GIÁO TRÌNH CHÍNH TRỊ HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

66 105 2
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 18:28

Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHÍNH TRỊ (HỆ TRUNG CẤP NGHỀ) Mã môn học: 06 Thời gian môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 22 giờ; Thảo luận + kiểm tra: giờ) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: Môn Chính trị môn học bắt buộc chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng môn học tham gia vào thi tốt nghiệp Môn Chính trị nội dung quan trọng đào tạo nghề nhằm thực mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động II MỤC TIÊU MÔN HỌC: Môn học cung cấp số hiểu biết Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối Đảng cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu dân tộc giai cấp công nhân Việt Nam Môn học góp phần đào tạo người lao động bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia công đoàn Việt Nam, giúp người học nghề tự ý thức rèn luyện, học tập, đáp ứng yêu cầu tri thức phẩm chất trị phù hợp với yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước III NỘI DUNG MÔN HỌC: Nội dung tổng quát phân bổ thời gian: Số TT Tên chương/mục Tổng số Thời gian Thực hành/ Lý Bài tập/ thuyết Thảo luận Kiểm tra* (LT TH) MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MÔN HỌC 01 01 05 04 CHÍNH TRỊ BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Khái lược Chủ nghĩa Mác Lênin 01 Qúa trình hình thành phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin Chủ nghĩa Mác - Lênin từ 1924 đến Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) BÀI 2: CNXH VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Chủ nghĩa xã hội 06 05 01 06 04 01 06 05 01 06 03 02 01 30 22 06 02 Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam BÀI 3: TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Tư tưởng Hồ Chí Minh 01 Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh BÀI 4: ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẢNG Đổi lấy phát triển kinh tế nhiệm vụ trung tâm Nội dung đường lối phát triển kinh tế BÀI 5: GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM Giai cấp công nhân Giai cấp công nhân Việt Nam Công đoàn Việt Nam Cộng Nội dung chi tiết: MỞ ĐẦU ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MÔN HỌC CHÍNH TRỊ Thời gian: 01 Mục tiêu: Cần nắm vấn đề môn học Chính trị, bao gồm đối tượng nghiên cứu; mục đích nghiên; chức năng, nhiệm vụ; phương pháp nghiên cứu; từ rút ý nghĩa thực tiễn việc nghiên cứu môn học Chính trị Đối tượng nghiên cứu học tập Chức năng, nhiệm vụ Phương pháp ý nghĩa học tập Bài Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN Thời gian: 05 Mục tiêu: Sau học xong anh/chị cần nắm giai đoạn phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin; qúa trình Mác – Ăngghen sáng lập học thuyết Mác trình Lênin vận dụng, bảo vệ phát triển Chủ nghĩa Mác; đồng thời nắm trình vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin trình xây dựng chủ nghĩa xã hội giới Khái lược Chủ nghĩa Mác - Lênin Qúa trình hình thành phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin Chủ nghĩa Mác - Lênin từ 1924 đến Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Bài Mục/Tiểu mục/ T.Số KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 1.1 Chức giới quan phương pháp luận triết học Chủ nghĩa Mác - Lênin 1.2 Ba phận cấu thành Chủ nghĩa Mác - Lênin QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 2.1 Giai đoạn C Mác Ph Ăngghen sáng lập Chủ nghĩa Mác (1842 - 1895) 2.2 Giai đoạn V.I Lênin phát triển Chủ nghĩa Mác (1895 - 1924) CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN TỪ 1924 ĐẾN NAY 3.1 Vận dụng phát triển lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội (1924 – 1991) 3.2 Đổi xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau năm 1991 Thảo luận Thời gian (giờ) Lý TH/BT thuyết 10.5 KT* Hình thức giảng dạy Thuyết trình, nêu vấn đề kết hợp giảng giải 2 Phương pháp trực quan sơ đồ 1 0.5 Phương pháp thuyết trình, phát vấn 0.5 1 Thảo luận theo nhóm BÀI CNXH VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Thời gian: 06 Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) Mục tiêu: Sau anh/chị nắm vững CNXH giai đoạn đầu xã hội cộng sản chủ nghĩa; đặc trưng CNXH nước ta; tính tất yếu khách quan lên CNXH đặc điểm thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam; phân biệt khác CNXH với xã hội trước Việt Nam; tin tưởng vào thắng lợi CNXH nước ta; có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Bài Tiêu đề/Tiểu tiêu đề CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1.1 Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 1.2 Các giai đoạn hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 2.1 Cơ sở khách quan thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 2.2 Nội dung thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Thảo luận T.Số 02 Thời gian (giờ) Lý thuyết TH 02 KT* Hình thức giảng dạy Phương pháp trực quan, phát vấn 03 03 Phương pháp thảo luận nhóm, diễn giải 01 01 Viết tiểu luận nhà BÀI TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Thời gian: Mục tiêu: Sau học xong anh/chị nắm vững nguồn gốc trình hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, phẩm chất đạo đức cách mạng; từ hưởng ứng vận động học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Bài Tiêu đề/Tiểu tiêu đề Thạc sĩ Lê Đức Thọ Thời gian (giờ) Hình thức Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1.1 Nguồn gốc trình hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh 1.2 Định nghĩa hệ thống Tư tưởng Hồ Chí Minh TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng 2.2 Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Thảo luận * Kiểm tra T.Số 02 Lý thuyết 02 TH KT* giảng dạy Phương pháp thuyết trình, kể chuyện, trực quan 02 02 Phương pháp thuyết trình, kể chuyện, trực quan 01 01 01 01 Viết tiểu luận nhà Tự luận BÀI ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẢNG Thời gian: 06 Mục tiêu: Sau học anh/chị nắm vững phát triển kinh tế nhiệm vụ trung tâm công đổi Đảng, đồng thời nắm vững nội dung đường lối phát triển kinh tế Đảng giai đoạn nay; từ trách nhiệm thân phát triển kinh tế đất nước Cơ sở khách quan tầm quan trọng phát triển kinh tế Nội dung đường lối phát triển kinh tế Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Bài Tiêu đề/Tiểu tiêu đề ĐỔI MỚI LẤY PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM 1.1 Cơ sở khách quan tầm quan trọng phát triển kinh tế 1.2 Quan điểm Đảng phát triển kinh tế NỘI DUNG CƠ BẢN Thạc sĩ Lê Đức Thọ T.Số 02 Thời gian (giờ) Lý thuyết TH 02 KT* Hình thức giảng dạy Phương pháp thuyết trình, phát vấn 03 03 Phương pháp Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) CỦA ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2.1 Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 2.2 Đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức 2.3 Phát triển kinh tế gắn với thực tiến công xã hội Thảo luận thuyết trình, phát vấn, cho sv thuyết trình 01 01 Viết tiểu luận nhà BÀI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM Thời gian: 06 Mục tiêu: Sau học anh/chị nắm vững trình hình thành phát triển Giai cấp công nhân Việt Nam; đặc điểm truyền thống tốt đẹp Giai cấp công nhân Việt Nam; đồng thời nắm quan điểm Đảng phát triển giai cấp công nhân nay; nẵm vững vai trò, vị trí nguyên tắc hoạt động công đoàn Việt Nam Giai cấp công nhân giai cấp công nhân Việt Nam Công đoàn Việt Nam Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Bài Tiêu đề/Tiểu tiêu đề GIAI CÁP CÔNG NHÂN VÀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1.1 Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử 1.2 Giai cấp công nhân Việt Nam CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 2.1 Sự đời vai trò công đoàn Việt Nam 2.2 Phương hướng phát triển công đoàn thời kỳ Công nghiệp hóa – Thạc sĩ Lê Đức Thọ T.Số 02 Thời gian (giờ) Lý thuyết TH 02 KT* Hình thức giảng dạy Phương pháp thuyết trình, phát vấn 01 01 Phương pháp thuyết trình, phát vấn Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) Hiện đại hóa Thảo luận 02 02 Kiểm tra 01 01 IV ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC: Viết tiểu luận nhà Trắc nghiệm Lớp học/phòng thực hành - Phòng lý thuyết Trang thiết bị máy móc - Máy tính, máy chiếu, Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu - Giao trình, giảng V NỘI DUNG VÀ PHUƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Việc thi, kiểm tra đánh giá, kết học tập môn học trị người học nghề thực theo “Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp dạy nghề hệ quy” ban hành kèm theo định số 14/ 2007/ QĐ- BLĐTBXH ngày 24/5/2007 Bộ trưởng Bé Lao Động - Thương binh Xã hội./ VI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Phạm vi áp dụng chương trình: Áp dụng cho hệ đào tạo nghề trình độ Cao đẳng Nghề Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy môn học: - Giáo viên giảng dạy môn Chính trị giáo viên chuyên trách kiêm nhiệm Các trường phải có tổ môn Chính trị Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Hiệu trưởng ủy uyền trực tiếp cho giáo viên quản lý, giảng dạy - Để thực chương trình cách hiệu quả, khuyến khích giáo viên áp dụng phương pháp dạy học tích cực, kết hợp giảng dạy môn Chính trị với phong trào thi đua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, địa phương hoạt động ngành chủ quản, gắn lý luận với thực tiễn để định hướng nhận thức rèn luyện trị cho người học nghề Những trọng tâm chương trình cần ý: - Những nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin - Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh - Đường lối, sách Đảng Cộng Sản Việt Nam Tài liệu cần tham khảo: - Giáo trình Môn học Chính trị, Tổng cục dạy nghề, Nxb Lao động – xã hội, Hà Nội, 2008 - Giáo trình trị, Lê Thế Lạng, Nxb GD, 2007 Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) - Giáo trình Những nguyên lý Chủ nghía Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2009 - Hỏi đáp Những nguyên lý Chủ nghía Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2010 - Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2009 - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2009 - Văn kiện đại hội X Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2006 - Chuyên đề nghiên cứu văn kiện đại hội X Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2006 - Văn kiện đại hội XI Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2011 - Chuyên đề nghiên cứu văn kiện đại hội XI Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2011 - Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, Trần Văn Giàu, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 1991 Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) BÀI MỞ ĐẦU ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MÔN HỌC CHÍNH TRỊ - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP Môn học Chính trị nghiên cứu quy luật chung hoạt động trị, chế tác động, phương thức sử dụng để thực hóa quy luật chung đó; nghiên cứu hoạt động đảng phái quyền, tổ chức trị; giai cấp mối quan hệ trị lực lượng chế độ xã hội Mục đích môn học Chính trị trang bị cho người học nhận thức chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, sách ĐCS Việt Nam; truyền thống quý báu dân tộc giai cấp công nhân Việt Nam; góp phần bồi dưỡng nhận thức tư tưởng, giáo dục niềm tin vào lãnh đạo Đảng định hướng trình học tập, rèn luyện cho người học - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA MÔN HỌC CHÍNH TRỊ Môn học Chính trị có hai chức là: - Chức nhận thức khoa học: giúp người học hiểu biết hệ thống tri thức tảng tư tưởng Đảng cách mạng, nội dung hoạt động lãnh đạo, quản lý xây dựng Đảng, Nhà nước ta - Chức giáo dục tư tưởng, tình cảm cách mạng: Môn học Chính trị có chức giáo dục tư tưởng trị, tham gia vào việc giải nhiệm vụ tại; giáo dục niềm tin vào phát triển cách mạng Việt Nam, có tác dụng quan trọng việc trau dồi giới quan, phương pháp luận khoa học, xây dựng niềm tin vào thắng lợi cách mạng Việt Nam lãnh đạo Đảng Từ có tâm phấn đấu thực đường lối, chủ trương sách Đảng Nhiệm vụ nghiên cứu là: hoạt động xây dựng chế độ hoạt động hệ thống trị nước ta; nghiên cứu tảng tư tưởng Đảng cách mạng nước ta; cung cấp hiểu biết Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo Đảng, truyền thống quý báu dân tộc giai cấp công nhân Việt Nam Người học nghề sau học xong môn Chính trị cần đạt được: - Về kiến thức: Nắm nội dung Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo Đảng, truyền thống quý báu dân tộc giai cấp công nhân Việt Nam Công đoàn Việt Nam Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) - Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức học để rèn luyện trở thành người lao động có phẩm chất trị vững vàng, có đạo đức tốt lực công tác, góp phần thực thắng lợi nghiệp CNH – HĐH đất nước - Về thái độ: Có tư tưởng, tình cảm tốt đẹp; có ý thức trách nhiệm thực đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Yêu cầu cụ thể: Sử dụng kiến thức biết từ môn học khác nắm bắt hoạt động thực tiễn đất nước, địa phương, trường đào tạo nghề cho mình, ngành nghề tương lai mình, doanh nghiệp làm việc để liên hệ vận dụng giải công việc trình học tập công tác – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP - Phương pháp: Phát huy tính chủ động thầy tính tích cực trò SV phải liên hệ với thực tiễn, tự nghiên cứu, thảo luận, liên hệ thực tiễn, thảo luận tích cực, cung cấp cho tri thức trình học tập Cần áp dụng phương pháp giảng dạy học tập tích cực để môn học không khô khan mà thiết thực có hiệu Có thể tổ chức cho sinh viên thảo luận, xem băng hình, phim tư liệu lịch sử, chuyên đề thời tổ chức tham quan, nghiên cứu điển hình sản xuất công nghiệp, di tích văn hóa địa phương - Ý nghĩa học tập: + Môn Chính trị nội dung quan trọng đào tạo nghề nhằm thực mục tiêu nâng cao trình độ giác ngộ giáo dục toàn diện, góp phần khắc phục sai lầm, khuyết điểm cho người lao động + Nghiên cứu, học tập, nắm vững tri thức trị có ý nghĩa to lớn việc giáo dục phẩm chất trị, lòng trung thành với lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, tính kiên định cách mạng trước tình hình trị, phức tạp nước quốc tế, giáo dục đạo đức cách mạng + Việc học tập trị có ý nghĩa to lớn việc giáo dục truyền thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước lòng tự hào Đảng dân tộc Việt Nam; bồi dưỡng ý chí chiến đấu cách mạng, có ý chí biết noi gương người trước, học tập lao động thông minh, sáng tạo, có kỷ thuật, có kỷ luật suất cao Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 10 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) cán bộ, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ mới, tiếp cận vốn - Khuyến khích phát triển loại hình doanh nghiệp, hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh với sở hữu hỗn hợp, doanh nghiệp cổ phần - Hoàn thiện chế, sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân theo quy hoạch quy định pháp luật, thúc đẩy tập đoàn kinh tế tư nhân, khuyến khích tư nhân góp vốn vào tập đoàn kinh tế nhà nước - Thu hút đầu tư nước có công nghệ đại, thân thiện môi trường tăng cường liên kết với doanh nghiệp nước - Thực Chương trình quốc gia phát triển doanh nghiệp gắn với trình cấu lại doanh nghiệp Hỗ trợ phát triển mạnh doanh nghiệp vừa nhỏ Tạo điều kiện để hình thành doanh nghiệp lớn, có sức cạnh tranh thị trường - Phát triển doanh nhân số lượng lực quản lý, đề cao đạo đức trách nhiệm xã hội Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật để tăng cường gắn bó người lao động người sử dụng lao động - Tạo lập đồng vận hành thông suốt loại thị trường 2.2 Đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức - “Công nghiệp hoá, đại hoá trình chuyển biến bản, toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản lí kinh tế - xã hội từ sử dụng lao động thủ công sang sử dụng cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, đại dựa phát triển công nghiệp tiến khoa học – công nghệ nhằm tạo suất lao động – xã hội cao” - Đặc điểm CNH nước ta giai đoạn nay: + CNH phải gắn liền với đại hoá, dựa vào tri thức phải gắn với phát triển kinh tế tri thức Có rút ngắn trình CNH + CNH nghiệp toàn dân, thành phần kinh tế, kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo + CNH nước ta giai đoạn đựoc vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước, khác với giai đoạn trước CNH đuợc tiến hành theo chế kế hoạch hóa tập trung + CNH – HĐH kinh tế xu quốc tế hoá hội nhập kinh tế giới, tham gia mạnh vào phân công lao động quốc tế - CNH - HĐH quy luật bắt buộc, nhiệm vụ trung tâm nước ta suốt thời kỳ độ lên CNXH: + Do yêu cầu phải xây dựng co sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội Mỗi PTSX có sở vật chất kỹ thuật tương ứng, nhiệm vụ quan trọng Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 52 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) nước ta thời kỳ độ phải xây dựng sở vật chất kỹ thuật xã hội, có công – nông nghiệp đại, văn hoá – khoa học tiên tiến Muốn phải thiết tiến hành CNH, tức cải biến kinh tế nông nghiệp lạc hậu + Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu kinh tế, kỹ thuật - công nghệ nước ta với nươc khu vực giới + Do yêu cầu phải tạo suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho tồn phát triển CNXH Việt Nam lên CNXH từ nông nghiệp lạc hậu, sở vật chất kỹ thuật thấp kém, trình độ lực lượng sản xuất chưa phát triển, quan hệ sản xuất hình thành chưa củng cố hoàn thiện Vì vậy, trình CNH bước tăng cường sở vật chất kỹ thuật, phát triển manh mẽ lực lượng sản xuất góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất - Tác dụng công nghiệp hoá, đại hoá + CNH - HĐH tạo điều kiện để biến đổi chất LLSX, mang lại suất lao động cao, tăng sức chế ngự người thiên nhiên, tăng trưởng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định tình hình KT - CT - XH, góp phần định thắng lợi cuả CNXH - CNH - HĐH tạo điều kiện để tăng cường giáo dục, y tế, văn hoá, làm biến đổi thực trạng xã hội, xoá bỏ cách biệt nông thôn thành thị, giúp cải thiện nâng cao đời sống vật chất – tinh thần nhân dân - CNH - HĐH tạo điều kiện vật chất để nâng cao vai trò quản lí KT Nhà nước, nâng cao khả tích luỹ phát triển sản xuất, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, giúp cho phát triển tự toàn diện người hoạt động KT-XH - Tạo điều kiện thuận lợi cho KH - CN phát triển nhanh đạt trình độ tiên tiến đại Tăng cường lực lượng vật chất - kỹ thuật cho quốc phòng, an ninh; bảo đảm đời sống kinh tế, trị, xã hội đất nước ngày cải thiện Tạo điều kiện vật chất cho việc xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, đủ sức thực phân công lao động hợp tác quốc tế tránh nguy tụt hậu xa kinh tế so với quốc gia giới Định hướng phát triển mạnh công nghiệp xây dựng theo hướng đại: Để phát triển mạnh công nghiệp xây dựng theo hướng đại, cần phải: - Cơ cấu lại sản xuất công nghiệp ngành kinh tế - kỹ thuật, vùng giá trị - Tăng hàm lượng khoa học công nghệ tỷ trọng giá trị nội địa sản phẩm Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 53 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) - Phát triển có chọn lọc công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp lượng, khai khoáng, luyện kim, hoá chất, công nghiệp quốc phòng - Ưu tiên phát triển sản phẩm có lợi cạnh tranh, sản phẩm có khả tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu thuộc ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp khí, công nghiệp công nghệ thông tin truyền thông, công nghiệp dược Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ - Chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, lượng vật liệu đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm lượng, nguyên liệu - Từng bước phát triển công nghiệp sinh học công nghiệp môi trường Tiếp tục phát triển phù hợp ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động - Phát huy hiệu khu, cụm công nghiệp đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hình thức cụm, nhóm sản phẩm tạo thành tổ hợp công nghiệp quy mô lớn hiệu cao; hoàn thành việc xây dựng khu công nghệ cao triển khai xây dựng số khu nghiên cứu cải tiến kỹ thuật đổi công nghệ - Thực phân bố công nghiệp hợp lý toàn lãnh thổ, bảo đảm phát triển cân đối hiệu vùng - Phát triển ngành xây dựng đạt trình độ tiên tiến khu vực Nhanh chóng tiếp cận làm chủ công nghệ đại, nâng cao lực công nghiệp xây lắp đáp ứng yêu cầu xây dựng nước có khả cạnh tranh đấu thầu quốc tế Phát triển mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng, vật liệu chất lượng cao 2.3 Phát triển kinh tế gắn với thực tiến công xã hội Cần quán triệt sâu sắc thực tốt quan điểm kết hợp hài hòa tăng trưởng kinh tế với tiến công xã hội bước sách phát triển Ðẩy mạnh trình tái cấu trúc kinh tế, thực mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa nguồn nhân lực chất lượng cao Bước vào giai đoạn 2011-2020, tiếp tục kéo dài mô hình tăng trưởng theo chiều rộng vốn áp dụng suốt thập niên qua Tạo hội cho loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tiếp cận bình đẳng yếu tố 'đầu vào' sản xuất, kinh doanh, vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa thực tốt tiến công xã hội Kết hợp hài hòa việc phân phối lại thông qua hệ thống phúc lợi xã hội với hệ thống an sinh xã hội Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 54 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ ÔN TẬP Tìm hiểu mô hình CNH – HĐH lịch sử Vì Đảng ta chọn đường CNH, HĐH phát triển rút ngắn? Điều kiện định thành công đường CNH, HĐH phát triển rút ngắn chọn nước ta Phân tích trình đổi nước ta phải lấy phát triển kinh tế nhiệm vụ trọng tâm Để thực nhiệm vụ đó, ngành, địa phương, gia đình người cần phải làm gì? Phân tích nội dung giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế thị trường nước ta Ý nghĩa việc thực nội dung Làm rõ quan điểm định hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức nước ta Phân tích ý nghĩa việc thực định hướng Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 55 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) Bài GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1.1 Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử a Giai cấp công nhân - Giai cấp công nhân sản phẩm cách mạng công nghiệp, đời phát triển gắn liền với đời phát triển đại công nghiệp; trực tiếp hay gián tiếp vận hành công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày đại xã hội hoá cao - Giai cấp công nhân tập đoàn xã hội ổn định, hình thành phát triển với trình hình thành phát triển công nghiệp đại, với nhịp độ phát triển lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày cao; lực lượng sản xuất bản, tiên tiến, trực tiếp gián tiếp tham gia vào trình sản xuất, tái sản xuất cải vật chất cải tạo quan hệ xã hội; lực lượng chủ yếu tiến trình lịch sử độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội b Sứ mệnh lịch sử điều kiện thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân - Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân xoá bỏ chế độ tư chủ nghĩa, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thể nhân loại khỏi áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh - Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử Giai cấp công nhân + Địa vị kinh tế -xã hội giai cấp công nhân Thứ nhất, GCCN phận quan trọng LLSX, giai cấp đại diện cho LLSX tiên tiến, sản xuất công nghiệp đại Chính vậy, họ lực lượng xã hội định phá vỡ QHSX TBCN Sau giành quyền, GCCN giai cấp có khả lãnh đạo xã hội, xây dựng phương thức sản xuất Thứ hai, GCCN chế độ TBCN tư liệu sản xuất, phải làm thuê cho giai cấp tư sản bị bóc lột giá trị thặng dư Lợi ích GCCN đối lập với lợi ích giai cấp tư sản Họ giai cấp trực tiếp đối kháng với giai cấp tư sản Giai cấp công nhân đường khác phải đứng lên xoá bỏ chế độ tư bản, tự giải phóng cách giải phóng toàn xã hội Thứ ba, giai cấp bị bóc lột nặng nề CNTB, GCCN có lợi ích phủ hợp với lợi ích giai cấp, tầng lớp lao động bị bóc lột khác xã hội Vì vậy, họ có Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 56 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) khả tập hợp, đoàn kết để lãnh đạo tầng lớp nhân dân làm cách mạng xoá bỏ chế độ tư chủ nghĩa xây dựng xã hội tiến + Địa vị kinh tế - xã hội GCCN tạo cách khách quan phẩm chất giai cấp lãnh đạo, để thực sứ mệnh lịch sử Đó là: GCCN giai cấp tiên tiến thời đại GCCN có tinh thần cách mạng triệt để GCCN giai cấp có tính tổ chức kỹ luật cao GCCN giai cấp có chất quốc tế - Vai trò Đảng cộng sản trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân + Tính tất yếu quy luật hình thành, phát triển đảng giai cấp công nhân: Sự hình thành phát triển Đảng cộng sản giai cấp công nhân tất yếu, theo quy luật Biểu hiện: Cuộc đấu tranh GCCN dù phát triển mạnh hệ tư tưởng Mác xít dẫn đường, phong trào GCCN dừng lại trình độ tự phát, giai cấp tự Sự truyền bá CN Mác – Lênin vào phong trào công nhân, làm cho GCCN giác ngộ vai trò lịch sử mình, phong trào đấu tranh chuyển từ tự phát lên trình độ tự giác, từ giai cấp tự thành giai cấp cho Sự truyền bá CN Mác – Lênin vào phong trào công nhân đưa đến hình thành đảng GCCN Đó quy luật tất yếu Tổng kết quy luật này, Lênin khảng định: Đảng cộng sản kết hợp chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân Nhưng nước, kết hợp sản phẩm lịch sử lại thực đường đặc biệt, tuỳ theo điều kiện không gian thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ, nước ta thực tiễn lịch sử chứng minh: Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân phong trào yêu nước dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào dầu năm 1930 + Mối quan hệ Đảng Cộng sản với giai cấp công nhân ĐCS đại biểu trí tuệ lợi ích GCCN, nhân dân lao động dân tộc, đội tiên phong chiến đấu, tham mưu GCCN GCCN sở xã hội – giai cấp Đảng, nguồn bổ sung lực lượng Đảng Giữa Đảng GCCN có mối quan hệ hữu tách rời Đảng với giai cấp thống nhất, Đảng có trình độ lý luận tổ chức cao để lãnh đạo GCCN dân tộc; lẫn lộn Đảng với GCCN 1.2 Giai cấp công nhân Việt Nam Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 57 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) a Qúa trình hình thành Giai cấp công nhân Việt Nam - Chính sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp đưa lại hệ ý muốn chúng Đó trưởng thành nhanh chóng số lượng chất lượng giai cấp công nhân Việt Nam - Sau chiến tranh giới thứ giai cấp công nhân Việt Nam phát triển nhanh Tính đến năm 1929 lên tới 22 vạn người - Đa số công nhân Việt Nam xuất thân từ nông dân, số thợ thủ công, tiểu thương, tiểu chủ - Giai cấp công nhân Việt Nam đời trước giai cấp tư sản dân tộc Giai cấp công nhân Việt Nam bị thực dân tư sản Pháp chèn ép Điều làm cho giai cấp công nhân Việt Nam sớm có ảnh hưởng rộng lớn dân tộc Trong nước thuộc địa, nửa phong kiến, bị hai tầng áp bóc lột (áp giai cấp áp dân tộc) nên giai cấp công nhân Việt Nam sớm có ý thức dân tộc ý thức giai cấp - Sinh nước nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp chưa phát triển, hầu hết xuất thân từ nông dân, giai cấp công nhân Việt Nam có quan hệ tự nhiên, gắn bó với nông dân nhân dân lao động - Từ năm 1919 đến năm 1925, giai cấp công nhân Việt Nam phát triển nhanh số lượng Các bãi công liên tiếp nổ Nam Định, Hà Nội… dấu mốc đánh dấu bước tiến phong trào công nhân Việt Nam từ đấu tranh tự phát đến đấu tranh tự giác - Từ năm 1926 đến năm 1928, với lớn mạnh số lượng chất lượng giai cấp công nhân Việt Nam; chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam dẫn tới ba tổ chức cộng sản đời Đó Đông Dương Cộng sản đảng (6-1929), An Nam Cộng sản đảng (81929), Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9-1929) đặc biệt đời Đảng cộng sản Việt Nam (2-1930) đánh dấu bước ngoặt vĩ đại cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng b Đặc điểm sứ mệnh lịch sử Giai cấp công nhân Việt Nam Giai cấp công nhân Việt Nam lực lượng xã hội to lớn, phát triển bao gồm người lao động chân tay trí óc, làm công hưởng lương loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ công nghiệp, sản xuất kinh doanh dịch vụ có tính công nghiệp + Giai cấp công nhân Việt Nam giai cấp tiên tiến họ đại biểu cho lực lượng sản xuất tiến bộ, có trình độ xã hội hoá cao Vì gắn với công nghiệp Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 58 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) đại, sống tập trung đô thị … nên giai cấp công nhân có ý thức kỷ luật cao, có đoàn kết chặt chẽ tinh thần cách mạng triệt để + Đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam đời trước giai cấp tư sản dân tộc, họ bị hai tầng áp bóc lột, họ có quan hệ gắn bó tự nhiên với nông dân, sớm kế thừa phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất kiên cường dân tộc Khi họ vừa đời chịu ảnh hưởng mạnh mẽ thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin Điều làm cho giai cấp công nhân Việt Nam sớm có truyền thống đoàn kết + Chính đặc điểm hoàn cảnh nêu làm cho giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành lực lượng trị độc lập, tự giác nước nhanh chóng nắm quyền lãnh đạo cách mạng + Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước nhiệm vụ quan trọng cấp bách Đảng, Nhà nước, hệ thống trị toàn xã hội - Sứ mệnh lịch sử Giai cấp công nhân Việt Nam: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong ĐCS Việt Nam; Là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; Là giai cấp tiên phong nghiệp xây dựng CNXH, lực lượng đầu nghiệp CNH – HĐH đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Là lực lượng nồng cốt liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức lãnh đạo Đảng c Những truyền thống tốt đẹp Giai cấp công nhân Việt Nam - Giai cấp công nhân Việt Nam luôn trung tâm đoàn kết toàn dân tộc Là đại biểu cho LLSX tiến Việt Nam, đội ngũ lại tương đối Đây lực lượng nòng cốt đoàn kết toàn dân Đồng thời GCCN có lý luận tiên tiến dẫn đường chủ nghĩa Mác - Lênin nên sớm trở thành lực lượng trị độc lập, tự giác, thống nước Hơn lại lãnh đạo sáng suốt chủ tịch Hồ Chí Minh, có tổ chức chặt chẽ lãnh đạo Đảng tiên phong sớm nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam Vì biến cố lịch sử dân tộc, GCCN đứng vị trí tiên phong, trung tâm đoàn kết, gắn bó mật thiết với nông dân tầng lớp lao động khác GCCN VN đại biểu trung thành lợi ích toàn thể dân tộc Trong toàn hoạt động mình, GCCN VN có mối liên hệ tự nhiên với nông dân, gắn bó với nhân dân, tập hợp lực lượng nhân dân để thực mục tiêu chung, quán triệt tư tưởng Đảng “lấy dân làm gốc”, xây dựng phát huy quyền làm chủ nhân Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 59 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) dân lao động; tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, khắc phục nguy tụt hậu xa kinh tế - GCCN VN sớm giành giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Đầu kỷ XIX, Giai cấp địa chủ phong kiến VN trở nên lạc hậu, bảo thủ, không đáp ứng yêu cầu lịch sử, họ bước đầu hàng chủ nghĩa thực dân GC nông dân lực lượng lao động chiếm số đông, có tinh thần dân tộc cao lao động thủ công, phân tán nên không đại biểu cho PTSX tiên tiến Bản thân họ lại hệ tư tưởng độc lập nên giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Giai cấp tư sản dân tộc tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam không đứng vững qua thử thách lịch sử nên giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam Với tính chất đặc điểm đời kia, GCCN VN sớm có ý thức dân tộc sâu sắc Nhờ có ảnh hưởng cách mạng tháng Mười Nga sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, nên nhanh chóng chuyển từ đấu tranh tự phát sang tự giác Từ có Đảng lãnh đạo GCCN VN thủ thách ngày khẳng định Ngày nay, GCCN VN giai cấp lãnh đạo tiên phong nghiệp CNH – HĐH đất nước - GCCN VN ý thức sâu sắc gắn bó độc lập dân tộc CNXH Độc lập dân tộc tiến lên CNXH lựa chọn khách quan lịch sử Việt Nam Sự lựa chọn thử thách thực tiễn cách mạng Ngay từ đời Đảng xác định đường đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên CNXH Nhờ dẫn đến thắng lợi cách mạng Việt Nam Trong thời kỳ độ lên CNXH, GCCN VN tâm xây dựng đất nước theo đường CNXH – đường bảo đảm chắn cho nhân dân ta tiến tới văn minh, đại khắc phục nguy tụt hậu xa kinh tế, tiến kịp trình độ chung quốc gia phát triển - GCCN VN luôn đầu đấu tranh giành độc lập xây dựng đất nước Là lực lượng lao động gắn với sản xuất công nghiệp đại, GCCN giai cấp tiên tiến nhất, có ý thức kỷ luật cao nhất, có tinh thần đoàn kết đổi mới, có lý luận tiên tiến dẫn đường, có Đảng lãnh tụ Hồ Chí Minh dẫn dắt nên GCCN VN sớm có truyền thống đầu bước phát triển cách mạng Những biến cố lịch sử dân tộc chứng minh GCCN VN luôn đầu, đứng vị trí trung tâm khối đoàn kết toàn dân tộc, đại biểu trung thành cho lợi ích Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 60 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) toàn dân tộc giành nhiều thắng lợi lớn lao Nước ta từ thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia tự do, độc lập phát triển theo đường XHCN Nhân dân ta từ nô lệ trở thành người làm chủ đất nước Kinh tế nước ta từ nghèo nàn lạc hậu bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH Ngày trước phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tri thức có vai trò bật phát triển LLSX GCCN VN tiếp tục đầu đổi công nghệ, khai thác yếu tố tích cực thời đại tắt đón đầu khâu định Lịch sử Việt Nam lịch sử dân tộc anh hùng Truyền thống GCCN VN tô thắm thêm truyền thống dân tộc trở thành sức mạnh truyền thống bền vững vượt qua thử thách lịch sử d Quan điểm mục tiêu Đảng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn + Quan điểm đạo: Kiên định quan điểm giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong Đảng cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong nghịêp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Xây dựng giai cấp công nhân giai cấp lớn mạnh phải gắn bó hữu với xây dựng, phát huy sức mạnh liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức lãnh đạo Đảng Chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mặt cho công nhân, không ngừng trí thức hoá giai cấp công nhân nhiệm vụ chiến lược đặc biệt Đặc biệt quan tâm xây dựng hệ công nhân trẻ có học vấn, chuyên môn kỹ nghề nghiệp cao, ngang tầm khu vực quốc tế có lập trường giai cấp lĩnh trị vững vàng, trở thành phận có nòng cốt giai cấp công nhân Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trách nhiệm củ hệ thống trị, toàn xã hội đồng thời phải nổ lực không ngừng thân người công nhân… Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh phải gắn liền với xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, tư tưởng Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 61 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) + Mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân đến năm 2020 Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh có giác ngộ giai cấp lĩnh trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biển cho tinh văn hoa văn hoá dân tộc Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh số lượng, nâng cao chất lượng, có cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước Trước mắt, hình thành triển khai thực chiến lược xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh gắn với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Có bước tiến đào tạo nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ nghề nghiệp đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển đất nước, ngành công nghiệp Tăng nhanh tỉ lệ lao động qua đào tạo, trọng đào tạo nghề cho nông nhân nữ công nhân Nâng cao giác ngộ giai cấp, lĩnh trị, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp kỷ luật lao động, xây dựng lối sống lành mạnh công nhân, công nhân trẻ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM Công đoàn tổ chức trị - xã hội rộng lớn giai cấp công nhân người lao động Việt Nam, tự lập lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam Là thành viên hệ thống trị, trường học xã hội chủ nghĩa người lao động 2.1 Sự đời vai trò công đoàn Việt Nam a Sự thành lập Công hội đỏ Bắc Kỳ (28-7-1929) - Từ tham gia Đảng xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc đến kết luận cần phải thành lập tổ chức công hội đoàn nước thuộc địa Khi Trung Quốc hoạt động Người tổ chức nhiều lớp huấn luyện đưa chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân Việt Nam - Đến năm 1929, hoạt động tích cực ba tổ chức cộng sản thúc đẩy phong trào công nhân phát triển Trước tình hình đó, Đông Dương cộng sản Đảng định triệu tập đại hội để thành lập Công hội đỏ Bắc Kỳ Ngày 28-7-1929, số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, Đại hội họp thành lập Tổng Công hội đỏ - Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ có ý nghĩa lịch sử to lớn, đáp ứng yêu cầu thiết lý luận thực tiễn; đánh dấu trưởng thành giai cấp công nhân Việt Nam Lần giai cấp công nhân Việt Nam có đoàn thể cách mạng lãnh Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 62 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) đạo b Vai trò tính chất công đoàn Việt Nam - Công đoàn cổ chức thường xuyên có quần chúng góp ý xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tuyên truyền phổ biến tổ chức thực chủ trương, đường lối Đảng đến với đoàn viên công đoàn - Công đoàn Việt Nam tổ chức cộng tác đắc lực Nhà nước Hiến pháp pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận - Công đoàn trường học kinh tế, trường học quản lý, trường học giáo dục chủ nghĩa xã hội Là nơi vận động công nhân, viên chức lao động tích cực tham gia sản xuất kinh doanh - Trong công đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước nay, vai trò tổ chức công đoàn Việt Nam ngày quan trọng + Góp phần giáo dục công nhân lấy phát triển kinh tế nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng hoàn thiện kinh tế trị trường, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá gắn với kinh tế tri thức, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế… + Có trách nhiệm to lớn góp phần vào củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định trị, xã hội tăng cường mối quan hệ mật thiết Đảng người lao động + Góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh số lượng chất lượng, thực nòng cốt khối liên minh công nông, trí thức, đầu việc thực sách xã hội * Dưới chủ nghĩa xã hội công đoàn có ba chức bản: Một là, chăm lo, bảo vệ lợi ích người lao động Hai là, chức tham gia quản lý Ba là, chức giáo dục - Công đoàn Việt Nam có tính giai cấp tính quần chúng + Tính giai cấp Công đoàn Việt Nam thể giai cấp công nhân Việt Nam sở xã hội để hình thành tồn phát triển tổ chức công đoàn Công đoàn đặt lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong giai cấp công nhân Công đoàn hoạt động nhằm thực mục tiêu trị Đảng hoàn thành sứ mệnh giai cấp công nhân Việt Nam + Tính chất quần chúng Công đoàn Việt Nam thể Công đoàn kết nạp tất công nhân, viên chức lao động vào tổ chức không phân biệt nghề nghiệp, tín ngưỡng, thành phần kinh tế + Tính giai cấp tính quần chúng Công đoàn có quan hệ gắn bó mật thiết phản ánh chất định tồn tại, phát triển Công đoàn Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 63 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) 2.2 Phương hướng phát triển Công đoàn thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá a Xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò công đoàn xây dựng giai cấp công nhân - Đổi mạnh mẽ, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cấp - Công đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, bãn lĩnh trị, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định đường xã hội chủ nghĩa - Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán công đoàn sở trình độ trị, hiểu biết sách pháp luật, luật lao động kỹ công tác - Đổi nội dung, phương thức nâng cao chất lượng đào tạo cán công đoàn Củng cố, nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường mở rộng quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân công đoàn nước giới b Đổi mạnh mẽ tổ chức, nội dung phương thức hoạt động tổ chức công đoàn doanh nghiệp - Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động công đoàn sở, để công đoàn thực chỗ dựa vững công nhân doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế - Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để nâng cao hiệu công tác nữ công công đoàn doanh nghiệp khu công nghiệp - Trong bối cảnh nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, người công nhân lao động không ngừng nâng cao giác ngộ lĩnh trị, không ngừng nâng cao trình độ học vấn nghề nghiệp, trình độ ngoại ngữ, nâng cao lực ứng dụng sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt xuất, chất lượng hiệu ngày cao, xứng đáng lực lượng tiên phong, đầu thực sứ mệnh xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP Phân tích đặc điểm bật sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn cách mạng Nhiệm vụ giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH Liên hệ thực nội dung ở ngành đơn vị Phân tích vai trò, tính chất chức tổ chức Công đoàn Phương hướng phát triển công đoàn thời kỳ công nghiệp hóa – đại hóa Liên hệ phương hướng phát triển công đoàn ngành đơn vị Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 64 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình Môn học Chính trị, Tổng cục dạy nghề, Nxb Lao động – xã hội, Hà Nội, 2008 - Giáo trình trị, Lê Thế Lạng, Nxb GD, 2007 - Giáo trình Những nguyên lý Chủ nghía Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2009 - Hỏi đáp Những nguyên lý Chủ nghía Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2010 - Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2009 - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2009 - Văn kiện đại hội X Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2006 - Chuyên đề nghiên cứu văn kiện đại hội X Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2006 - Văn kiện đại hội XI Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2011 - Chuyên đề nghiên cứu văn kiện đại hội XI Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2011 - Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, Trần Văn Giàu, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 1991 - Một số tài liệu có nội dung liên quan Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 65 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) MỤC LỤC Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang 66 ... cục dạy nghề, Nxb Lao động – xã hội, Hà Nội, 2008 - Giáo trình trị, Lê Thế Lạng, Nxb GD, 2007 Thạc sĩ Lê Đức Thọ Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) - Giáo trình Những... học Chính trị (Hệ đào tạo trung cấp Nghề) BÀI MỞ ĐẦU ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MÔN HỌC CHÍNH TRỊ - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP Môn học Chính trị nghiên cứu quy luật chung hoạt động trị, ... DỤNG: Phạm vi áp dụng chương trình: Áp dụng cho hệ đào tạo nghề trình độ Cao đẳng Nghề Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy môn học: - Giáo viên giảng dạy môn Chính trị giáo viên chuyên trách kiêm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO TRÌNH CHÍNH TRỊ HỆ TRUNG CẤP NGHỀ, GIÁO TRÌNH CHÍNH TRỊ HỆ TRUNG CẤP NGHỀ, GIÁO TRÌNH CHÍNH TRỊ HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay