng nghnh, ngõy th, ỏng yờu ca chỳ Dn dũ - Hc bi : Hon thnh cỏc cõu hi phn hng dn hc bi - SGK - Tỡm hiu nhng ni dung cũn li bi Tụi i hc theo phn b cc Tun : 01 Tit: 02 Ngy son: 06/09/2016 Ngy dy: 08/09/2016 Vn bn: TễI I HC (Tit2) Thanh Tnh I MC TIấU BI HC Nh tit II CHUN B Giỏo viờn: Giỏo ỏn, t liu tham kho Hc sinh: Bi son, c k bn, tham kho thờm ti liu cú liờn quan III TIN TRèNH LấN LP n nh lp Bi c Bi mi: HOT NG CA GV & HS NI DUNG CN T tit hc trc chỳng ta ó cựng Tỡm hiu chi tit (tt) tỡm hiu tõm trng v cm giỏc ca * Tõm trng v cm giỏc ca tụi n trng nhõn vt tụi i cựng m n - Lo s v, va b ng va ao c thm vng, trng bui u tiờn li cm thy ch v, lỳng tỳng Vy ó n trng tõm trng - Khụng cũn cm giỏc rt rố na v cm giỏc ca tụi cú gỡ thay i? - Tụi mun bc nhanh m ton thõn c run run, c dnh dng, chõn co chõn dui Tõm trng v cm giỏc ca tụi * Tõm trng v cm giỏc ca tụi nghe ụng c nghe ụng c gi danh sỏch HS mi gi danh sỏch HS mi v ri tay m bc vo lp din nh th no? - Lỳng tỳng li cng lỳng tỳng hn vỡ cha bao gi Vỡ tụi bt giỏc dỳi u vo c hoc b chỳ ý nh th lũng m khúc nc n chun b - Cu o khúc, dỳi u vo lũng m vỡ s hói bc vo lp? Cú th núi chỳ ny => Cm giỏc xa nh, xa m, khỏc hn vi nhng tinh thn yu ui hay khụng? bui i chi vi chỳng bn sut ngy ngoi ng Tõm trng v cm giỏc ca tụi * Tõm trng v cm giỏc ca tụi ngi v ch ngi v ch mỡnh l lựng nh th mỡnh v ún nhn tit hc u tiờn no? Hỡnh nh mt chim - Cm giỏc: nhỡn cỏi gỡ cng mi l v thy hay hay; ling n ng bờn b ca s, hút cm giỏc lm nhn ch ngi l ca mỡnh; nhỡn Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 my ting rt rố ri v cỏnh bay cao cú phi n thun ch cú ngha t thc hay khụng? Vỡ sao? Dũng ch Tụi i hc kt thỳc truyn cú ý ngha gỡ? Trỡnh by cm nhn v thỏi , c ch ca ngi ln i vi cỏc em ln u tiờn i hc Hot ng 3: Tng kt Nhn xột v c sc ngh thut ca truyn ngn ny Sc cun hỳt ca tỏc phm, theo em, c to nờn t õu? Năm học: 2016 ngi bn cha quen m thy quyn luyn - Hỡnh nh chim non: gi nh - nhng ngy tr th hon ton chi bi t ó chm dt bc vo giai on mi cuc i g lm ngi Cỏch kt thỳc truyn bt ng: dũng ch Tụi i hc va khộp li bi li va m mt th gii mi dũng ch ó gúp phn th hin ch ca truyn => Nhõn vt tụi nghiờm trang bc vo gi hc u tiờn c Thỏi , c ch ca ngi ln i vi cỏc em ln u tiờn i hc - Chun b chu ỏo cho em bui tu trng u tiờn - Trõn trng tham d bui l quan trng ny - Hỡnh nh ụng c: mt ngi thy - ngi lónh o t tn, bao dung, vui tớnh, giu lũng yờu thng => Qua cỏc hỡnh nh v ngi ln, chỳng ta nhn trỏchn nhim, tm lũng ca gia ỡnh, nh trng i vi th h tng lai ú l mt mụi trng giỏo dc m ỏp, l mt ngun nuụi dng cỏc em trng thnh III TNG KT c sc v ngh thut - Truyn ngn c b cc theo dũng hi tng, cm ngh ca nhõn vt tụi, theo trỡnh t thi gian ca mt bui t trng - S kt hp hi ho gia miờu t, k v bc l cm xỳc Sc cun hỳt ca tỏc phm c to nờn t: - Tỡnh truyn - Tỡnh cm m ỏp, trỡu mn ca ngi ln i vi cỏc em nh ln u tiờn n trng - Hỡnh nh thiờn nhiờn, ngụi trng v cỏc so sỏnh gi cm cu tỏc gi Ghi nh - SGK tr IV LUYN TP Hot ng 4: Hng dn luyn Hng dn hs bit tng hp Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 khỏi quỏt li dũng cm xỳc, tõm trng ca nhõn vt tụi thnh cỏc bc theo trỡnh t thi gian Chỳ ý kt hp ba yu t: miờu t, t s, biu cm HS vit bi ngn ghi li n tng ca mỡnh bui tu trng u tiờn Dn dũ - Hc bi - Chun b bi ting Vit Cp khỏi quỏt ca ngha t ng Tun : 01 Tit: 03 Năm học: 2016 - Ngy son: 08/ 09/ 2016 Ngy dy: 10 /09/ 2016 T hc cú hng dn Ting Vit: CP KHI QUT CA NGHA T NG I MC TIấU BI HC Giỳp hc sinh: - Hiu rừ cp khỏi quỏt ca ngha t ng v mi quan h v cp khỏi quỏt ca ngha t ng - Thụng qua bi hc, rốn luyn t vic nhn thc mi quan h gia cỏi chung v cỏi riờng II CHUN B Giỏo viờn: Giỏo ỏn, bng ph Hc sinh: c bi v tỡm hiu trc cỏc ni dung III TIN TRèNH LấN LP n nh lp Bi c: GV hng dn HS cỏch hc ting Vit Bi mi: GV nhc li mi quan h ng ngha v trỏi ngha ca t ng ó hc lp v gii thiu ch bi hc mi: v cp khỏi quỏt ca ngha t ng HOT NG CA GV & HS NI DUNG CN T Hot ng 1: Tỡm hiu khỏi nim Quan sỏt s di õy v tr li cõu hi Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh I T NG NGHA RNG V T NG NGHA HP a Ngha ca t ng vt rng hn ngha ca t thỳ, chim, cỏ Lớ do: Phm vi ngha ca t ng vt bao hm ngha ca ba t thỳ, chim, cỏ b Cỏc t thỳ, chim, cỏ cú phm vi ngha rng Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 Năm học: 2016 - ng vt thỳ chim cỏ Voi, hu tu hỳ, sỏo cỏ rụ, cỏ thu a Ngha ca t ng vt rng hn hay hp hn ngha ca cỏc t thỳ, chim, cỏ? Vỡ sao? b Ngha ca t thỳ rng hn hay hp hn ngha ca t voi, hu? Ngha ca t chim rng hn hay hp hn ngha ca t tu hỳ, sao? Ngha ca t cỏ rng hn hay hp hn ngha ca cỏc t cỏ rụ, cỏ thu? Vỡ sao? c Ngha ca cỏc t thỳ, chim, cỏ rng hn ngha ca t no, ng thi hp hn ngha ca t no? => Th no l mt t cú ngha rng, ngha hp? Mt t ng va cú th cú ngha rng va cú th cú ngha hp c khụng? Ti sao? Hot ng 2: Luyn Bi 1: Lp s khỏi quỏt ngha ca t ó cho theo mu s bi hc hn cỏc t voi, hu, tu hỳ, sỏo, cỏ rụ, cỏ thu Lớ do: nh cõu a c Cỏc t thỳ, chim, cỏ cú phm vi ngha rng hn cỏc t voi, hu, tu hỳ, sỏo, cỏ rụ, cỏ thu v cú phm vi ngha hp hn t ng vt Ghi nh: SGK tr 10 Mt t cú ngha rng phm vi ca nú bao hm ngha ca mt s t khỏc Mt t ng cú ngha hp phm vi ngha ca nú c bao hm phm vi ngha ca mt s t khỏc Mt t ng cú th va cú ngha rng va cú ngha hp vỡ tớnh cht rng hp ca ngha t ng ch l tng i II LUYN TP Bi 1: a Y phc qun ỏo qun ựi, qun di ỏo di, s mi Bi 2: a T ng ngha rng l Cht t b T ng ngha rng l Ngh thut c T ng ngha rng l Thc n d T ng ngha rng l nhỡn Bi 2: tỡm t ng cú ngha rng hn t e T ng ngha rng l ỏnh ó cho Bi 3: Cõu a, b, c, d HS t lm Cõu e: mang: xỏch, khiờng, gỏnh Bi 4: Ch t khụng thuc phm vi ngha ca mi nhúm t sau: Bi 3: Tỡm t ng cú ngha c bao a thuc lo c bỳt in hm phm vi ngha ca cỏc t ó cho b th qu d hoa tai Bi 5: Bi 4: Ch t khụng thuc phm vi - ng t cún ngha rng: khúc ngha ca mi nhúm t sau: - ng t cú ngha hp: nc n, st sựi Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 Năm học: 2016 - Bi 5: SGK tr 11 Dn dũ - Hc bi - Lm bi nh ó dn - Chun b bi lm vn: Tớnh thng nht v ch ca bn Tun : 01 Tit: 04 Ngy son: 08/09/2016 Ngy dy: 10/09/2016 Lm vn: TNH THNG NHT V CH CA VN BN I MC TIấU BI HC Giỳp hc sinh thy: - Nm c ch ca bn, tớnh thng nht v ch ca bn - Bit vit mt bi m bo tớnh thng nht v ch ; bit xỏc nh v trỡ i tng trỡnh by, la chn, sp xp cỏc phn cho bn trung nờu bt ý kin, cm xỳc ca mỡnh II CHUN B Giỏo viờn: Giỏo ỏn, t liu tham kho Hc sinh: c bi v tỡm hiu trc cỏc ni dung III TIN TRèNH LấN LP n nh lp Bi c: GV hng dn HS cỏch hc lm Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 Bi mi: HOT NG CA GV & HS Hot ng 1: Tỡm hiu ch ca bn - GV hng dn HS tr li cỏc cõu hi SGK - Hỡnh thnh khỏi nim ch bn Hot ng 2: Tỡm hiu v tớnh thng nht ca ch bn Cn c vo õu m em bit bn Tụi i hc núi lờn nhng k nim cu tỏc gi v bui tu trng u tiờn? ( tỏi hin nhng k nim v ngy u tiờn i hc, tỏc gi ó t nhan ca bn v s dng t ng nh th no?) cõu SGK Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh Năm học: 2016 NI DUNG CN T I CH CA VN BN Tỏc gi nh li nhng k nim ca ngy u tiờn i hc thi th u ca mỡnh S hi tng y gi lờn nhng n tng hi hp, cm giỏc b ng ca nhõn vt tụi bui tu trng u tiờn Ch ca bn Tụi i hc: s hi tng ca nhõn vt tụi v bui tu trng u tiờn vi cm giỏc b ng, hi hp Ch ca bn l: i tng v chớnh m bn biu t II TNH THNG NHT CA CH VN BN Nhan bn Tụi i hc cho phộp d oỏn bn núi v chuyn tụi i hc ú l k nim v bui u tiờn i hc ca tụi, nờn i t tụi, cỏc t ng biu th ý ngha i hc c lp i lp li nhiu ln Cỏc cõu u nhc n k nim ca bui tu trng u tiờn + Hụm tụi i hc + Hng nm c vo cui thulũng tụi li nao nc nhng k nim miờn man ca bui tu trng S thay i tõm trng ca nhõn vt tụi bui tu trng u tiờn - Trờn ng i hc: + Cm nhn v ng: quen i li lm ln-> thy l, cnh vt chung quanh u thay i + Thay i hnh vi: li qua sụng th diu, i ng nụ ựa -> i hc, c lm nh mt hc trũ thc s - Trờn sõn trng + Cm nhn v ngụi trng:nh trng cao rỏo v sch s hn cỏc nh lng -> xinh xn, oai nghiờm nh ỡnh lng, sõn rng, cao hn v lũng tụi õm lo s v + Cm giỏc b ng, lỳng tỳng xp hng vo lp: ng nộp bờn ngi thõn, ch dỏm nhỡn mt na, dỏm i tng bc nh, mun bay nhng cũn ngp ngng e s, t nhiờn thy nng n mt cỏch l, nc Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 Năm học: 2016 n khúc theo - Trong lp hc: + Cm thy xa m Trc õy cú th i chi c ngy cng khụng thy xa nh, xa m chỳt no ht/ Gỡ õy, mi bc vo lp ó thy xa m, nh nh => Cm giỏc sỏng ny n lũng nhõn vt tụi Cỏc phng tin ngụn ng bn u trung khc ho tụ m cm giỏc ny Ghi nh Vn bn cú tớnh thng nht v ch ch biu t ch ó xỏc nh, khụng xa ri hay lc sang ch khỏc vit hoc hiu mt bn, cn xỏc nh ch c th hin nhan , mc, quan h gia cỏc phn ca bn v cỏc t ng then cht thng lp i lp li HS hỡnh thnh khỏi nim tớnh thng nht v ch bn, nm c cỏc yờu cu to tớnh thng nht v ch to lp bn - Ch ca bn l gỡ? - Th no l tớnh thng nht ca ch bn? - Tớnh thng nht v ch c th hin nhng phng din no bn? - Lm th no vit mt bn m bo tớnh thng nht v ch ? Hot ng 3: Luyn III LUYN TP Bi 1: Phõn tớch tớnh thng nht Bi 1: Phõn tớch tớnh thng nht v ch ca v ch ca bn bn a Cn c vo: - Nhan ca bn: Rng c quờ tụi - Cỏc on: Gii thiu rng c, t cõy c, tỏc dng ca cõy c, tỡnh cm gn bú vi cõy c Cỏc ý ln ca phn thõn bi c sp xp hp lớ nờn khụng cn thay i b Hai cõu trc tip núi ti tỡnh cm gn bú gia ngi dõn sụng Thao vi rng c: Hng dn HS lm bi Dự i ngc v xuụi nh Cm nm lỏ c l ngi sụng Thao Bi 2: B cõu b v d Bi 3: Nờn b cõu c v h, vit li cõu b: Con ng quen thuc mi ngy dng nh bng tr nờn mi l Dn dũ - Hc bi Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 - Lm bi nh ó dn - Chun b bi : Trong lũng m Năm học: 2016 - Tun : 02 Tit: 05 Ngy son: 12/09/2016 Ngy dy: 14/09/2016 Vn bn: TRONG LềNG M (Tit 1) Trớch Nhng ngy th u Nguyờn Hng I MC TIấU BI HC Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 10 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn Năm học: 2016 2017 tụi ti trng, nghe ụng c gi tờn, ri xa vũng tay m ún nhn tit hc u tiờn cú gỡ c bit? Chỳng ta s tip tc tỡm hiu Hot ng ca GV v HS Ni dung Hot ng 2: II/ Tỡm hiu bn(tip) Khi ngun k nim Tõm trng ca tụi bui tu trng u tiờn a) Khi trờn ng ti trng b) Khi ti trng GV khỏi quỏt li ni dung tit * Gi HS c: Trc sõn trng -> cỏc lp H: Cnh trc sõn trng lng M Lớ lu li tõm trớ tỏc gi cú gỡ ni bt? - Sõn trng: + Dy c c ngi + Ai cng n mc tm tt H: Cnh tng y gi khụng khớ gỡ lũng ngi c? -> Khụng khớ tng bng ca ngy hi khai trng GV: i ht ng lng, cu hc trũ nh ti sõn trng Nhỡn cnh sõn trng dy c c ngi, ngi no qun ỏo cng sch s, gng mt cng vui ti sỏng sa -> Phn ỏnh khụng khớ c bit ca ngy hi khai trng thng gp nc ta Khụng khớ ú va th hin tinh thn hiu hc ca nhõn dõn ta, va bc l tỡnh cm sõu nng ca tỏc gi i vi mỏi trng tui th H: Trờn ng ti trng, tụi rt hỏo hc, hm h Nhng ti trng, nghe trng thỳc thỡ tõm trng ca tụi li thay i nh th no? - Tõm trng: + Lo s v + Ngp ngng, e s + Thốm vng, c ao thm GV: Cnh sõn trng thỡ th, song cú l + Ch v, vng v, lỳng tỳng ngụi trng ó khỏc i s nhỡn nhn ca tụi lỳc ny Nh ó dựng nhng hỡnh nh, Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 457 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 nhng chi tit c th biu hin nhng cung bc tõm trng cu bộ.u tiờn l thy mỡnh nh lm -> õm lo s v -> ho vi ting trng trng cũn cú c nhp tim ca cỏc cu cng vang vang H: Trong on ny, tỏc gi ó s dng bin phỏp ngh thut tu t no? -> NT: So sỏnh + trng: ỡnh lng + h: nhng chỳ chim non GV: Tỏc gi so sỏnh lp hc vi ỡnh lng ni th cỳng, t l, ni thiờng liờng ct gi nhng iu n -> Phộp so sỏnh ny din t xỳc cm trang nghiờm ca tỏc gi v mỏi trng, cao tri thc ngi trng hc Ngoi ra, tỏc gi cũn so sỏnh cỏc em hc sinh mi nh nhng chim non ng bờn b t, nhỡn quóng tri rng mun bay nhng cũn ngp ngng, e s -> phộp so sỏnh ny lm hỡnh nh & tõm trng cỏc em thờm sinh ng, nú cao sc hp dn ca nh trng & th hin khỏt vng ca tỏc gi i vi trng hc Năm học: 2016 - c) Khi nghe gi tờn vo lp * HS c thm: ễng c -> Chỳt no ht H: Hỡnh nh ụng c c tỏc gi nh li qua nhng chi tit no? + Núi: cỏc em phi gng hc + Nhỡn chỳng tụi vi cp mt hin t, c ng + Ti ci nhn ni ch H: Tõm trng ca tụi nghe ụng c c bn danh sỏch hc sinh mi? - Tim: ngng p - Git mỡnh lỳng tỳng - O khúc H: Em cú nhn xột gỡ v tõm trng ca tụi lỳc ny? -> Va lo s, va sung sng GV: Khi nghe ụng c c danh sỏch hc sinh mi, tụi cng lỳng tỳng hn Nghe gi n tờn thỡ git mỡnh v cm thy s phi xa Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 458 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn Năm học: 2016 2017 bn tay du dng ca m Nhng ting khúc nc n nh phn ng dõy chuyn -> Chỳ cm thy mỡnh nh bc vo mt th gii khỏc v cỏch xa m hn bao gi ht Va ng ngng m va t tin, tụi bc vo lp V cú l tụi cng rt sung sng vỡ mỡnh bt u trng thnh, bt u tn ti c lp v ho nhp vo xó hi d) Khi ngi lp ún nhn tit hc u tiờn GV: Khi ó ri xa m, cựng cỏc bn bc vo lp theo li gic ca ụng c v s ún cho ca thy giỏo tr, tụi bc vo lp vi mt tõm trng mi H: Nhng cm giỏc m tụi nhn c - Trong lp: bc vo lp hc l gỡ? + Cú mựi hng l + Cỏi gỡ cng l v hay + Nhn bn gh l vt riờng + Thy quyn luyn vi bn mi H: Trc nhng cm giỏc mi ú, tụi ó quan sỏt v suy ngh nh th no nhỡn - Ngoi ca s: Chim ling, hút, ngoi ca s? bay k nim li ựa v H: Em cú nhn xột gỡ v nhng cm giỏc v suy -> Cm giỏc sỏng, chõn thc, ngh ca em bộ? an xen gia l v quen H: Qua õy em thy cu hc trũ nh l ngi => Yờu thiờn nhiờn, yờu nhng k nh th no? nim tui th nhng yờu c s hc hnh trng thnh GV: Cõu chuyn kt thỳc mt cỏch rt t nhiờn, bt ng Dũng ch Tụi i hc- tờn ca bi hc u tiờn cng chớnh l nhan ca tỏc phm H: Theo em tỏc gi t tờn tỏc phm trựng vi tờn ca bi hc u tiờn cú ý ngha gỡ? -> c m dt tay dn trng, c tr thnh cu hc trũ nh chớnh l bi hc u tiờn Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 459 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 i ca nhõn vt tụi Tụi i hc va l tờn bn, va l tờn ca bi hc u tiờn vỡ: i hc chớnh l m mt th gii mi, mt bu tri mi, mt khong khụng gian v thi gian mi, mt tõm trng, mt tỡnh cm mi cuc i a tr Dn dt, ún cho cỏc em vo cỏi th gii y chớnh l nhng ngi m, nhng thy cụ giỏo Vy y, tỏc phm Tụi i hc ó giỳp chỳng ta thm thớa rng: cuc i mi ngi, k nim sỏng tui hc trũ, nht l bui tu trng u tiờn, thng s c ghi nh mói Năm học: 2016 - H: Cm nhn ca em v ni dung v ngh * Ghi nh:(SGK 9) thut ca bn? -> HS tr li GV cht li -> Gi HS c ghi nh Dn hc thuc * Luyn tp: Hot ng 3: H: Phỏt biu cm ngh ca em v dũng cm xỳc ca nhõn vt tụi bn? - HS chun b phỳt - Gi HS ng ti ch trỡnh by - GV nhn xột Cng c: GV h thng li ni dung tit hc: - Thi im ngun k nim - Tõm trng ca tụi bui tu trng u tiờn Hng dn hc bi: - Nm vng ni dung tỏc phm - Lm BT1, BT2 vo v bi - Son bi: Cp khỏi quỏt ca ngha t ng IV/ rỳt kinh nghim: Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 460 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 Ngy son: Ngy ging: Năm học: 2016 - Bi Tit Cp khỏi quỏt ca ngha t ng I/ Mc tiờu bi hc: Giỳp hc sinh: - Hiu rừ cp khỏi quỏt ca ngha t ng v mi quan h v cp khỏi quỏt ca ngha t ng - Qua bi hc, rốn luyn t vic nhn thc mi quan h gia cỏi chung v cỏi riờng II/ Chun b: 1.Giỏo viờn: Tỡm mt s vớ d minh ho Bng ph, bng hot ng nhúm Hc sinh: c trc vớ d, tr li cõu hi vo v son III/ Cỏc hot ng dy hc: ễn nh lp Kim tra bi c: S chun b ca HS Bi mi: Hot ng 1: Gii thiu bi: H: lp cỏc em ó c hc v t ng ngha v t trỏi ngha Em no cú th ly mt s vớ d v t ng ngha v t trỏi ngha? -> VD: +T ng ngha: Nh thng Bnh vin Mỏy bay Phi c +T trỏi ngha: Sng Cht Núng Lnh H: Em cú nhn xột gỡ v mi quan h ng ngha gia cỏc t ng nhúm trờn? -> + Cỏc t ng ngha nhúm cú th thay th cho cõu c th -> + Cỏc t trỏi ngha nhúm cú th loi tr la chn t cõu Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 461 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn Năm học: 2016 2017 GV: Nhn xột ca cỏc em l ỳng Nu xột v ngha ca t ng, thỡ khụng nhng cú nhng trng hp thay th hay loi tr nhau, m cũn cú c nhng trng hp bao hm na Hụm cụ v cỏc em s tỡm hiu nhng trng hp ú Hot ng ca GV v HS Hot ng 2: - GV treo bng ph cú ghi vớ d - Gi HS c Ni dung I/ T ng ngha rng v t ng ngha hp e Vớ d: ng vt Thỳ Voi, Hu Chim Tu hỳ, Sỏo Cỏ Cỏ rụ, Cỏ thu H: Ngha ca t ng vt rng hn 2.Nhn xột: hay hp hn ngha ca cỏc t: thỳ, chim, cỏ? Vỡ sao? - Ngha ca t ng vt rng hn ngha ca thỳ, chim, cỏ -> Vỡ: Phm vi ngha ca t ng vt H: Ngha ca t thỳ rng hn hay hp ó bao hm ngha ca t: thỳ, chim, cỏ hn ngha ca cỏc t: voi, hu? - Ngha ca t thỳ rng hn ngha ca H: Ngha ca t chim rng hn hay t: voi, hu hp hn ngha ca cỏc t: tu hỳ, sỏo? - Ngha ca t chim rng hn ngha H: Ngha ca t cỏ rng hn hay hp ca t: tu hỳ, sỏo hn ngha ca cỏc t: cỏ rụ, cỏ thu? - Ngha ca t cỏ rng hn ngha ca H: Vỡ em bit c ngha ca cỏc t: t: cỏ rụ, cỏ thu thỳ, chim, cỏ rng hn ngha ca cỏc t: voi, hu, tu hỳ, sỏo, cỏ rụ, cỏ thu? -> Lớ do: nh t ng vt H: Ngha ca cỏc t: thỳ, chim, cỏ rng hn ngha ca cỏc t: voi, hu, tu Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 462 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn Năm học: 2016 2017 hỳ, sỏo, cỏ rụ, cỏ thu nhng ng thi li hp hn ngha ca t no? - Ngha ca cỏc t: thỳ, chim, cỏ: +Rng hn cỏc t: voi, hu, tu hỳ, GV a vớ d 2: sỏo, cỏ rụ,cỏ thu +Hp hn t: ng vt vt T Qut m T ng, Qut trn, m nhụm, T bt Qut bn m s - Gi HS phõn tớch cp khỏi quỏt ngha H: Qua phõn tớch cỏc vớ d, em thy mt t ng c coi l cú ngha rng no? -> Mt t ng c coi l cú ngha rng khi: phm vi ngha ca t ng ú bao hm phm vi ngha ca mt s t ng khỏc H: Khi no mt t ng c coi l cú ngha hp? -> Mt t ng c coi l cú ngha hp khi: phm vi ngha ca t ng ú c bao hm phm vi ngha ca mt t ng khỏc H: Mt t ng cú th c coi l va cú ngha rng, va cú ngha hp c khụng? -> Cú Vỡ mt t ng cú th rng hn so vi ngha ca t ny, nhng li hp hn * Ghi nh:(SGK 10) so vi ngha ca t khỏc - Gi HS c ghi nh - GV khỏi quỏt li ni dung ghi nh II/ Luyn Bi 1: Hot ng 3: a) Y phc Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 463 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 Năm học: 2016 - - Gi HS c yờu cu BT1 - GV hng dn HS cỏch lm - Gi HS lờn bng trỡnh by kt qu Qun ỏo Qun cc Qun di ỏo s mi, ỏo phụng b) V khớ Sỳng Sỳng trng, Sỳng ngn Bom Bom ba cng, Bom bi Bi 2: a) b) c) d) e) - Gi HS c yờu cu BT2 - GV chia HS thỏnh nhúm, giao nhim v - Ht thi gian phỳt, cỏc nhúm np kt qu - Gi HS nhn xột - GV khng nh kt qu ỳng - Gi HS c yờu cu BT3 - GV hng dn cỏch lm - HS lm vic cỏ nhõn, nờu kt qu - GV nhn xột, cha bi Cht t Ngh thut Thc n Nhỡn ỏnh Bi 3: a)T xe c bao hm ngha ca cỏc t: xe p, xe mỏy, xe hi b) T kim loi bao hm ngha ca cỏc t: st, ng, nhụm c) T hoa qu bao hm ngha ca cỏc t: chanh, cam, i, nhón d) T h hng bao hm ngha ca cỏc t: h ni, h ngoi, e) T mang bao hm ngha ca cỏc t: xỏch, khiờng, gỏnh Bi 4: a) Thuc lo Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 464 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 Năm học: 2016 b) Th qu c) Bỳt in d) Hoa tai - Gi HS c yờu cu v ni dung BT4 - GV hng dn cỏch xỏc nh (Giao cho HS lm BT5 nh nu ht thi gian) Cng c: GV hi HS v: - T ng ngha rng - T ng ngha hp Hng dn hc bi: - Phõn tớch li cỏc vớ d - Hc thuc ghi nh - Tỡm mt s vớ d khỏc phõn tớch cp khỏi quỏt v ngha - Son bi: Tớnh thng nht v ch ca bn IV/ rỳt kinh nghim: Ngy son: Ngy ging: Bi Tit Tớnh thng nht v ch ca bn I/ Mc tiờu bi hc: Giỳp hc sinh: - Nm c th no l ch ca bn; tớnh thng nht v ch ca bn - Bit vit mt bn m bo tớnh thng nhõt v ch : Bit xỏc nh v trỡ i tng trỡnh by, chn la, sp xp cỏc phn cho bn trung nờu bt ý kin v cm xỳc ca mỡnh Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 465 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn Năm học: 2016 2017 II/ Chun b: Giỏo viờn: Nghiờn cu ni dung bi Tham kho ti liu Hc sinh: c cỏc vớ d Tr li cõu hi vo v son III/ Cỏc hot ng Dy Hc: n nh lp Kim tra bi c: H: Em hóy cho bit nhng cp khỏi quỏt ca ngha t ng? Cho vớ d? bi mi: Hot ng 1: Gii thiu bi: lp cỏc em ó c hc th no l cõu ch v don cha cõu ch Ch l ni dung chớnh th hin t tng c bn ca mt bn Vy ch ca mt bn cn phi ỏp ng c nhng yờu cu gỡ? Chỳng ta s cựng tỡm hiu qua bi hc hụm Hot ng ca GV v HS Hot ng 2: - Gi t n HS c ni tip Ni dung I/ Ch ca bn Vớ d: c li bn Tụi i hc ca Thanh Tnh Nhn xột: H: Tỏc gi nh li nhng k nim sõu sc no thi th u ca mỡnh? - K nim sõu sc: + Cui thu + Cựng m ti trng + Cm giỏc b ng, l lựng ni H: Vn bn miờu t nhng s vic ang trng mi xy hay ó xy ra? -> Nhng s vic ó xy ra( Hi tng li) H: S hi tng y gi lờn nhng n - n tng: V thi gian, khụng gian, tng gỡ lũng tỏc gi? ng, ngụi trng, lp hc, bn bố, bi hc u tiờn Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 466 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn Năm học: 2016 2017 -> ú chớnh l nhng k nim, nhng n tng sõu sc tui th GV: Nhng , nhng s vic c tỏc gi cp n u xoay quanh nhõn vt tụi -> Lm ni bt tõm trng ca nhõn vt tụi v nhng k nim ca bui tu trng H: Qua tit c hiu bn Tụi i hc v quỏ trỡnh tr li cỏc cõu hi -> Ch ca Tụi i hc: cm xỳc bi ny, em hóy cho bit ch ca ca tụi v mt k nim sõu sc ú bn ny? l ln n trng u tiờn H: Vy em hiu th no l ch ca => Ch : L i tng v mt bn? chớnh m bn biu t GV ging gii, cng c cho HS Hot ng 3: II/ Tớnh thng nht v ch ca bn H: Cn c vo õu m em bit bn Tụi i hc núi lờn nhng k nim ca tỏc gi v bui tu trng u tiờn? -> Cn c vo: - Nhan : Tụi i hc: Cú ý ngha tng minh, cho ta hiu ni dung ca bn l núi v chuyn i hc - Cỏc t ng: Cui thu, bui tu trng, sõn trng, lp hc, thy giỏo - Cỏc cõu: + cnh vt chung quanh tụi u thay i hụm tụi i hc + Mt thy tr tui ún chỳng tụi trc ca lp + Tụi vũng tay lờn bn bi vit tp: tụi i hc H: Theo em, nhan v cỏc t ng, cỏc cõu tiờu biu trờn cú cựng th hin - Nhan ch Tụi i hc khụng? Cú t, cõu - Cỏc t ng Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 467 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 no lc khụng? Năm học: 2016 - Cỏc cõu -> u biu t ch ó xỏc nh, khụng xa ri, khụng lc GV: Khi tt c cỏc t ng then cht, cỏc cõu tiờu biu v c nhan u trung lm rừ ch thỡ ta núi rng bn t c tớnh thng nht v ch H: Vn bn Tụi i hc trung hi tng li tõm trng hi hp, cm giỏc b ng ca nhõn vt tụi bui tu trng u tiờn Hóy tỡm nhng t ng chng t tõm trng ú in sõu lũng nhõn vt tụi sut i? - Nỏo nc - Mn man - Tng bng rn ró H: Tỡm nhng t ng, nhng chi tit nờu bt cm giỏc mi l xen ln b ng ca nhõn vt tụi cựng m n trng, cựng bn i vo lp? - Trờn ng i: + Con ng quen: i khỏc + Cnh vt: u thay i - Trờn sõn trng: + Trng cao rỏo, sch s + Xinh xn, oai nghiờm - Khi xp hng vo lp: + Tim ngng p, o khúc + Rớu c chõn li - Trong lp hc: + Thy xa m, nh nh + Xa ri tui th rong chi, bc vo mt th gii mi H: Cỏc t ng trờn u th hin v lm rừ ni dung gỡ? -> Tõm trng v cm giỏc ca nhõn vt tụi Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 468 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn Năm học: 2016 2017 H: Cỏc t ng ú cú mi quan h vi ni dung ca bn nh th no? -> Cú mi quan h cht ch, lm rừ ni dung ca bn H: Ni dung ú cú c th hin rừ nhan ca bn khụng? -> Cú H: hiu mt bn hoc to lp mt bn ta cn phi xỏc nh - Xỏc nh ch ca bn qua: gỡ? + Nhan -> Cn xỏc nh c ch ca + Cỏc mc bn + Quan h gia cỏc phn H: Ch ca bn c th hin + Cỏc t ng then cht õu? H: Qua kt qu phõn tớch trờn, em hóy cho bit: Th no l ch ca bn? Tớnh thng nht v ch ca * Ghi nh: (SGK 12) bn c th hin nhng phng din no? - HS tr li - GV cng c li, a ghi nh III/ Luyn tp: Bi 1: - Gi HS c ghi nh, dn hc thuc Hot ng 3: a) - i tng: Rng c - Gi HS c bn Rng c quờ tụi - Vn : Cõy c, rng c i vi cuc - GV nờu yờu cu, cho HS chun b sng ngi phỳt - Th t cỏc on: H: Hóy cho bit bn trờn vit v i + Gii thiu rng c tng no? V v gỡ? + Tỏc dng ca cõy c + Tỡnh cm gn bú vi cõy c H: Cỏc on ó trỡnh by i tng Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 469 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 v theo mt th t no? Năm học: 2016 -> Th t khụng thay i c Vỡ cỏc ý ln ca phn thõn bi c sp xp hp lớ, i t khỏi quỏt n c th v lm ni bt c ch ca bn H: Theo em, cú th thay i trt t sp xp ny c khụng? Vỡ sao? b) Ch : S gn bú v tỡnh cm yờu thng ca ngi dõn Sụng Thao vi rng c quờ mỡnh H: Nờu ch ca bn trờn? c) - Miờu t rng c: + Rng c trp trựng + Thõn cõy thng + Bỳp nh kim + Lỏ trụng xa nh mt rng tay - Cuc sng ca ngi dõn: H: Ch ca bn c th hin + Nh di rng c ton bn, t vic miờu t rng + Trng hc, ng i hc di c n cuc sng ca ngi dõn Hóy rng c chng minh iu ú? + vt c lm t c + Thc n t trỏi c d) - T ng: Rng c, thõn c, bỳp, cõy non, lỏ c, tu lỏ, cõy c - Cõu: + Dự i ngc v xuụi Cm nm lỏ c l ngi Sụng H: Tỡm cỏc t ng, cỏc cõu tiờu biu th Thao. hin ch ca bn? + Ngi Sụng Thao i õu cng nh v rng c quờ mỡnh GV: Vn bn Rng c quờ tụi ó m Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 470 2.Bi 2: Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn Năm học: 2016 2017 bo tớnh thng nht v ch ca bn Tớnh thng nht ú th hin : ý lm cho bi vit b lc : b v d nhan , mc cỏc phn chớnh, quan h gia cỏc phn v cỏc t, cỏc cõu tiờu biu - Gi HS c yờu cu v ni dung BT2 H: ý no lm cho bi vit b lc ? Cng c: GV nhc li: - Ch ca bn - Tớnh thng nht v ch ca bn 5.Hng dn hc bi: - c li ni dung bi - Hc thuc ghi nh - Lm thờm BT3 vo v bi - Son ni dung tit sau: Vn bn Trong lũng m Iv/ rỳt kinh nghim: ****************************************** Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 471 Trờng THCS Kỳ ... bi lm s 1(vn t s) Tun : 03 Tit: 11-12 Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh Ngy son: 28/ 09/20 16 Ngy dy: 30/09/20 16 26 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 Năm học: 20 16 VIT BI TP LM VN S 01 I MC TIấU BI HC... 3, 4, SGK bi : Trong lũng m Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 13 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 Năm học: 20 16 - Tun : 02 Tit: 06 Ngy son: 12/09/20 16 Ngy dy: 15/09/20 16 Vn bn: TRONG LềNG M (Tit 2)... son - Chun b bi : Lóo Hc Giáo viên: Lê Thị Vân Trinh 28 Trờng THCS Kỳ Giáo án Ngữ văn 2017 Năm học: 20 16 - Tun : 04 Tit: 13 Ngy son: 21/ 09/ 20 16 Ngy dy: 23/ 09/ 20 16 Vn bn: LO HC (Tit 1) Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tổng hợp ngữ văn 8 6 , giáo án tổng hợp ngữ văn 8 6 , giáo án tổng hợp ngữ văn 8 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay