GIAO TRÌNH CHÍNH TRỊ HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ

195 112 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 18:27

Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CHÍNH TRỊ (HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ) Mã môn học: 06 Thời gian môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 60 giờ; Thảo luận + kiểm tra: 30 giờ) I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: Môn Chính trị môn học bắt buộc chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng môn học tham gia vào thi tốt nghiệp Môn Chính trị nội dung quan trọng đào tạo nghề nhằm thực mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động II MỤC TIÊU MÔN HỌC: Môn học cung cấp số hiểu biết Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh, đường lối Đảng cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu dân tộc giai cấp công nhân Việt Nam Môn học góp phần đào tạo người lao động bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia công đoàn Việt Nam, giúp người học nghề tự ý thức rèn luyện, học tập, đáp ứng yêu cầu tri thức phẩm chất trị phù hợp với yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước III NỘI DUNG MÔN HỌC: Nội dung tổng quát phân bổ thời gian: Số TT Tên chương/mục Tổng số Thời gian Thực hành/ Lý Bài tập/ thuyết Thảo luận Kiểm tra* (LT TH) MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MÔN HỌC 01 01 CHÍNH TRỊ CHƯƠNG 1 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ SỰ 04 03 01 HÌNH TRIỂN THÀNH CỦA VÁ CHỦ PHÁT NGHĨA MÁC - LÊNIN Khái lược Chủ nghĩa Mác Lênin Qúa trình hình thành phát Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) triển Chủ nghĩa Mác - Lênin Chủ nghĩa Mác - Lênin từ 1924 đến BÀI 2: NHỮNG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Chủ nghĩa vật khoa học 2 Những nguyên lý quy luật 12 08 03 12 09 03 08 05 02 04 03 01 06 03 02 01 phép biện chứng vật Nhận thức hoạt động thực tiễn BÀI 3: NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Sản xuất phương thức sản xuất Đấu tranh giai cấp, nhà nước dân tộc, gia đình xã hội Ý thức xã hội BÀI 4: BẢN CHẤT VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Chủ nghĩa tư tự cạnh tranh 01 Giai đoạn độc quyền chủ nghĩa tư Vai trò lịch sử chủ nghĩa tư BÀI 5: GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM Giai cấp công nhân Giai cấp công nhân Việt Nam Công đoàn Việt Nam BÀI 6: CNXH VÀ THỜI KỲ 01 QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) HỘI Ở VIỆT NAM Chủ nghĩa xã hội Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam CHƯƠNG TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH BÀI 7: TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM Sự hình thành phát triển 04 02 02 08 05 02 dân tộc Việt Nam Truyền thống yêu nước dân tộc Việt Nam BÀI 8: TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Tư tưởng Hồ Chí Minh 01 Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh CHƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÀI 9: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 05 03 02 06 05 01 Sự đời Đảng Cộng Sản Việt Nam Vai trò lãnh đạo Đảng Cộng 10 Sản Việt Nam BÀI 10: ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA ĐẢNG Đổi lấy phát triển kinh tế nhiệm vụ trung tâm Nội dung đường lối Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) phát triển kinh tế BÀI 11: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ CON NGƯỜI 11 Xây dựng văn hóa Việt 05 03 01 01 05 04 01 05 03 02 05 03 01 01 90 60 24 06 Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Thực sách xã hội người BÀI 12: ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỐI 12 NGOẠI CỦA ĐẢNG Đường lối quốc phòng, an ninh Đảng Đường lối đối ngoại Đảng BÀI 13: QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO Tầm quan trọng quan điểm 13 Đảng đoàn kết dân tộc Tầm quan trọng quan điểm Đảng đoàn kết tôn giáo BÀI 14: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tầm quan trọng việc xây 14 dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phương hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) Nội dung chi tiết: MỞ ĐẦU ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MÔN HỌC CHÍNH TRỊ Thời gian: 01 Mục tiêu: Cần nắm vấn đề môn học Chính trị, bao gồm đối tượng nghiên cứu; mục đích nghiên; chức năng, nhiệm vụ; phương pháp nghiên cứu; từ rút ý nghĩa thực tiễn việc nghiên cứu môn học Chính trị Đối tượng nghiên cứu học tập Chức năng, nhiệm vụ Phương pháp ý nghĩa học tập CHƯƠNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Bài KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN Thời gian: 04 Mục tiêu: Sau học xong anh/chị cần nắm giai đoạn phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin; qúa trình Mác – Ăngghen sáng lập học thuyết Mác trình Lênin vận dụng, bảo vệ phát triển Chủ nghĩa Mác; đồng thời nắm trình vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin trình xây dựng chủ nghĩa xã hội giới Khái lược Chủ nghĩa Mác - Lênin Qúa trình hình thành phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin Chủ nghĩa Mác - Lênin từ 1924 đến Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Bài Mục/Tiểu mục/ T.Số KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 1.1 Chức giới quan phương pháp luận triết học Chủ nghĩa Mác - Lênin 1.2 Ba phận cấu thành Chủ nghĩa Mác - Lênin 0.5 Thời gian (giờ) Lý TH/BT thuyết 0.5 KT* Hình thức giảng dạy Thuyết trình, nêu vấn đề kết hợp giảng giải Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 2.1 Giai đoạn C Mác Ph Ăngghen sáng lập Chủ nghĩa Mác (1842 - 1895) 2.2 Giai đoạn V.I Lênin phát triển Chủ nghĩa Mác (1895 - 1924) CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN TỪ 1924 ĐẾN NAY 3.1 Vận dụng phát triển lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội (1924 – 1991) 3.2 Đổi xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sau năm 1991 Thảo luận 1.5 1.5 Phương pháp trực quan sơ đồ 1 0.5 Phương pháp thuyết trình, phát vấn 0.5 1 Thảo luận theo nhóm BÀI 2: NHỮNG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Thời gian: 12 Mục tiêu: Sau học xong anh/chị cần nắm quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin vật chất ý thức mối quan hệ chúng, rút ý nghĩa phương pháp luận cho học tập hoạt động thực tiễn; nắm nguyên lý quy luật phép biện chứng vật; nắm chất nhận thức, thực tiễn vai trò nhận thức, đường biện chứng nhận thức chân lý, thực chất thống lý luận thực tiễn Chủ nghĩa vật khoa học Những nguyên lý quy luật phép biện chứng vật Nhận thức hoạt động thực tiễn Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Bài Mục/Tiểu mục/ CHỦ NGHĨA DUY VẬT KHOA HỌC 1.1 Vấn đề triết học, chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm 1.2 Các phương thức tồn vật chất 1.3 Nguồn gốc chất ý thức 1.4 Quan hệ biện chứng T.Số 03 Thời gian (giờ) Lý thuyết TH/BT 03 KT* Hình thức giảng dạy Phương pháp trực quan, thuyết trình kết hợp nêu vấn đề Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) vật chất ý thức NHỮNG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 2.1 Phép biện chứng phép biện chứng vật 2.2 Hai nguyên lý phép biện chứng vật 2.3 Ba quy luật phép biện chứng vật NHẬN THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN 3.1 Bản chất nhận thức 3.2 Vai trò thực tiễn nhận thức 3.3 Con đường biện chứng trình nhận thức Thảo luận Kiểm tra số 03 03 Phương pháp trực quan, thuyết trình kết hợp nêu vấn đề 02 02 Phương pháp trực quan, thuyết trình kết hợp nêu vấn đề 03 01 Viết tiểu luận nhà 01 Trắc nghiệm BÀI NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Thời gian: 12 Mục tiêu: Sau học xong anh/chị nắm nội dung mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng, từ vận dụng vào trình xây dựng CNXH Việt Nam; nắm quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lênin giai cấp đấu tranh giai cấp, nhà nước dân tộc, gia đình xã hội, vận dụng lý luận vào công xây dựng CNXH Việt Nam nay; nắm kiến thức ý thức xã hội, hình thái ý thức xã hội, từ vận dụng vào việc xây dựng đời sống tinh thần xã hội nước ta Sản xuất phương thức sản xuất Đấu tranh giai cấp, nhà nước dân tộc, gia đình xã hội Ý thức xã hội Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Bài Mục/Tiểu mục/ SẢN PHƯƠNG XUẤT VÀ THỨC SẢN T.Số 03 Thời gian (giờ) Lý thuyết TH/BT 03 KT* Hình thức giảng dạy Phương pháp trực quan Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) XUẤT 1.1 Sự biến đối phương thức sản xuất 1.2 Những quy luật xã hội ĐẤU TRANH GIAI CẤP, NHÀ NƯỚC VÀ DÂN TỘC, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI 2.1 Giai cấp đấu tranh giai cấp 2.2 Nhà nước dân tộc 2.3 Gia đình xã hội Ý THỨC XÃ HỘI 3.1 Biện chứng tồn xã hội ý thức xã hội 3.2 Một số hình thái ý thức xã hội Thảo luận sơ đồ, thuyết trình 03 03 Phương pháp thuyết trình, giảng giải 03 03 Phương pháp thuyết trình, giảng giải 03 03 Viết tiểu luận nhà BÀI BẢN CHẤT VÀ CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Thời gian: 08 Sau học xong anh/chị nắm vững tiền đề dẫn tới hình thành chủ nghĩa tư bản, hiểu khái niệm hai thuộc tính hàng hóa; nắm vững chất CNTB, trình sản xuất giá trị thặng dư, đặc điểm CNTB độc quyền, đồng thời đánh giá vai trò lịch sử CNTB Chủ nghĩa tư tự cạnh tranh Giai đoạn độc quyền chủ nghĩa tư Vai trò lịch sử chủ nghĩa tư Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Bài Tiêu đề/Tiểu tiêu đề GIAI ĐOẠN TỰ DO CẠNH TRANH CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 1.1 Sự hình thành chủ nghĩa tư 1.2 Bản chất chủ nghĩa tư 1.3 Tích lũy tư quy luật kinh tế tuyệt đối T.Số 02 Thời gian (giờ) Lý thuyết TH 02 KT* Hình thức giảng dạy Phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) chủ nghĩa tư 1.4 Đặc điểm chủ nghĩa tư tự cạnh tranh CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN 2.1 Đặc điểm kinh tế chủ nghĩa tư độc quyền 2.2 Chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 3.1 Chủ nghĩa tư tạo nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế 3.2 Những hậu chủ nghĩa tư Thảo luận Kiểm tra 1.5 1.5 Phương pháp thuyết trình, giảng giải 1.5 1.5 Phương pháp thuyết trình, giảng giải 02 02 01 01 Viết tiểu luận nhà Trắc nghiệm BÀI GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM Thời gian: 04 Mục tiêu: Sau học anh/chị nắm vững trình hình thành phát triển Giai cấp công nhân Việt Nam; đặc điểm truyền thống tốt đẹp Giai cấp công nhân Việt Nam; đồng thời nắm quan điểm Đảng phát triển giai cấp công nhân nay; nẵm vững vai trò, vị trí nguyên tắc hoạt động công đoàn Việt Nam Giai cấp công nhân giai cấp công nhân Việt Nam Công đoàn Việt Nam Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Bài Tiêu đề/Tiểu tiêu đề GIAI CÁP CÔNG NHÂN VÀ GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 1.1 Giai cấp công nhân sứ mệnh lịch sử 1.2 Giai cấp công nhân T.Số 02 Thời gian (giờ) Lý thuyết TH 02 KT* Hình thức giảng dạy Phương pháp thuyết trình, phát vấn Trang Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) Việt Nam CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 2.1 Sự đời vai trò công đoàn Việt Nam 2.2 Phương hướng phát triển công đoàn thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa Thảo luận 01 01 Phương pháp thuyết trình, phát vấn 01 01 Thảo luận lớp BÀI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM Thời gian: 06 Mục tiêu: Sau anh/chị nắm vững CNXH giai đoạn đầu xã hội cộng sản chủ nghĩa; đặc trưng CNXH nước ta; tính tất yếu khách quan lên CNXH đặc điểm thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam; phân biệt khác CNXH với xã hội trước Việt Nam; tin tưởng vào thắng lợi CNXH nước ta; có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa xã hội Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian hình thức giảng dạy Bài Tiêu đề/Tiểu tiêu đề CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1.1 Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 1.2 Các giai đoạn hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 2.1 Cơ sở khách quan thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 2.2 Nội dung thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã T.Số 01 Thời gian (giờ) Lý thuyết TH 01 KT* Hình thức giảng dạy Phương pháp trực quan, phát vấn 02 02 Phương pháp thảo luận nhóm, diễn giải Trang 10 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) Bài 13 QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐẢNG VỀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 1.1 Vai trò đoàn kết dân tộc a Khái niệm đoàn kết dân tộc Đoàn kết dân tộc hình thức tập hợp dân tộc sở tự nguyện mặt trận mục đích chung, lãnh đạo tổ chức trị, dựa hệ tư tưởng định giữ vị trí định xã hội Đoàn kết dân tộc yếu tố phát huy đến mức cao độ sức mạnh toàn dân tộc Trong lịch sử dân tộc đoàn kêt dựa tiêu chí chung lợi ích quốc gia dân tộc Các dân tộc sống quốc gia, vùng lãnh thổ có truyền thống đoàn kết đấu tranh chống thiên tai, chống lại đại dịch, tiến hành hoạt động chung để xây dựng bảo vệ môi trường sống.(Xây dựng bảo vệ tổ quốc) Đoàn kết dân tộc khác với cố kết - cố kết tượng “đoàn kết” theo kiểu áp đặt dân tộc, thiếu tính tự nguyện, thường có tính chất ép buộc, bắt buộc Đây liên kết tiêu chí chung, điểm tương đồng mà liên kết dựa sở lợi ích tập đoàn người hay dân tộc đa số, buộc dân tộc thiểu số phải theo Cố kết thiếu tính bền vững, không phản ánh thực chất tâm tư, nguyện vọng ý chí dân tộc b Tầm quan trọng đại đoàn kết dân tộc Đoàn kết toàn dân mặt trận dân tộc thống sách lớn Đảng ta suốt trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định: Cách mạng nghiệp quần chúng Quần chúng nhân dân người sáng tạo cải vật chất tinh thần, chủ thể chân chính, đinh phát triển lịch sử Những đóng góp C.Mác, Ph.Ăngghen phương diện lý luận thực tiễn vấn đề đoàn kết dân tộc quan trọng Các ông đặt tảng để xây dựng khối liên minh công nông, đoàn kết giai cấp vô sản, đoàn kết dân tộc bị áp bức, t.hợp lực lượng, đưa đấu tranh giai cấp vô sản tới thắng lợi Đó sở để Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam hình thành xây dựng nên chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội Trong lịch sử nước ta, đại đoàn kết dân tộc yêu cầu tất yếu khách quan Trang 181 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) đấu tranh dựng nước giữ nước sản phẩm trình Ngay từ đời, cộng đồng dân tộc Việt Nam phải không ngừng đấu tranh chống chọi với thiên nhiên, liên tục đấu tranh với ngoại xâm để giành bảo vệ độc lập dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” Từ ngày thành lập, Đảng ta phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, coi vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nguồn sức mạnh, động lực to lớn để chiến thắng kẻ thù bạo xây dựng đất nước Chúng ta lên CNXH từ điểm xuất phát thấp, lên môi trường cạnh tranh liệt, nghiệp CNH – HĐH đặt nhiệm vụ nặng nề Chỉ có phát huy truyền thống yêu nước, mở rộng khối đoàn kết toàn dân tăng cường sức mạnh để khắc phục nguy tụt hậu xa kinh tế so với nước khu vực giới CNĐQ lực thù địch tiếp tục thực chiến lược “diễn biến hòa bình”; đồng thời, mặt trái kinh tế thị trường làm nảy sinh mâu thuẫn tệ nạn xã hội dễ bị kẻ thù lợi dụng Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết nhân dân nguồn gốc quan trọng dẫn đến thắng lợi 25 năm đổi vừa qua Ngày nay, phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học – công nghệ, kinh tế tri thức, xu hợp tác ngày tăng cạnh tranh gay gắt; phát huy truyền thống dân tộc, tăng cường đại đoàn kết toàn dân cần thiết để tăng cường sức mạnh để hội nhập quốc tế phát triển bền vững Thực sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ dân tộc, tạo điều kiện để dân tộc phát triển, gắn bó mật thiết với phát triển chung cộng đồng dân tộc Việt Nam Giữ gìn phát huy sắc văn hoá, ngôn ngữ, truyền thống tốt đẹp dân tộc Chống tư tưởng kỳ thị chia rẽ dân tộc Các sách kinh tế - xã hội phải phù hợp với đặc thù vùng dân tộc, dân tộc thiểu số 1.2 Quan điểm Đảng ta đoàn kết dân tộc a Quan điểm Đảng Đại đoàn kết toàn dân tộc đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam; nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu nhân tố có ý nghĩa định bảo đảm thắng lợi nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; xoá bỏ mặc cảm, định kiến khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận Trang 182 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) điểm khác không trái với lợi ích chung dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội b Chủ trương đại đoàn kết dân tộc Đảng - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bối cảnh Lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; xoá bỏ mặc cảm, định kiến khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận điểm khác không trái với lợi ích chung dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa sở giải hài hoà quan hệ lợi ích thành viên xã hội Đoàn kết Đảng hạt nhân, sở vững để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân số lượng chất lượng; nâng cao lĩnh trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá, đại hóa hội nhập quốc tế - Xây dựng, phát huy vai trò giai cấp nông dân, chủ thể trình phát triển nông nghiệp, nông thôn Nâng cao trình độ giác ngộ giai cấp nông dân, tạo điều kiện để nông dân tham gia đóng góp hưởng lợi nhiều trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước - Xây dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước Tôn trọng phát huy tự tư tưởng hoạt động nghiên cứu, sáng tạo Trọng dụng trí thức sở đánh giá phẩm chất, lực kết cống hiến Có sách đặc biệt nhân tài đất nước Coi trọng vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội quan nghiên cứu khoa học việc hoạch định đường lối, sách Đảng, Nhà nước dự án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội - Tạo điều kiện xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có trình độ quản lý, kinh doanh giỏi, có đạo đức nghề nghiệp trách nhiệm xã hội cao - Làm tốt công tác giáo dục trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho hệ trẻ Hình thành lớp niên ưu tú lĩnh vực, kế tục trung thành xuất sắc nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc, góp phần quan trọng vào nghiệp đẩy Trang 183 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - Nâng cao trình độ mặt đời sống vật chất, tinh thần phụ nữ Nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện luật pháp, sách lao động nữ, tạo điều kiện để phụ nữ thực tốt vai trò mình; tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào cấp ủy máy quản lý nhà nước Kiên đấu tranh chống tệ nạn xã hội hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại xúc phạm nhân phẩm phụ nữ - Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân cựu chiến binh - Quan tâm chăm sóc sức khoẻ, tạo điều kiện để người cao tuổi hưởng thụ văn hoá, tiếp cận thông tin, sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập người cao tuổi xã hội gia đình - Đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược nghiệp cách mạng nước ta Các dân tộc đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng giúp tiến bộ, thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng bảo vệ Tổ quốc dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Chống kỳ thị dân tộc, nghiêm trị âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc - Tiếp tục hoàn thiện sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm Đảng Phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp tôn giáo; động viên tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ tổ chức tôn giáo Nhà nước công nhận, quy định pháp luật Đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên đấu tranh với hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc - Đồng bào định cư nước phận không tách rời cộng đồng dân tộc Việt Nam Nhà nước ban hành chế, sách để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào ổn định sống, phát triển kinh tế, góp phần tăng cường hợp tác, hữu nghị nhân dân ta với nhân dân nước; tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc, hướng Tổ quốc, đóng góp xây dựng đất nước - Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân tiếp tục tăng cường tổ chức, đổi nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành hoá, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết nhân dân xây dựng sở trị quyền nhân dân; thực dân chủ, giám sát phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước sạch, vững mạnh; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, vận động Trang 184 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) tầng lớp nhân dân thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐẢNG VỀ ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO 2.1 Vai trò vấn đề đoàn kết tôn giáo Tôn giáo hình thái ý thức xã hội bao gồm: Lễ nghi tôn giáo, tổ chức tôn giáo ý thức tôn giáo Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu vấn đề tín ngưỡng tôn giáo chủ yếu góc độ trị - xã hội, sở phương pháp luận triết học Mác-Lênin Nếu triết học Mác-Lênin nghiên cứu vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo với tư cách loại hình ý thức xã hội nói chung chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo nhu cầu tinh thần phận nhân dân xã hội, có quan hệ đến nhiều lĩnh vực khác, trước hết lĩnh vực trị, tư tưởng đời sống văn hóa tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thực sách “tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết” Đảng Nhà nước ta xác định công tác tôn giáo vấn đề chiến lược có ý nghĩa quan trọng Năm 1990, Bộ Chính trị Nghị 24 công tác tôn giáo, xác định tôn giáo vấn đề tồn lâu dài Tín ngưỡng, tôn giáo nhu cầu tinh thần phận nhân dân Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công xây dựng xã hội Trong 25 năm đổi vừa qua: Đồng bào có đạo, tín đồ, chức sắc…đã tích cực tham gia vào phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; có đóng góp tích cực vào công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, hoạt động tôn giáo nhiều phức tạp… Vì vậy, thực đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo tất yếu khách quan quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp dân tộc, thực thắng lợi nghiệp CNH – HĐH đất nước 2.2 Quan điểm Đảng đoàn kết tôn giáo Tôn trọng bảo đảm quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo không tín ngưỡng, tôn giáo nhân dân theo quy định pháp luật Đấu tranh xử lý nghiêm hành động vi phạm tự tín ngưỡng, tôn giáo lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm tổn hại đến lợi ích Tổ quốc nhân dân Tiếp tục hoàn thiện sách, pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm Đảng Phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp tôn giáo; động viên tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ tổ chức tôn giáo Trang 185 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) Nhà nước công nhận, quy định pháp luật Đồng thời chủ động phòng ngừa, kiên đấu tranh với hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để mê hoặc, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP Phân tích tầm quan trọng quan điểm Đảng đoàn kết dân tộc Liên hệ thực quan điểm nước ta thời gian qua Trình bày phương hướng củng cố phát huy đại đoàn kết thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Liên hệ phương hướng với hoạt động Phân tích tầm quan trọng quan điểm Đảng đoàn kết tôn giáo Liên hệ thực quan điểm nước ta thời gian qua Phân tích chủ trương lớn Đảng tôn giáo công tác tôn giáo thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Trang 186 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) Bài 14 XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẦM QUAN TRỌNG CỦA XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1.1 Bản chất đặc trưng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam NNPQ XHCN Việt Nam Nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân, quản lý mặt đời sống xã hội pháp luật, ĐCSVN lãnh đạo Trước hết cần khẳng định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước kiểu xây dựng tảng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Đó Nhà nước đại đoàn kết toàn dân, dựa tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Một Nhà nước khác chất so với Nhà nước pháp quyền tư sản chứa đựng thuộc tính bất bình đẳng, áp bức, bất công không nhân dân ta lựa chọn Về chất, NN PQ XHCN VN mang chất giai cấp công nhân, tính nhân dân tính dân tộc sâu sắc - Bản chất giai cấp công nhân: Nhà nước ta Đảng cộng sản lãnh đạo, hoạt động Nhà nước từ pháp luật, chế, sách đến nguyên tắc tổ chức hoạt động Nhà nước thể quan điểm giai cấp công nhân, phục vụ lợi ích giai cấp công nhân nhân dân lao động - Tính nhân dân: Nhà nước ta nhà nước nhân dân, chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Bao nhiêu lợi ích dân Bao nhiêu quyền hạn dân…Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương dân cử Đoàn thể từ trung ương đến xã dân tổ chức nên Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân” - Tính dân tộc: Trong tổ chức hoạt động, Nhà nước ta kế thừa phát huy truyền thống sắc tốt đẹp dân tộc cộng đồng dân tộc Việt Nam, người Việt Nam; Nhà nước có sách dân tộc đắn, chăm lo lợi ích mặt cho dân tộc, coi đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn dân đường lối chiến lược động lực to lớn để xây dựng bảo vệ Tổ quốc NNPQ XHCN Việt Nam có đặc trưng sau: - Nhà nước ta Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân - Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh Trang 187 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo - Quyền lực Nhà nước thống nhất; có phân công, phối hợp kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp - Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa - Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực đầy đủ quyền dân chủ nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân chịu giám sát nhân dân; có chế biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân - Tổ chức hoạt động máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm đạo thống Trung ương Chức Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: chức bạo lực trấn áp chức tổ chức xây dựng - Chức bạo lực trấn áp: Để xây dựng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Nhà nước ta sử dụng toàn sức mạnh dể phòng ngừa ngăn chặn âm mưu gây rối, phá hoại, bạo loạn, xâm hại đến an ninh quốc gia, đến ổn định trị nước, bảo đảm giữ vững an ninh trị, an toàn xã hội, tạo điều kiện hoà bình, ổn định cho công xây dựng CNXH đất nước ta - Chức tổ chức xây dựng: Đây chức bao gồm nội dung sau: + Tổ chức xây dựng quản lý kinh tế XHCN + Tổ chức xây dựng quản lý văn hoá, giáo dục, khoa học + Tổ chức xây dựng bảo đảm thực sách xã hội + Xây dựng hệ thống pháp luật để bảo đảm thực quyền tự do, dân chủ lợi ích hợp pháp công dân Hai chức Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có mối quan hệ hữu thống với nhau, chức tổ chức xây dựng giữ vai trò định Bởi vì, với nhà nước XHCN, chức bảo đảm an ninh trị trật tự an toàn xã hội “mới công việc quét dọn trước xây dựng, chưa phải đích thân việc xây dựng” Lênin khẳng định 1.2 Sự cần thiết xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam Trang 188 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) Trong trình lãnh đạo nhân dân thực đường lối đổi mặt đời sống xã hội, Đảng ta đặc biệt quan tâm vấn đề xây dựng Nhà nước Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định, Nhà nước luôn vấn đề cách mạng Nhà nước XHCN nhà nước kiểu mới, khác hẳn chất so với kiểu nhà nước có lịch sử Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : "Nước ta nước dân chủ, lợi ích dân, quyền hạn dân, quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương dân cử" Cương lĩnh Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1991 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 khẳng định : "Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân" Trong giai đoạn cách mạng nay, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách tổ chức hoạt động Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, nhiệm vụ cốt lõi xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Ý tưởng xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân thể nhiều văn kiện Đảng ta từ hồi hoạt động bí mật; sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ý tưởng khẳng định Hiến pháp năm 1946 thể ngày rõ nét phù hợp với giai đoạn cách mạng Hiến pháp 1959, 1980 Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vấn đề quyền việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước kiểu mới, nhà nước dân chủ Việt Nam luôn mối quan tâm hàng đầu, nhiệm vụ trọng tâm Đảng Từ tiến hành công đổi mới, xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đảng ta đặc biệt coi trọng việc cải cách máy nhà nước, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN khẳng định thừa nhận NNPQ tất yếu lịch sử; không sản phẩm riêng CNTB, mà tinh hoa, sản phẩm trí tuệ xã hội loài người, văn minh nhân loại Quá trình đổi tư hình thành quan điểm, tư tưởng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nhân dân, nhân dân, nhân dân gắn liền với trình hoạch định thực đường lối đổi đất nước, xuất phát từ tiền đề kinh tế - xã hội ảnh hưởng, tác động xu hội nhập kinh tế quốc tế Sau 25 năm đổi mới, việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam bên cạnh thành tựu tảng bước đầu như: bước phát triển hệ thống quan điểm, nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCNVN; phát huy dân chủ; cải cách máy nhà nước; đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước, tồn nhiều yếu kém, hạn chế: tình trạng tham những, quan liêu, máy cồng Trang 189 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) kềnh, chưa thật sạch, vững mạnh; quản lý nhà nước chưa ngang tầm đòi hỏi thời kỳ đổi Chính vậy, giai đoạn đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN VN nhiệm vụ cấp bách tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu công đẩy mạnh CNH - HĐH thời gian tới, đồng thời để khắc phục yếu kém, tồn nêu Đảng rõ tính tất yếu khách quan việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam coi yêu cầu, nhiệm vụ Đảng Nhà nước PHƯƠNG HƯỚNG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2.1 Những thành tựu hạn chế xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam Sau 25 năm đổi mới, việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam bên cạnh thành tựu tảng bước đầu như: bước phát triển hệ thống quan điểm, nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCNVN; phát huy dân chủ; cải cách máy nhà nước; đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước, Tuy nhiên tồn nhiều yếu kém, hạn chế: tình trạng tham những, quan liêu, máy cồng kềnh, chưa thật sạch, vững mạnh; quản lý nhà nước chưa ngang tầm đòi hỏi thời kỳ đổi Chính vậy, giai đoạn đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN VN nhiệm vụ cấp bách tất yếu nhằm đáp ứng yêu cầu công đẩy mạnh CNH - HĐH thời gian tới, đồng thời để khắc phục yếu kém, tồn nêu 2.2 Các yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Tiếp tục phát huy tốt nhiều quyền làm chủ nhân dân qua hình thức dân chủ đại diện dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia xây dựng bảo vệ Nhà nước, việc giám sát, kiểm tra nhân dân hoạt động quan cán bộ, công chức nhà nước - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; cán bộ, công chức nhà nước thật công bộc, tận tuỵ phục vụ nhân dân - Tăng cường lãnh đạo đảng Nhà nước; xây dựng hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo Đảng phù hợp với đặc điểm, tính chất quan nhà nước cấp, trọng lãnh đạo tổ chức đảng việc Trang 190 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) kiểm kê, kiểm soát quản lý kinh tế, tài 2.3 Những phương hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam - Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ nhân dân xây dựng quản lý nhà nước + Tiếp tục cải tiến chế độ bầu cử quan dân cử, bảo đảm cho cử tri tiếp xúc, đối thoại với ứng cử viên, có đủ thông tin để trao đổi, nhận xét, lựa chọn bầu cử đại biểu thực dân chủ sở có lãnh đạo, hướng dẫn tiêu chuẩn, cấu + Nâng cao chất lượng hoạt động quan dân cử (Quốc hội, Hội đồng nhân dân) để quan thực quan đại diện nhân dân quan quyền lực nhà nước việc xem xét định vấn đề quan trọng đất nước, địa phương + Đẩy mạnh cải cách thể chế thủ tục hành lĩnh vực trực tiếp liên quan đến đời sống nhân dân Nhà nước giảm tối đa chế xin phép - cho phép vụ việc; rút kinh nghiệm chế “một cửa” thực có hiệu số địa phương để đạo áp dụng rộng ngành cấp + Xác định rõ trách nhiệm thủ trưởng quan nhà nước việc giải khiếu nại, tố cáo nhân dân + Các quan có thẩm quyền lập pháp, lập quy cần rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng văn pháp luật với định chế cụ thể, rõ ràng quyền giám sát, kiểm tra nhân dân lĩnh vực sản xuất, phân phối, thu chi ngân sách, tài chính, chế độ thu sử dụng học phí, viện phí quan, đơn vị sản xuất kinh doanh, trường học, bệnh vện + Nghiên cứu thực bước chế độ dân chủ trực tiếp, trước hết cấp sở: - Nâng cao chất lượng hoạt động kiện toàn tổ chức quốc hội: Nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp; Nâng cao lực định vấn đề trọng đại đất nước; Nâng cao chất lượng giám sát; Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức máy Trang 191 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) - Tiếp tục cải hành nhà nước: Nâng cao hiệu hoạt động Chính phủ; Đẩy mạnh phân cấp quản lý; Đổi công tác tra, kiểm tra - Đổi tổ chức hoạt động quyền địa phương: Kiện toàn quyền sở; Đổi tổ chức, hoạt động Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức + Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất lực yếu tố định chất lượng máy nhà nước + Cán lãnh đạo phải đào tạo, bồi dưỡng kiến thức toàn diện, trước hết đường lối trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội + Xúc tiến ban hành thể chế tổ chức thực việc kê khai tài sản, trước hết nhà, đất cán - Đẩy mạnh cải cách tư pháp + Hoạt động tư pháp phải nhằm đấu tranh nghiêm trị tội chống Tổ quốc, chống chế độ, tội tham nhũng tội hình khác, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân + Nâng cao chất lượng hoạt động viện kiểm sát theo chức quy định Hiến pháp, tập trung làm tốt chức công bố kiểm soát hoạt động tư pháp + Đổi hệ thống án nhân dân + Kiện toàn quan điều tra, bổ trợ tư pháp - Tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước + Đổi nội dung phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước + Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng quan nhà nước NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Phân biệt Nhà nước chuyên vô sản Nhà nước xã hội chủ nghĩa Phân tích cần thiết xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Liên hệ việc tham gia xây dựng quyền địa phương Phân tích làm rõ chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Sự giống khác với nhà nước pháp quyền nói chung Trang 192 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình Môn học Chính trị, Tổng cục dạy nghề, Nxb Lao động – xã hội, Hà Nội, 2008 - Giáo trình trị, Lê Thế Lạng, Nxb GD, 2007 - Giáo trình Những nguyên lý Chủ nghía Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2009 - Hỏi đáp Những nguyên lý Chủ nghía Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2010 - Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2009 - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2009 - Văn kiện đại hội X Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2006 - Chuyên đề nghiên cứu văn kiện đại hội X Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2006 - Văn kiện đại hội XI Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2011 - Chuyên đề nghiên cứu văn kiện đại hội XI Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2011 - Sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, Trần Văn Giàu, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 1991 - Một số tài liệu có nội dung liên quan Trang 193 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) MỤC LỤC a Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập 57 c Quy luật phủ định phủ định .64 3.2 Vai trò thực tiễn nhận thức 69 1.2 Những quy luật xã hội 80 a Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất trình độ phát triển lực lượng sản xuất 80 b Biện chứng Cơ sở hạ tầng Kiến trúc thượng tầng .82 3.2 Một số hình thái ý thức xã hội 93 Sức lao động tổng hợp sức thân thể sức tinh thần có sẵn người người vận dụng để sản xuất cải vật chất 101 + Người có sức lao động phải tự thân thể (điều kiện cần), có quyền sở hữu sức lao động mình, bán sức lao động thời gian định 101 + Người có sức lao động bị tách rời khỏi tư liệu sản xuất (điều kiện đủ) Nếu người lao động tự mà có tư liệu sản xuất, không làm thuê Sở dĩ phải bán sức lao động, tư liệu sản xuất 101 Giá trị hàng hoá sức lao động: số lượng lao động cần thiết để sản xuất tái sản xuất định Giá trị hàng hóa sức lao động bao hàm yếu tố lịch sử, tinh thần, bao gồm: 101 - Giá trị toàn tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động để trì đời sống công nhân 101 - Chi phí đào tạo công nhân .101 Giá trị hàng hoá sức lao động biểu tiền gọi giá sức lao động hay gọi tiền lương 101 Giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động: thể trình tiêu dùng sức lao động, trình tiến hành lao động để sản xuất hàng hoá, dịch vụ 101 Giá trị 10 kg chuyển vào: 10$ 102 Hao mòn máy móc : 2$ .102 Giá trị công nhân tạo : 3$ (0,5$  = 3$) 102 Tổng cộng : 15$ 102 Nếu trình lao động dừng (công nhân làm việc giờ) giá trị thặng dư Nhưng thực tế trình lao động kéo dài tiền lương nhà tư thuê công nhân ngày 102 Giả sử ngày lao động 12 giờ: .102 Thời gian lao động tất yếu: phần thời gian lao động mà người công nhân tạo lượng giá trị ngang với giá trị sức lao động 103 Thời gian lao động thặng dư: phần lại ngày lao động vượt khỏi thời gian lao động tất yếu 103 - Giá trị hàng hóa gồm hai phần: .103 Giá trị tư liệu sản xuất, nhờ lao động cụ thể công nhân mà bảo tồn dịch chuyển vào giá trị sản phẩm (24$) 103 Giá trị lao động trừu tượng công nhân tạo trình lao động gọi giá trị 103 Tư khả biến tồn hình thức tiền lương Giá trị biến thành tư liệu sinh hoạt người công nhân biến tiêu dùng công nhân 103 Thực chất quy luật là: 104 – Phản ánh mục đích sản xuất phương tiện đạt mục đích: Tạo ngày nhiều giá trị thặng dư cho nhà tư cách tăng cường bóc lột lao động làm thuê 104 Trang 194 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) – Quyết định phát sinh, phát triển chủ nghĩa tư Một mặt thúc đầy sản xuất tư chủ nghĩa phát triển nhanh chóng, mặt khác làm tăng mâu thuẫn kinh tế tư chủ nghĩa 104 – Sản xuất giá trị thặng dư phản ánh quan hệ tư lao động, quan hệ xã hội tư 104 Trang 195 ... 19 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) Thực chương trình giảng dạy học tập môn học Chính trị trường cao đẳng trung cấp nghề, bối cảnh đổi giáo dục dạy nghề, ngày 18 tháng 02... giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ MÔN HỌC CHÍNH TRỊ - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP Môn học Chính trị nghiên cứu quy luật chung hoạt động trị, chế tác... Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2006 - Chuyên đề nghiên cứu văn kiện đại hội X Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2006 Trang 18 Bài giảng Môn học Chính trị (Hệ đào tạo cao đẳng Nghề) - Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO TRÌNH CHÍNH TRỊ HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ, GIAO TRÌNH CHÍNH TRỊ HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ, GIAO TRÌNH CHÍNH TRỊ HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay