XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH SƠN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

101 15 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 11:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ QUANG THẮNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO HƢỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH SƠN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Thái Nguyên - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ QUANG THẮNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO HƢỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH SƠN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số ngành: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Điền Thái Nguyên - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa sử dụng để bảo vệ luận văn học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Lê Quang Thắng ii LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến Thầy giáo PGS-TS Trần Văn Điền - Ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, thầy cô thuộc phòng Đào tạo trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Đảng ủy - UBND xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, quyền hộ gia đình xóm Bá Vân 1, Xuân Đãng 1, Linh Sơn cung cấp số liệu thực tế thông tin cần thiết để hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, toàn thể gia đình, ngƣời thân động viên thời gian học tập nghiên cứu đề tài Thái Nguyên, ngày 10 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Lê Quang Thắng iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung .2 2.1 Mục tiêu cụ thể .3 Ý nghĩa luận văn .3 3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học .3 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận nông thôn xây dựng nông thôn .4 1.1.1 Lý luận Nông thôn 1.1.2 Lý luận xây dựng nông thôn 1.1.3 Sự khác biệt xây dựng nông thôn trƣớc 1.1.4 Thực xây dựng nông thôn tiêu theo vùng TDMN phía Bắc 1.1.4.1 Tiêu chí quy hoạch thực theo quy hoạch 1.1.4.2 Tiêu chí giao thông .5 1.1.4.3 Tiêu chí thuỷ lợi .6 1.1.4.4 Tiêu chí điện 1.1.4.5 Tiêu chí trƣờng học 1.1.4.6 Tiêu chí sở vật chất văn hóa 1.1.4.7 Tiêu chí chợ nông thôn 1.1.4.8 Tiêu chí bƣu điện iv 1.1.4.9 Tiêu chí nhà dân cƣ .8 1.1.4.10 Tiêu chí thu nhập 1.1.4.11 Tiêu chí hộ nghèo .10 1.1.4.12 Tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thƣờng xuyên .10 1.1.4.13 Tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất 10 1.1.4.14 Tiêu chí giáo dục 11 1.1.4.15 Tiêu chí y tế 11 1.1.4.16 Tiêu chí văn hóa 12 1.1.4.17 Tiêu chí môi trƣờng 12 1.1.4.18 Tiêu chí hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh 13 1.1.4.19 Tiêu chí an ninh, trật tự xã hội đƣợc giữ vững 14 1.1.5 Các bƣớc chủ yếu xây dựng nông thôn 14 1.2 Kinh nghiệm thực tiễn 14 1.2.1 Ngoài nƣớc 14 1.2.1.1 Hàn Quốc .14 1.2.1.2 Trung Quốc 15 1.2.2 Trong nƣớc 16 1.2.2.1 Thành lập máy đạo từ Trung ƣơng đến sở 17 1.2.2.2 Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, chọn điểm đạo 18 1.2.2.3 Ban hành văn hƣớng dẫn, đạo 19 1.2.2.4 Chỉ đạo thực chƣơng trình xây dựng NTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên 20 Chƣơng 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 21 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 21 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 21 2.2 Nội dung nghiên cứu 21 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 22 2.3.1 Điều tra thu thập số liệu 22 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích 22 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu .23 v Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội xã Bình Sơn 24 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 3.1.1.1 Vị trí địa lý 24 3.1.1.2 Điều kiện tự nhiên 24 3.1.1.3 Khí hậu, thời tiết, thủy văn 24 3.1.1.4 Đặc điểm địa hình 24 3.1.1.5 Các nguồn tài nguyên 25 3.1.2 Thực trạng kinh tế - xã hội 28 3.1.2.1 Khái quát thực trạng phát triển kinh tế 28 3.1.2.2 Thực trạng dân số, lao động việc làm .29 3.1.2.3 Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng xã hội trƣớc thực NTM 30 3.1.2.4 Những thuận lợi khó khăn kinh tế - xã hội 36 3.1.2.5 Những thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên tiến trình xây dựng nông thôn 37 3.2 Các bƣớc triển khai xây dựng nông thôn xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 39 3.2.1 Thành lập máy đạo xây dựng nông thôn cấp xã 39 3.2.2 Việc xây dựng Đồ án qui hoạch, Đề án xây dựng nông thôn xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 .40 3.2.3 Kết thực Chƣơng trình xây dựng nông thôn xã Bình Sơn 40 3.2.3.1 Tiêu chí 1: Quy hoạch thực quy hoạch 40 3.2.3.2 Tiêu chí 2: Giao thông 42 3.2.3.3 Tiêu chí 3: Thủy lợi 43 3.2.3.4 Tiêu chí 4: Điện nông thôn 44 3.2.3.5 Tiêu chí 5: Trƣờng học .44 3.2.3.6 Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa .45 3.2.3.7 Tiêu chí 7: Chợ nông thôn 46 3.2.3.8 Tiêu chí 8: Bƣu điện .46 3.2.3.9 Tiêu chí 9: Nhà dân cƣ 47 vi 3.2.3.10 Tiêu chí 10: Thu nhập 47 3.2.3.11 Tiêu chí 11: Hộ nghèo 48 3.2.3.12 Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thƣờng xuyên .48 3.2.3.16 Tiêu chí 16: Văn hóa 49 3.2.3.13 Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất 50 3.2.3.14 Tiêu chí 14: Giáo dục 52 3.2.3.15 Tiêu chí 15: Y tế 53 3.2.3.17 Tiêu chí 17: Môi trƣờng .53 3.2.3.18 Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức trị .55 3.2.3.19 Tiêu chí 19: Quốc phòng, an ninh 57 3.2.4 Điều kiện kinh tế xã hội hộ nông dân xã Bình Sơn 58 3.2.5 Đánh giá ngƣời dân việc xây dựng chƣơng trình nông thôn 60 3.2.6 Phân tích thuận lợi, khó khăn yếu tố ảnh hƣởng đến trình xây dựng nông thôn địa bàn nghiên cứu 64 3.2.6.1 Thuận lợi 64 3.2.6.2 Khó khăn 65 3.3 Phân tích khó khăn thuận lợi yếu tố ảnh hƣởng đến trình xây dựng nông thôn địa bàn nghiên cứu 66 3.3.1 Những mặt đạt đƣợc 66 3.3.2 Những tồn hạn chế 66 3.4 Giải pháp xây dựng nông thôn bền vững địa bàn xã Bình Sơn giai đoạn .67 3.4.1 Một số giải pháp chung 67 3.4.1.1 Về tuyên truyền, vận động 67 3.4.1.2 Về sách .69 3.4.1.3 Huy động nguồn lực cho thực Đề án xây dựng nông thôn .69 3.4.1.4 Giải pháp huy động vốn, quản lý vốn 69 3.4.2 Một số giải pháp cụ thể 70 3.4.2.1 Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 70 3.4.2.2 Giải pháp hoàn thiện tiêu chí đạt nhƣng mức thấp 71 vii 3.4.2.3 Giải pháp hoàn thiện tiêu chí chƣa đạt 74 3.4.2.4 Giải pháp tiếp tục thực NTM cách bền vững 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 Kết luận 80 Kiến nghị .80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 I Tài liệu tiếng Việt 82 II Tài liệu từ Internet 83 PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BCĐ : Ban đạo BQL : Ban quản lý CNH : Công nghiệp hóa ĐVT : Đơn vị tính HTX : Hợp tác xã KHKT : Khoa học kỹ thuật NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn NTM : Nông thôn PTNT : Phát triển nông thôn QH : Quy hoạch TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TM-DV : Thƣơng mại - dịch vụ THCS : Trung học sở UBND : Ủy ban nhân dân VH-TT-DL : Văn hóa - thể thao - du lịch XD : Xây dựng WTO : Tổ chức thƣơng mại giới 76 thành chủ yếu dựa vào sức dân - “kỹ thuật viên” không chuyên với phƣơng tiện hỗ trợ lao động thiếu đại Hơn nữa, song hành với đƣờng giao thông thuận tiện gia tăng lƣu lƣợng phƣơng tiện giới phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế Do vậy, chất lƣợng công trình sau thi công chƣa thể khẳng định tính bền vững Và đƣờng bê - tông xuống cấp chi phí tu, bảo dƣỡng đầu tƣ làm số khiêm tốn Tập trung huy động nguồn lực để tiếp xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội xã, hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nƣớc sinh hoạt vệ sinh môi trƣờng nông thôn; phát triển mạng lƣới trƣờng học, trạm y tế, hệ thống bƣu viễn thông Ƣu tiên đầu tƣ xây dựng hạng mục, tiêu chí gần đạt đƣợc tiêu chí quốc gia nông thôn nhƣ tiêu chí sở vật chất văn hóa Thực công khai cấu nguồn kinh phí đầu tƣ công trình xây dựng hạ tầng sở nông thôn để ngƣời dân thảo luận, tự nguyện tham gia hiến đất, đóng góp công sức, tiền Tập trung đạo đầu tƣ xây dựng sở vật chất, trang thiết bị cho trạm y tế; làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân Đẩy mạnh Chƣơng trình kiên cố hoá trƣờng học, đầu tƣ trang thiết bị dạy học theo hƣớng đại Đầu tƣ xây dựng thiết chế văn hoá-thể thao nông thôn Đầu tƣ nâng cấp chợ củ xã tạo điều kiện để giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Tập trung xây dựng cải tạo hồ, đập, trạm bơm để cấp nƣớc phục vụ sản xuất, ƣu tiên hoàn thành việc kiên cố hoá kênh mƣơng, công trình thủy lợi trọng điểm vùng khó khăn nguồn nƣớc * Giải pháp với nhóm tiêu chí Kinh tế tổ chức sản xuất Đặc biệt, theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19.11.2015 Thủ tƣớng Chính phủ việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 nêu rõ: Tiêu chí thu nhập chuẩn nghèo khu vực NT 700 nghìn đồng/ngƣời/tháng Nhƣ vậy, mức chuẩn nghèo gấp 1,75 lần so với giai đoạn 2011-2015 (tức 400 nghìn đồng/ngƣời/tháng) Nếu không đạt tiêu chí thu nhập có khả gia tăng hộ nghèo, khó đảm bảo xây dựng NTM bền vững Vì vậy: Nâng cao thu nhập cho ngƣời dân nhiệm vụ then chốt xây dựng NTM nhƣng 77 không dễ thực Tuy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hƣớng hàng hóa nhƣng chậm, sản phẩm chƣa đa dạng Để thay đổi cục diện này, cần có nhiều chế, sách thu hút nhằm tạo mối liên kết nhà: Nhà nƣớc - Doanh nghiệp Khoa học Nhà nông để hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, tìm đầu ổn định cho ngƣời sản xuất Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn, xây dựng mô hình sản xuất tập trung lớn để tạo điều kiện giảm chi phí đầu tƣ, áp dụng khoa học kỹ thuật, giới hóa vào sản xuất, tăng suất, tăng thu nhập cho nông dân, nâng cao chất lƣợng sản phẩm phục vụ cho nội địa xuất Tạo chuỗi liên liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ổn định cho sản phẩm nông dân Tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn theo hƣớng sản xuất hàng hóa Củng cố đổi hoạt động Họp tác xã, phát triển đa dạng hình thức kinh tế hợp tác nông thôn Tạo sở thuận lợi cho kinh tế tập thể, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại doanh nghiệp nông thôn phát triển Xây dựng chế, sách thu hút mạnh tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn xã, sử dụng nhiều lao động để tạo nhiều việc làm cho lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn Đẩy mạnh liên kết chặt chẽ “4 nhà”, tạo chuyển biến phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch, quy hoạch * Giải pháp với nhóm tiêu chí Văn hóa - Xã hội - Môi trường Tiếp tục củng cố tổ chức mạng lƣới y tế sở, hoàn thiện nâng cao dịch vụ y tế phục vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân Có sách thu hút động viên khuyến khích bác sỹ công tác trạm y tế xã, trì phát triển lực lƣợng y tế thôn, làng Thực đồng có hiệu công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, sách khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế cho ngƣời nghèo trẻ em dƣới tuổi; làm tốt công tác y tế dự phòng Đẩy mạnh thực y tế học đƣờng, bố trí đủ cán y tế trƣờng học nông thôn Tăng cƣờng đào tạo bồi dƣỡng nghiệp vụ để chuẩn hóa đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ số lƣợng, đáp ứng yêu cầu chất lƣợng Khuyến khích tạo điều 78 kiện phát triển quỹ khuyến học nông thôn; vận động học sinh độ tuổi đƣợc đến lớp, hạn chế lƣu ban, bỏ học nhằm trì tốt kết phổ cập giáo dục trung học sở, phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi phấn đấu đạt chuẩn phố cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề đế giải việc làm cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế cấu lao động khu vực nông thôn theo hƣớng giảm dần tỷ trọng lao động lĩnh vực nông, lâm, ngƣ nghiệp Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn, tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị văn hoá vật phi vật thể Nâng cao chất lƣợng phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trọng tâm xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu dân cƣ văn hoá Tập trung triển khai Chƣơng trình nƣớc vệ sinh môi trƣờng nông thôn Tổ chức tốt việc thu gom xử lý rác thải, nƣớc sinh hoạt chăn nuôi, quản lý bảo vệ bền vững tài nguyên đất, nƣớc Tăng cƣờng hoạt động bảo vệ môi trƣờng xanh - - đẹp, việc kiểm tra, xử lý sở sản xuất, kinh doanh hệ thống xử lý nƣớc thải, rác thải, gây ô nhiễm môi trƣờng Tiến hành quy hoạch nghĩa trang thực theo quy hoạch xã chƣa có nghĩa trang có nghĩa trang nhƣng chƣa đảm bảo yếu tố môi trƣờng * Giải pháp với nhóm tiêu chí Hệ thống trị Tạo chuyển biến toàn diện, sâu sắc nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tố chức sở Đảng nông thôn; xây dựng tổ chức sở đảng sạch, vững mạnh bảo đảm vai trò tảng, hạt nhân trị sở, lãnh đạo toàn diện kinh tế - xã hội, trị, an ninh, quốc phòng Chú trọng làm tốt công tác đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, nâng cao hiệu lực quản lý quyền Xây dựng quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị vững mạnh, hoạt động có hiệu lực hiệu Thực tốt pháp lệnh dân chủ sở Củng cố, kiện toàn tổ chức máy, nâng cao lực quản lý Nhà nƣớc ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn 79 * Giải pháp Tăng cường công tác kiểm tra giám sát Qua theo dõi xã địa bàn thành phố cho thấy nơi làm tốt công tác kiểm tra giám sát giám sát cộng đồng, thực công khai minh bạch tất khâu từ xây dựng, thực quy hoạch đến quản lý vốn tài chính, phát kịp thời sai phạm để chấn chỉnh xã trình đạo xây dựng nông thôn diễn sôi động có kết rõ nét, tình hình ổn định đƣợc nhân dân đồng tình ủng hộ Phải có chế kiểm tra giám sát phát huy việc giám sát cộng đồng, xử lý kịp thời sai phạm, bảo đảm đoàn kết nội nhân dân 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình thực tập địa bàn xã, với việc thu thập số liệu làm việc với đội ngũ cán xã Bình Sơn - thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Qua trình làm nghiên cứu, làm đề tài rút số kết luận sau Tính tới thời điểm xã đạt chuẩn xây dựng NTM theo tiêu chí tỉnh Thái Nguyên Nhƣng xã đạt 16/19 tiêu chí theo tiêu chí quốc gia Còn tiêu chí chƣa đạt, là: Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, Văn hóa, hệ thống trị Các tiêu chí xã đạt đƣợc chủ yếu có từ trƣớc, tốc độ đạt đƣợc tiêu chí xã so với xã khác thấp nhiều tiêu chí đạt nhƣng thiếu bền vững Đoàn thể ngƣời dân xã tích cực tham gia việc xây dựng NTM xã Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng Nông thôn lúng túng, thiếu đồng Chƣa hiểu rõ chủ trƣơng sách Đảng việc xây dựng NTM, việc triển khai lúng lúng thiếu đồng bộ, chƣa có kết hợp chặt chẽ đoàn thể, ngƣời dân chủ yếu làm theo đạo từ xã đƣa xuống Từ tình hình thực tế xã, từ thuận lợi, khó khăn, hội, thách thức địa phƣơng, để từ đƣa giải pháp để đẩy nhanh công tác xây dựng NTM địa phƣơng nhƣ: - Giải pháp sách nhà nƣớc, cần có chế sách phù hợp kêu gọi tham gia đầu tƣ doanh nghiệp vào phát triển địa phƣơng - Giải pháp vốn cho xây dựng NTM, cần chủ động nguồn vốn, kêu gọi hỗ trợ từ nhiều nguồn: ngƣời dân, doanh nghiệp, từ nội lực xã… - Xác định tiêu chí cần đạt đƣợc trƣớc ƣu tiên thực hiện, đề giải pháp bền vững để tiếp tục thực tiêu chí đạt Kiến nghị Trong trình thực tập địa phƣơng có số kiến nghị nhƣ sau: Việc tổng hợp số liệu từ ngƣời dân chƣa đƣợc xác nên gặp khó khăn công tác xử lý số liệu phân tích nội dung thực Cần nhìn nhận rõ mặt đạt đƣợc, chƣa đạt đƣợc lại chƣa đạt đƣợc từ đề kế 81 hoạch, biện pháp để thực chƣơng trình đƣợc tốt Đề nghị cấp xây dựng chế sách riêng tiêu chí số 16 Văn hóa xã đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí xã có số lƣợng xóm nhiều Vì với xã để đảm bảo tỷ lệ 70% xóm đạt xóm văn hóa năm liên tục khó khăn Kêu gọi, tuyên truyền ngƣời dân chủ động tham gia vào xây dựng NTM địa phƣơng hình thức: góp vốn, góp ngày công lao động cho hoạt động chung xã, hay tự bỏ công sức, tiền để chỉnh trang nơi gia đình nhƣ: xây dựng, nâng cấp nhà ở; xây dựng đủ công trình vệ sinh; cải tạo, bố trí lại công trình phục vụ khu chăn nuôi hợp vệ sinh theo chuẩn nông thôn mới; cải tạo lại vƣờn ao để có thu nhập cảnh quan đẹp; sửa sang cổng ngõ, tƣờng rào đẹp đẽ, khang trang 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Bùi Nữ Hoàng Anh, “Giải pháp thúc đẩy trình xây dựng nông thôn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên” Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009), Thông tƣ số 54/2009/TTBNNPTNT ngày 21/8/2009 hƣớng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2013) Thông tƣ số 41/2013/TTBNNPTNT ngày 04/10/2013 hƣớng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Giáp Thị Dậu, “Thực trạng giải pháp nhằm xây dựng nông thôn xã Thanh Lâm, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012 - 2015‟‟ Thanh Huyền (2011), Kinh nghiệm phát triển nông thôn Hàn Quốc, báo điện tử báo kinh tế phát triển nông thôn http:/www.Kinhtenongthon.com.vn Thủ tƣớng Chính phủ (2009), Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Thủ tƣớng Chính phủ (2010), Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 việc phê duyệt Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn giai đoạn 2010 - 2020 Thủ tƣớng Chính phủ (2013) Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn UBND tỉnh Thái Nguyên (2014), Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 việc ban hành tiêu chí xây dựng nông thôn tỉnh Thái Nguyên 10.UBND tỉnh Thái Nguyên (2014), Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 việc ban hành Hƣớng dẫn thực Bộ tiêu chí xây dựng NTM tỉnh Thái Nguyên 11.UBND thành phố Sông Công (năm 2014), Báo cáo kết năm thực chƣơng trình xây dựng NTM thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 83 12.UBND xã Bình Sơn (năm 2015), Báo cáo đánh giá kết thực chƣơng trình MTQG xây dựng NTM xã Bình Sơn giai đoạn 2011-2015 13 UBND xã Bình Sơn, Báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội xã Bình Sơn - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên năm 2012, 2013, 2014, 2015 14.UBND xã Bình Sơn (năm 2012), Đồ án qui hoạch chung xây dựng nông thôn xã Bình Sơn, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 định hƣớng đến năm 2020; Đề án xây dựng nông thôn xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 định hƣớng đến năm 2020 II Tài liệu từ Internet 15.11 http://www.nongthonmoi.gov.vn/ 16.12 http://www.kinhtenongthon.com.vn/Zone/xaydungnongthonmoi.html PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH VỀ CHƢƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Tên ngƣời điều tra: Thời gian điều tra: ngày tháng năm 201 PHẦN I: Thông tin hộ điều tra I Thông tin chung chủ hộ Họ tên chủ hộ: Tuổi: Giới tính: Nam: Nữ: Nơi ở: Xóm: Xã: Thành phố: Tỉnh: Loại hộ: Giàu: Khá: Trình độ văn hóa chủ hộ: Trung bình: Lớp: /10 Trình độ chuyên môn: Trung cấp: Cao đẳng: Nghèo: Lớp: /12 Đại học: II Phần kinh tế hộ 2.1 Nghề nghiệp hộ Hộ nông Chăn nuôi thuần: Chăn nuôi + trồng trọt: Chăn nuôi + Trồng trọt + Lâm nghiệp: Chăn nuôi + Trồng trọt + Nuôi, trồng thủy sản: Hộ nông nghiệp kết hợp với TTCN dịch vụ 10 Ngành nghề khác (ghi rõ): 2.2 Nhân lao động 11 Số lao động gia đình Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Số gia đình Số ngƣời độ tuổi lao động Số ngƣời độ tuổi lao động Số ngƣời dƣới độ tuổi lao động (Lao động độ tuổi: Nam từ 15 - 60, nữ từ 15 - 55) 12 Số lao động làm địa phƣơng: Trong tỉnh: Xuất lao động: Ngoài tỉnh: 13 Hộ có khó khăn lao động không? Không: Nếu có thì: Có: Trình độ lao động thấp: Hay ốm đau: Thiếu lao động: 2.3- Diện tích số loại đất hộ Tổng diện tích loại đất hộ năm 2013: m2 Trong đó: - Đất trồng lúa: m2 + Đất vụ: m2 + Đất vụ: .m2 - Đất màu: m2 - Đất vƣờn: m2 - Đất thổ cƣ: m2 - Mặt nƣớc NTTS: m2 - Đất trồng rừng: m2 2.4- Tình hình thu nhập 14 Thu nhập hộ năm 2014 Thu nhập bình quân hộ gia đình/năm: đồng Thu nhập hộ chủ yếu từ: Chỉ tiêu - Nông lâm nghiệp: - Tiểu thủ công nghiệp: - Thƣơng mại, dịch vụ: - Khác (lƣơng, trợ cấp, ): III Sự tham gia ngƣời dân vào xây dựng nông thôn 15 Ông (bà) đƣợc biết chủ trƣơng sách Nhà nƣớc chƣơng trình xây dựng nông xóm ta chƣa? Có: Không: Có nghe nhƣng chƣa rõ: 16 Ông (bà) thấy chủ trƣơng sách Nhà nƣớc xây dựng mô hình nông có cần thiết không? Rất cần thiết Cần thiết Không cần thiết 17 Nếu có, ông (bà) biết qua kênh thông tin nào: Từ cán xã, xóm: Từ Cán khuyến nông: Từ chƣơng trình tập huấn: Từ bạn bè, hàng xóm: Từ phƣơng tiện thông tin đại chúng: Từ nguồn khác: 18 Theo ông, bà mục đích Chƣơng trình xây dựng nông thôn ? Xây dựng sở hạ tầng: Nâng cao thu nhập cho ngƣời dân: Cải thiện sống ngƣời dân bền vững tất mặt kinh tế, xã hội, môi trƣờng: 19 Ông, bà có tham gia họp chƣơng trình nông thôn xóm không? Có: Không: 20 Ông, bà có tham gia đóng góp vào chƣơng trình nông thôn xóm không? Góp tiền: Góp công lao động: Hiến đất: Chƣa tham gia đóng góp: 21 Đóng góp gia đình ông (bà) cho chƣơng trình đƣợc huy động từ nguồn nào? - Thu nhập gia đình - Khai thác nguồn tài nguyên sẵn có - Công lao động gia đình - Nguyên liệu sẵn có gia đình - Đi vay ngân hàng, bạn bè… 22 Những công việc mà gia đình ông (bà) tham gia vào chƣơng trình xây dựng nông xã mình? Bầu tiểu Ban xây dựng nông thôn xóm Đóng góp ý kiến vào quy hoạch đề án xây dựng NTM xã Đóng góp ý kiến vào việc lựa chọn nội dung thực trƣớc, nội dung thực sau Xây dựng kế hoạch thực Trực tiếp thi công, thực công trình Tập huấn khuyến nông, khuyến lâm Giám sát thi công công trình Khác 23 Ông (bà) cho ý kiến chất lƣợng sở hạ tầng hạng mục sau: TT Hạng mục Giao thông Thủy lợi Điện Trƣờng học Nhà văn hóa xóm, xã Chợ nông thôn Bƣu điện Y tế Tốt Khá Trung bình Kém 24 Theo ông (bà), đội ngũ cán xã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ Đáp ứng tốt: Đáp ứng trung bình: Chƣa đáp ứng: 25 Theo ông (bà) để XD nông thôn đƣợc phát triển bền vững lâu dài địa phƣơng cần phải làm gì? ………………………………………………………………….……………… ………………………………………… ……….…………….………… 26 Ông (bà) có đề xuất hay kiến nghị không? ………………………………………………………………….……………… ……………………………………………………………………….………… Xin chân cảm ơn ông (bà) ! Ngƣời vấn Chủ hộ PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ VỀ CHƢƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Tên ngƣời vấn:……………………………………………… Thời gian vấn: ……………………………………………… I Những thông tin chung cán điều tra Họ tên cán (ngƣời đƣợc vấn): ………………………… Nam/nữ: …… Tuổi: ……… Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cao đẳng Đại học Chức vụ: Địa chỉ: Xóm Xã Huyện .Tỉnh II Thông tin việc triển khai Chƣơng trình xây dựng NTM Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau đây: Những thuận lợi việc xây dựng nông thôn địa phƣơng gì? (khoanh tròn vào ý đƣợc cho đúng) a Đƣợc Đảng Nhà nƣớc cấp quan tâm đạo; b Nhờ có thành tựu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc thời gian vừa qua; c Là địa phƣơng có truyền thống yêu nƣớc ; d Học tập đƣợc kinh nghiệm nhiều nơi (cả nƣớc nƣớc ngoài) Những thuận lợi khác (viết thêm vào phần trống này) ………….…… …………….…………………………………… …… …………………………………………………………………… Những khó khăn việc xây dựng nông thôn địa phƣơng gì? (khoanh tròn vào ý đƣợc cho đúng): a Nguồn kinh phí phân bổ hạn hẹp; b Địa bàn rộng, địa hình miền núi phức tạp; c Nguồn lực địa phƣơng có hạn; d Năng lực đội ngũ cán hạn chế; e Nhận thức dân hạn chế, tâm lý ỷ lại, trông chờ nhà nƣớc hỗ trợ; f Các doanh nghiệp địa phƣơng nhỏ ít; g Thu nhập ngƣời dân thấp Những khó khăn khác (viết thêm vào phần trống này).………… … ………….…………………………………… …… Để đẩy mạnh xây dựng nông thôn địa phƣơng thời gian tới, theo Ông (bà) cần áp dụng giải pháp sau đây? (khoanh tròn vào ý đƣợc cho đúng): a Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu tham gia thực hiện; b Tiếp tục vận động nông dân chuyển đổi, tích tụ ruộng đất; c Đẩy mạnh đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ; d Xây dựng phát triển tổ chức nông thôn; e Phát huy vai trò MTTQ đoàn thể, vận động nhân dân hiến đất để xây dựng nông thôn f Đẩy nhanh việc quy hoạch xây dựng hạng mục; g Xây dựng số công trình liên xóm; h Ban hành hoàn thiện số chế, sách xây dựng nông thôn Các giải pháp khác (viết thêm vào phần trống này): Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! Cán tham gia vấn Ngƣời vấn ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ QUANG THẮNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO HƢỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH SƠN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn. .. khai xây dựng nông thôn xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 39 3.2.1 Thành lập máy đạo xây dựng nông thôn cấp xã 39 3.2.2 Việc xây dựng Đồ án qui hoạch, Đề án xây dựng. .. trạng xây dựng nông thôn đề xuất số giải pháp xây dựng nông thôn cách bền vững địa bàn xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 3 2.1 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá kết phát triển nông thôn
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH SƠN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH SƠN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH SƠN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay