đề cương môn học luật môi trường 3TC

38 20 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG (LƯU HÀNH NỘI BỘ) HÀ NỘI - 2017 b¶ng tõ viÕt t¾t BT CTQG ĐĐ GV GVC KTĐG LVN MT NC Nxb TC TG VĐ Bài tập Chính trị quốc gia Địa điểm Giảng viên Giảng viên Kiểm tra đánh giá Làm việc nhóm Mục tiêu Nghiên cứu Nhà xuất Tín Thời gian Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân Luật Luật môi trường 03 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Nguyễn Văn Phương - GVC, Trưởng Bộ môn E-mail: nguyenvan_phuong56@yahoo.com PGS.TS Vũ Thị Duyên Thuỷ - GVCC, Phó trưởng Bộ môn E-mail: vuduyenthuy@gmail.com ThS Đặng Hoàng Sơn - GV E-mail: hoangsongvl@gmail.com ThS Nguyễn Thị Hằng E-mail: nguyenhangkte2009@gmail.com ThS Phạm Thị Mai Trang E-Mail: maitrang136@gmail.com Văn phòng Bộ môn luật môi trường Phòng 15.08, Nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật môi trường môn học thuộc chuyên ngành pháp luật kinh tế, nghiên cứu vấn đề bảo vệ môi trường pháp luật Nội dung trước tiên mà môn học đề cập số vấn đề mang tính lí luận chung môi trường, bảo vệ môi trường luật môi trường Tiếp đó, môn học nghiên cứu nội dung đánh giá môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường bảo tồn đa dạng sinh học, kiểm soát ô nhiễm không khí, kiểm soát ô nhiễm đất, kiểm soát ô nhiễm nước, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học Ngoài ra, môn học đề cập khía cạnh việc thực thi công ước quốc tế lĩnh vực bảo vệ môi trường Việt Nam chế giải tranh chấp nảy sinh lĩnh vực NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Lí luận luật môi trường Khái niệm chung môi trường Khái niệm chung bảo vệ môi trường Khái niệm chung luật môi trường Vấn đề Pháp luật kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, cố môi trường (gọi chung kiểm soát ô nhiễm môi trường) Khái niệm ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, cố môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường Các hình thức pháp lí kiểm soát ô nhiễm môi trường Vấn đề Pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học Vấn đề đa dạng sinh học việc bảo vệ đa dạng sinh học Pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học Vấn đề Pháp luật đánh giá môi trường Khái niệm đánh giá môi trường Những nội dung pháp luật đánh giá môi trường Vấn đề Pháp luật bảo vệ nguồn tài nguyên Những vấn đề chung pháp luật bảo vệ nguồn tài nguyên 1.1 Khái quát bảo vệ nguồn tài nguyên 1.2 Yêu cầu đặt bảo vệ nguồn tài nguyên 1.3 Quy định chung pháp luật bảo vệ nguồn tài nguyên Quy định đặc thù pháp luật bảo vệ nguồn tài nguyên 2.1 Quy định đặc thù pháp luật bảo vệ không khí 2.2 Quy định đặc thù pháp luật bảo vệ tài nguyên nước 2.3 2.4 2.5 2.6 Quy định đặc thù pháp luật bảo vệ tài nguyên đất Quy định đặc thù pháp luật bảo vệ tài nguyên rừng Quy định đặc thù pháp luật bảo vệ thủy sản Quy định đặc thù pháp luật bảo vệ khoáng sản Vấn đề Xử lý vi phạm, giải tranh chấp môi trường Xử lý vi phạm pháp luật môi trường Giải tranh chấp môi trường Vấn đề Thực thi điều ước quốc tế môi trường Việt Nam Tổng quan điều ước quốc tế môi trường Quyền nghĩa vụ chủ yếu Việt Nam xuất phát từ điều ước quốc tế môi trường Thực thi nghĩa vụ phát sinh từ điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết tham gia MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC - Nắm khái niệm, nhận diện chất, đặc thù môi trường, bảo vệ môi trường luật môi trường; - Nắm sở hình thành, nội dung pháp lí chất quy định pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường; - Nắm sở hình thành, nội dung pháp lí chất quy định pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học; - Nhận diện chất đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM) - Nắm đặc thù pháp luật bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên; - Nắm bắt hình thức xử lý vi phạm pháp luật môi trường - Nhận diện, hiểu đưa hướng giải tranh chấp môi trường; - Đánh giá mức độ tương thích tính hiệu pháp luật môi trường Việt Nam việc thực thi điều ước quốc tế môi trường mà Việt Nam thành viên 5 MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT MT VĐ Lí luận luật môi trường Bậc Bậc Bậc 1A1 Nêu khái niệm chung môi trường, yếu tố hợp thành môi trường 1A2 Nêu thực trạng môi trường Việt Nam giới 1A3 Nêu khái niệm bảo vệ môi trường 1A4 Nêu biện pháp để bảo vệ môi trường 1A5 Nêu khái niệm chung luật môi trường 1A6 Trình bày nguyên tắc luật môi trường 1A7 Nêu nguồn chủ yếu luật môi trường 1A8 Nêu 1B1 Xác định cách thức áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường cho phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội Việt Nam 1B2 Phân tích sở lí luận thực tiễn việc xây dựng nguyên tắc biểu nguyên tắc luật môi trường hệ thống pháp luật môi trường thực định 1B3 Xác định cấu, tổ chức, máy quan quản lí bảo vệ môi trường cấp 1C1 Đánh giá phát triển Luật BVMT 2005 Luật BVMT 2014 mối quan hệ với đạo luật có liên quan Bộ luật hình năm 2015 Bộ luật dân năm 2015; Luật thương mại năm 2005 đạo luật bảo vệ nguồn tài nguyên 1C2 Bình luận mối quan hệ pháp luật môi trường Việt Nam với quan điểm phát triển bền vững 1C3 Bình luận khả điều kiện áp dụng công cụ kinh tế quản lí bảo vệ môi hoạt động khuyến khích, hành vi bị cấm lĩnh vực bảo vệ môi trường Pháp luật kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, cố môi trường 2A1 Nêu khái niệm ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường, cố môi trường 2A2 Phát biểu khái niệm kiểm soát ô nhiễm môi trường 2A3 Nêu hình thức pháp lí kiểm soát ô nhiễm môi trường 2A4 Nêu khái niệm quy hoạch bảo vệ môi trường, quy chuẩn kĩ thuật môi trường; quản lí chất thải 2A5 Phân biệt cấp độ ô nhiễm, suy thoái môi trường theo trường Việt Nam 1C4 Nêu quan điểm riêng phối hợp quan có chức quản lí, môi trường 2B1 Phân biệt tình trạng môi trường bị ô nhiễm với tình trạng môi trường bị suy thoái 2B2 Phân tích yêu cầu đặt quy hoạch bảo vệ môi trường 2B3 Xác định nguyên tắc xây dựng hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường 2B4 Phân biệt quy chuẩn kĩ thuật chất lượng môi trường xung quanh với quy chuẩn kĩ thuật chất thải 2C1 Đánh giá nét tương đồng khác biệt hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường quốc gia với hệ thống tiêu chuẩn môi trường quốc tế (ISO 14000); Đánh giá khó khăn thuận lợi Việt Nam việc triển khai áp dụng hệ thống ISO14 000 2C2 Phân tích ưu điểm hạn chế quy định hành quản lí chất thải, quản lí chất thải nguy hại Pháp luật bảo tồn đa dạng mức: Ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng, ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng 2B5 Phân biệt yêu cầu việc quản lí chất thải thông thường với quản lí chất thải nguy hại 2C3 Đưa quan điểm riêng khả điều kiện áp dụng biện pháp quản lí chất thải Việt Nam 2C4 Phân tích quy định đặc thù việc kiểm soát hoạt động có nguy cao gây ô nhiễm môi trường, hoạt động khoáng sản, dầu khí; hoạt động xuất nhập khẩu, hoạt động du lịch 2C5 Phát bất cập quy định nhập phế liệu Luật BVMT 2005 Luật BVMT 2014 3A1 Phát biểu khái niệm đa dạng sinh học 3A2 Nêu vai trò 3B1 Phân biệt số khái niệm sau: 1) Đa dạng sinh học; 2) Tài nguyên sinh 3C1 Bình luận thực trạng pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học sinh học trạng đa dạng sinh học Việt Nam giới nói chung 3A3 Phát biểu khái niệm đặc điểm đa dạng hệ sinh thái 3A4 Phát biểu khái niệm đặc điểm đa dạng loài 3A5 Phát biểu khái niệm đặc điểm đa dạng nguồn gen 3A6 Nêu cấu thành chủ yếu pháp luật đa dạng sinh học 3A7 Nêu nội dung quản lí nhà nước hoạt động bảo tồn nguồn gen 3A8 Nêu quyền nghĩa vụ chủ học; 3) Tài nguyên di truyền; 4) Nguồn gen 3B2 Xác định điểm đặc thù kiểm soát loài ngoại lai pháp luật kiểm soát loài ngoại lai 3B3 Xác định đặc thù pháp luật kiểm soát nguồn gen 3B4 Nhận diện hình thức tiếp cận nguồn gen thực tế 3B5 Xác định hình thức chia sẻ lợi ích từ việc tiếp cận nguồn gen 3B6 Xác định đặc thù hoạt động quản lí sinh vật biến đổi gen sản phẩm chúng 3B7 Xác định nguy đa dạng sinh 3C2 Phân tích ưu điểm nhược điểm quy định hành quản lí nhà nước đa dạng sinh học 3C3 Đánh giá phát triển quy định pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học mối quan hệ với quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ giống trồng (được quy định Bộ luật dân năm 2015, Pháp lệnh giống trồng năm 2004) 3C4 Phát điểm bất cập quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ giống vật nuôi (được quy định Pháp lệnh thể lĩnh vực học từ hoạt động đa dạng sinh học nhập nguồn gen 3B8 Xác định điểm đặc thù bảo tồn loài động, thực vật nguy cấp, quý, 4A1 Nêu lí Pháp hình thành luật trình phát đánh triển chế định giá môi ĐTM giới trường VN 4A2 Phát biểu khái niệm ĐMC ĐTM 4A3 Nêu ý nghĩa ĐMC ĐTM 4A4 Nêu giai đoạn đánh giá môi trường 4A5 Nêu đối tượng phải thực ĐMC ĐTM 10 4B1 Xác định đối tượng phải thực ĐMC, ĐTM, Kế hoạch BVMT 4B2 Xác định nội dung cần xem xét thực ĐTM dự án cụ thể (tình cho trước) 4B3 Xác định quan có thẩm quyền thẩm định dự án cụ thể 4B4 Xác định tính hợp pháp hoạt giống vật nuôi năm 2004) 3C5 Đánh giá thực trạng kiểm soát nguồn gen Việt Nam 3C6 Đánh giá thực trạng bảo vệ động, thực vật quý, Việt Nam 4C1 Đánh giá phát triển chế định ĐTM mối quan hệ với chế định ĐMC 4C2 Từ tình cụ thể, xác định nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Báo cáo ĐMC) 4C3 Phân tích ưu điểm nhược điểm quy định hành ĐMC, ĐTM HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 8.1 Lịch trình chung Tuần Buổi Số tiết Số TC Lí thuyết 2 Lí thuyết 2 LVN 2 Seminar Seminar 2 Seminar Tự NC Lí thuyết 2 Lí thuyết 2 LVN 2 Seminar Seminar 2 Seminar 2 Tự NC Lí thuyết 2 Lí thuyết 2 LVN Seminar Seminar 2 Seminar Tự NC Lí thuyết 2 LVN Seminar Seminar 2 Seminar Tự NC Lí thuyết 2 Seminar LVN Seminar 2 Seminar Tự NC Tổng 24 78 45 VĐ KTĐG Nhận BT lớn học kỳ 1,2 2 5 4 Kiểm tra thường xuyên 6 7 1-7 Nộp BT lớn học kỳ 7.2 Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề + Hình TG, thức tổ ĐĐ chức dạy-học Nội dung Lí Vấn đề 1: thuyết - Giới thiệu môn học TC - Giới thiệu khái niệm, quan điểm môi trường; mối quan hệ môi trường, kinh tế, xã hội phát triển bền vững - Giới thiệu khái niệm, biện pháp, cách thức bảo vệ môi trường - Giới thiệu khái niệm, chất, nguyên tắc luật môi trường * KTĐG: Nhận BT lớn học kỳ Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Chương I Giáo trình luật môi trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr - 29, tóm tắt ý - Chương 1, Chương Giáo trình luật môi trường, Đại học Huế, tr - 67 - Chương I Luật BVMT 2014 đạo luật có liên quan Luật tài nguyên nước; Luật khoáng sản; Luật thuỷ sản; Luật đất đai; Bộ luật hình sự; Bộ luật dân - Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 1999 (Phần Luật môi trường) * Xây dựng đề cương cho seminar Lí Vấn đề 2: * Đọc: thuyết TC - Giới thiệu khái niệm ô - Chương II, Chương XII nhiễm môi trường, suy Giáo trình luật môi trường, 25 thoái môi trường, cố môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường - Giới thiệu nội dung pháp lí về: + Thông tin môi trường + Quy hoạch kế hoạch hóa công tác bảo vệ môi trường + Quy chuẩn kĩ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường + Quản lý chất thải Trường Đại học Luật Hà Nội, tóm tắt ý - Chương Giáo trình luật môi trường, Đại học Huế - Luật BVMT 2005 Luật BVMT 2014 - Báo cáo môi trường quốc gia - Bộ quy chuẩn kĩ thuật môi trường bắt buộc áp dụng Seminar Vấn đề 1: TC - Phân tích khái niệm môi trường, khái niệm phát triển bền vững - Đánh giá tính hiệu biện pháp bảo vệ môi trường - Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đăng kí Seminar Vấn đề 1: - Khái niệm Luật Môi TC trường vấn đề liên quan - Phân tích nguyên tắc Luật môi trường chứng minh thể nguyên tắc - Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đăng kí 26 pháp luật Seminar Vấn đề 2: + Thông tin môi trường TC + Quy hoạch, kế hoạch hoá công tác bảo vệ môi trường + Hệ thống quy chuẩn kĩ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường - Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đăng kí Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian dự kiến: 8h00’ - 11h00’ thứ hai - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật môi trường (Phòng A15.08) KTĐG Nhận BT lớn học kỳ Tuần 2: Vấn đề + + Hình TG, thức tổ chức ĐĐ dạy-học Nội dung Lí Vấn đề 3: thuyết - Giới thiệu khái niệm đa TC dạng sinh học yếu tố cấu thành đa dạng sinh học - Phân tích nội dung pháp lí bảo tồn đa dạng Yêu cầu sinh viên bị chuẩn * Đọc: - Chương III Chương X, chương XIII Giáo trình luật môi trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, tóm tắt ý - Luật đa dạng sinh học năm 27 loài, đa dạng hệ sinh thái, 2008 đa dạng nguồn gen - Các văn pháp luật có liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học - Báo cáo trạng môi trường quốc gia đa dạng sinh học - Kế hoạch hành động quốc gia đa dạng sinh học đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 thực Công ước đa dạng sinh học Nghị định thư Cartagena an toàn sinh học Lí Vấn đề 4: thuyết - Giới thiệu chất TC hình thức đánh giá môi trường - Giới thiệu nội dung pháp luật đánh giá môi trường - Phân biệt loại báo cáo đánh giá môi trường - Nghiên cứu khía cạnh cần xem xét thẩm định báo cáo đánh giá môi trường * Đọc: - Chương IV Giáo trình luật môi trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr 131 - 156 - Giáo trình luật môi trường, Đại học Huế, tr 132 - 165 - Luật bảo vệ môi trường Seminar Vấn đề 2: Giải - Nhóm lập dàn ý vấn đề TC tình thực tế đặt thảo luận liên quan đến quản lí chất thải nhập phế liệu 28 Seminar Vấn đề 2: Khắc phục ô - Nhóm lập dàn ý vấn đề TC nhiễm, phục hồi, ứng cứu thảo luận cố môi trường - Luật BVMT 2014 Giải nội dung cụ thể liên quan đến khắc phục ô nhiễm, phục hồi, ứng cứu cố môi trường - Xây dựng giải tình liên quan đến khắc phục ô nhiễm, phục hồi, ứng cứu cố môi trường Seminar Vấn đề 3: Các vấn đề TC pháp lí về: + Các hình thức bảo tồn đa dạng sinh học + Bảo tồn nguồn gen + Kiểm soát loài ngoại lai + Bảo vệ đa dạng hệ sinh thái + Bảo tồn loài nguy cấp, quý, + Tiếp cận nguồn gen chia sẻ lợi ích + Giải tình - Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đăng kí Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian dự kiến: 8h00’ - 11h00’ thứ hai 29 - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật môi trường (Phòng A15.08) Tuần 3: Vấn đề + Hình TG, thức tổ ĐĐ chức dạy-học Nội dung Lí Vấn đề 5: thuyết Nội dung Những TC vấn đề chung pháp luật bảo vệ nguồn tài nguyên Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình luật môi trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr 161 - 302 - Chương 8, Giáo trình luật môi trường, Đại học Huế 1.Khái quát bảo - Luật BVMT 2005 Luật vệ nguồn tài BVMT 2014; Luật tài nguyên nguyên nước năm 2012; Luật đất đai năm 2.Yêu cầu đặt đối 2013, Luật Khoáng sản 2010 với bảo vệ nguồn tài nguyên 3.Quy định chung pháp luật bảo vệ nguồn tài nguyên Lí Vấn đề 5: * Đọc: Nội dung Quy thuyết - Giáo trình luật môi trường, định đặc thù TC Trường Đại học Luật Hà Nội, tr pháp luật bảo vệ 161 - 302 nguồn tài - Chương 8; Giáo trình luật môi nguyên trường, Đại học Huế 1.Quy định đặc thù - Luật BVMT 2005 Luật 30 pháp luật BVMT 2014; Luật bảo vệ phát triển rừng năm 2004; Luật thuỷ bảo vệ không khí 2.Quy định đặc thù sản năm 2003 pháp luật bảo vệ tài nguyên nước 3.Quy định đặc thù pháp luật bảo vệ tài nguyên đất 4.Quy định đặc thù pháp luật bảo vệ tài nguyên rừng 5.Quy định đặc thù pháp luật bảo vệ thủy sản 6.Quy định đặc thù pháp luật bảo vệ khoáng sản Seminar Vấn đề 4: TC Phân tích quy định pháp luật hành đánh giá môi trường Việt Nam .Những vấn đề pháp lý liên quan đến trình lập BC ĐMC, BC ĐTM, Kế hoạch BVMT - Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đăng kí 31 LVN Chuẩn bị Semiar Seminar Vấn đề 4: - Đóng vai đại TC diện nhóm lợi ích trình thẩm định báo cáo đánh giá môi trường - Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đăng kí KTĐG : Làm kiểm tra thường xuyên Seminar Vấn đề 5: Thảo luận quy định TC đặc thù pháp luật bảo vệ nguồn tài nguyên - Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đăng kí Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian dự kiến: 8h00’ - 11h00’ thứ hai - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật môi trường (Phòng A15.08) Tuần 4: Vấn đề + Hình TG, thức tổ ĐĐ 32 Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị chức dạy-học Lí Vấn đề 6: thuyết - Đặc thù xử lý vi TC phạm pháp luật môi trường - Những dấu hiệu đặc trưng tranh chấp môi trường - Nguyên tắc giải tranh chấp môi trường * Đọc: - Giáo trình luật môi trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr 399 - 428 - Luật BVMT 2005 Luật BVMT 2014 Seminar Vấn đề 5: Giải tình TC liên quan đến bảo vệ nguồn tài nguyên Seminar Vấn đề 6: - Đặc thù xử lý vi TC phạm pháp luật môi trường - Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đăng kí - Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận - Nhóm tập điều hành seminar - Xử lý vi phạm hành theo chủ đề đăng kí lĩnh vực môi trường Vấn đề 6: Seminar - Nhóm lập dàn ý vấn đề Trách nhiệm khôi thảo luận TC phục môi trường - Trách nhiệm hình - Nhóm tập điều hành seminar trách nhiệm dân theo chủ đề đăng kí lĩnh vực môi trường - Giải tình có liên quan 33 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian dự kiến: 8h00’ - 11h00’ thứ hai - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật môi trường (Phòng A15.08) Tuần 5: Vấn đề + Hình TG, thức tổ ĐĐ chức dạy-học Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Lí Vấn đề 7: Nội dung thuyết điều ước quốc tế bảo TC vệ môi trường chuyển hoá nội dung điều ước quốc tế môi trường mà Việt Nam tham gia vào hệ thống pháp luật Việt Nam * Đọc: - Giáo trình luật môi trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr 429 - 492 - Giáo trình luật môi trường, Đại học Huế, tr 368 - 392 - 13 điều ước quốc tế bảo vệ môi trường mà Việt Nam tham gia Seminar Vấn đề 6: - Giải tình TC tranh chấp môi trường đóng vai bên tranh chấp quan giải tranh chấp - Chuẩn bị hồ sơ pháp lí giải yêu cầu bồi thường thiệt hại môi trường - Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đăng kí 34 Seminar Vấn đề 7: - Tính phù hợp pháp TC luật Việt Nam với công ước quốc tế môi trường - Những bất cập nguyên nhân bất cập với Công ước quốc tế môi trường - Giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu Công ước quốc tế môi trường - Nhóm lập dàn ý vấn đề thảo luận - Nhóm tập điều hành seminar theo chủ đề đăng kí LVN Seminar - Giải đáp thắc mắc vấn đề từ vấn đề đến TC vấn đề - Hướng dẫn ôn tập * KTĐG: Nộp BT lớn học kỳ Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian dự kiến: 8h00’ - 11h00’ thứ hai - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn luật môi trường (Phòng A15.08) CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC - Theo quy chế đào tạo hành 35 - Áp dụng chung sách nhà trường - Những trường hợp chép chép (copy) toàn từ tài liệu lưu hành công khai bị xử lí theo quy định - Việc không trích dẫn nguồn tư liệu tham khảo xem hành vi chép (copy) bị trừ điểm theo mức độ vi phạm 10 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 10.1 Đánh giá thường xuyên - Kiểm diện; - Minh chứng tham gia LVN 10.2 Đánh giá định kì Hình thức  - 36 Tỉ lệ BT cá nhân 15 % BT học kì 15 % Thi kết thúc học phần 70 % Yêu cầu đối BT học kỳ Về hình thức: tùy điều kiện cụ thể, BT trình bày hình thức đánh máy viết tay Trong trường hợp đánh máy, yêu cầu kỹ thuật sau: + Định dạng: Lề trên: 3.0cm; lề dưới: 3.0cm; lề trái: 3.0cm; lề phải: 2.0cm; kiểu chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 14; chế độ dãn dòng: 1,5 lines + Số trang tối đa: 10 trang đánh máy 15 trang viết tay Lưu ý: Các BT không vượt độ dài quy định Phần vượt không chấm tính điểm Về Nội dung, cần ý số điểm sau đây: + Phải trích dẫn rõ ràng, trung thực nguồn tư liệu tham khảo nội dung tham khảo (kể địa trang web) Việc không trích dẫn nguồn tư liệu tham khảo xem hành vi chép (copy) bị trừ điểm theo quy định chung -  Lưu ý: Trích dẫn nguồn tư liệu tham khảo khác với liệt kê danh mục tài liệu tham khảo cuối BT + Đảm bảo cân đối nội dung trình bày + Đảm bảo độ cập nhật thông tin, kiến thức Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí điểm + Phân tích logic, thẳng vào vấn đề điểm + Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn điểm + Ngôn ngữ sáng, trình bày đẹp điểm Tổng: 10 điểm Thi kết thúc học phần Hình thức: Thi viết Nội dung: Các vấn đề nghiên cứu Tổng: 10 điểm 37 MỤC LỤC Trang 38 Thông tin giảng viên Tóm tắt nội dung môn học 3 Nội dung chi tiết môn học 4 Mục tiêu chung môn học 5 Mục tiêu nhận thức chi tiết 6 Tổng hợp mục tiêu nhận thức 16 Học liệu 16 Hình thức tổ chức dạy-học 23 Chính sách môn học 34 10 Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 34 ... Tín Thời gian Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân Luật Luật môi trường 03 Tự chọn... nghiên cứu vấn đề bảo vệ môi trường pháp luật Nội dung trước tiên mà môn học đề cập số vấn đề mang tính lí luận chung môi trường, bảo vệ môi trường luật môi trường Tiếp đó, môn học nghiên cứu... Bộ môn luật môi trường Phòng 15.08, Nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Luật môi trường môn học thuộc chuyên ngành pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương môn học luật môi trường 3TC , đề cương môn học luật môi trường 3TC , đề cương môn học luật môi trường 3TC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay