đề cương môn học pháp luật liên minh châu âu 3TC

35 26 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ BỘ MÔN LUẬT ASEAN VÀ CÁC LIÊN KẾT QUỐC TẾ HÀ NỘI - 2017 BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT ĐĐ GV KTĐG LVN MT NC Nxb TC TG VĐ Bài tập Địa điểm Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Nhà xuất Tín Thời gian Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ BỘ MÔN LUẬT ASEAN VÀ CÁC LIÊN KẾT QUỐC TẾ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật Pháp luật Liên minh châu Âu 03 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN NCS ThS Lê Minh Tiến - GV, Phó trưởng Khoa pháp luật quốc tế - Phụ trách Trung tâm Luật châu Á - Thái Bình Dương E-mail: leminhtienlaw@yahoo.com NCS ThS Nguyễn Quỳnh Anh - GV, Phó giám đốc Trung tâm Luật châu Á - Thái Bình Dương E-mail: quynhanh20_8@yahoo.com NCS ThS Vũ Ngọc Dương - GV E-mail: duongvub9@yahoo.com ThS Nguyễn Thuỳ Dương - GV E-mail: duonghlu102@gmail.com NCS ThS Phạm Hồng Hạnh - GV E-mail: hanh170286@gmail.com ThS Bùi Thị Ngọc Lan - GV E-mail: lanbuilaw@gmail.com ThS Đoàn Quỳnh Thương - GV E-mail: doanquynhthuong@gmail.com ThS Hoàng Thị Quỳnh Trang - GV E-mail: hoangtrangdhl@gmail.com ThS Hoàng Thanh Phương – GV tập E-mail: phương.hoangthanh990@gmail com Văn phòng Bộ môn Luật Asean liên kết quốc tế Phòng A310, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37738329 E-mail: luattcqt@gmail.com Giờ làm việc: 8h - 16h30 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày nghỉ lễ) MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Công pháp quốc tế TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Pháp luật Liên minh châu Âu môn học cung cấp cho người học kiến thức pháp lí chuyên ngành Liên minh châu Âu pháp luật Liên minh châu Âu Môn học gồm nhóm vấn đề chính: 1) Luật thể chế Liên minh châu Âu; 2) Luật tư pháp nội vụ; 3) Luật kinh tế; 4) Chính sách pháp luật đối ngoại; 5) Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu Thông qua vấn đề này, môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức pháp lí pháp luật Liên minh châu Âu, mà trang bị cho người học kiến thức vấn đề pháp lí cụ thể Liên minh châu Âu số lĩnh vực quan trọng như: Không gian Strengen, nhập cư, thị thực, hợp tác cảnh sát, thị trường nội địa, đồng tiền chung châu Âu NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tiến trình hội nhập mô hình liên kết Liên minh châu Âu Tiến trình hội nhập Liên minh châu Âu Cấu trúc nội dung phương thức liên kết Liên minh châu Âu Các thiết chế pháp lí Liên minh châu Âu Vấn đề Cơ chế xây dựng thực thi pháp luật Liên minh châu Âu Khái quát Thẩm quyền thủ tục ban hành pháp luật Giá trị hiệu lực luật Liên minh châu Âu so với luật quốc tế luật quốc gia thành viên Viện dẫn áp dụng luật Liên minh châu Âu Vấn đề Luật tư pháp nội vụ Liên minh châu Âu Khái quát Không gian Strengen Tư pháp hình dân Hợp tác cảnh sát Nhập cư tị nạn Vấn đề Luật kinh tế Liên minh châu Âu Khái quát Thị trường nội địa Đồng tiền chung châu Âu (EURO) Phối hợp sách kinh tế Vấn đề Chính sách pháp luật đối ngoại Liên minh châu Âu Khái quát Thiết chế điều phối sách đối ngoại an ninh chung Chính sách an ninh phòng thủ chung Quan hệ Liên minh châu Âu - Việt Nam MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 5.1 Về kiến thức - Hiểu trình hình thành; nội dung, phương thức liên kết thiết chế pháp lí Liên minh châu Âu; đặc điểm mô hình liên kết Liên minh châu Âu; - Hiểu nguồn, chất pháp luật; hoạt động lập pháp cách - thức viện dẫn áp dụng Pháp luật Liên minh châu Âu; Hiểu trình phát triển nội dung hợp tác tư pháp nội vụ Liên minh châu Âu; Hiểu vấn đề pháp lí cụ thể kiểm soát biên giới, quy định thị thực, nhập cư tị nạn Liên minh châu Âu; Hiểu lịch sử hợp tác kinh tế; cấu trúc nội dung cụ thể Liên minh kinh tế - tiền tệ châu Âu; Hiểu sách pháp luật đối ngoại Liên minh châu Âu; Hiểu vai trò ý nghĩa mối quan hệ Liên minh châu Âu - Việt Nam tổng thể chiến lược đối ngoại Nhà nước ta nắm thành tựu lĩnh vực hợp tác cụ thể 5.2 Về kĩ - Hình thành phát triển lực tiếp cận, thu thập vấn đề Liên minh châu Âu nội dung quy định pháp luật Liên minh châu Âu; - Phân tích, bình luận đánh giá vấn đề pháp luật Liên minh châu Âu; - Hình thành phát triển kĩ so sánh, vận dụng vào việc nghiên cứu tổ chức quốc tế khu vực khác, đặc biệt Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà Việt Nam thành viên 5.3 Về thái độ - Tích cực nâng cao trình độ nhận thức chủ nghĩa khu vực nay; tổ chức quốc tế nói chung, Liên minh châu Âu nói riêng vai trò phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế 5.4 Các mục tiêu khác - Góp phần phát triển kĩ cộng tác LVN; - Góp phần phát triển kĩ tư sáng tạo khám phá tìm tòi; - Góp phần trau dồi phát triển lực đánh giá; - Góp phần rèn kĩ lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, theo dõi kiểm tra việc thực chương trình học tập MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Tiến trình hội nhập mô hình liên kết Liên minh châu Âu Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu 1B1 Phân tích 1C1 Đánh giá giai đoạn tiến vai trò, ý đặc điểm trình hội nhập nghĩa tiến trình hội Liên minh châu Âu kiện tiến trình nhập Liên 1A2 Nêu hội nhập Liên minh châu Âu trụ cột phương minh châu Âu so sánh với thức liên kết 1B2 Phân tích ASEAN Liên minh châu Âu chế phối 1C2 Bình luận 1A3 Trình bày hợp thiết đặc thù thiết chế chế điều hành tổ chức pháp lí Liên hoạt động máy Liên minh châu Âu Liên minh châu Âu minh châu Âu 1B3 Phân tích 1C3 Bình luận đặc điểm mô hình liên Liên minh châu kết Liên minh Âu châu Âu so sánh với mô hình hợp tác ASEAN 2A1 Nêu 2B1 Phân tích 2C1 Bình luận Cơ chế loại nguồn phạm khác chất xây vi pháp luật loại nguồn pháp luật Liên dựng Liên minh châu Âu pháp luật Liên minh châu Âu 2A2 Trình bày minh châu Âu 2C2 Đánh giá thực thi pháp luật Liên minh châu Âu thẩm quyền thủ tục ban hành pháp luật Liên minh châu Âu 2A3 Nêu giá trị hiệu lực luật Liên minh châu Âu so với Luật quốc tế luật quốc gia thành viên 2A4 Trình bày phương thức viện dẫn, áp dụng luật Liên minh châu Âu trước Toà công lí châu Âu án quốc gia thành viên Luật tư pháp nội vụ Liên minh châu Âu 3A1 Trình bày 3B1 Phân tích 3C1 Bình luận trình phát nguyên thay triển hợp tác tư nhân động lực đổi mô hình pháp nội vụ thúc đẩy trình hợp tác lĩnh Liên minh châu Âu hợp tác tư pháp vực tư pháp nội 3A2 Nêu nội vụ Liên vụ từ Hiệp ước mục tiêu cấu minh châu Âu Masstrich, Hiệp trúc hợp tác tư 3B2 Giải thích ước Amsterdam pháp nội vụ ý nghĩa vai đến Hiệp ước Liên minh châu Âu trò nội Lisbon 3A3 Trình bày dung hợp tác 3C2 Đánh giá 2B2 Phân tích phát triển vị trí vai trò trình tự, thủ quan tục ban hành pháp trình xây luật Liên minh dựng pháp luật Liên châu Âu từ Hiệp minh châu Âu ước Masstrict đến 2B3 Phân tích Hiệp ước Lisbon tính chất ý 2C3 Đánh giá nghĩa thực tiễn áp phương thức khởi dụng luật Liên kiện theo luật Liên minh châu Âu minh châu Âu trước số quốc gia Toà công lí châu thành viên Âu hình thành, tư pháp nội vụ phát triển mục tiêu, cấu trúc phát triển Không gian thành viên của Liên minh châu Strengen Không gian Strengen Âu tương lai 3A4 Trình bày 3B3 Phân tích 3C3 Đánh giá quy định mối quan hệ hiệu kiểm soát biên Không gian hoạt động giới thị thực Strengen với kiểm soát biên Liên minh châu Âu nước thành viên giới Liên minh 3A5 Trình bày Liên minh châu Âu châu Âu nội dung không tham gia 3C4 Đánh giá tư pháp Không gian hiệu hình Liên Strengen hoạt minh châu Âu nước thứ ba có quan động tư pháp 3A6 Trình bày hệ đặc biệt vị trí hình Liên nội dung địa lí gần Liên minh minh châu Âu tư pháp châu Âu 3C5 Đánh giá dân Liên 3B4 Làm rõ được hiệu minh châu Âu thẩm quyền hoạt hoạt 3A7 Nêu động Văn động tư pháp nội dung phòng cảnh sát châu dân Liên hợp tác cảnh Âu (EUROPOL) minh châu Âu sát Liên minh 3B5 Làm rõ 3C6 Nhận xét châu Âu quy định 3A8 Trình bày pháp luật Liên minh thành tựu hạn quy định châu Âu nhập cư chế hoạt pháp luật Liên trường động hợp tác cảnh minh châu Âu hợp cụ thể sát Liên minh nhập cư 3B6 Phân tích châu Âu 3A9 Trình bày chế phối hợp 3C7 Đánh giá quy định quốc gia sách pháp luật Liên thành viên pháp luật nhập cư minh châu Âu giải vấn đề tị Liên minh châu Âu qua đối tượng tị nạn giai đoạn nạn, bảo vệ người tị 3C8 Bình luận nạn tái định cư quy định người tị nạn pháp luật Liên minh châu Âu tị nạn 4A1 Trình bày 4B1 Làm rõ mức Luật trình hợp độ liên kết kinh tế kinh tế tác kinh tế Liên ngày chặt chẽ Liên minh châu Âu toàn diện minh 4A2 Trình bày Liên minh châu Âu châu đời, mục 4B2 Phân tích Âu tiêu cấu trúc ý nghĩa Liên minh kinh tế- liên minh kinh tếtiền tệ tiền tệ 4A3 Trình bày trình thể hoá quy định Liên minh châu pháp luật Liên Âu minh châu Âu 4B3 Phân tích xoá bỏ rào cản ý nghĩa vai tự di trò tự di chuyển hàng chuyển hàng hoá hoá thị trường 4A4 Trình bày nội địa quy định 4B4 Làm rõ 10 4C1 Chứng minh liên minh kinh tế-tiền tệ cấp độ liên kết kinh tế cao liên kết kinh tế khu vực 4C2 Đánh giá thực tiễn thực xoá bỏ rào cản di chuyển hàng hoá 4C3 Đánh giá thực tiễn thực nguyên tắc công nhận lẫn quốc TC TC TC 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề Hình thức Số tổ chức dạy-học TC Nội dung Lí - Giới thiệu chung thuyết môn học pháp luật Liên TC minh châu Âu: học liệu, hệ thống khái niệm, thuật ngữ - Giới thiệu khái quát Liên minh châu Âu - Tiến trình hội nhập Liên minh châu Âu * KTĐG: - Nhận BT lớn - Nhận BT nhóm Lí - Cấu trúc nội dung thuyết phương thức liên kết TC Liên minh châu Âu - Các thiết chế pháp lí Liên minh châu Âu - Đặc điểm mô Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Tập giảng Pháp luật Liên minh châu Âu, Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, 2010 - European Union Law: Cases and material, Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti, Cambridge University Press, 2010, tr - 38 - Những vấn đề Liên minh châu Âu pháp luật Cộng đồng châu Âu, Nhà pháp luật Việt - Pháp, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2000, tr - 13 * Đọc: - Tập giảng Pháp luật Liên minh châu Âu, Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, 2010 - European Union Law: 21 hình liên kết Liên Cases and material, Damian minh châu Âu Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti, Cambridge University Press, 2010, tr 54 - 89 - Những vấn đề Liên minh châu Âu pháp luật Cộng đồng châu Âu, Nhà pháp luật Việt - Pháp, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2000, tr 25 - 39 Tự NC TC LVN 22 - Ý nghĩa kiện tiến trình hội nhập Liên minh châu Âu - So sánh tiến trình hội nhập Liên minh châu Âu Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á - So sánh mô hình liên kết Liên minh châu Âu ASEAN - So sánh thiết chế pháp lí Liên minh châu Âu với tổ chức quốc tế truyền thống khác - Ý nghĩa thay đổi phương thức liên kết trụ cột hợp tác Liên minh châu Âu * Đọc: - Tập giảng Pháp luật Liên minh châu Âu, Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, 2010 - Mô hình hợp tác Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á góc độ so sánh với Liên minh châu Âu, Đỗ Thị Huệ, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010 Thảo luận vấn đề theo nhóm TC Seminar Thảo luận nội dung thuộc Vấn đề chủ TC đề tự nghiên cứu trước Seminar Thảo luận nội dung thuộc Vấn đề chủ TC đề tự nghiên cứu trước Seminar Thảo luận nội dung thuộc Vấn đề chủ TC đề tự nghiên cứu trước Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 16h00’ thứ Hai - Địa điểm: VP Trung tâm luật châu Á-Thái Bình Dương, Phòng A.310 Tuần 2: Vấn đề Hình thức Số Nội dung tổ chức dạy-học TC Lí - Nguồn luật thuyết phạm vi pháp TC luật Liên minh châu Âu - Thẩm quyền ban hành pháp luật Liên minh châu Âu - Thủ tục ban hành pháp luật Liên minh châu Âu Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Tập giảng Pháp luật Liên minh châu Âu, Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, 2010 - European Union Law: Cases and material, Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti, Cambridge University Press, 2010, tr 94 - 112 - Những vấn đề Liên minh châu Âu pháp luật Cộng đồng châu Âu, Nhà pháp luật Việt - Pháp, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2000, tr 87 - 89 23 - Nguồn luật chế xây dựng pháp luật liên minh châu Âu học kinh nghiệm ASEAN, Phạm Thị Bắc Hà, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2012 Lí - Giá trị hiệu lực thuyết pháp luật Liên TC minh châu Âu so với luật quốc tế luật quốc gia thành viên - Tập giảng Pháp luật Liên minh châu Âu, Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, 2010 - European Union Law: Cases and material, Damian Chalmers, Gareth Davies, - Viện dẫn áp dụng Giorgio Monti, Cambridge Luật Liên minh University Press, 2010, tr 185 - 194, 203 - 206 châu Âu - Những vấn đề Liên minh châu Âu pháp luật Cộng đồng châu Âu, Nhà pháp luật Việt - Pháp, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2000, tr 91 - 102 - Nguồn luật chế xây dựng pháp luật liên minh châu Âu học kinh nghiệm ASEAN, Phạm Thị Bắc Hà, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2012 Tự NC 24 - Điểm trình tự, thủ tục TC ban hành pháp luật Liên minh châu Âu qua hiệp ước: Hiệp ước * Đọc: - Hiệp ước Amsterdam - Hiệp ước Nice - Dự thảo Hiến pháp châu Âu - Hiệp ước Lisbon Amsterdam, Hiệp ước Nice, Dự thảo Hiến pháp châu Âu Hiệp ước Lisbon - Thủ tục tố tụng Toà chung châu Âu - So sánh thủ tục tố tụng Toà công lí châu Âu Toà án công lí quốc tế Liên hợp quốc LVN TC - Tập giảng Pháp luật Liên minh châu Âu, Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, 2010 - Những vấn đề Liên minh châu Âu pháp luật Cộng đồng châu Âu, Nhà pháp luật Việt - Pháp, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2000, tr 103 - 105 Thảo luận vấn đề theo nhóm Seminar Thảo luận nội dung thuộc Vấn đề chủ đề tự nghiên cứu trước TC Seminar TC Thảo luận nội dung thuộc Vấn đề chủ đề tự nghiên cứu trước Seminar Thảo luận nội dung thuộc Vấn đề chủ TC đề tự nghiên cứu trước Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 16h00’ thứ Hai - Địa điểm: VP Trung tâm luật châu Á-Thái Bình Dương, Phòng A.310 25 Tuần 3: Vấn đề 3+ Vấn đề Hình thức Số Nội dung tổ chức TC dạy-học Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết - Khái quát hợp TC tác tư pháp nội vụ Liên minh châu Âu - Không gian Strengen - Kiểm soát biên giới thị thực Liên minh châu Âu * Đọc - Tập giảng Pháp luật Liên minh châu Âu, Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, 2010 - European Union Law: Cases and material, Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti, Cambridge University Press, 2010, tr 228 - 266 - Hợp tác tư pháp nội vụ Liên minh châu Âu, Phạm Việt Anh, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010 - Kiểm soát biên giới thị thực Liên minh châu Âu - Những vấn đề pháp lí thực tiễn, Vũ Hà Thu, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2012 Lí thuyết - Khái niệm TC mục tiêu Liên minh kinh tế - tiền tệ - Cấu trúc Liên minh kinh tế - tiền * Đọc: - Tập giảng Pháp luật Liên minh châu Âu, Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, 2010 - Kinh tế sách EU mở rộng (tiếng Việt), GS 26 tệ Carlo Altomonte, GS - Tự di chuyển Marionava, Nxb Chính trị hàng hoá quốc gia, Hà Nội, 2004, tr - Tự di chuyển 157 - 231 dịch vụ - European Union Law: Cases and material, Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti, Cambridge University Press, 2010, tr 712 - 827 - Những vấn đề Liên minh châu Âu pháp luật Cộng đồng châu Âu, Nhà pháp luật Việt - Pháp, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2000, tr 63 - 71 - Những vấn đề lí luận thực tiễn Liên minh kinh tế-tiền tệ châu Âu, Nguyễn Thị The, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2006 - Đồng Euro tác động Việt Nam, Phạm Hồng Hạnh, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2008 - Thị trường nội địa châu Âu – Những vấn đề pháp lí thực tiễn, Hà Thị Phương Trà, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2013 LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm 27 Tự NC - Mục tiêu hợp TC tác tư pháp nội vụ Liên minh châu Âu - Tư pháp hình Liên minh châu Âu - Tư pháp dân Liên minh châu Âu - Hợp tác cảnh sát Liên minh châu Âu - Các vấn đề pháp lí nhập cư - Các vấn đề pháp lí tị nạn - Vai trò hợp tác tư pháp nội vụ phát triển Liên minh châu Âu - Đánh giá triển vọng hợp tác tư pháp hình dân Liên minh châu Âu - Tập giảng Pháp luật Liên minh châu Âu, Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, 2010 - European Union Law: Cases and material, Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti, Cambridge University Press, 2010, tr 228 - 266 - Hợp tác tư pháp nội vụ Liên minh châu Âu, Phạm Việt Anh, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010 Seminar Thảo luận nội dung thuộc Vấn đề chủ TC đề tự nghiên cứu trước Seminar Thảo luận nội dung thuộc Vấn đề chủ TC đề tự nghiên cứu Vấn đề Seminar Thảo luận nội dung thuộc Vấn đề chủ TC đề tự nghiên cứu Vấn đề 28 *KTĐG: Nộp BT nhóm Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 16h00’ thứ hai - Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Luật châu Á-Thái Bình Dương, Phòng A.310 Tuần 4: Vấn đề Hình thức Số Nội dung tổ chức dạy-học TC Lí thuyết - Tự di chuyển dòng TC vốn - Tự di chuyển người lao động - Thuế quan chung - Đồng tiền chung châu Âu (Euro) Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Tập giảng Pháp luật Liên minh châu Âu, Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, 2010 - Kinh tế sách EU mở rộng (tiếng Việt), GS Carlo Altomonte, GS Marionava, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr 157 - 231 - European Union Law: Cases and material, Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti, Cambridge University Press, 2010, tr 829 - 867 - Những vấn đề Liên minh châu Âu pháp luật Cộng đồng châu Âu, Nhà pháp luật Việt Pháp, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2000, tr 63 - 71 - Đồng Euro tác động Việt Nam, Phạm Hồng Hạnh, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại 29 học Luật Hà Nội, 2008 - Thị trường nội địa châu Âu - Những vấn đề pháp lí thực tiễn, Hà Thị Phương Trà, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2013 LVN TNC TC Thảo luận vấn đề theo nhóm - Lịch sử hợp tác kinh tế TC Liên minh châu Âu - Phối hợp sách kinh tế quốc gia thành viên Liên minh châu Âu - Phân biệt thị trường nội địa châu Âu với thị trường sở sản xuất thống ASEAN - Phân tích ưu nhược điểm Liên minh tiền tệ châu Âu - Quan hệ Liên minh châu Âu Việt Nam * Đọc - Tập giảng Pháp luật Liên minh châu Âu, Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, 2010 - Kinh tế sách EU mở rộng (tiếng Việt), GS Carlo Altomonte, GS.Marionava, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr 110 - 157 - Quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu, Trần Thị Kim Dung, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001, tr 85 - 108, 110 - 191 - Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên minh châu Âu: Thực trạng triển vọng, Nguyễn Quang Thuấn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009, tr 236 - 289 Seminar Thảo luận nội dung thuộc Vấn đề chủ TC đề tự nghiên cứu Vấn đề 30 Seminar Thuyết trình tập nhóm TC Seminar Thảo luận theo chủ đề TC Tuần 5: Vấn đề Hình thức Số Nội dung tổ chức dạy-học TC Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí thuyết - Khái niệm, mục tiêu phạm vi TC sách đối ngoại an ninh chung Liên minh châu Âu - Cơ chế vận hành sách đối ngoại an ninh chung - Thiết chế điều hành sách đối ngoại an ninh chung - Chính sách an ninh phòng thủ chung * Đọc - Tập giảng Pháp luật Liên minh châu Âu, Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, 2010 - European Union Law: Cases and material, Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti, Cambridge University Press, 2010, tr 659 - 670 - Chính sách đối ngoại an ninh chung Liên minh châu Âu, Nguyễn Thu Thuỷ, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010 Tự NC - Chính sách đối ngoại Liên minh TC châu Âu với nước láng giềng - Chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu với ASEAN * Đọc - Tập giảng Pháp luật Liên minh châu Âu, Lê Minh Tiến, Phạm Hồng Hạnh, 2010 - European Union Law: Cases and material, Damian Chalmers, Gareth Davies, 31 - Vai trò Liên minh châu Âu hoạt động giữ gìn hòa bình, an ninh khu vực quốc tế - Phân tích mối quan hệ sách an ninh phòng thủ chung (EDSP) Liên minh châu Âu với đối tác Liên hợp quốc (UN), Tổ chức an ninh hợp tác châu Âu (OSCE), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Vai trò liên minh châu Âu hoạt động hỗ trợ nhân đạo đảm bảo quyền người khu vực quốc tế LVN TC Giorgio Monti, Cambridge University Press, 2010, tr 659 - 670 - Chính sách đối ngoại an ninh chung Liên minh châu Âu, Nguyễn Thu Thuỷ, Khoá luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2010 Thảo luận vấn đề theo nhóm Seminar Thảo luận nội dung thuộc Vấn đề chủ TC đề tự nghiên cứu Vấn đề (tiếp) Seminar Thảo luận nội dung thuộc Vấn đề chủ TC đề tự nghiên cứu Vấn đề Seminar Thảo luận nội dung thuộc Vấn đề chủ TC đề tự nghiên cứu Vấn đề * KTĐG: Nộp tập lớn 32 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00’ đến 16h00’ thứ hai - Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Luật châu Á-Thái Bình Dương, Phòng A.310 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy định chung Trường; - BT nộp thời hạn theo quy định; - BT có số trang vượt yêu cầu bị trừ 30% số điểm 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia seminar, LVN; - Trắc nghiệm, BT 11.2 Đánh giá định kì Hình thức Tỉ lệ BT nhóm 15% BT lớn 15% Thi kết thúc học phần 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá  - Yêu cầu chung BT BT soạn thảo in khổ giấy A4 Độ dài tùy thuộc vào yêu cầu loại BT 33 - Định dạng: Lề trên: 2.5cm; lề dưới: 2.5cm; lề trái: 3.5cm; lề phải: 2.0cm; kiểu chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 14; chế độ dãn dòng: 1,5 lines BT nhóm  - Hình thức: Viết (không 12 trang A4) - Nội dung: Các nhóm lựa chọn theo danh mục tài liệu Trung tâm cung cấp sở yêu cầu giảng viên - Tiêu chí đánh giá phần viết: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm Tổng: - 10 điểm Kết LVN kết trung bình tất BT LVN toàn môn học BT lớn  - Hình thức: Bài luận (không trang A4) - Nội dung: BT chọn danh mục BT Trung tâm công bố sở đề xuất sinh viên giảng viên đồng ý - 34 Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm Tổng:  10 điểm Thi kết thúc học phần Hình thức: Thi viết, cấu đề thi bao gồm: câu tự luận câu bán trắc nghiệm (trả lời “đúng” – “sai” giải thích sao) thời gian 90 phút; thi bán trắc nghiệm với 10 câu (trả lời “đúng” – “sai” giải thích sao) thời gian 90 phút MỤC LỤC Trang 35 ... khác chất xây vi pháp luật loại nguồn pháp luật Liên dựng Liên minh châu Âu pháp luật Liên minh châu Âu 2A2 Trình bày minh châu Âu 2C2 Đánh giá thực thi pháp luật Liên minh châu Âu thẩm quyền thủ... điều hành tổ chức pháp lí Liên hoạt động máy Liên minh châu Âu Liên minh châu Âu minh châu Âu 1B3 Phân tích 1C3 Bình luận đặc điểm mô hình liên Liên minh châu kết Liên minh Âu châu Âu so sánh với... MÔN HỌC TIÊN QUYẾT Công pháp quốc tế TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Pháp luật Liên minh châu Âu môn học cung cấp cho người học kiến thức pháp lí chuyên ngành Liên minh châu Âu pháp luật Liên minh châu
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học pháp luật liên minh châu âu 3TC , đề cương môn học pháp luật liên minh châu âu 3TC , đề cương môn học pháp luật liên minh châu âu 3TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay