Kinh tế công nghệ phần mềm học kỳ II năm học 2014 4015

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:58

IT4520 – Kinh tế công nghệ phần mềm- Học kỳ II Năm học 2014-4015 Bài tập tuần No (Nhóm sinh viên) Xây dựng dự toán phần mềm theo Thông tư 2589 – Bộ thông tin Truyền thông phương pháp UCP Đọc tóm tắt tài liệu (FPA Function Points Analysis Training Course) để hiểu chất phương pháp Thực ví dụ công cụ FPA: http://www.softwaremetrics.com/se.html để hiểu rõ chất phương pháp Tìm hiểu công văn 2589 (tài liệu số 2) Trình bày tư tưởng giống hướng tiếp cận xác định giá thành tài liệu với phương pháp FPA Tìm hiểu quy trình xây dựng dự toán phần mềm theo thông tư 2589 (Tài liệu số số 4) Lấy ví dụ minh họa nhóm: Mô tả phần mềm, Mô tả Actors, Mô tả Use case, … Trình bày lại theo quy trình mô tả thông tư 2589: 3.1 Nghiên cứu, kiểm tra nắm vững thông tin cần có Hồ sơ phục vụ xác định giá trị phần mềm Trường hợp cần thiết yêu cầu giải thích rõ vấn đề có liên quan đến nội dung mô tả yêu cầu kỹ thuật phần mềm nêu Hồ sơ 3.2 Lập Bảng xếp thứ tự ưu tiên yêu cầu chức phần mềm (Phụ lục I) 3.3 Lập Bảng chuyển đổi yêu cầu chức sang trường hợp sử dụng (Phụ lục II) 3.4 Lập Bảng tính toán điểm tác nhân (actors) tương tác, trao đổi thông tin với phần mềm (Phụ lục III) Bảng tính toán phải phù hợp với Biểu đồ trường hợp sử dụng, thể đầy đủ loại, số lượng tác nhân chất tương tác tác nhân 3.5 Thực đếm trường hợp sử dụng (use-case) lập Bảng tính toán điểm trường hợp sử dụng (Phụ lục IV) Bảng tính toán cần lập theo thứ tự triển khai phát triển nâng cấp phần mềm 3.6 Lập Bảng tính toán hệ số phức tạp kỹ thuật-công nghệ (Phụ lục V) Bảng tính toán phải phù hợp với nội dung yêu cầu chức phi chức phần mềm nêu Hồ sơ 3.7 Lập Bảng tính toán hệ số tác động môi trường, nhóm làm việc, hệ số phức tạp môi trường (Phụ lục VI) Bảng tính toán phải phù hợp với yêu cầu lực cán tham gia phát triển, nâng cấp phần mềm 3.8 Nội suy đánh giá kinh nghiệm, nội suy thời gian lao động sở Bảng tính hệ số tác động môi trường 3.9 Xác định mức lương lao động bình quân việc phát triển nâng cấp phần mềm 3.10 Tập hợp giá trị tính toán bước vào Bảng tính toán giá trị phần mềm (Phụ lục VII) theo trường hợp: phát triển nâng cấp phần mềm Giá trị sau tính toán xử lý theo nguyên tắc làm tròn trị số 3.11 Lập Bảng tổng hợp chi phí phần mềm (Phụ lục VIII) Giải thích phương pháp nội suy để đánh giá kinh nghiệm, nội suy thời gian lao động sở bảng tính hệ số tác động môi trường ... giá trị phần mềm (Phụ lục VII) theo trường hợp: phát triển nâng cấp phần mềm Giá trị sau tính toán xử lý theo nguyên tắc làm tròn trị số 3.11 Lập Bảng tổng hợp chi phí phần mềm (Phụ lục VIII) Giải... 3.11 Lập Bảng tổng hợp chi phí phần mềm (Phụ lục VIII) Giải thích phương pháp nội suy để đánh giá kinh nghiệm, nội suy thời gian lao động sở bảng tính hệ số tác động môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế công nghệ phần mềm học kỳ II năm học 2014 4015 , Kinh tế công nghệ phần mềm học kỳ II năm học 2014 4015 , Kinh tế công nghệ phần mềm học kỳ II năm học 2014 4015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay