Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới huyện tuần giáo tỉnh điện biên

94 24 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 10:58

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÊ NGỌC MINH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Thái Nguyên - 2016 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LÊ NGỌC MINH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HỮU HỒNG Thái Nguyên - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố công trình luận văn trước Tác giả luận văn Lê Ngọc Minh ii LỜI CẢM ƠN Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Hữu Hồng - Người trực tiếp tận tình hướng dẫn bảo cho suốt thời gian học tập đặc biệt thời gian thực luận văn Xin trân thành cám ơn quý thầy, cô trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ cung cấp cho kiến thức hữu ích, để vận dụng trình thực đề tài luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn Huyện uỷ, HĐND, UBND phòng ban huyện Tuần Giáo UBND xã Quài Cang, Quài Nưa, Pú Nhung hộ dân tạo điều kiện, cung cấp thông tin, đóng góp ý kiến trình thu thập để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đó quan trọng để đánh giá thực trạng giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cho địa bàn nghiên cứu Xin cảm ơn đồng chí đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ, động viên, khích lệ, giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận văn Thái Nguyên, ngày tháng Tác giả Lê Ngọc Minh năm 2016 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii MỤC LỤC iii BẢNG CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể: Ý nghĩa đề tài 1.1 Cơ sở lý luận .3 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò nông thôn phát triển kinh tế xã hội 1.1.3 Sự cần thiết xây dựng mô hình nông thôn 1.2 Cơ sở thực tiễn .7 1.2.1 Kinh nghiệm xây dựng NTM số nước giới 1.2.2 Tình hình xây dựng nông thôn Việt Nam CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ 19 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 19 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 19 2.2 Nội dung nghiên cứu 19 2.3 Phương pháp nghiên cứu .19 2.3.1 Thu thập tài liệu thứ cấp: .19 2.3.2 Thu thập tài liệu sơ cấp: 20 2.3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu .20 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .22 3.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 22 3.1.1 Điều kiện tự nhiên: 22 iv 3.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội .23 3.1.3 Đánh giá chung 31 3.2 Kết xây dựng NTM điểm nghiên cứu 32 3.2.1 Phát triển kinh tế 33 3.2.2 Về xây dựng phát triển sở hạ tầng nông thôn 36 3.2.3 Về xây dựng phát triển đời sống văn hoá .40 3.2.4 Phát huy dân chủ nông thôn 41 3.2.5 Phát triển nguồn lực .44 3.2.6 Về phát triển môi trường nông thôn 47 3.2.7 Vai trò số tổ chức, đoàn thể xây dựng NTM 49 3.2.8 Đánh giá kết đạt việc thực xây dựng NTM .53 3.3 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức thông qua phân tích công cụ SWOT việc xây dựng NTM huyện Tuần Giáo 68 3.4 Định hướng giải pháp xây dựng nông thôn .69 3.4.1 Chủ trương xây dựng phát triển nông thôn huyện 69 3.4.2 Định hướng xây dựng nông thôn huyện .70 3.4.3 Một số giải pháp xây dựng nông thôn huyện .70 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .77 Kết luận 77 Đề nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 v BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Nghĩa đầy đủ Viết tắt BT Bổ túc CN Công nghiệp CNH, HĐH Công nghiệp hoá, đại hoá DN Doanh nghiệp GTSX Giá trị sản xuất HTX Hợp tác xã KDC Khu dân cư KHKT Khoa học kỹ thuật KT-XH Kinh tế xã hội LHPN Liên hiệp phụ nữ MN Mầm Non MTTQ Mặt trận tổ quốc NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NTM Nông thôn QHXD Quy hoạch xây dựng TDND Tín dụng nông dân TDTT Thể dục thể thao TH Tiểu học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TTCN Tiểu thủ công nghiệp TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân VHTT-DL Văn hóa thông tin – du lịch vi DANH MỤC BẢNG Bảng : Hiện trạng sử dụng đất đai huyện Tuần Giáo 24 Bảng :Cơ cấu kinh tế huyện Tuần Giáo 2013 - 2015 25 Bảng 3: Tổng hợp số vật nuôi chủ yếu huyện Tuần Giáo 25 Bảng 4: Một số loại phương tiện vận tải chủ yếu huyện 27 Bảng 5: Tình hình dân số huyện 2015 28 Bảng 6: Nguồn lực lao động huyện Tuần Giáo (2013 – 2015) 29 Bảng 7: Một số thông tin xã nghiên cứu 32 Bảng 8: Một số tiêu kinh tế xã qua 03 năm (2013-2015) 33 Bảng 9: Tổng hợp loại hình hợp tác 2015 35 Bảng 10: Một số tiêu hạ tầng nông thôn 2015 37 Bảng 11: Tình hình phát triển đời sống văn hoá 41 Bảng 12:Người dân tham gia tập huấn ứng dụng tiến KHKT 41 Bảng 13: Mức độ người dân hiểu rõ chủ trương sánh Đảng vấn đề xây dựng nông thôn 42 Bảng 14: Sự công cộng đồng dân cư nông thôn 42 Bảng 15: Mức thu nhập bình quân xã 42 Bảng 16: Hoạt động Ban quản lý cấp xã, huyện 43 Bảng 17: Tình hình đạt chuẩn giáo dục điểm nghiên cứu 44 Bảng 18: Nguồn lực hoạt động xây dựng công trình nông thôn 2015 46 Bảng 19: Tổng hợp trình độ cán chủ chốt xã nghiên cứu 47 Bảng 20: Điểm thu gom rác thải bảo vệ môi trường nông thôn 47 Bảng 21: Bảng tổng hợp kết qủa thực tiêu chí nông thôn năm 2015 địa bàn xã nghiên cứu 49 Bảng 22: Phong trào thi đua SXKD giỏi qua năm 51 Bảng 23: Mức độ đạt nhóm tiêu chí Quy hoạch 56 Bảng 24: Mức độ đạt nhóm tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xã hội 57 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố công trình luận văn trước Tác giả luận văn Lê Ngọc Minh Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng tác động chương trình xây dựng nông thôn đến phát triển kinh tế-xã hội huyện Tuần Giáo, qua tìm giải pháp thúc đẩy trình xây dựng nông thôn nhanh, mạnh vững 2.2 Mục tiêu cụ thể: Góp phần hệ thống hoá lý luận thực tiễn xây dựng nông thôn Đánh giá kết quả, tiêu chí xây dựng nông thôn huyện Tuần Giáo, tìm thuận lợi, khó khăn cần khắc phục, tháo gỡ thời gian tới; Định hướng đưa giải pháp để xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn huyện Tuần Giáo Ý nghĩa đề tài Kết nghiên cứu đề tài bám sát với mục tiêu, đánh giá thực trạng kết đạt chưa đạt trình triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt vấn đề phát triển nguồn nhân lực, sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông thủy lợi huyện Tuần Giáo; đề xuất giải pháp có tính khả thi góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí giúp cho kinh tế - xã hội, giao thông thủy lợi Tuần Giáo ngày hoàn thiện góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội huyện ngày phát triển giai đoạn từ 2016 đến 2020 Vì vậy, luận khoa học phục vụ cho lãnh đạo, đạo, điều hành quản lý huyện việc thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Đảng Nhà nước Đề tài góp phần quan trọng việc làm rõ thực trạng, đề xuất giải pháp có sở khoa học, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực chương trình nông thôn huyện Tuần Giáo nhanh bền vững Vì vậy, đề tài có giá trị thực tiễn, giải vấn đề vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài, đồng thời góp phần làm sáng tỏ mặt lý luận, nhận thức sâu sắc vấn đề liên quan đến đẩy nhanh tiến độ triển khai trình xây dựng nông thôn huyện Tuần Giáo 72 theo kế hoạch, lộ trình đề ra; Kiểm tra, giám sát việc thực chức trách, nhiệm vụ cá nhân phân công lãnh đạo, đạo nhiệm vụ Đưa kết thực vào công tác thi đua khen thưởng tiêu chuẩn đánh giá kết hoạt động địa phương, đơn vị cá nhân có liên quan 3.4.3.2 Giải pháp hạ tầng - sở vật chất Trên sở tồn số hạn chế huyện không tập trung xây dựng sở hạ tầng nông thôn có sở hạ tầng đại Vì vậy, vấn đề đặt dù khó khăn đến đâu phải tập trung đầu tư sở quy hoạch phê duyệt bảo đảm hài hòa quy hoạch thành thị nông thôn mà giữ sắc phong tục, nét văn hoá nông thôn Xây dựng sở hạ tầng đồng nông thôn có ý nghĩa quan trọng to lớn phát triển Do đó, Tuần Giáo cần đẩy mạnh việc nâng cấp xây hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cấu sản xuất theo hướng hàng hoá chất lượng cao Phát triển hạ tầng KT-XH nông thôn xây dựng, phát triển công trình vật chất phục vụ sản xuất đời sống cư dân nông thôn Nói cách khác, mục tiêu phát triển hạ tầng KT-XH nông thôn để phục vụ sản xuất, nâng cao tính hiệu sản xuất, nâng cao đời sống, mức sống dân cư nông thôn Việc liên quan đến tất mặt đời sống cư dân khu vực nông thôn xuất phát từ nhu cầu đa dạng cư dân nông thôn nhu cầu lại, nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất sinh hoạt, nhu cầu dùng nước sạch, môi trường vệ sinh sẽ, nhu cầu sử dụng dịch vụ giáo dục, văn hoá, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng… Do vậy, xây dựng, phát triển hạ tầng KT-XH nông thôn cần đảm bảo yêu cầu sau: Thứ nhất, phát triển hạ tầng KT-XH nông thôn tiến trình CNH, HĐH cần phải phải trước bước, thể tính tiên phong, mở đường cho phát triển KT-XH Điều xuất phát từ yêu cầu việc tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh có tính cạnh tranh, từ vị trí, vai trò hạ tầng KT-XH nông thôn yêu cầu khai thác có hiệu tiềm vùng nông thôn nhằm thực mục tiêu phát triển KT-XH trình CNH, HĐH hội nhập kinh tế quốc tế Với kinh tế điểm xuất phát thấp, nông nghiệp nông thôn đóng vai trò quan trọng việc xây dựng hệ thống hạ tầng KT-XH hoàn thiện đồng nông thôn góp phần tạo tiền đề đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Tiếp theo đó, phát triển khu vực nông nghiệp nông 73 thôn có tác động tích cực đến phát triển ngành, lĩnh vực khu vực khác kinh tế, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao mức sống người nông dân nói riêng toàn xã hội nói chung, đồng thời góp phần giảm bớt nguy tụt hậu kinh tế Thực tế cho thấy, hạ tầng phát triển chậm hay không đủ so với nhu cầu không đáp ứng nhu cầu sản xuất Nhưng ngược lại, hạ tầng phát triển nhanh so với nhu cầu không phát huy hiệu Vì vậy, vấn đề đặt phải xây dựng cấu hợp lý đầu tư cho hạ tầng đầu tư cho sản xuất Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, hạ tầng cần phải phát triển nhanh sản xuất, tức đầu tư cho hạ tầng phải tăng nhanh đầu tư cho sản xuất Thứ ba, phát triển hạ tầng KT-XH nông thôn phải đảm bảo trì ổn định xã hội vùng nông thôn Về bản, nước phát triển nói chung, Việt Nam nói riêng, dân số chủ yếu sống khu vực nông thôn Phát triển hạ tầng KT-XH nông thôn đem lại tác động tích cực nhiều mặt, gây tình trạng ổn định mặt xã hội điển hình việc thu hồi đất người nông dân để tạo mặt cho xây dựng hạ tầng KT-XH nông thôn dẫn đến tình trạng nông dân không đất đai (tư liệu sản xuất sản xuất nông nghiệp) để trì hoạt động sản xuất, nguồn thu nhập cho sống thường ngày hệ họ phải tìm kiếm việc làm chỗ hay khu vực khác Do vậy, việc xây dựng hạ tầng KT-XH nông thôn trước hết cần gắn với việc khuyến khích phát triển ngành nghề nông nghiệp phi nông nghiệp nhằm tạo điều kiện việc làm, thu nhập cho hộ nông dân bị thu hồi đất Nếu việc phát triển hạ tầng KT-XH nông thôn tác dụng làm giảm tình trạng thất nghiệp, điều dễ gây bất ổn trị - xã hội vùng nông thôn ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế Mặt khác, với công trình có huy động nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn đóng góp nhân dân cần phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ điều góp phần trì ổn định mặt xã hội khu vực nông thôn Thứ tư, phát triển hạ tầng KT-XH nông thôn không nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, mà phải kết hợp hài hoà phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh điều có nghĩa phát triển hạ tầng KT- XH phải đảm bảo tính đồng bộ: điện, đường, trường, trạm…phải bảo đảm theo lộ trình đầu tư xây dựng tránh tình trạng đầu tư chồng chéo gây lãng phí, không hiệu kinh tế đảm bảo an ninh quốc phòng điều kiện cần thiết phát triển hạ Chương trình đốm lửa: Trang bị cho hàng triệu nông dân tư tưởng tiến khoa học, bồi dưỡng nhân tài đốm lửa, nâng cao tố chất nông dân Sau 15 năm thực hiện, chương trình bồi dưỡng 60 triệu niên nông thôn thành đội ngũ cán khoa học cốt cán, tạo động lực thúc đẩy nông thôn phát triển, theo kịp so với thành thị Chương trình mùa: Chương trình giúp đại phận nông dân áp dụng khoa học tiên tiến, phương thức quản lý phát triển nông nghiệp, nông thôn Trong 15 năm sản lượng lương thực Trung Quốc tăng lên lần so với năm đầu 70 Mục tiêu phát triển nông nghiệp sản xuất nông sản chuyên dụng, phát triển chất lượng tăng cường chế biến nông sản Chương trình giúp đỡ vùng nghèo: Mục tiêu nâng cao sức sống vùng nghèo, vùng miền núi, dân tộc người, mở rộng ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, phổ cập tri thức khoa học công nghệ bồi dưỡng khoa học cho cán thôn, tăng sản lượng lương thực thu nhập nông dân Sau chương trình thực hiện, số dân nghèo giảm từ 1,6 triệu người xuống vạn người, diện nghèo khó giảm tử 47% xuống 1,5% * Mô hình nông thôn Nhật Bản Nhật Bản phong trào "Mỗi làng, sản phẩm": Từ năm 1979, Tỉnh trưởng Oita-Tiến sĩ Morihiko Hiramatsu khởi xướng phát triển phong trào "Mỗi làng, sản phẩm" (One Village, o¬ne Product-OVOP) với mục tiêu phát triển vùng nông thôn khu vực cách tương xứng với phát triển chung Nhật Bản Phong trào "mỗi làng sản phẩm" dựa nguyên tắc là: địa phương hóa hướng tới toàn cầu; tự chủ, tự lập, nỗ lực sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực Trong đó, nhấn mạnh đến vai trò quyền địa phương việc hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm xác định mạnh Sau 20 năm áp dụng OVOP, Nhật Bản có 329 sản phẩm đặc sản địa phương có giá trị thương mại cao như nấm hương Shitake, rượu Shochu lúa mạch, cam Kabosu, giúp nâng cao thu nhập nông dân địa phương 1.2.2 Tình hình xây dựng nông thôn Việt Nam 1.2.2.1 Phong trào xây dựng nông thôn Việt Nam Phong trào xây dựng nông thôn có bước phát triển mới, trở thành phong trào chung sâu rộng đến tất địa phương nước kể từ Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn thức phát động phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" 75 3.4.3.3 Giải pháp kinh tế kỹ thuật Chuyển dịch cấu kinh tế, cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa có chất lượng, hiệu mang tính cạnh tranh cao Đưa nhanh tiến khoa học- kỹ thuật, kể công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao hiệu hoạt động khuyến nông - khuyến lâm khuyến ngư Thực đồng bộ, liên hoàn giới hóa nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch sản phẩm nông ngư nghiệp Trong sản xuất phải chọn khâu cần thiết để giới hóa Tiếp tục đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ tổng hợp số liệu hoàn thành đề án xây dựng Nông thôn cho đội ngũ cán xã, bản; đặc biệt đội ngũ chuyên trách thực chương trình cấp xã 3.4.3.4 Giải pháp vốn Một khó khăn chung địa phương, đặc biệt huyện Tuần Giáo nguồn vốn cho đầu tư xây dựng Do đó, huyện cần tăng cường đầu tư vốn từ ngân sách nông nghiệp cho phù hợp với yêu cầu, vừa để tăng cường sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa để xây dựng nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, đồng thời khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư cho nông nghiệp Để huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo cần: + Tập trung vốn ngân sách ưu tiên cho xây dựng công trình thuỷ lợi, xây dựng sở sản xuất giống, công tác khuyến nông, trợ giá cước, xây dựng hệ thống nước + Khuyến khích tín dụng đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông - lâm nghiệp, thuỷ sản Tiếp tục thực việc hỗ trợ lãi suất tín dụng cho dự án đầu tư xây dựng vùng sản xuất hàng hoá số sản phẩm chiến lược tỉnh + Ngành ngân hàng thực việc mở rộng tín dụng, tăng dần vốn vay trung hạn, thời gian thu hồi vốn hợp lý để đảm bảo cho nông dân vay vốn phù hợp với chu kỳ sinh trưởng trồng, vật nuôi chu kỳ kinh doanh lâm nghiệp + Huy động nguồn đóng góp dân, vốn tự có doanh nghiệp, đồng thời quản lý có hiệu hỗ trợ Nhà nước, đóng góp nhân dân để xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp địa phương + Huy động nguồn vốn từ tổ chức nước ngoài: Trong điều kiện nguồn vốn nước hạn chế việc tăng cường huy động nguồn vốn từ tổ chức giải pháp phù hợp Vì thực tế cho thấy, nguồn vốn từ tổ chức phi phủ đóng vai trò quan trọng công trình xây dựng trường học, trạm y tế, xây dựng hệ thống cung cấp nước vệ sinh môi trường nông 76 thôn đặc biệt xã khó khăn Do vậy, UBND huyện, UBND xã cần đặc biệt trọng đến công tác lập dự án tìm nguồn tài trợ, việc: Thu thập nắm bắt thông tin nguồn tài trợ lĩnh vực ưu tiên tài trợ từ tổ chức nước Xác định công trình quan trọng thiết yếu, phát huy tác dụng nhanh, tạo “điểm nhấn” phát triển hạ tầng KT -XH nông thôn 3.4.3.5 Giải pháp người Để xây dựng nông thôn thành công, công tác vận động quần chúng phải tinh tế toàn diện Muốn làm điều đòi hỏi đội ngũ cán phải có đầy đủ lực, có trình độ lòng nhiệt tình với công việc đồng thời phải bíêt kết hợp với sức mạnh đoàn thể Có thể nói, vai trò đội ngũ cán sở có tính chất định cho thành công công xây dựng nông thôn mới; đồng thời tổ chức đoàn thể trị xã hội (hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, Hội nông dân, Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh ) có vai trò quan trọng bổ sung trợ giúp cho cấp quyền tổ chức thực vận động nhân dân phát triển nông thôn xây dựng nông thôn Bên cạnh quyền cấp sở, đoàn thể địa phương có chức vận động tuyên truyền cho nhân dân cộng đồng tham gia thực chủ trương sách đảng Nhà nước nói chung, tham gia thực chương trình xây dựng nông thôn nói riêng Ngoài công tác vận động quần chúng, tổ chức đoàn thể trực tiếp tham gia vào công tác quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới, từ khâu xác định quy hoạch kế hoạch, đề xuất vấn đề hạng mục công trình quản lý giám sát việc thực chương trình Những đề xuất quy hoạch, kế hoạch phát triển tổ chức đoàn thể xã hội đề xuất thực chất ý kiến hội viên, người dân tham gia đoàn thể này; kênh thông tin vai trò tham gia quần chúng vào công tác xây dựng nông thôn Vì thế, việc đào tạo nâng cao lực cho cán việc cần thiết Do đó, cần thực chuẩn hoá, bồi dưỡng, ổn định đưa đào tạo đội ngũ cán cấp huyện để đảm bảo cán xã đạt trình độ văn hoá cấp đào tạo nghề chuyên môn trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chức danh giao Chú trọng nâng cao dân trí, quan tâm đào tạo kiến thức quản lý cho cán hợp tác xã, chủ trang trại, tổ hợp tác Tập huấn, chuyển giao tiến kĩ thuật sản xuất cho nông dân, nông thôn: Xây dựng cách trình diễn, mô hình khuyến nông - lâm - ngư; mô hình giới hoá sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch để người dân tham quan học tập kinh nghiệm; xây dựng, phát triển mô hình nông nghiệp, phát huy tiềm lợi địa phương 77 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Xây dựng nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng trình CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội nông thôn Đề tài: “Thực trạng giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên” hoàn thành mục tiêu đặt nghiên cứu có số kết sau: Kinh tế có bước tăng trưởng, tăng tỷ trọng sản xuất ngành công nghiệpxây dựng dịch vụ thương mại, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp Tỷ trọng nông nghiệp cấu kinh tế giảm từ 54,3% năm 2010 xuống 49,5% năm 2015; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng từ 23,3% năm 2010 tăng lên 23,7%; dịch vụ từ 22,4% năm 2010 tăng 26,8% năm 2015 Tổng sản lượng lương thực đạt 33.191,60 năm 2015, tăng 6.990,10 so với năm 2012 Tỷ lệ số hộ nghèo huyện 38,5%, giảm 16,3% so với năm 2011 Tại xã chọn làm điểm nghiên đề tài, mức sống thu nhập bình quân nâng dần từ 9,6 triệu đồng/năm lên 16 triệu đồng /năm Điều chứng tỏ, tác động chương trình xây dựng nông thôn tới người dân có chuyển biến Đến thời điểm mức độ hoàn thành tiêu chí huyện Tuần Giáo thấp, đó; xã Quài Nưa đạt 7/19 tiêu chí, xã Quài Cang đạt 6/19 tiêu chí, lại xã Pú Nhung đạt 5/19 tiêu chí Qua phân tích thực trạng xây dựng nông thôn Tuần Giáo cho thấy, năm qua Ban lãnh đạo huyện Tuần Giáo quan tâm triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới, huyện tích cực đạo cấp uỷ, quyền, nhân dân địa phương thực chủ trương xây dựng nông thôn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, trị, văn hoá, xã hội địa phương Kết đạt quan trọng thể nhiều lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng, sở hạ tầng nâng lên, giá trị văn hoá quan tâm, tình trạng ô nhiễm môi trường giảm thiểu hạn chế, vai trò chủ thể người dân xây dựng NTM phát huy, đời sống dân trí, vật chất, tinh thần người dân nâng lên, Công tác xây dựng nông thôn Tuần Giáo khó khăn: quy hoạch thiếu đồng bộ, hạ tầng sở nhiều nơi xuống cấp, mức thu nhập người dân so với xã chênh lệch, tỷ lệ hộ nghèo cao, trình độ cán sở thấp, vai trò người dân chưa phát huy, thiếu kinh phí đầu tư, việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn Mặc dù khó khăn trình xây dựng nông thôn mới, việc thực xây dựng nông thôn Tuần Giáo có tác động 78 tích cực, minh chứng cho việc xây dựng nông thôn đắn, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế xã hội địa phương, từ tạo hội phát triển cho huyện, làm thay đổi diện mạo, mặt nông thôn Tuần Giáo So sánh, đánh giá mức độ đạt với tiêu chí Chính phủ, Tuần Giáo đạt khoảng 36% theo 19 tiêu chí xây dựng NTM Các tiêu chí lại chưa đạt, cần có giải pháp đẩy mạnh thực thời gian tới Trên sở đánh giá kết thực chương trình xây dựng NTM huyện Tuần Giáo, luận văn đưa định hướng đề xuất nhóm giải pháp (về sách, xây dựng phát triển sở hạ tầng – sở vật chất, kinh tế kỹ thuật, vốn, người) nhằm khắc phục tồn tại, đẩy mạnh công tác xây dựng phát triển nông thôn Tuần Giáo năm tới, đảm bảo mục tiêu đề Phấn đấu đến 2020, Tuần Giáo 50% xã hoàn thành việc xây dựng NTM theo tiêu chí Chính phủ Đề nghị Xây dựng nông thôn trình lâu dài liên tục để đảm bảo tính thống nhất, cần thiết phải xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể có định hướng dài hạn Tuy nhiên, phải đảm bảo yếu tố hài hoà yêu cầu tính thống phát triển với lực cộng đồng Để đem đến thay đổi mạnh mẽ, có hiệu công tác phát triển nông thôn cấp sở phải thực liên tục Cần tạo phong trào với vào người dân địa phương cấp quyền liên quan Với hỗ trợ chủ trương sách đảng, Nhà nước với hỗ từ tổ chức bên mặt tài kỹ thuật việc triển khai xây dựng mô hình nông thôn đáp ứng tiến độ kết mong muốn Qua nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực chủ trương xây dựng nông thôn huyện Tuần Giáo, đưa số kiến nghị sau: - Cần tích cực đẩy nhanh xây dựng hoàn thiện quy hoạch thiết yếu địa bàn huyện; triển khai có hiệu quy hoạch duyệt để địa phương có triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn - Cần chủ động đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ vốn kịp thời, đảm bảo việc xây dựng công trình cho địa phương đồng thời tăng cường huy động nguồn vốn khác để hỗ trợ, đầu tư cho địa phương công tác xây dựng nông thôn - Tích cực đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thực xây dựng nông thôn địa phương đảm bảo yêu cầu 10 Chính phủ ban hành Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 Thủ tướng Chính phủ định số 193/QĐ-TTg "Phê duyệt công trình, rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới" [19] Quyết định số 800/QĐ-TTg "phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020" [20] Các ngành như: Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Giao thông vận tải Bộ khác ban hành nhiều thông tư hướng dẫn để triển khai thực Đặc biệt ban hành tiêu chí gồm 19 tiêu chí cụ thể nông thôn mới, hướng dẫn chi tiết cho địa phương thực Thông tư liên tịch quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn [6] Trung ương đạo làm điểm số tỉnh, rút kinh nghiệm đạo diện rộng Tập trung đầu tư ngân sách cho địa phương nơi làm điểm, địa phương có nhiều khó khăn Trên sở tạo lòng tin nhân dân chủ trương Trung ương, xây dựng tâm thực Ở địa phương làm tốt công tác tổ chức học tập quán triệt Nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ VII (Khóa X) nông nghiệp, nông dân, nông thôn Các văn Chính phủ, hướng dẫn ngành nâng cao nhận thức cấp ủy, quyền cấp, cán đảng viên nhân dân mục tiêu, yêu cầu nội dung việc xây dựng nông thôn địa phương có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bước đại, cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, phát triển nhà theo quy hoạch, xây dựng nông thôn ổn định, giàu sắc văn hóa dân tộc, dân trí nâng cao, môi trường sinh thái bảo vệ, đời sống nhân dân ổn định phát triển Nhìn chung địa phương thành lập ban đạo từ tỉnh, huyện đến xã, thảo luận, Nghị cấp ủy, lập đề án xây dựng, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nội dung xây dựng nông thôn địa phương, tập trung đạo vấn đề trọng tâm cốt lõi xây dựng thực quy hoạch nông thôn Theo Bộ NN&PTNT, từ triển khai chương trình xây dựng nông thôn đến nay, có 83,6% số xã hoàn thành quy hoạch chung; 60,4% xã phê duyệt xong đề án; khoảng 20% số xã đạt tiêu chí xây dựng sở hạ tầng thiết yếu Tính đến hết tháng 11/2015, nước có 1.298 xã đạt chuẩn NTM (14,5%); 1.285 xã (14,5%) đạt từ 15-18 tiêu chí; 2.836 xã (32,1%) đạt từ 10-14 tiêu chí; 2.964 xã (33,6%) đạt từ 5-9 tiêu chí; 945 xã (11%) đạt tiêu chí không xã trắng tiêu chí 80 STT Tên tài liệu 18 Phan Xuân Sơn – Nguyễn Cảnh, Xây dựng mô hình nông thôn nước ta nay, Học viện Chính trị - Hành Quốc gia Quyết định số 193/QĐ-TTg "Phê duyệt công trình, rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới" Quyết định số 800/QĐ-TTg "phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2020" Tuấn Anh (2012) Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới, Tạp chí cộng sản điện tử (http://www.tapchicongsan.org.vn/ngày 09/02/2012) 19 20 21 22 Vũ Thị Bình (2006), Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn, Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Đánh giá kết xây dựng nông thôn xã ………… Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên Phiếu số:…… Xin Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dâu (X) vào ô trống viết vào phần để trống có dấu chấm ( ) câu hỏi Xin trân trọng cảm ơn I: Thông tin hộ điều tra Họ tên: Dân tộc:…………… Giới tính:…………Tuổi:……… Địa chỉ: Thôn (đội)…………………….xã ……………….,huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên Trình độ văn hóa:…………… Số nhân hộ… …Số lao động chính… nam……nữ Nghề nghiệp hộ Trồng trọt Nuôi trồng thủy sản Lâm nghiệp Tiểu thủ công nghiệp Chăn nuôi Nghề phi nông nghiệp Mức thu nhập bình quân/hộ từ hoạt động sản xuất kinh doanh? ……… triệu đồng/hộ Phân loại hộ theo kinh tế Giàu Trung bình Khá Nghèo II: Sự tham gia người dân vào việc lập kế hoạch thực xây dựng nông thôn 8.Ông bà tham gia vào việc lập kế hoạch phát phát triển thôn, lần chưa? Đã tham gia Chưa Nếu có nguyên nhân ông/bà tham gia lập kế hoạch là? Lãnh đạo thôn cử Vì mục tiêu cá nhân Người dân thôn cử Vì phát triển chung Tự nguyện tham gia Nguyên nhân khác 10 Nếu không sao? Không quan tâm Không có thời gian Không lựa chọn Khác III: Sự tham gia người dân họp thôn 11 Khoảng cách thời gian lần thôn tổ chức họp chương trình nông thôn mới? …………ngày 12 Tỷ lệ tham gia hộ gia đình thôn khoảng…… % 13 Sự đồng tình chương trình nông thôn hộ khoảng … % IV: Sự tham gia người dân hoạt động phát triển thôn 14: Các buổi họp có đưa việc phát triển thôn bàn bạc, thảo luận công khai không? Có Không 15 Ông/bà có gặp khó khăn việc tham gia xây dựng mô hình nông thôn mới? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 16 Gia đình đóng góp việc huy động nội lực thôn theo phương thức nào? Theo nhân Theo hộ gia đình Theo lao động Theo nghề ngiệp 17 Nguồn đóng góp gia đình cho chương trình từ đâu? Nguyên liệu sẵn có Công lao động gia đình Thu nhập gia đình Khác 18 Vấn đề ông/bà muốn giải tham gia vào mô nông thôn mới? Khó khăn sở hạ tầng Muốn Nhà nước trợ cấp Khó khăn kinh tế Muốn hợp sức Nhà nước V: Sự tham gia giám sát người dân 19 Ông/bà có tham gia giám sát hoạt động thôn không Có Không 20 Nếu có hình thức giám sát gì? ……………………………………………………………………………… 21 Nếu không, sao? ……………………………………………………………………………… VI: Hiệu từ việc xây dựng mô hình nông thôn 22 Thu nhập gia đình có tăng sau chương trình nông thôn không? Có Không 23 Nếu có, từ nguồn nào? ……………………………………………………………………………… 24 Tác động xây dựng mô hình nông thôn đến thu nhập người dân? Sản xuất tăng Không có tác động Chăn nuôi tăng Thêm nghề 25 Tác động xây dựng mô hình nông thôn đến môi trường? Tăng ô nhiễm Không tác động Giảm ô nhiễm 26 Gia đình chọn giống vào sản xuất lý gì? Tăng suất trồng Do nhiều người chọn Tăng độ phì đất Do hỗ trợ Tăng thu nhập cho gia đình 27 Lý gia đình tham gia làm đường bê tông thôn, xóm? Tiện cho lại, vận chuyển 28 Nguồn nước gia đình sử dụng? Bảo vệ môi trường xung quanh Nước mưa Giếng khoan Nước lọc công cộng Giếng khơi Nguồn khác Nước máy VII: Một số đánh giá chung 29 Việc thực kế hoạch có xuất phát từ nhu cầu thực tế người dân? Có Không 30 Theo ông/bà cần làm để triển khai hoạt động tốt? Để dân tự làm Cần giúp đỡ ban ngành Thuê bên Kết hợp nguồn 31 Người dân có khả đáp ứng huy động nội lực không? Có Không 32 Cách thực kế hoạch có phù hợp với điều kiện địa phương, gia đình không? Có Không 33 Để chương trình nông thôn phát triển cần làm gì? …………………………………………………………………… 34 Ông/bà có đề xuất hay kiến nghị không? ……………………………………………………………………………… XÁC NHẬN CHỦ HỘ Ngày…….tháng……năm 20… ĐIỀU TRA VIÊN 11 Trên sở thí điểm địa phương, Ban đạo Trung ương đúc kết, rút kinh nghiệm trước triển khai rộng Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam xây dựng đề án phát động vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng NTM” hình thành chế phối hợp quan Chính phủ với quan Đảng, nhằm huy động hệ thống trị vào thực nhiệm vụ xây dựng NTM thời gian tới 1.2.2.2 Phong trào xây dựng nông thôn huyện Tuần Giáo * Về đạo, điều hành quản lý Sau có nghị số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Ban chấp hành Đảng tỉnh Điện Biên ban hành Nghị 03-NQ/TU ngày 18/11/2011 xây dựng NTM, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 * Thành lập kiện toàn máy triển khai chương trình Cấp tỉnh: Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2020, gồm 41 thành viên (Trưởng ban đạo Chủ tịch UBND tỉnh, phó trưởng ban Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực nông, lâm nghiệp Giám đốc Sở nông nghiệp & PTNT, 38 thành viên lại Ban đạo Giám đốc Sở, Ban ngành, tổ chức đoàn thể, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố) Ngày 07/4/2014 Trưởng Ban đạo ký Quyết định số 232/QĐ-BCĐXDNTM ban hành Quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ thành viên Ban đạo xây dựng nông thôn Văn phòng điều phối giúp Ban đạo cấp tỉnh, gồm có 10 thành viên, Chánh văn phòng Phó Giám Đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Trưởng phòng quản lý kinh tế nông thôn - Chi cục PTNT Phó văn phòng thường trực, 03 cán chuyên trách 05 cán kiêm nhiệm Các thành viên Văn phòng điều phối chủ yếu cán Sở Nông nghiệp PTNT, có 03 thành viên kiêm nhiệm 03 Sở: Tài Chính; Kế hoạch - Đầu tư Xây dựng Cấp huyện: 10/10 huyện, thị xã, thành phố thành lập ban Chỉ đạo; Trưởng ban đạo Chủ tịch UBND huyện, phó Ban đạo phó Chủ tịch UBND huyện Trưởng phòng Nông nghiệp PTNT, thành viên thủ trưởng phòng, ban, đoàn thể huyện Giúp việc cho Ban đạo Phòng nông nghiệp PTNT; Phòng kinh tế thị xã, thành phố MỘT SỐ HÌNH ẢNH XÂY DỰNG NTM TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO Hình 3.1: Mô hình kinh tế trang trại vừa nhỏ – xã Quài Nưa Hình 3.2: Dệt thổ cẩm - xã Pú Nhung Hình 3.3: Mô hình máy làm đất gieo lúa công cụ sạ hàng – xã Quài Cang Hình 3.4: Người dân xã Quài Cang tham gia xây dựng đường thôn Hình 3.5: Hệ thống kênh mương hoàn thiện huyện Tuần Giáo Hình 3.6: Trụ vòi lấy nước sinh hoạt xã Quài Nưa – Tuần Giáo ... HỌC NÔNG LÂM - LÊ NGỌC MINH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn. .. tài: Thực trạng giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng tác động chương. .. SWOT việc xây dựng NTM huyện Tuần Giáo 68 3.4 Định hướng giải pháp xây dựng nông thôn .69 3.4.1 Chủ trương xây dựng phát triển nông thôn huyện 69 3.4.2 Định hướng xây dựng nông thôn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới huyện tuần giáo tỉnh điện biên , Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới huyện tuần giáo tỉnh điện biên , Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới huyện tuần giáo tỉnh điện biên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay