giáo án tổng hợp ngữ văn 8

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:09

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH MA TRẬN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II- ĐỀ NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Ngữ Văn MỨC ĐỘ KIẾN THỨC I- Văn – Tiếng Việt: Bài : Văn học trung đại Bài: -Thuế máu( Nêu luận điểm-Nội dung bản) Bài:-Các kiểu câu chia theo mục đích nói -Câu trần thuật- ví dụ II-Tập làm văn: -Văn nghị luận Bài làm văn - Xác định kiểu hình thức phần - Làm rõ nội dung +Tài - đức +Mối quan hệ tài đức Cộng Duyệt tổ trưởng Duyệt chuyên môn Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Câu : (1 đ) (0.5đ) Câu : (0.5đ) (1đ) Câu : (0.5đ) (1đ) 3đ Thấp Cao (1đ) (0.5đ) (1đ) (1đ) (1đ) (1đ) 3đ 3đ 1đ Ngày 19 tháng 04 năm 2017 GVBM Hồ Thị Thu Thúy ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Ngữ Văn - Thời gian: 90 phút ĐỀ 1: I- VĂN – TIẾNG VIỆT: ( điểm) Câu 1: ( 1.5 điểm ) a)Em kể tên văn phần văn học trung đại học lớp cho biết tên tác giả? b)Em hiểu thể hịch? Câu 1: ( 1.5 điểm ) a)Văn “Thuế máu” (Nguyễn Ái Quốc) có luận điểm chính? Kể luận điểm b)Nêu nội dung văn bản? Câu 3: ( điểm ) a)Trong chương trình tiếng Việt lớp học kì II em học kiểu câu nào? Kể tên kiểu câu đó? b)Nêu hình thức chức câu trần thuật? Cho ví dụ II- TẬP LÀM VĂN: ( điểm ) Đề bài: Trong nói chuyện với học sinh chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Có tài mà đức người vô dụng, có đức mà tài làm việc khó” Em hiểu lời dạy Bác Duyệt tổ trưởng Duyệt chuyên môn Ngày 19 tháng 04 năm 2017 GVBM Hồ Thị Thu Thúy PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ II- ĐỀ NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Ngữ Văn I- VĂN – TIẾNG VIỆT: ( điểm) Câu 1: ( 1.5 điểm ) a)Các văn văn học trung đại học: +Chiếu dời đô – Lý Công Uẩn / +Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn +Nước Đại Việt ta- Nguyễn Trãi / +Bàn luận phép học – Nguyễn Thiếp b)Hịch thể văn nghị luận xưa, thường vua chúa, tướng lĩnh thủ lĩnh phong trào dùng để cổ động, thuyết phục kêu gọi đấu tranh chống thù giặc Hịch thường viết theo thể văn biền ngẫu Câu 2: (1.5 điểm) a)Văn “Thuế máu ” (Nguyễn Ái Quốc) có luận điểm +Chiến tranh người xứ +Chế độ lính tình nguyện +Kết hy sinh b)Nội dung +Những thủ đoạn mánh khóe nham hiểm, tàn bạo quyền thực dân người dân thuộc địa +Số phận đau khổ, bi thảm, bị lừa dối, bị áp bức, đáng thương Câu 3: (2 điểm) a)Có kiểu câu chia theo mục đích nói +Câu nghi vấn +Câu trần thuật +Câu cầu khiến +Câu phủ định +Câu cảm thán b)Câu trần thuật đặc điểm hình thức kiểu câu nhgi vấn, cầu khiến, cảm thán; thường dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả… Ngoài chức trên, câu trần thuật dùng để yêu cầu , đề nghị hay bộc lộ tình cảm, cảm xúc Khi viết câu trần thuật thường kết thúc dấu chấm, có dùng dấu chấm than hay dấu chấm lửng Đây kiểu câu dùng phổ biến giao tiếp VD: HS đặt câu trần thuật II- TẬP LÀM VĂN: ( điểm ) Đề bài: Trong nói chuyện với học sinh chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Có tài mà đức người vô dụng, có đức mà tài làm việc khó” Em hiểu lời dạy Bác * Yêu cầu hình thức: - Xác định kiểu bài; Bài văn có phần mở bài, thân bài, kết bài; Trình bày mạch lạc liên kết với chặt chẽ ( điểm ) * Yêu cầu nội dung: ( điểm ) a)MB: -Giới thiệu vài nét tác giả -Nêu lời dạy Bác b)TB: -Thế tài? -Thế đức? -Tại có tài mà đức người vô dụng? -Tại có đức mà tài làm việc khó? -Người toàn diện phải có tài lẫn đức -Mối quan hệ tài đức c)KB: -Khẳng định lời dạy Bác -Nêu phương hướng phấn đấu không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức Duyệt tổ trưởng Duyệt chuyên môn Ngày 19 tháng 04 năm 2017 GVBM Hồ Thị Thu Thúy PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH MA TRẬN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II- ĐỀ NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Ngữ Văn MỨC ĐỘ KIẾN THỨC I- Văn – Tiếng Việt: Bài: Thuế máu( Tác giả, tác phẩm-Nội dung bản) Phần VHTĐ: Văn bản:Hịch tướng sĩ Bài:-Hành động nói -Các kiểu hành động nói -VD II-Tập làm văn: -Văn nghị luận Bài làm văn - Xác định kiểu hình thức phần - Làm rõ nội dung +Học gì? +Hành gì?? +Thế học đôi với hành? +Vì ta cần phải theo điều học mà làm? -Nêu mối quan hệ học đôi với hành Cộng Duyệt tổ trưởng Duyệt chuyên môn Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Câu : (1đ) (0.5đ) Câu : (0.5đ) (1đ) Câu : (0.5đ) (0.5đ) Thấp Cao ( 1đ ) Câu 4: (TLV) (1đ) (1đ) 3đ 3đ 2đ (1đ) 3đ 1đ Ngày 19 tháng 04 năm 2017 GVBM Hồ Thị Thu Thúy PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Ngữ Văn - Thời gian: 90 phút ĐỀ 2: I- VĂN – TIẾNG VIỆT: ( điểm) Câu 1: (1.5 điểm ) a)Văn “Thuế máu” trích tác phẩm nào? Tác giả ai? b)Nêu nội dung văn bản? Câu 2: ( 1.5 điểm ) a)Văn “Hịch tướng sĩ” đời hoàn cảnh nào? b) Hãy phân tích lòng yêu nước, căm thù giặc Trần Quốc Tuấn đoạn trích? Câu 3: ( điểm ) a)Hành động nói gì? Kể tên số kiểu hành động nói thường gặp? b)Đặt câu có hành động điều khiển II- TẬP LÀM VĂN: ( điểm ) Đề bài: Nhiều người chưa hiểu rõ: “học đôi với hành”, ta cần phải “theo điều học mà làm” La Sơn Phu Tử “Bàn luận phép học” (Ngữ văn 8, tập hai) Hãy viết văn nghị luận để giải đáp thắc mắc nêu Duyệt tổ trưởng Duyệt chuyên môn Ngày 19 tháng 04 năm 2017 GVBM Hồ Thị Thu Thúy PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ II – ĐỀ NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Ngữ Văn I- VĂN – TIẾNG VIỆT: ( điểm) Câu 1: (1.5 điểm) a)Văn “Thuế máu ” Trích “Bản án chế độ thực dân Pháp”- Tác giả Nguyễn Ái Quốc b)Nội dung:+Những thủ đoạn mánh khóe nham hiểm, tàn bạo quyền thực dân người dân thuộc địa +Số phận đau khổ, bi thảm, bị lừa dối, bị áp bức, đáng thương Câu 2: (1.5 điểm) a) Hịch tướng sĩ Trần Quốc Tuấn viết vào khoảng trước kháng chiến chống Mông –Nguyên lần thứ hai (1285) b) Lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sục sôi, thề không đội trời chung với quân cướp nước bộc lộ chân thành cụ thể Trần Quốc Tuấn đoạn trích: -Đau xót trước cảnh đất nước bị giặc ngoại xâm đến không ăn, không ngủ -Căm tức chưa giết quân thù -Dẫu có chết chiến trường vui lòng Câu 3: (2 điểm) a)Hành động nói hành động thực lời nói nhằm mục đích định -Các kiểu hành động nói: Hành động trình bày, hành động hỏi, hành động điều khiển, hành động bộc lộ cảm xúc… b)HS đặt câu có hành động điều khiển II- TẬP LÀM VĂN: ( điểm ) * Yêu cầu hình thức: - Xác định kiểu bài; Bài văn có phần mở bài, thân bài, kết bài; Trình bày mạch lạc liên kết với chặt chẽ ( điểm ) * Yêu cầu nội dung: ( điểm ) a)MB: -Giới thiệu vấn đề -Nêu lời dạy b)TB: -Giải thích vấn đề +Học gì? +Hành gì?? +Thế học đôi với hành? +Vì ta cần phải theo điều học mà làm? -Nêu mối quan hệ học đôi với hành -Dẫn chứng thực tế+ liên hệ thân c)KB: -Học với hành phải đôi nguyên lí, phương châm, phương pháp học tập -Nêu tâm người học sinh Ngày 19 tháng 04 năm 2017 GVBM Hồ Thị Thu Thúy ... CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Ngữ Văn - Thời gian: 90 phút ĐỀ 1: I- VĂN – TIẾNG VIỆT: ( điểm) Câu 1: ( 1.5 điểm ) a)Em kể tên văn phần văn học trung đại học lớp cho biết tên tác... môn Ngày 19 tháng 04 năm 2017 GVBM Hồ Thị Thu Thúy PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ II- ĐỀ NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Ngữ Văn I- VĂN – TIẾNG VIỆT:... I- Văn – Tiếng Việt: Bài: Thuế máu( Tác giả, tác phẩm-Nội dung bản) Phần VHTĐ: Văn bản:Hịch tướng sĩ Bài:-Hành động nói -Các kiểu hành động nói -VD II-Tập làm văn: -Văn nghị luận Bài làm văn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tổng hợp ngữ văn 8 , giáo án tổng hợp ngữ văn 8 , giáo án tổng hợp ngữ văn 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay