Đề cương môn tâm lí đại cương 2TC

37 35 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 17:04

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN TÂM LÍ (Lu hµnh néi bé) Hµ néi - 2017 b¶ng tõ viÕt t¾t BT ĐĐ KTĐG MT TG VĐ GV GVC GVCC LVN NC Nxb TC Bài tập Địa điểm Kiểm tra đánh giá Mục tiêu Thời gian Vấn đề Giảng viên Giảng viên Giảng viên cao cấp Làm việc nhóm Nghiên cứu Nhà xuất Tín TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ BỘ MÔN TÂM LÍ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Chính quy - Cử nhân luật Tâm lí đại cương 02 Tự chọn THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 1.1 GIẢNG VIÊN THUỘC BỘ MÔN 1) TS Bùi Kim Chi - GVC, Trưởng Bộ môn Điện thoại: 0988745921 E-mail: dungchi24_307@yahoo.com 2) TS Chu Văn Đức - GVC, Phó trưởng Bộ môn Điện thoại: 0913037238 E-mail: chuvanduchlu@yahoo.com 3) ThS Dương Thị Loan – GVC Điện thoại: 0912069236 E-mail: duongloan112@yahoo.com.vn 1.2 GIẢNG VIÊN NGOÀI BỘ MÔN 1) PGS.TS Đặng Thanh Nga - GVCC, Phó trưởng khoa Đào tạo chức Điện thoại: 0912468846 E-mail: ngadang1963@gmail.com Văn phòng Bộ môn tâm lí Phòng A309 - Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04-37738323 Giờ làm việc: 8h00-17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật ngày lễ) CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT: Không có TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC Môn tâm lí học đại cương trang bị cho người học kiến thức đời sống tâm lí người Trên sở đó, người học vận dụng để hình thành phát triển khả tư duy, rèn luyện trí nhớ, trí thông minh, trí tuệ cảm xúc tính sáng tạo Đồng thời giúp cho người học hình thành phẩm chất nhân cách sở để họ giải vấn đề nảy sinh sống hoạt động nghề nghiệp sau NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề Tâm lí học ngành khoa học 1.1 Sơ lược lịch sử tâm lí học 1.1.1 Những tư tưởng tâm lí học thời cổ đại 1.1.2 Những tư tưởng tâm lí học từ nửa đầu kỉ XIX trở trước 1.1.3 Tâm lí học trở thành môn khoa học độc lập 1.1.4 Các trường phái tâm lí học đại 1.2 Bản chất tượng tâm lí 1.2.1 Định nghĩa tượng tâm lí 1.2.2 Tâm lí - phản ánh thực khách quan não, mang tính chủ thể có chất xã hội lịch sử 1.3 Chức tâm lí 1.4 Phân loại tượng tâm lí 1.5 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí học 1.5.1 Đối tượng tâm lí học 1.5.2 Nhiệm vụ tâm lí học 1.6 Các nguyên tắc phương pháp nghiên cứu tâm lí học 1.6.1 Các nguyên tắc tâm lí học 1.6.2 Những phương pháp tâm lí học 1.7 Vị trí tâm lí học lĩnh vực tâm lí học 1.7.1 Vị trí tâm lí học 1.7.2 Các lĩnh vực tâm lí học Vấn đề Ý thức vô thức 2.1 Ý thức 2.1.1 Khái niệm ý thức 2.1.2 Đặc điểm ý thức 2.1.3 Cấu trúc ý thức 2.1.4 Các cấp độ ý thức 2.1.5 Quá trình hình thành phát triển ý thức 2.1.6 Ý thức lĩnh vực pháp lí 2.2 Vô thức 2.2.1 Định nghĩa vô thức 2.2.2 Các tượng vô thức 2.2.3 Mối quan hệ ý thức vô thức 2.3 Vô thức lĩnh vực pháp lí Vấn đề Chú ý 3.1 Khái niệm ý 3.1.1 Định nghĩa 3.1.2 Vai trò ý 3.2 Các thuộc tính ý 3.2.1 Khối lượng ý 3.2.2 Phân phối ý 3.2.3 Tập trung ý 3.2.4 Sự bền vững ý 3.2.5 Sự di chuyển ý 3.3 Phân loại ý Vấn đề Hoạt động 4.1 Một số khái niệm 4.1.1 Khái niệm hoạt động 4.1.2 Khái niệm hành động 4.1.3 Khái niệm hành vi 4.2 Đặc điểm hoạt động 4.2.1 Tính đối tượng 4.2.2 Tính chủ thể 4.2.3 Tính mục đích 4.2.4 Tính gián tiếp 4.3 Cấu trúc hoạt động 4.4 Quá trình động hoá 4.4.1 Định nghĩa 4.4.2 Các yếu tố trình động hoá 4.4.3 Cơ chế trình động hoá 4.5 Sự sai lệch hành vi cá nhân hành vi xã hội nhân cách 4.5.1 Sự sai lệch hành vi cá nhân 4.5.2 Sự sai lệch hành vi xã hội giáo dục sửa chữa hành vi lệch chuẩn mực đạo đức xã hội Vấn đề Hoạt động nhận thức 5.1 Hoạt động nhận thức cảm tính 5.1.1 Cảm giác 5.1.1.1 Khái niệm cảm giác 5.1.1.2 Đặc điểm cảm giác 5.1.1.3 Vai trò cảm giác 5.1.1.4 Các quy luật cảm giác 5.1.1.5 Phân loại cảm giác 5.1.1.6 Rèn luyện cảm giác 5.1.2 Tri giác 5.1.2.1 Khái niệm tri giác 5.1.2.2 Đặc điểm tri giác 5.1.2.3 Vai trò tri giác 5.1.2.4 Các quy luật tri giác 5.1.2.5 Phân loại tri giác 5.2 Hoạt động nhận thức lí tính 5.2.1 Tư 5.2.1.1 Khái niệm tư 5.2.1.2 Vai trò tư 5.2.1.3 Các đặc điểm tư 5.2.1.4 Các thao tác tư 5.2.1.5 Các loại tư 5.2.1.6 Trí thông minh 5.2.2 Tưởng tượng 5.2.2.1 Khái niệm tưởng tượng 5.2.2.2 Vai trò tưởng tượng 5.2.2.3 Các loại tưởng tượng 5.2.2.4 Các cách sáng tạo tưởng tượng 5.2.2.5 Tính sáng tạo 5.3 Trí nhớ 5.3.1 Khái niệm trí nhớ 5.3.2 Vai trò trí nhớ 5.3.3 Các loại trí nhớ 5.3.4 Các trình nhớ 5.3.5 Nguyên nhân dẫn đến quên 5.3.6 Rèn luyện trí nhớ Vấn đề Xúc cảm tình cảm 6.1 Khái niệm xúc cảm, tình cảm 6.1.1 Định nghĩa xúc cảm, tình cảm 6.1.2 Đặc điểm chung xúc cảm, tình cảm 6.1.3 Phân biệt xúc cảm tình cảm 6.2 Vai trò xúc cảm, tình cảm 6.2.1 Vai trò xúc cảm, tình cảm hoạt động nhận thức 6.2.2 Vai trò xúc cảm, tình cảm đời sống người 6.3 Bản chất xã hội xúc cảm, tình cảm 6.4 Các đặc điểm đặc trưng tình cảm 6.4.1 Tính nhận thức 6.4.2 Tính xã hội 6.4.3 Tính khái quát 6.4.4 Tính ổn định 6.4.5 Tính chân thực 6.4.6 Tính đối cực 6.5 Các quy luật xúc cảm - tình cảm 6.5.1 Quy luật lây lan 6.5.2 Quy luật thích ứng 6.5.3 Quy luật tương phản 6.5.4 Quy luật di chuyển 65.5 Quy luật pha trộn 6.5.6 Quy luật hình thành tình cảm 6.6 Các mức độ xúc cảm, tình cảm 6.6.1 Màu sắc xúc cảm cảm giác 6.6.2 Xúc cảm 6.6.3 Tình cảm 6.7 Trí tuệ cảm xúc 6.7.1 Khái niệm trí tuệ cảm xúc 6.7.2 Vai trò trí tuệ cảm xúc 6.7.3 Cấu trúc trí tuệ cảm xúc 6.7.4 Các biện pháp rèn luyện trí tuệ cảm xúc Vấn đề Ý chí 7.1 Khái niệm ý chí 7.1.1 Định nghĩa ý chí 7.1.2 Đặc điểm ý chí 7.1.3 Quan hệ ý chí với nhận thức xúc cảm – tình cảm 7.2 Các phẩm chất ý chí 7.2.1 Tính mục đích 7.2.2 Tính độc lập 7.2.3 Tính đoán 7.2.4 Tính kiên trì 7.2.5 Tính tự chủ 7.2.6 Tính dũng cảm 7.3 Hành động ý chí 7.3.1 Khái niệm hành động ý chí 7.3.2 Các loại hành động ý chí 7.3.3 Các giai đoạn hành động ý chí Vấn đề Nhân cách 8.1 Một số khái niệm 8.1.1 Khái niệm người 8.1.2 Khái niệm cá nhân 8.1.3 Khái niệm chủ thể 8.1.4 Khái niệm cá tính 8.1.5 Khái niệm nhân cách 8.2 Đặc điểm nhân cách 8.2.1 Tính ổn định nhân cách 8.2.2 Tính thống nhân cách 8.2.3 Tính tích cực nhân cách 8.2.4 Tính giao tiếp nhân cách 8.3 Cấu trúc nhân cách 8.3.1 Một số thuyết cấu trúc nhân cách 8.3.2 Mô hình bốn thành phần cấu trúc nhân cách 8.3.2.1 Xu hướng 8.3.2.2 Năng lực 8.3.2.3.Tính cách 8.3.2.4 Khí chất 8.4 Mối quan hệ thuộc tính tâm lí nhân cách 8.4.1 Mối quan hệ xu hướng với lực 8.4.2 Mối quan hệ khí chất với tính cách 8.4.3 Mối quan hệ khí chất với lực 8.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách 8.5.1 Di truyền 8.5.2 Hoàn cảnh sống 8.5.3 Giáo dục 8.5.4 Hoạt động 8.5.5 Giao tiếp 8.6 Các giai đoạn phát triển tâm lí nhân cách 8.6.1 Sự phát triển tâm lí nhân cách trẻ em từ đến tuổi 8.6.2 Sự phát triển tâm lí nhân cách trẻ em độ tuổi từ đến 12 tuổi 8.6.3 Sự phát triển tâm lí nhân cách trẻ em độ tuổi từ 12 đến 10 Daniel Goleman, Trí tuệ xúc cảm, Nxb Lao động-xã hội, Hà Nội, 2007 Phạm Minh Hạc, Lê Đức Phúc (chủ biên), Một số vấn đề nghiên cứu nhân cách Nxb Giáo dục, Hà Nội 2004 Phạm Minh Hạc (chủ biên), Tâm lí học, tập 1, 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1988 Lưu Hồng Khanh, Tâm lí học chuyên sâu, Nxb Trẻ, Hà Nội, 2005 Trần Kiều (chủ biên), Trí tuệ đo lường trí tuệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 Nicky Hayes, Nền tảng tâm lí học, Nxb Lao động, 2005 Phan Trọng Ngọ (chủ biên), Tâm lí học trí tuệ, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội, 2001 Pierre Daco (Võ Liên Phương dịch), Những thành tựu lẫy lừng tâm lí học đại, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2003 10 Sigmund Freud, Phân tâm học nhập môn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 11 S.Freud, C.Juny, E.Fromm, R.Asgagioli, Phân tâm học văn hoá tâm linh, Nxb Văn hoá thông tin, 2004 12 Trần Trọng Thuỷ, Khoa học chẩn đoán tâm lí, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1992 13 Tony & Barry Buzan, Sơ đồ tư duy, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2008 14 Tony Buzan, Sách dạy đọc nhanh, Nxb Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008 15 Nguyễn Khắc Viện (chủ biên) Từ điển tâm lí, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội 2001 16 300 giải đáp tâm lí người, Nxb Thanh Hoá, 2005 * Tạp chí Tạp chí tâm lí học * Website http://tamlyhoc.net/diendan 23 http://tamly.com.vn http://psychologyinfo.com/directory HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 9.1 Lịch trình chung Số Số tiết TC Lí thuyết 2 LVN Seminar 1 Seminar 2 Tự NC Lí thuyết 2 LVN 2 Seminar Seminar 2 Tự NC Lí thuyết 2 LVN Seminar Seminar 2 Tự NC Lí thuyết 2 LVN 2 Seminar Seminar 2 Tự NC LVN 2 Lí thuyết 2 Seminar Seminar 2 Tự NC Tổng 55 30 9.2 Lịch trình chi tiết Tuần Buổi Tuần 1: Vấn đề + 24 VĐ KTĐG 1+2 Nhận BT lớn, BT nhóm 3+4 5 6+7 Nộp BT nhóm 8 Nộp BT lớn học kì Thuyết trình BT nhóm Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Nội dung Giới 10 - Giới thiệu đề cương thiệu đề phút môn học để sinh viên cương chủ động chuẩn bị kế môn hoạch học tập học - Giới thiệu tổng quan môn học: hệ thống khái niệm, thuật ngữ, phạm trù lí thuyết, thực trạng tâm lí học… - Giới thiệu danh mục tập nhóm, tập học kì để sinh viên đăng kí - Gợi ý để sinh viên tự đề xuất đề tài Lí thuyết Yêu cầu sinh viên chuẩn bị - Đọc đề cương môn học - Chuẩn bị câu hỏi đề cương tài liệu học tập - Phân tích TC chất tượng tâm lí theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng - Phân biệt loại tượng tâm lí * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2013, Chương I,II - Giáo trình tâm lí học - Phân biệt tượng ý đại cương, Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), thức vô thức - Phân tích mối quan hệ Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 2005, Chương I, ý thức vô thức II ( tr – 50) 25 KTĐG LVN Nhận BT lớn, BT nhóm TC Tự NC TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Nghiên cứu tài liệu làm BT cá nhân Seminar 11 - Nêu ý kiến TC chất tượng tâm lí người - Nhận xét cách phân loại tượng tâm lí - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Seminar - Nêu quan điểm TC riêng cá nhân chất vai trò ý thức vô thức đời sống tâm lí hành vi người -Đánh giá mối quan hệ ý thức vô thức đời sống tâm lí hành vi người - Lí giải vấn đề liên quan đến ý thức lĩnh vực pháp lí - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp 26 Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) Tuần 2: Vấn đề 3+4 + Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết Nội dung - Phân biệt loại ý: ý TC không chủ định, ý có chủ định, ý sau chủ định, ý bên bên - Phân biệt hoạt động, hành động, hành vi - Xác định cấu trúc hành động hoạt động - Xác định yếu tố trình động hoá Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011, Chương III,IV - Giáo trình tâm lí học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 2005, Chương III (tr 76 – 87) * Tóm tắt nội dung tài liệu LVN TC Thảo luận vấn đề theo nhóm Seminar - Nêu quan điểm - Chuẩn bị câu hỏi tình 27 cá nhân vai trò TC ý người hoạt động nghề luật nói chung người tiến hành tố tụng nói riêng thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp - So sánh ý không chủ định với ý có chủ định Từ đó, điều kiện ảnh hưởng đến trì ý Tự NC TC Nghiên cứu tài liệu làm BT nhóm Seminar - So sánh khái niệm hành vi, hành động TC - Nêu quan điểm riêng cá nhân chế trình động hoá Tư vấn 28 - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) Tuần 3: Vấn đề Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết - Phân tích đặc trưng cảm TC giác - Xác định quy luật cảm giác - Phân tích đặc trưng tri giác - Xác định quy luật tri giác - Phân tích đặc điểm tư - Phân biệt tư với tưởng tượng - Phân biệt trình nhớ Đặc biệt phân biệt hình thức tái Tự NC TC LVN Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2011, Chương V - Giáo trình tâm lí học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 2005, Chương IV (tr 99 – 120) - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011, Chương V - Giáo trình tâm lí học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 2005, Chương IV, VI (tr 121 – 130; 177 – 194) * Tóm tắt nội dung tài liệu Nghiên cứu tài liệu làm BT nhóm , BT lớn Thảo luận vấn đề theo nhóm 29 TC - So sánh điểm giống khác TC hoạt động nhận thức cảm tính với hoạt động nhận thức lí tính - Phân tích mối quan hệ hoạt động nhận thức cảm tính với hoạt động nhận thức lí tính - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Seminar - Chứng minh TC trí nhớ trình chuyển tiếp từ hoạt động nhận thức cảm tính đến hoạt động nhận thức lí tính ngược lại - Tìm phương pháp học tập cách có hiệu riêng cho - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác Seminar - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp KTĐG Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) Tuần 4: Vấn đề + 30 Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học Lí thuyết Nội dung Phân biệt xúc cảm với tình cảm TC - Phân tích quy luật xúc cảm, tình cảm - Xác định cấu trúc trí tuệ cảm xúc - Phân tích khái niệm ý chí, nội dung phẩm chất ý chí - Phân biệt hành động ý chí với hành động khác - Phân tích cấu trúc giai đoạn hành động ý chí; phẩm chất ý chí biểu giai đoạn hành động ý chí Tự NC TC Seminar 1 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011, Chương VI - Giáo trình tâm lí học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2005, Chương V (tr 158 – 167) - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 2011, Chương VII - Giáo trình tâm lí học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2005, Chương V (tr 167 – 177) * Tóm tắt nội dung tài liệu Nghiên cứu tài liệu làm BT nhóm, BT lớn - Đánh giá ý - Chuẩn bị câu hỏi tình 31 nghĩa xúc cảm, TC tình cảm đời sống hàng ngày - Vận dụng đặc trưng quy luật xúc cảm, tình cảm đời sống LVN thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp Các nhóm hoàn - Lập biên LVN thiện BT nhóm - Các thành viên nhóm trao đổi để giải TC vấn đề BT tình giao Tự NC TC Nghiên cứu tài liệu làm BT lớn Seminar - Đánh giá vai trò ý chí TC nói chung phẩm chất ý chí nói riêng đới sống - Biết vận dụng số biện pháp rèn luyện ý chí - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận lớp KTĐG Nộp BT nhóm Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) Tuần 5: Vấn đề 32 Hình thức TG, tổ chức ĐĐ dạy-học LVN TC Nội dung Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Thảo luận vấn đề theo nhóm Lí thuyết - Phân biệt khác TC khái niệm: người, cá nhân, cá thể, cá tính, nhân cách - Phân tích cấu trúc nhân cách * Đọc: - Giáo trình tâm lí học đại cương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2011, Chương VIII - Phân tích nhân - Giáo trình tâm lí học tố ảnh hưởng đến đại cương, Nguyễn hình thành phát triển Quang Uẩn (chủ biên), nhân cách Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2005, Chương VII (tr 216 – 227) * Tóm tắt nội dung tài liệu Tự NC TC LVN TC Nghiên cứu tài liệu làm BT lớn Thảo luận vấn đề theo nhóm Seminar 1 - Đưa ý kiến TC riêng trình khắc phục nhược điểm loại khí chất đời sống - Chuẩn bị câu hỏi tình thảo luận giảng viên giao câu hỏi tình khác - Tham gia tích cực vào trình thảo luận 33 - Đánh giá vai trò lớp nhân tố hình thành phát triển nhân cách Seminar Các nhóm thuyết trình BT Tất thành viên nhóm chuẩn bị để TC nhóm thuyết trình Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn nội dung phương pháp học tập; dẫn khai thác nguồn tài liệu - Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ sáu - Địa điểm: Văn phòng Bộ môn tâm lí (Phòng A309) KTĐG Nộp BT lớn học kì 10 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC Theo quy chế đào tạo hành 11 PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 11.1 Đánh giá thường xuyên Kiểm diện; Minh chứng tham gia seminar, LVN (biên làm việc); Trắc nghiệm, BT nhỏ 11.2 Đánh giá định kì Hình thức BT nhóm 15% BT lớn học kì 15% Thi kết thúc học phần 70% 11.3 Tiêu chí đánh giá 34 Tỉ lệ  BT nhóm - Hình thức: Báo cáo thu hoạch dạng tiểu luận, viết từ đến 10 trang khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2,5cm, 2,5cm, 3,5cm, 2cm, dãn dòng 1,5 lines (yêu cầu đánh máy) - Nội dung: giải BT nhóm (trong BT); thái độ thành viên nhóm khả phối hợp LVN giải BT giao - Tiêu chí đánh giá: + Xác định vấn đề seminar rõ ràng, hợp lí, khả thi; + Thể kĩ tổ chức, quản lí, điều hành seminar; + Chuẩn bị chu đáo cẩn thận; + Tài liệu sử dụng phong phú đa dạng, hấp dẫn; + Viết báo cáo học tập quy định; + Hình thức seminar sáng tạo  BT lớn - Hình thức: luận từ đến 10 trang khổ giấy A4; cỡ chữ 14; font: Times New Roman; kích thước lề trên, dưới, trái, phải theo thứ tự 2,5cm, 2,5cm, 3,5cm, 2cm, dãn dòng 1,5 lines, (yêu cầu đánh máy đóng thành quyển) - Nội dung: Giải BT lớn (trong BT) - Tiêu chí đánh giá: + Thực yêu cầu bài; + Bố cục chặt chẽ; + Lập luận logic; + Văn phong rõ ràng; + Trình bày đẹp, có trích dẫn; + Tài liệu tham khảo hợp lệ  Thi kết thúc học phần - Hình thức: Thi viết 35 - - Nội dung: vấn đề nghiên cứu vấn đề tự nghiên cứu, gồm 126 mục tiêu nhận thức thể mục Đề cương Tiêu chí đánh giá: + Trả lời xác, rõ ràng, đầy đủ câu hỏi : điểm + Liên hệ thực tiễn: điểm MỤC LỤC Trang 10 11 36 Thông tin giảng viên Các môn học tiên Tóm tắt nội dung môn học Nội dung chi tiết môn học Mục tiêu chung môn học Mục tiêu nhận thức chi tiết Tổng hợp mục tiêu nhận thức Học liệu Hình thức tổ chức dạy-học Chính sách môn học Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 3 4 11 12 21 22 24 35 35 37 ... tâm lí học từ nửa đầu kỉ XIX trở trước 1.1.3 Tâm lí học trở thành môn khoa học độc lập 1.1.4 Các trường phái tâm lí học đại 1.2 Bản chất tượng tâm lí 1.2.1 Định nghĩa tượng tâm lí 1.2.2 Tâm lí. .. học 1.6.1 Các nguyên tắc tâm lí học 1.6.2 Những phương pháp tâm lí học 1.7 Vị trí tâm lí học lĩnh vực tâm lí học 1.7.1 Vị trí tâm lí học 1.7.2 Các lĩnh vực tâm lí học Vấn đề Ý thức vô thức 2.1 Ý... 1.3 Chức tâm lí 1.4 Phân loại tượng tâm lí 1.5 Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu tâm lí học 1.5.1 Đối tượng tâm lí học 1.5.2 Nhiệm vụ tâm lí học 1.6 Các nguyên tắc phương pháp nghiên cứu tâm lí học
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn tâm lí đại cương 2TC , Đề cương môn tâm lí đại cương 2TC , Đề cương môn tâm lí đại cương 2TC

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay