GIAO TRINH KINH TE CHINH TRI HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KẾ TOÀN VÀ QUÁN TRỊ DOANH NGHIỆP

167 25 1
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 18:30

Bài giảng Môn Kinh tế trị CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KINH TẾ CHÍNH TRỊ (HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ) Mã môn học: 07 Thời gian môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 40 giờ; Thực hành: 20 giờ) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: - Vị trí: Là môn khoa học sở nội dung chương trình đào tạo nghề kế toán doanh nghiệp quản trị doanh nghiệp, bố trí giảng dạy từ đầu học kỳ năm học thứ - Tính chất: Là môn khoa học xã hội, học sinh tiếp cận với nội dung kiến thức kinh tế trị, sở để học môn chuyên môn nghề II MỤC TIÊU MÔN HỌC: - Kiến thức: + Trình bày nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin đề cập vấn đề kinh tế + Chỉ vận dụng Đảng Nhà nước ta việc đề quan điểm, đường lối sách kinh tế thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội - Kỹ năng: + Giải thích tượng trình kinh tế cách khoa học gắn với điều kiện thực tiễn kinh tế + Vận dụng sở lý luận để nhận thức học tập tốt môn khoa học khác như: kế toán doanh nghiệp, thống kê doanh nghiệp, lao động tiền lương, tài chính… vận dụng vào công tác cụ thể sau - Thái độ: + Ủng hộ bảo vệ lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin việc giải vấn đề kinh tế thực tiễn đất nước III NỘI DUNG MÔN HỌC: Nội dung tổng quát phân bổ thời gian: Số TT Tên chương, mục Thạc sĩ Lê Đức Thọ Tổng số Thời gian (giờ) Lý Thảo Kiểm thuyết luận/ tra (Lý Trang Bài giảng Môn Kinh tế trị Bài tập I II III IV V Sơ lược lịch sử hình thành phát triển Kinh tế trị Những tư tưởng kinh tế chủ yếu thời cổ đại trung cổ - sở cho đời kinh tế trị học Sự phát sinh phát triển kinh tế trị học tư sản cổ điển Những khuynh hướng học thuyết kinh tế phê phán có kế thừa kinh tế trị học tư sản cổ điển Một số trường phái kinh tế trị học tư sản đại Sản xuất hàng hoá quy luật sản xuất hàng hoá Sản xuất hàng hoá điều kiện đời Hàng hoá Tiền tệ Thị trường quy luật cung cầu Quy luật cạnh tranh Quy luật giá trị Tái sản xuất xã hội Các phạm trù tái sản xuất Các quy luật kinh tế tái sản xuất xã hội Tăng trưởng kinh tế Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương lợi nhuận doanh nghiệp Tuần hoàn chu chuyển vốn Giá thành sản phẩm Tiền lương Lợi nhuận, hình thái vốn thu nhập Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thực trạng vai trò kinh tế thị trường nước ta Nội dung xu hướng vận động kinh tế thị trường nước ta Điều kiện, khả giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Thạc sĩ Lê Đức Thọ 9 6 thuyết/ thực hành) 1 Trang Bài giảng Môn Kinh tế trị VI Cơ cấu thành phần kinh tế xu hướng vận động kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Cơ cấu thành phần kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Xã hội hoá sản xuất- xu hướng vận động kinh tế thời kỳ độ VII Xây dựng sở vật chất- kỹ thuật thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Con đường xây dựng sở vật chấtkỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội Nội dung công nghiệp hoá, đại hoá nước ta thời kỳ độ Những tiền đề cần cần thiết để xây dựng sở vật chất- kỹ thuật nước ta VIII Cơ chế kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Khái niệm chế kinh tế Sự cần thiết khách quan phải chuyển sang chế thị trường có quản lý Nhà nước nước ta Cơ chế thị trường có quản lý Nhà nước Vai trò kinh tế Nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Cộng 10 60 40 16 Nội dung chi tiết: Chương SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ Thời gian: 09 Mục tiêu: - Trình bày tư tưởng bản, lý luận tiêu biểu học thuyết kinh tế (đặc biệt học thuyết kinh tế tư sản cổ điển, học thuyết Mác- Lênin học thuyết kinh tế đại) Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang Bài giảng Môn Kinh tế trị - Vẽ sơ đồ lịch sử hình thành phát triển Kinh tế trị - Xác định nghiên cứu trường phái kinh tế - Nhận thức đắn kinh tế trị học - Trung thực, nghiêm túc nghiên cứu Những tư tưởng kinh tế chủ yếu thời cổ đại trung cổ - sở cho đời kinh tế trị học Sự phát sinh phát triển kinh tế trị học tư sản cổ điển Những khuynh hướng học thuyết kinh tế phê phán có kế thừa kinh tế trị học tư sản cổ điển Một số trường phái kinh tế trị học tư sản đại Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Chương Mục/Tiểu mục/ T.Số Những tư tưởng kinh tế chủ yếu thời cổ đại trung cổ - sở cho đời kinh tế trị học 1.1 Tư tưởng kinh tế thời cổ đại 1.2 Tư tưởng kinh tế thời trung cổ Sự phát sinh phát triển kinh tế trị học tư sản cổ điển 2.1 Chủ nghĩa trọng thương 2.2 Kinh tế trị tư sản cổ điển Pháp 2.3 Kinh tế trị cổ điển Anh Những khuynh hướng học thuyết kinh tế phê phán có kế thừa kinh tế trị học tư sản cổ điển 3.1 Những khuynh hướng học thuyết phê phán kế thừa thiếu triệt để 3.2 Kinh tế trị học MácLênin- học thuyết kinh tế kế thừa, phát triển có phê phán kinh tế trị tư sản cổ điển Một số trường phái kinh tế 01 Thạc sĩ Lê Đức Thọ Thời gian (giờ) Lý TL/BT thuyết 01 KT* Hình thức giảng dạy Thuyết trình, trực quan kết hợp giảng giải 02 02 Phương pháp trực quan sơ đồ, giảng giải 1.5 1.5 Phương pháp thuyết trình, phát vấn 1.5 1.5 Phương Trang Bài giảng Môn Kinh tế trị trị học tư sản đại: 4.1 Trường phái “Tân cổ điển” 4.2 Học thuyết kinh tế J.Kênxơ 4.3 Trường phái chủ nghĩa tự 4.4 Lý thuyết kinh tế trường phái đại 4.5 Các lý thuyết phát triển kinh tế nước chậm phát triển Thảo luận pháp thuyết trình, phát vấn 03 Viết nhà CHƯƠNG 2: SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ CÁC QUY LUẬT SẢN XUẤT HÀNG HÓA Thời gian: 09 Mục tiêu: - Phân tích hai điều kiện đời kinh tế hàng hoá - Trình bày khái niệm hàng hoá thuộc tính hàng hoá - Xác định lượng giá trị hàng hoá nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá - Trình bày nguồn gốc đời, chất chức tiền tệ - Phân biệt loại thị trường - Trình bày yêu cầu tác dụng quy luật cung cầu quy luật giá trị - Phân biệt kinh tế tự nhiên kinh tế hành hoá - Phân biệt hàng hoá với sản phẩm - Vận dụng quy luật cung cầu, quy luật giá trị kinh tế hàng hoá Việt Nam - Nhận thức đắn quy luật kinh tế kinh tế hàng hoá - Trung thực, nghiêm túc nghiên cứu Sản xuất hàng hoá điều kiện đời Hàng hoá Tiền tệ Thị trường quy luật cung cầu Quy luật cạnh tranh Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang Bài giảng Môn Kinh tế trị Quy luật giá trị Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Chương Mục/Tiểu mục/ Sản xuất hàng hoá điều kiện đời nó: 1.1 Sản xuất tự cấp, tự túc sản xuất hàng hoá 1.2 Hai điều kiện đời kinh tế hàng hoá 1.3 Ưu kinh tế hàng hoá so với kinh tế tự nhiên Hàng hoá 2.1 Hàng hoá thuộc tính 2.2 Tính chất mặt lao động sản xuất hàng hoá 2.3 Lượng giá trị hàng hoá Tiền tệ 3.1 Nguồn gốc (lịch sử đời chất tiền tệ) 3.2 Chức tiền tệ 3.3 Quy luật lưu thông tiền tệ lạm phát Thị trường quy luật cung cầu 4.1 Thị trường 4.2 Quy luật cung- cầu T.Số 01 1.5 1.5 Phương pháp trực quan, thuyết trình kết hợp nêu vấn đề 01 01 Phương pháp trực quan, thuyết trình kết hợp nêu vấn đề 01 0.5 Quy luật giá trị Nội dung qui luật giá trị Tác dụng quy luật giá trị 01 Thạc sĩ Lê Đức Thọ KT* Hình thức giảng dạy Phương pháp trực quan, thuyết trình kết hợp nêu vấn đề Quy luật cạnh tranh Thảo luận/ Bài tập Kiểm tra Thời gian (giờ) Lý thuyết TL/BT 01 01 02 01 Phương pháp trực quan, thuyết trình kết hợp nêu vấn đề Thuyết trình Phương pháp trực quan, thuyết trình kết hợp nêu vấn đề Làm tập Lý thuyết + Trang Bài giảng Môn Kinh tế trị Bài tập CHƯƠNG 3: TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI Thời gian: 09 Mục tiêu: - Nêu khái niệm tái sản xuất - Trình bày khâu, nội dung chủ yếu trình tái sản xuất - Phân tích quy luật kinh tế tái sản xuất xã hội (quy luật thực tổng sản phẩm xã hội, quy luật tiến KHKT, quy luật phân phối, quy luật tích luỹ - Nêu khái niệm tăng trưởng phát triển kinh tế - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng phát triển kinh tế - Phân biệt tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng - Phân biệt tăng trưởng phát triển kinh tế - Làm tập liên quan đến tăng trưởng kinh tế - Có nhận thức đắn tái sản xuất xã hội - Trung thực, nghiêm túc nghiên cứu Các phạm trù tái sản xuất Các quy luật kinh tế tái sản xuất xã hội Tăng trưởng kinh tế Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Chương Mục/Tiểu mục/ Các phạm trù tái sản xuất 1.1 Khái niệm tái sản xuất 1.2 Các khâu trình tái sản xuất 1.3 Những nội dung chủ yếu tái sản xuất Các quy luật kinh tế tái sản xuất xã hội 2.1 Quy luật thực tổng sản phẩm xã hội tái sản xuất xã hội 2.2 Quy luật tiến khoa học kỹ thuật Thạc sĩ Lê Đức Thọ T.Số 01 Thời gian (giờ) Lý thuyết TH/BT 01 KT* Hình thức giảng dạy Phương pháp trực quan sơ đồ, thuyết trình 04 04 Phương pháp thuyết trình, giảng giải Trang Bài giảng Môn Kinh tế trị 2.3 Quy luật phân phối tái sản xuất xã hội 2.4 Quy luật tích luỹ Tăng trưởng kinh tế 3.1 Khái niệm 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế 3.3 Phát triển kinh tế 3.4 Tiến xã hội Thảo luận/Bài tập 01 Phương pháp thuyết trình, giảng giải 03 Bài tập CHƯƠNG 4: TÁI SẢN XUẤT VỐN, GIÁ THÀNH, TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP Thời gian: 05 Mục tiêu: - Nêu khái niệm nguyên tắc vốn doanh nghiệp - Trình bày tuần hoàn chu chuyển vốn - Phân tích cấu giá thành sản phẩm - Trình bày chất, hình thức tiền lương nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương - Trình bày khái niệm, nguồn gốc, vai trò lợi nhuận - Trình bày hình thái vốn thu nhập - Viết công thúc tính giá thành sản phẩm, công thức tính tỷ suất lợi nhuận - Làm tập lơị nhuận tỷ suất lợi nhuận - Áp dụng kiến thức vào ngành nghề đào tạo Tuần hoàn chu chuyển vốn Giá thành sản phẩm Tiền lương Lợi nhuận, hình thái vốn thu nhập Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Chương Tiêu đề/Tiểu tiêu đề Thạc sĩ Lê Đức Thọ T.Số Thời gian (giờ) Lý thuyết TH KT* Hình thức giảng dạy Trang Bài giảng Môn Kinh tế trị Tuần hoàn chu chuyển vốn 1.1.Vốn doanh nghiệp 1.2 Tuần hoàn vốn 1.3 Chu chuyển vốn Giá thành sản phẩm 1.5 1.5 0.5 0.5 Tiền lương 3.1 Bản chất tiền lương 3.2 Các hình thức tiền lương 3.3.Những nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương Lợi nhuận, hình thái vốn thu nhập 4.1 Lợi nhuận 4.2 Các hình thái vốn thu nhập Kiểm tra 0.75 0.75 Phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm Phương pháp thuyết trình, giảng giải Phương pháp thuyết trình, giảng giải 1.25 1.25 Phát vấn giảng giải 01 Trắc nghiệm CHƯƠNG 5: NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Thời gian: 06 Mục tiêu: - Trình bày thực trạng vai trò kinh tế thị trường nước ta - Trình bày khái quát đặc trưng, xu hướng vận động kinh tế thị trường nước ta - Trình bày điều kiện, khả giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta - Phân biệt kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường - Giải thích Việt Nam thời kỳ độ lại phát triển kinh tế thị trường Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang Bài giảng Môn Kinh tế trị - Có nhận thức đắn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Trung thực, nghiêm túc nghiên cứu Thực trạng vai trò kinh tế thị trường nước ta Nội dung xu hướng vận động kinh tế thị trường nước ta Điều kiện, khả giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Chương Tiêu đề/Tiểu tiêu đề Thực trạng vai trò kinh tế thị trường nước ta 1.1 Thực trạng kinh tế thị trường nước ta 1.2 Vai trò kinh tế thị trường cần thiết hình thành, phát triển kinh tế thị trường nước ta Nội dung xu hướng vận động kinh tế thị trường nước ta 2.1 Nền kinh tế thị trường dựa sở nhiều thành phần kinh tế, kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo 2.2 Nền kinh tế thị trường nước ta thực nhiều hình thức phân phối thu nhập, phân phối theo lao động chủ yếu T.Số 01 Thời gian (giờ) Lý thuyết TH 01 KT* Hình thức giảng dạy Phương pháp trực quan, phát vấn 1.5 1.5 Phương pháp thảo luận nhóm, diễn giải 2.3 Nền kinh tế thị trường phát triển theo cấu kinh tế “mở Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 10 Bài giảng Môn Kinh tế trị - Cho phép khai thác tối đa tiềm đất nước, ngành, địa phương, thành phần kinh tế - Thực tốt phân công hợp tác quốc tế theo xu hướng toàn cầu hoá kinh tế, vậy, cấu kinh tế tạo dựng phải "cơ cấu mở" Xây dựng cấu kinh tế trình, trải qua chặng đường định, xây dựng cấu kinh tế chặng đường trước phải cho tạo "đà" cho chặng đường sau phải bổ sung hoàn thiện dần trình phát triển Ở nước ta nay, Đảng ta xác định cần tập trung xây dựng cấu kinh tế hợp lý, mà "bộ xương" "cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp - dịch vụ gắn với phân công hợp tác quốc tế sâu rộng", hình thành cấu kinh tế đó, cho phép nước ta kết thúc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Cơ cấu nói nước ta thời kỳ độ thực theo phương châm là: Kết hợp công nghệ với nhiều trình độ, tranh thủ công nghệ mũi nhọn, tiên tiến vừa tận dụng nguồn lao động dồi dào, vừa cho phép rút ngắn khoảng cách lạc hậu, vừa phù hợp với nguồn vốn có hạn nước ta; lấy quy mô vừa nhỏ chủ yếu, có tính đến quy mô lớn phải quy mô hợp lý có điều kiện; giữ nhịp độ (tốc độ) phát triển hợp lý, tạo cân đối ngành, lĩnh vực kinh tế vùng kinh tế * Tiến hành phân công lại lao động xã hội Từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa trình công nghiệp hoá tất yếu phải phân công lại lao động xã hội Phân công lao động xã hội chuyên môn hóa lao động, tức chuyên môn hóa sản xuất ngành, nội ngành vùng kinh tế quốc dân Phân công lao động xã hội có tác dụng to lớn Nó đòn bẩy phát triển công nghệ suất lao động; với cách mạng khoa học công nghệ, góp phần hình thành phát triển cấu kinh tế hợp lý Trong trình công nghiệp hóa, đại hóa, phân công lại lao động xã hội phải tuân thủ trình có tính quy luật sau: - Tỷ trọng số tuyệt đối lao động nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng số tuyệt đối lao động công nghiệp ngày tăng lên - Tỷ trọng lao động trí tuệ ngày tăng chiếm ưu so với lao động giản đơn tổng lao động xã hội - Tốc độ tăng lao động ngành sản xuất phi vật chất (dịch vụ) tăng nhanh tốc độ tăng lao động ngành sản xuất vật chất Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 153 Bài giảng Môn Kinh tế trị Ở nước ta, phương hướng phân công lại lao động xã hội cần triển khai hai địa bàn: chỗ nơi khác để phát triển chiều rộng kết hợp phát triển theo chiều sâu 2.3 Nội dung công nghiệp hoá, đại hoá nước ta từ đến năm 2020 Mục tiêu tổng quát: kết thúc thời kỳ độ nước ta xây dựng tảng kinh tế chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo sở để nước ta trở thành nước xã hội chủ nghĩa ngày phồn vinh, hạnh phúc Mục tiêu đến kỷ XXI: Từ đến kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa Để phát triển mạnh công nghiệp xây dựng theo hướng đại, cần phải: - Cơ cấu lại sản xuất công nghiệp ngành kinh tế - kỹ thuật, vùng giá trị - Tăng hàm lượng khoa học công nghệ tỷ trọng giá trị nội địa sản phẩm - Phát triển có chọn lọc công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp lượng, khai khoáng, luyện kim, hoá chất, công nghiệp quốc phòng - Ưu tiên phát triển sản phẩm có lợi cạnh tranh, sản phẩm có khả tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu thuộc ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp khí, công nghiệp công nghệ thông tin truyền thông, công nghiệp dược Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ - Chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, lượng vật liệu đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm lượng, nguyên liệu - Từng bước phát triển công nghiệp sinh học công nghiệp môi trường Tiếp tục phát triển phù hợp ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động - Phát huy hiệu khu, cụm công nghiệp đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hình thức cụm, nhóm sản phẩm tạo thành tổ hợp công nghiệp quy mô lớn hiệu cao; hoàn thành việc xây dựng khu công nghệ cao triển khai xây dựng số khu nghiên cứu cải tiến kỹ thuật đổi công nghệ - Thực phân bố công nghiệp hợp lý toàn lãnh thổ, bảo đảm phát triển cân đối hiệu vùng - Phát triển ngành xây dựng đạt trình độ tiên tiến khu vực Nhanh chóng tiếp cận làm chủ công nghệ đại, nâng cao lực công nghiệp xây lắp Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 154 Bài giảng Môn Kinh tế trị đáp ứng yêu cầu xây dựng nước có khả cạnh tranh đấu thầu quốc tế Phát triển mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng, vật liệu chất lượng cao NHỮNG TIỀN ĐỀ CẦN THIẾT ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT – KỸ THUẬT Ở NƯỚC TA 3.1 Tạo nguồn tích luỹ vốn cho công nghiệp hoá, đại hoá Công nghiệp hóa, đại hóa nhằm phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng sở vật chất - kỹ thuật ngày đại, đòi hỏi phải có nhiều vốn nước, nguồn vốn nước định, nguồn vốn bên quan trọng Tích luỹ vốn từ nội kinh tế thực sở hiệu sản xuất, nguồn lao động thặng dư người lao động thuộc tất thành phần kinh tế Con đường để giải vấn đề tích luỹ vốn nước tăng suất lao động xã hội sở ứng dụng tiến khoa học công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực đất nước, thực tiết kiệm Nguồn vốn bên huy động từ nước giới nhiều hình thức khác nhau: vốn viện trợ nước, tổ chức kinh tế - xã hội; vốn vay ngắn hạn, dài hạn với mức lãi suất khác nước tổ chức kinh tế; vốn đầu tư nước vào hoạt động sản xuất kinh doanh, liên doanh liên kết Biện pháp để tận dụng, thu hút vốn bên là: đẩy mạnh mở rộng hình thức hợp tác quốc tế; tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho nhà sản xuất kinh doanh nước ngoài, tranh thủ giúp đỡ tổ chức quốc tế, vay vốn nước Ở nước ta nay, nguồn vốn nước hạn hẹp, nên phải tận dụng, khai thác nguồn vốn từ bên Tuy nhiên, tạo nguồn vốn phải gắn chặt với quản lý sử dụng tốt, có hiệu cao, khai thác tối đa khả vốn có 3.2 Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ Khoa học công nghệ xác định động lực công nghiệp hóa, đại hóa Khoa học công nghệ có vai trò định lợi cạnh tranh tốc độ phát triển kinh tế nói chung, công nghiệp hóa, đại hóa nói riêng Tiềm lực khoa học công nghệ suy cho tiềm lực trí tuệ sáng tạo dân tộc Nước ta độ lên chủ nghĩa xã hội từ kinh tế phát triển nên tiềm lực khoa học công nghệ yếu Muốn tiến hành công nghiệp hóa, đại hóa thành công với tốc độ nhanh phải xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ thích ứng với đòi hỏi nhiệm vụ Đây công việc khó khăn lâu dài, trước mắt cần tập trung giải vấn đề sau: - Vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 155 Bài giảng Môn Kinh tế trị để xây dựng sở khoa học cho việc hoạch định triển khai đường lối, chủ trương công nghiệp hóa, đại hóa đạt hiệu cao với tốc độ nhanh - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để đánh giá xác tài nguyên quốc gia, nắm bắt công nghệ cao thành tựu khoa học giới; hướng mạnh vào việc nâng cao suất lao động, đổi sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh hàng hóa thị trường - Xây dựng tiềm lực nhằm phát triển khoa học tiên tiến, bao gồm: đẩy mạnh hình thức đào tạo sử dụng cán khoa học, chuyên gia; tăng cường sở vật chất kỹ thuật cho ngành khoa học công nghệ; xây dựng thực tốt chế, sách tạo động lực cho phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học công nghệ Nâng cao lực hiệu hoạt động khoa học công nghệ bao gồm phát triển khoa học xã hội; phát triển khoa học tự nhiên khoa học công nghệ; đổi chế quản lý khoa học công nghệ; phấn đấu đến năm 2010, lực khoa học công nghệ nước ta đạt trình độ nước tiên tiến khu vực số lĩnh vực quan trọng 3.3 Thực tốt công tác điều tra thăm dò địa chất Đây công việc cần thiết, chí phải hoàn thành giai đoạn đầu trình công nghiệp hoá đất nước Bởi trình công nghiệp hoá đồng thời trình xây dựng sở kinh tế mới, trình khai thác tiềm để phát triển kinh tế Công tác điều tra thăm dò địa chất tạo sở cho việc xác định tiềm bên kinh tế đất nước Đánh giá xác nguồn khoáng sản; điều kiện địa chất vùng, nguồn thuỷ hải sản; lực lượng lao động; ngành nghề thủ công truyền thống góp phần hình thành cấu ngành nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội đất nước; bố trí sở kinh tế hợp lý vùng, có sở để mở rộng hợp tác mặt với nước Để công tác điều tra bản, thăm dò địa chất có kết xác, cần giải vấn đề sau: - Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân làm công tác điều tra bản, công tác thăm dò địa chất - Tăng cường lực lượng vật chất, kết hợp sử dụng nhiều phương pháp công tác điều tra thăm dò địa chất Trong điều kiện đất nước nhiều khó khăn, cần tranh thủ giúp đỡ tăng cường hợp tác quốc tế công tác Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 156 Bài giảng Môn Kinh tế trị 3.4 Đào tạo cán khoa học- kỹ thuật, khoa học quản lý công nhân lành nghề cho công nghiệp hoá Sự nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa nghiệp cách mạng quần chúng, lực lượng cán khoa học công nghệ, khoa học quản lý công nhân lành nghề đóng vai trò đặc biệt quan trọng Trong trình phát triển, công nghiệp hóa, đại hóa đòi hỏi phải có đầy đủ nguồn nhân lực số lượng, đảm bảo chất lượng có trình độ cao Để đáp ứng đòi hỏi phải coi trọng người đặt người vào vị trí trung tâm phát triển kinh tế Phải coi việc đầu tư cho giáo dục, đào tạo hướng đầu tư phát triển; giáo dục đào tạo phải thật trở thành quốc sách hàng đầu Phải có quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nguồn nhân lực, đảm bảo cấu, tốc độ quy mô phát triển hợp lý, đáp ứng yêu cầu thời kỳ trình công nghiệp hóa, đại hóa Đồng thời, phải bố trí, sử dụng tốt nguồn nhân lực đào tạo; phải phát huy đầy đủ khả năng, sở trường nhiệt tình lao động sáng tạo người để họ tạo suất, chất lượng hiệu kinh tế cao, đóng góp xứng đáng vào nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 3.5 Có sách kinh tế đối ngoại đắn Ngày nay, cách mạng khoa học công nghệ với xu hướng toàn cầu hoá kinh tế tạo mối liên hệ phụ thuộc lẫn kinh tế nước Do việc mở rộng quan hệ kinh tế nước ta với nước khác trở thành tất yếu kinh tế, tạo khả điều kiện để nước chậm phát triển tranh thủ vốn, kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm tổ chức quản lý để đẩy nhanh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Quan hệ kinh tế đối ngoại mở rộng có hiệu bao nhiêu, nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa thuận lợi nhanh chóng nhiêu Tuy nhiên, khả Để khả trở thành thực, phải có đường lối kinh tế đối ngoại đắn vừa đạt hiệu kinh tế cao, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; vừa giữ vững độc lập, chủ quyền dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội nước ta CÂU HỎI ÔN TẬP Phân tích tính tất yếu tác dụng công nghiệp hóa, đại hóa Trình bày đặc điểm cách mạng khoa học - công nghệ đại vấn đề công nghiệp hoá, đại hóa Việt Nam kinh tế tri thức Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 157 Bài giảng Môn Kinh tế trị Phân tích mục tiêu, quan điểm nội dung công nghiệp hoá, đại hóa kinh tế quốc dân thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Chương CƠ CHẾ KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Trình bày khái niệm chế thị trường - Trình bày cần thiết khách quan phải chuyển sang chế thị trường có quản lý Nhà nước nước ta - Trình bày chức Nhà nước Việt Nam kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Trình bày công cụ chủ yếu Nhà nước ta kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Phân biệt chế kinh tế với chế quản lý kinh tế - Phân biệt vai trò kinh tế Nhà nước Việt nam với vai trò kinh tế Nhà nước tư sản quản lý kinh tế thị trường - Có nhận thức đắn chế kinh tế nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội KHÁI NIỆM CƠ CHẾ KINH TẾ Khái niệm chế kinh tế chế quản lý kinh tế đồng có mối liên hệ chặt chẽ với Khi nói chế kinh tế muốn nhấn mạnh tính khách quan nó, nói chế quản lý kinh tế muốn nói tính khách quan kết hợp hài hòa với hoạt động quản lý chủ quan người, nhà nước Như vậy, chế kinh tế hệ thống tác động có ý thức có tổ chức người đến hoạt động kinh tế, tác động phản ánh quy luật kinh tế khách quan; bảo đảm kinh tế vận động tái vận động theo định hướng mục tiêu xác định Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 158 Bài giảng Môn Kinh tế trị Cơ chế kinh tế mang tính khách quan có vai trò quan trọng nhận thức, phản ánh vận dụng quy luật khách quan Các phận cấu thành chế kinh tế: - Các phạm trù, qui luật tác động kinh tế (như qui luật giá trị, qui luật cung cầu, qui luật cạnh tranh, qui luật lưu thông tiền tệ) - Pháp luật, pháp luật kinh tế với tính đồng hiệu lực thực - Thị trường - Kế hoạch - yếu tố bảo đảm kinh tế hàng hoá phát triển theo hướng mục tiêu thời kỳ mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa - Chính sách kinh tế - xã hội việc thực thực kinh tế (chính sách tài quốc gia, sách tiền tệ, tín dụng, giá cả, kinh tế đối ngoại ) đòn bẩy kích thích - Các công cụ kinh tế khác như: kinh tế quốc doanh, trự quốc gia, hạch toán kinh doanh SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI CHUYỂN SANG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA Trước đổi mới, chế quản lý kinh tế nước ta chế kế hoạch hóa tập trung với đặc điểm chủ yếu là: Thứ nhất, nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu mệnh lệnh hành dựa hệ thống tiêu pháp lệnh chi tiết từ xuống Các doanh nghiệp hoạt động sở định quan nhà nước có thẩm quyền tiêu pháp lệnh giao Tất phương hướng sản xuất, nguồn vật tư, tiền vốn, định giá sản phẩm, tổ chức máy, nhân sự, tiền lương… cấp có thẩm quyền định Nhà nước giao tiêu kế hoạch, cấp phát vốn, vật tư cho doanh nghiệp, doanh nghiệp giao nộp sản phẩm cho nhà nước Lỗ nhà nước bù, lãi nhà nước thu Thứ hai, quan hành can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp lại không chịu trách nhiệm vật chất pháp lý định Những thiệt hại vật chất định không gây ngân sách nhà nước phải gánh chịu Các doanh nghiệp quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, không bị ràng buộc trách nhiệm kết sản xuất kinh doanh Thứ ba, quan hệ hàng hóa - tiền tệ bị coi nhẹ, hình thức, quan hệ vật chủ yếu Nhà nước quản lý kinh tế thông qua chế độ cấp phát - giao nộp sản phẩm Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 159 Bài giảng Môn Kinh tế trị Quan hệ vật chủ yếu, hạch toán kinh tế hình thức: tượng bao cấp qua giá chế độ cấp phát vốn ngân sách nhà nước Thứ tư, máy quản lý cồng kềnh, nhiều cấp trung gian vừa động, vừa sinh đội ngũ quản lý lực, phong cách cửa quyền, quan liêu Hình thức: Chế độ bao cấp thực hình thức chủ yếu sau: - Bao cấp qua giá: nhà nước định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp giá trị thực nhiều lần so với giá thị trường Do đó, hạch toán kinh tế hình thức - Bao cấp qua chế độ tem phiếu: nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên theo định mức qua hình thức tem phiếu Chế độ tem phiếu với mức giá khác xa so với giá thị trường biến chế độ tiền lương thành lương vật, thủ tiêu động lực kích thích người lao động phá vỡ nguyên tắc phân phối theo lao động - Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn ngân sách, chế tài ràng buộc trách nhiệm vật chất đơn vị cấp vốn Điều vừa làm tăng gánh nặng ngân sách, vừa làm cho sử dụng vốn hiệu quả, nảy sinh chế “xin cho” Mô hình kinh tế bao cấp với đặc trưng nêu có ưu điểm tập trung nguồn lực vào mục tiêu chủ yếu, có khuyết điểm lớn thủ tiêu cạnh tranh nên kìm hãm tiến khoa học – kỹ thuật, kìm hãm động lực, đất nước lâm vào khủng hoảng Vì vậy, Đảng ta đề phương hướng đổi kinh tế chuyển kinh tế nước ta sang vận hành theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa CƠ CHẾ THỊ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC 3.1 Cơ chế thị trường Cơ chế thị trường máy điều tiết toàn vận động kinh tế thị trường thông qua tác động quy luật kinh tế khách quan Các quy luật kinh tế điều tiết vận động kinh tế thị trường: - Quy luật giá trị: Việc sản xuất trao đổi hàng hóa phải dựa sở hao phí lao động xã hội cần thiết Thông qua giá quy luật giá trị điều tiết sản xuất lưu thông hàng hóa, điều tiết việc phân bổ nguồn lực xã hội vào ngành, lĩnh vực, vùng khuyến khích tăng suất lao động, phát triển lực lượng sản xuất - Quy luật cung cầu: phản ánh mối quan hệ tác động qua lại cung cầu để xác định giá thị trường Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 160 Bài giảng Môn Kinh tế trị - Quy luật lưu thông tiền tệ: lưu thông tiền tệ kinh tế thị trường có tác động trực tiếp đến sản xuất trao đổi hàng hóa Tình trạng thừa thiếu tiền lưu thông làm biến dạng số giá cả, gây khó khăn cho lưu thông hàng hóa hạch toán kinh doanh doanh nghiệp Ưu điểm khuyết tật kinh tế thị trường Ưu điểm - Thứ nhất, chế thị trường kích thích hoạt động chủ kinh tế tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tự họ Do đó, làm cho kinh tế phát triển động, có hiệu - Thứ hai, chế thị trường thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng cá nhân hàng ngàn, hàng vạn sản phẩm khác - Thứ ba, chế thị trường kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất Sức ép cạnh tranh buộc người sản xuất phải giảm chi phí sản xuất cá biệt đến mức tối thiểu cách áp dụng phương pháp sản xuất tốt không ngừng đổi kỹ thuật công nghệ sản xuất, đổi sản phẩm, đổi tổ chức sản xuất quản lý kinh doanh, nâng cao hiệu - Thứ tư, chế thị trường thực phân phối sử dụng nguồn lực kinh tế cách tối ưu Trong kinh tế thị trường, việc di chuyển, lưu động, phân phối yếu tố sản xuất, vồn tuân theo nguyên tắc thị trường chúng chuyển đến nơi sử dụng với hiệu cao nhất, nguồn lực kinh tế phân bố cách tối ưu - Thứ năm, điều tiết chế thị trường mềm dẻo điều chỉnh quan nhà nước có khả thích nghi cao trước điều kiện kinh tế - xã hội Cơ chế thị trường sở tốt điều tiết kinh tế thị trường, nhiên chế thị trường có khuyết tật vốn có Khuyết tật: - Thứ nhất, chế thị trường thực đầy đủ có kiểm soát cạnh tranh hoàn hảo xuất cạnh tranh không hoàn hảo (độc quyền), hiệu lực chế thị trường bị giảm - Thứ hai, mục đích hoạt động doanh nghiệp lợi nhuận tối đa, họ lạm dụng tài nguyên xã hội, gây ô nhiễm môi trường sống người, hiệu kinh tế - xã hội không đảm bảo - Thứ ba, phân phối thu nhập không công Sự tác động chế thị trường dẫn đến phân hóa giàu nghèo, phân cực cải, tác động xấu đến đạo đức tình người Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 161 Bài giảng Môn Kinh tế trị - Thứ tư, chế thị trường khó tránh khỏi thăng trầm, khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp lạm phát Do chế thị trường có nhiều khuyết tật, nên phải có can thiệp Nhà nước để phát huy mặt tích cực sửa chữa thất bại chế thị trường 3.2 Sự quản lý Nhà nước kinh tế thị trường a Tính tất yếu khách quan phải có quản lý Nhà nước kinh tế thị trường Kinh tế hàng hóa trình độ phát triển cao kinh tế thị trường bước tiến xã hội loài người tổ chức kinh tế Kinh tế thị trường có nhiều ưu thế, song có khuyết tật Vì phải có quản lý Nhà nước kinh tế thị trường Tuy nhiên trình phát triển kinh tế thị trường, vai trò Nhà nước lúc đặt Tuy có nhiều ý kiến khác nhau, song nhìn chung thống cho Nhà nước phải có vai trò quản lý điều tiết vĩ mô kinh tế thị trường Bởi vì: - Để khắc phục khuyết tật chế thị trường - Để hướng vào mục tiêu kinh tế - xã hội mà nhà nước quốc gia đặt thời kỳ Tuy vậy, kinh tế thị trường tư chủ nghĩa kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa định hướng xã hội chủ nghĩa có khác chất, nên bên cạnh giống số phương pháp quản lý có khác chất việc thực vai trò quản lý b Các chức Nhà nước kinh tế thị trường - Xây dựng pháp luật, quy định quy chế điều tiết Nhà nước đề hệ thống pháp luật, từ đề điêu luật quyền sở hữu tài sản hoạt động thị trường Nhà nước thông qua hệ thống quyền cấp thiết lập nên hệ thống quy định chi tiết, quy chế điều tiết nhằm tạo nên môi trường thuận lợi hành lang an toàn cho phát triển có hiệu hoạt động kinh tế - xã hội - Ổn định cải thiện hoạt động kinh tế Nhà nước thông qua sách kinh tế vĩ mô kiểm soát thuế, kiểm soát số lượng tiền kinh tế, mà cố gắng làm dịu dao động lên xuống chu kỳ kinh doanh, hạn chế thất nghiệp, lạm phát, phá vỡ trì trệ - Tác động đến việc phân bổ nguồn lực Nhà nước tác động đến việc phân bố nguồn lực cách trực tiếp tác động đến sản xuất “cái gì”, qua lựa chọn Nhà nước, qua hệ thống pháp luật, tác động đến khâu phân phối “cho ai” qua Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 162 Bài giảng Môn Kinh tế trị thuế khoản chuyển nhượng Nhà nước tác động gián tiếp đến phân bố nguồn lực thông qua thuế, trợ cấp giá mức sản lượng sản xuất - Quy hoạch tổ chức thu hút nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng Các yếu tố kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội Tầm quan trọng, quy mô đòi hỏi Nhà nước phải người đứng chăm lo từ khâu quy hoạch, đến tổ chức phối hợp đầu tư xây dựng quản lý sử dụng Nhà nước đứng tổ chức xây dựng sách, chương trình tác động tới khâu phân phối lại thu nhập, nhằm bào đảm công xã hội, thông thường chương trình kinh tế - xã hội, sách thuế, trợ cấp, đầu tư cho công trình phúc lợi Các công cụ chủ yếu để thông qua Nhà nước thực chức nói là: hệ thống pháp luật máy thực thi pháp luật, kế hoạch thị trường, tài chính, tín dụng, lưu thông tiền tệ khu vực kinh tế Nhà nước VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA 4.1 Những điểm chung khác biệt vai trò kinh tế Nhà nước Việt Nam vai trò kinh tế Nhà nước tư sản quản lý kinh tế thị trường Tất kinh thị trường có can thiệp nhà nước vào kinh tế Kinh tế thị trường tư chủ nghĩa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có chất khác Nhà nước Việt Nam quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nét gióng phương pháp quản lý nhà nước nước tư bản: - Thừa nhận tính độc lập chủ thể kinh tế để họ có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, tự chịu trách nhiệm lỗ lãi - Xây dựng hệ thống thị trường có tính cạnh tranh, giá chủ yếu thị trường định - Xây dựng chế điều tiết vĩ mô nhà nước nhằm hướng dẫn, giám sát hoạt động chủ thể kinh tế, hạn chế khuyết tật chế thị trường - Xây dựng hệ thống pháp luật nhằm tạo khuôn khổ cho hoạt động kinh tế - Tôn trọng thực thông lệ quốc tế quan hệ kinh tế quốc tế Tuy nhiên, quản lý kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý kinh tế nhà nước tư sản có khác Sự quản lý nhà nước tư sản kinh tế thị trường nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho tổ chức độc quyền Nhà nước xã hội chủ nghĩa quản lý kinh tế thị trường nhằm mục tiêu dân giàu, nước Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 163 Bài giảng Môn Kinh tế trị mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đảm bảo cho người có cuốc sống ấm no, tự do, hạnh phúc Tóm lại, chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa, có Đảng cộng sản lãnh đạo, chế độ công hữu tảng, với mục tiêu người có ấm no, tự do, hạnh phúc vai trò kinh tế Nhà nước ta khác chất so với vai trò kinh tế nhà nước tư sản việc quản lý kinh tế thị trường 4.2 Chức Nhà nước Việt Nam kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Nhà nước đảm bảo ổn định trị, kinh tế xã hội thiết lập khuôn khổ pháp luật để tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động kinh tế Vì ổn định trị, xã hội điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế Nhà nước tạo hành lang pháp luật cho hoạt động kinh tế cách đặt điều luật quyền sở hữu tài sản hoạt động thị trường, đặt quy định chi tiết cho hoạt động doanh nghiệp - Nhà nước định hướng phát triển kinh tế thực điều tiết hoạt động kinh tế để đảm bảo cho kinh tế thị trường tăng trưởng ổn định Nhà nước xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển, trực tiếp đầu tư vào số lĩnh vực để dẫn dắt kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Nhà nước sử dụng sách tài sách tiền tệ ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - Nhà nước đảm bảo cho kinh tế hoạt động có hiệu Các doanh nghiệp lợi ích hẹp hòi mà lạm dụng tài nguyên xã hội, gây ô nhiễm môi trường sống người Vì vậy, nhà nước phải thực biện pháp nhằm ngăn chặn tác động bên để nâng cao hiệu kinh tế - xã hội Sự xuất độc quyền làm giảm tính hiệu hoạt động thị trường, nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ cạnh tranh chống độc quyền để nâng cao hiệu hoạt động thị trường - Nhà nước cần hạn chế, khắc phục mặt tiêu cực chế thị trường, thực công xã hội Sự tác động chế thị trường đưa lại hiệu kinh tế cao, không tự động mang lại giá trị mà xã hội cố gắng vươn tới, không tự động đưa đến phân phối thu nhập công Nhà nước thực phân phối thu nhập quốc dân cách công bằng, thực tăng trưởng kinh tế gắn với cải thiện đời sống nhân dân, với tiến công xã hội 4.3 Các công cụ quản lý kinh tế Nhà nước ta kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Hệ thống pháp luật: Hệ thống pháp luật công cụ quản lý vĩ mô nhà nước, tạo khuôn khổ pháp luật cho chủ thể kinh tế hoạt động, phát huy mặt Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 164 Bài giảng Môn Kinh tế trị tích cực hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, đảm bảo cho kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa - Kế hoạch thị trường: Cơ chế vận hành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kế hoạch kết hợp với thị trường Kế hoạch thị trường hai công cụ quản lý nhà nước, chúng kết hợp chặt chẽ với Sự điều tiết thị trường sở phân bố nguồn lực, kế hoạch khắc phục tính tự phát thị trường, làm cho kinh tế phát triển theo định hướng kế hoạch - Lực lượng kinh tế nhà nước: Tăng cường vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước phát triển kinh tế tập thể để chúng trở thành tảng kinh tế, hỗ trợ thành phần kinh tế khác phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trường kinh tế nhanh bền vững Nhờ đó, nhà nước có sức mạnh vật chất để điều tiết, hướng dẫn kinh tế theo mục tiêu kinh tế - xã hội kế hoạch đặt - Những biện pháp kinh tế điều tiết vĩ mô nhà nước chủ yếu sách tài sách tiền tệ + Chính sách tài chính, đặc biệt ngân sách nhà nước có ảnh hưởng định đến phát triển toàn kinh tế xã hội Thông qua việc hình thành sử dụng ngân sách nhà nước, nhà nước điều chỉnh phân bố nguồn lực kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo công phân phối thực chức Chính sách thuế đắn không tạo nguồn thu cho ngân sách, mà khuyến khích sản xuất, điều tiết tiêu dùng + Chính sách tiền tệ, công cụ quản lý vĩ mô trọng yếu nhà nước kinh tế Chính sách tiền tệ phải khống chế lượng tiền phát hành tổng quy mô cho tín dụng Trong sách tiền tệ, lãi suất công cụ quan trọng, phương tiện điều tiết cung, cầu tiền tệ Việc thắt chặt hay nơi lỏng cung ứng tiền tệ, kìm chế lạm phát thông qua hoạt động hệ thống ngân hàng tác động trực tiếp đến kinh tế - Các công cụ điều tiết kinh tế đối ngoại Để mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại, nhà nước sử dụng nhiều công cụ, chủ yếu thuế xuất – nhập khẩu, bảo đảm tín dụng xuất khẩu, trợ cấp xuất Thông qua công cụ đó, nhà nước khuyến khích xuất khẩu, bảo hộ hợp lý sản xuất nước, nâng cao khả cạnh tranh hàng hoá nước ta CÂU HỎI ÔN TẬP Thế chế kinh tế? Vì nói chế kinh tế mang tính khách quan? Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 165 Bài giảng Môn Kinh tế trị Thế chế thị trường? Nêu ưu điểm khuyết tật chế thị trường Vì phải chuyển qua thực chế thị trường có quản lý Nhà nước? Phân tích vai trò nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phân tích công cụ quản lý vĩ mô Nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục đào tạo, Giáo trình kinh tế trị (Dùng trường trung học kinh tế) - NXB giáo dục, năm 2005 Bộ GDĐT, Giáo trình kinh tế trị (Dùng trưòng đại học cao đẳng)- NXB trị quốc gia, năm 2006 ĐHKTQD, Giáo trình lịch sử học thuyết kinh tế - NXB thống kê, năm 1995 Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội VIII, IX, X, XI Đảng cộng sản Việt Nam GS.TS Vũ Đình Bách, Một số vần đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam- NXB Chính trị quốc gia, năm 2000 TS Trần Đình Thiện (chủ biên), Công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam Phác thảo lộ trình, năm 2005 PGS TS Nguyễn Đình Kháng (chủ biên), Một số vấn đề phát triển nhận thức KTCT Mac-Lênin trình đổi nước ta, năm 2000 PGS.TS Vũ Anh Tuấn, GS.TS.Phạm Quang Phan, PGS.TS.Tô Đức Hạnh, Kinh tế trị Mác – Lênin – Lý thuyết tập, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 166 Bài giảng Môn Kinh tế trị Hoàng Thị Bích Loan (2009), Hỏi đáp kinh tế trị Mác –Lênin, Nxb Chính trị hành chính, Hà Nội 10 Trần Thị Lan Hương (2008), Kinh tế trị Mác – Lênin, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội MỤC LỤC Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 167 ... Môn Kinh tế trị Bài tập I II III IV V Sơ lược lịch sử hình thành phát tri n Kinh tế trị Những tư tưởng kinh tế chủ yếu thời cổ đại trung cổ - sở cho đời kinh tế trị học Sự phát sinh phát tri n kinh. .. kinh tế trị học Sự phát sinh phát tri n kinh tế trị học tư sản cổ điển Những khuynh hướng học thuyết kinh tế phê phán có kế thừa kinh tế trị học tư sản cổ điển Một số trường phái kinh tế trị học... học thuyết phê phán kế thừa thiếu tri t để 3.2 Kinh tế trị học MácLênin- học thuyết kinh tế kế thừa, phát tri n có phê phán kinh tế trị tư sản cổ điển Một số trường phái kinh tế 01 Thạc sĩ Lê
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO TRINH KINH TE CHINH TRI HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KẾ TOÀN VÀ QUÁN TRỊ DOANH NGHIỆP, GIAO TRINH KINH TE CHINH TRI HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KẾ TOÀN VÀ QUÁN TRỊ DOANH NGHIỆP, GIAO TRINH KINH TE CHINH TRI HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ KẾ TOÀN VÀ QUÁN TRỊ DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay