Bài tập phát triển khả năng lãnh đạo (4)

6 69 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 15:30

GaMBA01.M0709 Phát triển khả lãnh đạo BÀI TẬP CÁ NHÂN Môn học: Phát triển khả lãnh đạo Học viên: Vũ Anh Tuấn Lớp: GaMBA01.M0709 Chủ đề Nêu giải thích cách chi tiết bước mà bạn làm bạn định thực qui trình định theo hướng khuyến khích nhân viên tham gia tổ chức Hãy đưa luận lập trình loại định mà bạn định thử nghiệm giải thích lý Nêu lên điểm có lợi hạn chế qui trình mà bạn dự đoán lý thuyết thực hành Trả lời Lãnh đạo chủ đề mà từ lâu nhiều người quan tâm, bàn luận nghiên cứu Thuật ngữ lãnh đạo thường gợi hình ảnh cá nhân (Hoặc nhóm người) nắm quyền lực, đạo, điều hành nhóm người, tổ chức nhằm thực mục tiêu chung Trọng tâm hầu hết nghiên cứu lãnh đạo xác định yếu tố định tính hiệu lãnh đạo, tìm hiểu tố chất, hành vi, nguồn lực đặc điểm hoàn cảnh định đến việc người lãnh đạo gây ảnh hưởng cấp làm để đạt mục tiêu chung tổ chức… I LÝ THUYẾT VỀ LÃNH ĐẠOLÃNH ĐẠO THAM GIA Đưa định chức quan trọng người lãnh đạo Nhiều hoạt động người quản lý quản trị liên quan đến việc thực định, bao gồm lập kế hoạch công việc, giải vấn đề kỹ thuật, lựa chọn tuyển dụng nhân viên cấp dưới, định tăng lương, phân công công việc, v.v… Lãnh đạo tham gia có nỗ lực người lãnh đạo để khuyến khích hỗ trợ tham gia người khác việc đưa định Các tổ chức chuyên quyền thường nắm giữ quyền người để đưa định tác động đến họ theo nhiều cách khác Lôi kéo tham gia người vào trình định công việc cần thiết để định chấp thuận thực tổ chức Việc ủy quyền trình chia sẻ quyền lực mang tính đặc trưng thường xuất người quản lý giao trách nhiệm thẩm quyền để người khác đưa định mà lẽ trước thân người quản lý phải đưa Chia sẻ quyền lực liên quan đến quan điểm thành viên tổ chức cho thân họ có hội để định vai trò công việc mình, hoàn thành công việc có ý nghĩa gây ảnh hưởng kiện quan trọng Định nghĩa lãnh đạo: Vũ Anh Tuấn GaMBA01.M0709 Phát triển khả lãnh đạo Như biết, có nhiều định nghĩa khác lãnh đạo, nghiên cứu khác có định nghĩa khác lãnh đạo Như Karmel (1978, trang 476) ghi nhận rằng: “Khó dựa vào định nghĩa lãnh đạo đủ bao quát để chứa đựng ý nghĩa đủ cụ thể để trở thành vận trù biến thể” nhiên chung ta có định nghĩa Lãnh đạo sau: “Lãnh đạo trình gây ảnh hưởng người khác để hiểu trí việc cần phải làm cách thức thực hiệu quả, trình hỗ trợ hỗ lực tập thể, cá nhân để hoàn thành mục tiêu chung” Lãnh đạo hành vi cá nhân (một nhóm người) nhằm gây ảnh hưởng (chỉ đạo, tác động ) đến người khác, nhóm người khác (một tổ chức) để thống việc cần làm, thức, biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu chung cách có hiệu Phong cách lãnh đạo: Phong cách lãnh đạo cá nhân dạng hành vi người thể nỗ lực ảnh hưởng tới hoạt động người khác Phong cách lãnh đạo cách thức làm việc nhà lãnh đạo Phong cách lãnh đạo hệ thống đấu hiệu đặc trưng hoạt động quản lý nhà lãnh đạo, quy định đặc điểm nhân cách họ Phong cách lãnh đạo kết mối quan hệ cá nhân kiện, biểu công thức: Phong cách lãnh đạo = Cá tính x Môi trường Các hoạt động lãnh đạo là: Chỉ đạo: Cung cấp dẫn giám thị việc hoàn thành nhiệm vụ nhân viên mức độ cao Gợi ý: Hướng dẫn, giải thích định, vạch hướng tác nghiệp giám sát nhân viên thực Hỗ trợ, động viên: Tạo điều kiện thuận lợi mặt cho cố gắng nhân viên nhằm hoàn thành nhiệm vụ chia sẻ trách nhiệm với họ việc lựa chọn định, tạo cho nhân viên hội để thoả mãn cao công việc Đôn đốc: Thúc đẩy nhân viên hoàn thành công việc Làm gương thay đổi Uỷ quyền: Trao trách nhiệm, quyền định giải vấn đề cho nhân viên Lãnh đạo tham gia Đưa định chức quan trọng người Lãnh đạo, nhiều định người lãnh đạo họ huy động khuyến khích tham gia người khác tổ chức Vũ Anh Tuấn GaMBA01.M0709 Phát triển khả lãnh đạo “Sự nỗ lực người lãnh đạo để khuyến khích hỗ trợ tham gia người khác việc đưa định gọi Lãnh đạo tham gia” Người lãnh đạo lôi kéo tham gia người vào trình định công việc cần thiết để định rễ chấp thuận thực tổ chức Lãnh đạo tham gia liên quan đến việc sử dụng quy trình định khác cho phép người khác có mức độ tham gia định định người lãnh đạo Đặc điểm lãnh đạo tham gia trình tham vấn, định, chia sẻ quyền lực, phân cấp quản lý, quản lý dân chủ Hình thức lãnh đạo tham gia coi loại hành vi đặc trưng cho tính dân chủ, định tập thể vấn đề hệ trọng tổ chức Nghiên cứu Lãnh đạo tham gia giúp ta hiểu rõ lý lãnh đạo hiệu lại quan trọng tổ chức II CÁC BƯỚC KHI THỰC HIỆN QUI TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH THEO HƯỚNG KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN THAM GIA Khi thực qui trình định theo hướng khuyến khích nhân viên tham gia theo có bốn bước sau: Người lãnh đạo đưa dự thảo, tham vấn ý kiến người, tổng hợp ý kiến, lựa chọn giải pháp nhiều người ủng hộ thống định Người lãnh đạo đưa dự thảo Như biết trước đưa vấn đề thảo luận lấy ý kiến, người chủ trì phải có gợi ý, định hướng định Để khuyến khích nhân viên tham gia vào qui trình định, người lãnh đạo phải đưa dự thảo định hướng người thảo luận hay tham vấn để đẫn đến thống tổ chức Dự thảo thường hướng đến câu hỏi: Để giải vấn đề, cần phải làm ? Cách làm nào? Dự thảo người lãnh đạo bao hàm hướng giải vấn đề để người tham gia thảo luận, góp ý để đạt mục đích Tham vấn ý kiến người Sau đưa dự thảo, người lãnh đạo tiến hành lấy ý kiến tham vấn người Tham vấn ý kiến thường diễn không thức trình tiếp xúc lặp lặp lại với nhân viên, họp thức Tham vấn diễn thảo luận ngắn hội trường, sau họp kiện xã hội, bữa trưa sân chơi thể thao Hành vi tham vấn nhân viên liên quan đến nhiều yếu tố quy trình định khác nhau, ví dụ tham vấn ý kiến để phân tích vấn đề, lựa chọn giải pháp, tham vấn định cuối số giải pháp đưa sẵn Vũ Anh Tuấn GaMBA01.M0709 Phát triển khả lãnh đạo Hành vi tham gia nhân viên mang tính chất biến động, thay đổi theo không gian thời gian, họ tham gia với cách thức định, điều kiện áp dụng mức độ hiều định Tổng hợp ý kiến, lựa chọn giải pháp nhiều người ủng hộ Kết trình tham vấn đưa đến cho lựa chọn khác cho qui trình định Trách nhiệm người lãnh đạo phải lự chọn giải pháp nhiều người ủng hộ để đưa định để đạt hiệu cao Thông thường người lãnh đạo phải đứng trước lựa chọn khó khăn kết tham gia không đồng nhất, lựa chọn thường phải dựa theo số đông, dựa vào tiêu chí gần sát với mục tiêu mà dự thảo đưa Thống định Sau lựa chọn giải pháp tối ưu nhất, công việc Người lãnh đạo tìm thống để đưa định Thông thường công việc thực dạng “biểu quyết” để tìm chấp nhận nhân viên việc định cụ thể hóa trình “lối kéo chấp thuận” người để hướng vào mục tiêu chung Tóm lại : Quy trình định theo hướng khuyến khích tham gia nhân viên cần thiết phải trải qua bước Dự thảo, tham vấn ý kiến, tổng hợp lựa chọn giải pháp thống định Quá trình tạo điều kiện cho người quản lý bổ sung thông tin, kiến thức cần thiết, tạo điều kiện cho người quản lý co nhiều lựa chọn, để đạt nhựng hiệu cao Nghiên cứu ví dụ giúp ta hiểu rõ Quy trình định theo hướng khuyến khích tham gia nhân viên III ĐÁNH GIÁ CÁC ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỦA QUI TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH THEO HƯỚNG KHUYẾN KHÍCH SỰ THAM GIA CỦA CÁC NHÂN VIÊN Đánh giá “Qui trình định theo hướng khuyến khích tham gia nhân viên” ta thấy có ưu điểm hạn chế sau: Những ưu điểm Như chung ta biết Quyết định tham gia đem lại lợi ích tiềm là: Quyết định có chất lượng cao, Quyết định chấp nhận cao, mức độ hài lòng cao trình định phát triển kỹ định Cụ thể Qui trình định theo hướng khuyến khích tham gia nhân viên có ưu điểm - Chất lượng định cao: Khuyến khích nhân viên tham gia vào trình định làm tăng chất lượng định nhân viên tham gia cung cấp thông tin kiến thức mà người lãnh đạo thiếu, họ sẵn sàng hợp tác để tìm giải pháp tốt cho vấn đề Thực tế chứng minh rõ vấn đề này, Người quản lý lúc có đủ thông tin, kiến thức tất vấn đề cần định, khuyến khích tham gia nhân viên, chuyên gia lĩnh vực chuyên môn, người quản lý cung cấp thêm thông tin, kiến thức chuyên ngành để định Vũ Anh Tuấn GaMBA01.M0709 Phát triển khả lãnh đạo - Sự chấp nhận định: Sự tham gia Nhân viên tức họ có ảnh hưởng đáng kể việc định, họ thường có xu hướng coi định riêng Cảm nhận làm tăng động lực thực định thành công Sự tham gia giúp họ hiểu rõ chất vấn đề cần định điều giúp họ giảm hoài nghi lo lắng định - chấp nhận họ cao - Mức độ hài lòng cao với trình định: Khi nhân viên khuyến khích tham gia, họ có hội để thể ý kiến quan điểm trước định đưa Các ý kiến quan điểm nhân viên mang lại hiệu có lợi cho dù mức độ ảnh hưởng thực tế đối tượng tham gia với định khác Họ có suy nghĩ họ tôn trọng họ có hội thể ý kiến định có ảnh hưởng đến thân họ Kết mang lại mức độ hài lòng cao với trình định - Phát triển kỹ cho đối tượng tham gia: Khi khuyến khích tham gia vào trình định định phức tạp mang lại phát triển kỹ cho nhân viên, họ tự tin sống công việc Nếu nhân viên tham gia vào tất trình phân tích nguyên nhân, đưa giải pháp, đánh giá giải pháp lập kế hoạch thực giải pháp… họ học hỏi nhiều kỹ năng, kinh nghiệm trình định Những hạn chế: - Sự tham gia nhân viên vào trình định cúng có mặt hạn chế cụ thể: Nếu đối tượng tham gia bất đồng mục tiêu với người quản lý hợp tác, chia sẻ khó có hợp tác, tham gia làm giảm, thay làm tăng chất lượng định - Các biện pháp tham gia thường không rõ ràng nên bị hạn chế vấn đề đánh giá khó khăn việc xác định định hướng kết - Thường thiếu thống tất quan điểm, ý kiến nhân viên tham nên gây khó khăn cho trình lựa cạon - Khuyến khích nhân viên tham gia vào trình định thường phải nhiều thời gian nên vấn đề cấp thiết khuyến khích tham gia nhân viên không phù hợp dẫn đến hậu xấu IV KẾT LUẬN Lãnh đạo tham gia liên quan đến nỗ lực người quản lý để khuyến khích hỗ trợ tham gia nhân viên vào trình định Sự tham gia có nhiều hình thức, từ điều chỉnh định dự thảo sau nhận ý kiến phản hồi, yêu cầu người đưa đề xuất trước định, yêu cầu cá nhân nhóm đưa định, cho phép người đưa định có phê duyệt cuối người lãnh đạo Vũ Anh Tuấn GaMBA01.M0709 Phát triển khả lãnh đạo Khuyến khích nhân viên tham gia vào trình định thường có mục đích làm cho định có chất lượng cao hơn, chấp thuận hài lòng nhân viên nhiều hiệu thực tốt Tuy nhiên, không cần tham vấn nhân viên trước đưa định người lãnh đạo nên làm có lợi ích khác tham gia Qui trình định theo hướng khuyến khích tham gia nhân viên đem lại lợi ích tiềm bộc lộ nhiều hạn chế nên việc áp dụng qui trình phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, loại định cụ thể Nghiên cứu Qui trình định theo hướng khuyến khích tham gia nhân viên giúp ta định hướng cách lựa chọn định phù hợp với điều điện, hoản cảnh cụ thể nâng cao hiệu khả thực thi đinh Một nhà lãnh đạo tốt phải dám nhận trách nhiệm, đương đầu với thử thách chấp nhận thay đổi Họ phải biết động viên nhân viên cách tạo môi trường làm việc tốt (thu nhập, hứng thú làm việc, thử thách, an toàn công việc, thăng tiến ), phải đưa nhận xét (khen phê bình) xác tinh thần xây dựng Khen phê bình lúc liều lượng có tác dụng động viên cao Trên thực tế nhiều nhà quản lý cách khen ngợi hay phê bình không vượt qua thân hay cảm tình cá nhân xen vào công việc Lựa chọn, hướng dẫn, phát triển phân quyền cho nhân viên kỹ quan trọng nhà lãnh đạo Nhà lãnh đạo giỏi phải có cộng giỏi để biến kế hoạch họ thành thực./ Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Lãnh đạo tổ chức - Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Griggs University; - Tài liệu Phát triển kỹ lãnh đạo – Khoa sau đại học – Đại học quốc gia - Bass, B M (1985) Leadership and performance beyond expectation New York: Free Press - Bass, B M (1990) From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision Organizational Dynamics, (Winter) Vũ Anh Tuấn ...GaMBA01.M0709 Phát triển khả lãnh đạo Như biết, có nhiều định nghĩa khác lãnh đạo, nghiên cứu khác có định nghĩa khác lãnh đạo Như Karmel (1978, trang 476) ghi nhận rằng: “Khó dựa vào định nghĩa lãnh đạo. .. viên Lãnh đạo tham gia Đưa định chức quan trọng người Lãnh đạo, nhiều định người lãnh đạo họ huy động khuyến khích tham gia người khác tổ chức Vũ Anh Tuấn GaMBA01.M0709 Phát triển khả lãnh đạo. .. Phong cách lãnh đạo cách thức làm việc nhà lãnh đạo Phong cách lãnh đạo hệ thống đấu hiệu đặc trưng hoạt động quản lý nhà lãnh đạo, quy định đặc điểm nhân cách họ Phong cách lãnh đạo kết mối
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập phát triển khả năng lãnh đạo (4) , Bài tập phát triển khả năng lãnh đạo (4) , Bài tập phát triển khả năng lãnh đạo (4)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay