Giáo án lịch sử 5 học kì 1 chuẩn KTKN

17 26 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 16:22

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D TUẦN Thứ ba ngày 25 tháng năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài: “BÌNH TÂY ĐẠI NGUYÊN SOÁI” TRƯƠNG ĐỊNH I/Mục tiêu: Học xong này, HS biết: +Trương Định gương tiêu biểu phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược Nam Kì Nêu kiện chủ yếu Trương Định +Với lòng yêu nước, Trương Định không tuân theo lệnh vua, kiên lại nhân dân chống quân Pháp xâm lược Biết đường phố, tên trường mang tên Trương Định địa phương II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV:Bản đồ Hành Việt Nam Phiếu học tập HS III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra dụng cụ cho tiết học lịch sử HS kiểm tra 2.Bài mới: “Bình Tây Đại nguyên soài” Trương HS mở sách *Hoạt động 1: Định Cả lớp 1/GV giới thiệu yêu cầu HS đồ +Sáng 1/9/1858 Pháp công Đà HS trả lời đồ Đà Nẵng Nẵng mở đầu xâm lược nước ta, tỉnh miền Đông , tỉnh Tây Nam kì quân dân ta chống trả liệt nêu Pháp không tiến nhanh +Năm sau chuyển hướng đánh vào Gia Định, Trương Định dân kháng chiến *Hoạt động 2: -GV giao nhiệm vụ cho HS: HS thảo luận trả lời câu hỏi Nhóm +Khi nhận lệnh triều đình Trương -Trương Đinh băn khoăn Định có băn khoăn, suy nghĩ? lệnh vua hay chiều ý dân kháng chiến đến +Nghĩa quân dân chúng làm gì? -Nghĩa quân nhân dân suy tôn ông làm “Bình Tây Đại nguyên soái” +Trương Định làm để đáp lại - Cảm kích lòng dân chúng Trương lòng tin yêu nhân dân? Định lại nhân dân chống Pháp *Hoạt động 3: +Em có suy nghĩ việc Trương Nhóm Định không tuân lệnh triều đình lại nhân dân chống Pháp +Vì ông Trương Định lại - Yêu nước thương dân, tinh thần bất nhân dân đánh giặc? khuất chống giặc ngoại xâm +Em biết đường phố, trường học mang tên ông? Gv chốt ý 3.Củng cố, Đóng vai :Trương Định nhân dặn dò: nhân tôn làm Bình Tây Đại nguyên soái Bài sau: Sưu tầm chuyện kể Nguyễn Trường Tộ KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D TUẦN Thứ ba ngày tháng năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC I/Mục tiêu: Học xong này, HS biết: +Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước Nguyễn Trường Tộ +HSKG: Lí triều đình không thực đề nghị Nguyễn Trường Tộ II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Hình sách giáo khoa III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài:“Bình Tây Đại nguyên HS : em soái”Trương Định HS mở sách 2.Bài mới: Nguyễn Trương Tộ mong muốn đổi đất nước *Hoạt động 1: 1/.Giới thiệu nhằm nêu Cả lớp được: +Bối cảnh nước ta sau kỉ XIX +Một số người yêu nước muốn làm nước nhà giàu mạnh (có Nguyễn Trường Tộ) *Hoạt động 2: -GV nêu nhiệm vụ HS: HS thảo luận trả lời theo ý Làm việc +Những đề nghị canh tân đất nước Mở rông quan hệ ngoại giao, buôn bán nhóm NguyễnTrường Tộ gì? với nước Thuê chuyên gia nước giúp ta phát triển kinh tế Mở trường dạy cách đóng tàu, đúc súng, sử dụng máy móc +Những đề nghị có đựoc triều đình Triều đình bàn luận không thống nhất, thực không? Vì sao? vua Tự Đức cho không cần nghe -GV giảng thêm: Triều đình nhà theo ông Vì vua quan nhà Nguyễn bảo Nguyễn không muốn canh tân đất thủ nước; vua quan nhà Nguyễn không hiểu thay đổi KHKT Thế giới nhu đèn điện, xe đạp Họ bảo rằng: “Không cần nghe theo Nguyễn Trường Tộ phương pháp cũ đủ để điều khiển quốc gia rồi” *Hoạt động 3: +Ông Nguyễn Trường Tộ người Nguyễn Trường Tộ có lòng yêu nước Cả lớp ? muốn canh tân để đất nước phát triển +Tại Nguyễn Trường Tộ Khâm phục hiểu biết tinh thần người đời sau kính trọng? yêu nước Nguyễn Trường Tộ 3.Dặn dò: Củng cố: Nhân dân ta đánh giá thể người đề nghị đổi Nguyễn Trường Tộ? Bài sau: Tìm hiểu “Chiếu Cần Vương”, Tôn Thất Thuyết vua Hàm Nghi KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày tháng năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài: CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ I/Mục tiêu: HS biết: +Tường thuật sơ lược phản công quân Pháp kinh thành Huế Tôn Thất Thuyết số quan lại yêu nước tổ chức +HSKG : Phân biệt điểm khác phái chủ chiến phái chủ hòa +Biết tên số người lãnh đạo cuọc khởi nghĩa lớn phong trào Cần vương +Nêu tên mọt số đường phố, trường học mang tên nhân vật nói II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa.*GV: Bản đồ Hành Việt Nam III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Nguyễn Trường Tộ hs 2.Bài mới: Cuộc phản công kinh thành Huế *Hoạt động 1: 1/-GV trình bày nét HS mở sách Cả lớp tình hình đất nước sau hoà ước Patờ-nốt (1884) công nhận quyền đô hộ thực dân Pháp Nhân dân ta không khuất phục Triều đình chia phái: Phái chủ chiến phái chủ hoà *Hoạt động 2: -GV nêu nhiệm vụ cho HS: HS thảo luận trả lời ý Chia nhóm.4 +Phân biệt chủ trương phái HSKG:Phái chủ hoà chủ trương hoà với triều Nguyễn Pháp Phái chủ chiến chủ trương chống Pháp +Tôn Thất Thuyết làm để chuẩn bị +Tôn Thất Thuyết cho lập kháng chống Pháp? chiến +Tường thuật công kinh +Tường thuật lại diễn biến theo ý: thành Huế? Thời gian, hành động Pháp, tinh thần tâm chống Pháp phái chủ chiến +Ý nghĩa phản công kinh +Điều thể lòng yêu nước thành Huế? phận quan lại triều đình nhà Nguyễn, khích lệ nhân dân đấu tranh chống Pháp *Hoạt động 3: -GV nói thêm: Tôn Thất Thuyết Tại kháng chiến Tôn Thất Cả lớp định đưa vua Hàm Nghi đoàn tuỳ Thuyết thảo luận chiếu “Cần Vương” tùng lên vùng núi Quảng Trị kêu gọi nhân dân đứng lên giúp vua Một số khởi nghĩa tiêu hiểu; giới đánh Pháp thiệu số nhân vật lịch sử *Hoạt động 4: -Em biết ph/ trào Cần Vương? HS trả lời Cả lớp +Em biết đâu có đường phố trường học mang tên lãnh tụ phong trào Cần Vương 3.Dặn dò: Bài sau:Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu HS lắng nghe kinh tế xã hội VN cuối kỉ XIX đầu kỉ XX KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày 15 tháng năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài: XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI TK XIX - ĐẦU TK XX I/Mục tiêu: + Biết vài điểm tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam đầu kỉ XX +Nguyên nhân biến đổi Kinh tế- xã hội nước ta II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ Hành Việt Nam Hình sgk Tranh, ảnh tư liệu có liệu phản ảnh phát triển kinh tế Việt Nam thời III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Cuộc phản công HS kiểm tra 2.Bài mới: Xã hội VN cuối kỉ XIX đến đầu HS mở sách kỉ XX *Hoạt động 1: -GV nêu nhiệm vụ học tập cho HS: HS thảo luận trả lời câu hỏi Cả lớp +Những biểu thay đổi +Đẩy mạnh khai thác mỏ.Xây dựng kinh tế VN cuối kỉ XIX nhà máy.Lập đồn điền Xây dựng đường đầu kỉ XX? giao thông +Những biểu thay đổi +Một số người giàu cầuThnhf thị phát xã hội VN thời kỳ triển.Xuất thêm tầng lớp giai cấp *Hoạt động 2: +Trước bị thực dân Pháp xâm - Nông nghiệp Chia nhóm lược kinh tế VN có ngành chủ yếu? +Sau Pháp xâm lược ngành - Công nghiệp kinh tế đời nước ta? +Ai hưởng nguồn lợi nhờ phát - Bọn chủ triển kinh tế? *Hoạt động 3: +Trước xã hội VN chủ yêu có Cả Lớp giai cấp nào? Địa chủ phong kiến nông dân +Đến đầu kỉ 20 xuất thêm giai cấp nào? Chủ xưởng , nhà buôn, viên chức trí Đời sống giai cấp nông dân thức, công nhân công nhân VN sao? Nông dân nghèo đói xin làm công nhân Gv chốt: Công nhân nông dân Việt Nam bị áp bóc lột nặng nề 3.Củng Bài sau: Tìm hiều cụ Phan Bội cố,dặn dò: Châu phong trào Đông Du KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D TUẦN Thứ ba ngày 22 tháng năm 2009 Đề bài: PHAN BỘI CHÂU VÀ PHONG TRÀO ĐÔNG DU Môn : LỊCH SỬ I/Mục tiêu: Học xong này, HS biết: +Phan Bội Châu nhà yêu nước tiêu biểu Việt Nam đầu thể kỉ XX *HS giỏi:biết phong trào Đông Du thất bại II/Chuẩn bị: *HS: Sưu tầm tư liệu Phan Bội Châu *GV: Ảnh sgk III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Xã hội VN cuối kỉ 19 đầu kỉ 20 HS kiểm tra 2.Bài mới: Phan Bội Châu phong trào Đông HS mở sách Du 1/Giới thiệu bài: HS lắng nghe +Từ thực dân Pháp xâm lược nước ta nhân dân nước đứng lên kháng chiến chống Pháp tất phong trào thất bại +Đến kỉ XX hai nhà yêu nước tiêu biểu Phan Bội Châu Phan Châu Trinh có khuynh hướng cứu nước *Hoạt động 1: -GV giao nhiệm vụ học tập cho HS: Chia nhóm.4 +Em hay cho biết vài nét tiểu sử -Sinh 1867 – Làng Đam Nhiệm ông Phan Bội Châu xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn ,tỉnh Xem ảnh cụ Phan Bội Châu SGK Nghệ An +Phan Bội châu tổ chức phong trào -Cử người sang Nhật học tập để đào tạo Đông Du nhằm mục đích gì? nhân tài cứu nước +Hãy thuật lại phong trào Đông Du -SGK *Hoạt động 2: +Tại điều kiện khó khăn -Học xong để trở cứu nước Nhóm thiếu thốn nhóm TN Việt Nam hăng say học tập? +Phong trào Đông Du kết thúc -Dầu năm 1909, phong trào Đông du nào? tan rã tiếp tục hoạt động cứu nước +N cao:Tại Nhật thoả thuận với -Thực dân Pháp lo ngại Pháp chống lại phong trào Đông Du +Nêu ý nghĩa phong trào Đông -Thể lòng yêu nước nhân dân Du ta,giúp ta hiểu dựa vào + Chốt lại học SGK nước mà phải tự cứu lấy Trò chơi: Ô chữ kì diêu Sách TK trang 29 HS thực thừi gian 3.Dặn dò: Bài sau: Tìm hiểu tiểu sử Nguyễn Tất Thành KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D TUẦN Thứ ba ngày tháng 10 năm 2009 Đề bài: QUYẾT CHÍ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Môn : LỊCH SỬ I/Mục tiêu: +Biết ngày 5/6/1911 bến nhà rồng(thành phố HCM),với lòng yêu nước thương dân sâu sắc, Nguyễn Tất Thành tìm cứu nước *HS ,giỏi: +Biết Nguyễn Tất Thành lại định tìm đường cứu nước II/Chuẩn bị: *HS: Sưu tầm ảnh quê hương Bác Hồ, bến cảng Nhà Rồng đầu kỉ XX, tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin *GV: Bản đồ Hành Việt Nam III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Phan Bội Châu HS kiểm tra phong trào Đông Du HS mở sách 2.Bài mới: Quyết chí tìm đường cứu nước HS trả lời 1/Giới thiệu bài: +Yêu cầu HS nhắc lại phong Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Phan trào chống thực dân Pháp diễn ra? Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám Vì phong trào bị thất bại? Chưa có đường cứu nước đắn +Vào đầu kỉ XX nước ta chưa có đường cứu nước đắn Bác Hồ kính yêu chí tìm đường cứu nước cho dân tộc *Hoạt động 1: -GV nêu nhiệm vụ học tập cho HS: Chia nhóm.4 +Tìm hiểu gia đình quê hương Nguyễn Tất Thành +Nguyễn Tất Thành sinh +Nguyễn Tất Thành sớm có ý chí ? ngày ,quê ,về cha mẹ +Yêu nước thương dân, có ý chí đánh +Tại Nguyễn Tất Thành không tán đuổi giặc Pháp thành đường cứu nước +Vì đường cứu nước họ chưa bậc tiền bối đắn +Trước tình Nguyễn Tất Thành định làm gì? +Ra tìm đường để cứu nước cứu *Hoạt động 2: +Nguyễn Tất Thành nước dân Cả lớp đường nào? Ở đâu? thời gian ? +Vì bến cảng Nhà Rồng công nhận di tích lịch sử? *Hoạt động 3: +GV cho HS xác định thành phố Hồ Chia nhóm.2 Chí Minh đồ ảnh bến cảng HS đồ Nhà Rồng Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờrê-vin *Chốt Bài học SGK 3.Củng Bài sau: Tìm hiểu lịch sử Đảng HS lắng nghe cố,dặn dò: Cộng sản Việt Nam KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D TUẦN Thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2009 Đề bài: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI Môn : LỊCH SỬ I/Mục tiêu: Biết Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930.lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc người chủ trì hội nghị thành lập Đảng: +Biết lí tổ chức Hội nghị thành lập Đảng : thống ba tổ chức cộng sản +Hội nghị ngày 3/2/1930 Nguyễn Aí Quốc chủ trì thống ba tổ chức cộng sản đề đường lối cho cách mạng Việt Nam II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Tư liệu lịch sử viết bối cảnh đời Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò Nguyễn Ái Quốc việc chủ trì Hội nghị thành lập Đảng III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Quyết chí tìm HS kiểm tra đường cứu nước 2.Bài mới: Đảng Cộng sản Việt Nam đời HS mở sách *Hoạt động 1: 1/Giới thiệu bài: Sau tìm Cả lớp đường cứu nước chủ nghĩa Máclê Nguyễn Ái Quốc tích cực hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác-lê, thúc đẩy phong trào cách mạng VN đưa đến đời cho Đảng Cộng sản HS trả lời *Hoạt động 2: Nguyên nhân: - tổ chức cộng sản: Đông Dương Nhóm N1+ Từ 1929 nước ta có tổ CSĐ- An Nam CSĐ- Đông Dương chức cộng sản? CSLĐ N2+ Các tổ chức cộng sản có -Đấu tranh chống Pháp; bãi công biểu nhiệm vụ gì? tình N3+Vì phải sớm hợp tổ - Tạo thêm sức mạnh chức cộng sản? N4+Vì có lãnh tụ Nguyễn Ái - Đủ uy tín Quốc thống tổ chức cộng sản VN? Diễn biến hội nghị *Hoạt động 3: Thông tin SGK Cá nhân Trình bày diễn biến HN thành lập Đảng Kết ý nghĩa: Thời gian : 3-2-1930 *Hoạt động 4: +Nêu kết hội nghị thành lập Địa điểm : Hồng Kông (Trung Quốc ) Cả lớp Đảng +Sự thống tổ chức Cộng sản đáp ứng yêu cầu CM- Đảng cộng sản đời, đề đường lối VN? lãnh đạo CM Việt Nam GV kết luận Từ CM VN có Đảng lãnh đạo 3.Củng Bài sau: Xô viết Nghệ-Tĩnh bước đến thắng lợi cuối cố,dặn dò: KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009 Đề bài: XÔ VIẾT - NGHỆ TĨNH Môn : LỊCH SỬ I/Mục tiêu: -Kể lại biểu tình ngày 12/9/1930 hàng vạn nông dân huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn với cờ đỏ búa liềm hiệu cách mạng kéo thành phố Vinh.thực dân Pháp cho binh lính đàn áp ,chúng cho máy bay ném bom đoàn biểu tình.Phong trào đấu tranh tiếp tục lan rộng Nghệ Tĩnh - Biết số biểu xây dựng sống thôn xã II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Bản đồ Việt Nam III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Đảng Cộng sản Việt Nam đời HS kiểm tra 2.Bài mới: Xô viết Nghệ-Tĩnh HS mở sách 1/Giới thiệu bài: HS lắng nghe *Hoạt động 1: 1/ Tinh thần Cách mạng: Nhóm -GV nêu nhiệm vụ học tập cho HS +Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh nổ +Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh nổ đâu? Vào thời gian nào? tỉnh Nghệ An Hà Tỉnh vào tháng 9- 10-1930 +Đoàn người biểu tình hô hiệu +Đả đảo đế quốc; Đả đảo Nam triều; gì? Nhà máy tay thợ thuyền; ruộng đất tay dân cày +Để ngăn chặn đoàn biểu tình, thực +Đàn áp, ném bom : 200người chết, dân pháp đă làm kết sao? hàng trăm người bị thương +Trước hành động Pháp nhân dân +Làn sóng đấu tranh mạnh suốt ta làm gì? tháng tháng 10, nông dân tiếp tục dậy đánh phá huyện, lỵ đồn điền, nhà ga, công sở *Hoạt động 2: 2/Chuyển biến nơi giành +Không xảy trộm cướp Nhóm quyền +Chính quyền CM bãi bỏ tập tục -GV nêu: Năm 1930-1931 lạc hậu, mê tín,đả phá nạn rượu chè, cờ thôn Nghệ-Tĩnh có quyền Xô bạc viết diễn điều mới? +Tịch thu ruộng đất địa chủ Xóa bỏ thứ thuế vô lí *Hoạt động 3: 3/ ý nghĩa phong trào Chia nhóm +Phong trào bị dập tắt nào? +Giữa năm 1931 +Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh có ý +Chứng tỏ tinh thần dũng cảm khả nghĩa gì? CM nhân dân lao động +Cổ vũ tinh thần yêu nước nhdân *Chốt học 3.Trò chơi: Rung chuông vàng +Học sinh thực có thời gian Sách TK trang 42 4.Củng Bài sau: Cách mạng mùa thu cố,dặn dò: KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài:CÁCH MẠNG MÙA THU I/Mục tiêu: II/Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Ảnh tư liệu Cách mạng tháng Tám Hà Nội tư liệu lịch sử ngày khởi nghĩa giành quyền địa phương Phiếu học tập HS III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Xô viết Nghệ-Tĩnh HS kiểm tra 2.Bài mới: Cách mạng mùa thu HS mở sách *Hoạt động 1: 1/GV tổ chức cho HS thảo luận: Nhóm 1)Việc vùng lên giành quyền +Không khí phấn khởi Hà Nội Hà Nội diễn nào? Kết + Khí đoàn quân khởi nghĩa sao? thái độ quân phản CM + Ta giành quyền, cach mạng thắng lợi Hà Nội *Hoạt động 2: 2)Ý nghĩa khởi nghĩa giành Chia nhóm4 quyền Hà Nội +Cuộc khởi nghĩa Hà Nội có vị trí +Mở đầu cho khởi nghĩa tiếp ntn? theo nước +Cuộc khởi nghĩa nhdân Hà Nội +Tạo phấn khởi, tới tinh thần CM có tác dụng ntn tới tinh thần CM nước nhdân nước? -GV giới thiệu thêm liên hệ địa phương *Hoạt động 3: 3/GV tổ chức cho HS tìm hiểu ý Chia nhóm4 nghĩa CM tháng +Lòng yêu nước , tinh thần CM +Khí CM tháng thể điều gì? + Giành đọc lập,tự cho nước nhà đưa +Cuộc vùng lên nhdân đạt kết nhân dân ta thoát khỏi ách nô lệ gì? Kết mang lại cho nước nhà? 3.Củng cố, *Yêu cầu HS nêu nội dung dặn dò: Bài sau: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 10 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày tháng 11 năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP I/Mục tiêu: Học xong này, HS biết: Tường thuật lại mít tinh ngày 2/9/1945 quảng trường Ba Đình ,chủ tịch HCM đọc tuyên ngôn độc lập: + 2/9 nhân dân Hà Nội tập trung quảng trường Ba Đình,tại buổi lể bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa.Tiếp lễ mắt tuyên thệ thành viên phủ lâm thời Đến chiều buổi lễ kết thúc II/Chuẩn bị: *HS: Sưu tầm ảnh, tư liệu Bác Hồ *GV: Phiếu học tập HS Hình sgk III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Cách mạng mùa thu HS kiểm tra 2.Bài mới: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc HS mở sách lập *Hoạt động 1: 1/Giới thiệu bài: GV dùng tư liệu, hình ảnh để nhắc đến kiển trọng đại đất nước HS lắng nghe -GV nêu nhiệm vụ học tập HS: +Biết tường thuật lại diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập +Trình bày nội dung Tuyên ngôn độc lập trích sgk +Nêu ý nghĩa lịch sử ngày 2-9HS thảo luận trả lời câu hỏi 1945 2/GV tổ chức HS thuật lại diễn biến *Hoạt động 2: buổi lễ chia nhóm.4 +HS đọc sgk: “Ngày HS đại diện nhóm 2/9/1945 Tuyên ngôn độc lập” Yêu cầu HS thuật lại đoạn đầu buổi lễ Em có nhận xét quang cảnh ngày 2-9-1945 Hà Nội? - Tưng bừng thật trang nghiêm -GV yêu cầu HS thuật lại nội dung *Hoạt động 3: đoạn trích Tuyên ngôn +Khẳng định quyền độc lập, tự Cá nhân Lời khẳng định thể điều gì? thiêng liêng dân tộc VN 3/GV tổ chức HS tìm hiểu ý nghĩa +Dân tộc VN tâm giữ vững quyền kiện ngày 2/9/1945 Yêu cầu HS làm rõ kiện ngày 2/9/45 có tác động ntn tới lịch sử nước Khẳng định quyền độc lập dân tộc, khai ta nêu cảm nghĩ hình sinh chế độ ảnh Bác Hồ buổi lễ Bài sau: Ôn tập 3.Củng cố, Hơn tám mươi năm chống thực dân dặn dò: KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 11 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài:ÔN TẬP HƠN 80 NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP… I/Mục tiêu: Nắm mốc thời gian ,những kiện quan trọng ,tiêu biểu từ năm 1858 đến năm 1945 II/Chuẩn bị: *HS: Bảng thống kê sụ kiện học *GV: Bản đồ Hành Việt Nam III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc HS kiểm tra lập 2.Bài mới: Ôn tâp: Hơn tám nươi năm chống thực dân HS mở sách Pháp xâm lược đô hộ (1858-1945) *Hoạt động 1: 1/Ôn tập: Cả lớp -GV gợi ý HS ôn lại niên đại, kiện, tên HS trả lời câu hỏi đất, tên người chủ yếu .được đề cập đến trình vận động giải phóng dân tộc 80 năm *Hoạt động 2: 2/Tổ chức nhóm: Chia nhóm.4 Nhóm hỏi, nhóm trả lời: Nội dung: Sự kiện diễn biến -GV hướng HS vào kiện sau: +Năm 1858: thực dân Pháp +Nửa cuối kỉ XIX: Phong trào chống Pháp Trương Định phong trào Cần Vương +Đầu kỉ XX: phong trào Đông Du Phan Bội Châu +Ngày 3/2/1930: Đảng Cộng sản VN đời +Ngày 19/8/1945: Khởi nghĩa giành HS trả lời quyền Hà Nội +Ngày 2/9/1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn độc lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành lập *Hoạt động 3: 3/Tập trung thảo luận hai kiện: HS lắng nghe Nhóm +Đảng Cộng sản Việt Nam đời +Cách mạng tháng Tám -GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận ý nghĩa lịch sử hai kiện nói -HS thảo luận trình bày ý kiến 3.Dặn dò: Bài sau: Vượt qua tình hiểm nghèo KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 12 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài: VƯỢT QUA TÌNH THẾ HIỂM NGHÈO I/Mục tiêu: - Biết sau cách mạng tháng tám nước ta đứng trước khó khăn to lớn : ‘giặc đói ‘,’giặc dốt’,’giặc ngoại xâm’ -Các biện pháp nhân dân ta thực để chống ‘giặc đói’,’giặc dốt’: Quyên góp gạo cho người nghèo, tăng gia sản xuất ,phong trào xóa nạn mù chữ , II/Chuẩn bị: *HS: Sưu tầm tư liệu phong trào “Diệt giặc đói, giặc dốt” *GV: Thư Bác Hồ gửi nhân dân ta kêu gọi chống nạn đói, chống nạn thất học III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra : Ôn tập HS kiểm tra 2.Bài mới: Vượt qua tình hiểm nghèo HS mở sách *Hoạt động 1: 1/Tình hình nước ta sau CM tháng HS lắng nghe Chia nhóm -GV nêu nhiệm vụ học tập cho HS: N1: +Sau CM tháng Tám, nh dân ta gặp Nghìn cân treo sợi tóc khó khăn gì? N2: Nêu cụ thể kk giặc ngoại xâm sgk N3: Nêu cụ thể kk giặc đói sgk N4:Nêu cụ thể kk giặc dốt sgk N5: +Tại Bác Hồ gọi đói dốt giặc? Nguy hiểm giặc N6: +Nếu không chống thứ giặc đó, CM Việt Nam khó thành công điều xãy ra? Gv: giải thích thêm quyền non trẻ *Hoạt động 2: Thoát khỏi tình hiểm nghèo Chia nhóm +Bác lãnh đạo nhdân ta chống giặc đói ntn? H2 +Tinh thần chống giắc dốt dân ta thể ntn? H3 +Để có thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài, Kêu gọi lòng yêu nước phủ đề biện pháp để chống giặc đóng góp nhân dân ngoại xâm nội phản? Gv: cho hs biết thêm tt tuần lễ vàng *Hoạt động 3: +Ý nghĩa việc nhân ta vượt qua tình Cá nhân “Nghìn cân treo sợi tóc” +Trong thời gian ngắn, nhdân ta làm việc phi thường, thực Lòng yêu nước, tin tưởng vào chứng tỏ điều gì? quyền CM, váo Đảng vào +Khi lãnh đạo CM vượt qua hiểm Bác Hồ nghèo, uy tín phủ Bác Hồ Càng nâng cao nào? 4/Củng cố: GV giúp HS nắm lại nội dung 3.Dặn dò: Bài sau: “Thà hi sinh tất cả, định không chịu nước” KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 13 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài: “THÀ HY SINH TẤT CẢ CHỨ KHÔNG ĐỂ MẤT NƯỚC I/Mục tiêu: Biết thực dân pháp trở lại xâm lược Toàn dân đứng lên kháng chiến chống Pháp: +Cách mạng tháng tám thành công, nước ta giành độc lập, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta +Rạng sáng ngày 19/12/1946 ta định phát động toán quốc kháng chiến +Cuộc chiến đấu diễn liệt thủ đô Hà Nội thành phố khác toàn quốc II/Chuẩn bị: *HS: Sưu tầm tư liệu ngày đầu toàn quốc kháng chiến Hà Nội, Huế, Đà Nẵng *GV: Băng ghi âm lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Vượt qua tình HS kiểm tra 2.Bài mới: Thà hi sinh tất cả, định HS mở sách không chịu nước *Hoạt động 1: Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng Cả lớp nổ -Ngày 18-12-1946 thực dân Pháp -Gởi tối hậu thư đe dọa làm gì? -Hành động gởi tối hậu thư nói lên âm -Pháp muốn chiếm nước ta lần mưu gì? -Tiếng súng kháng chiến toàn quốc nổ - 20 19-12-1946 vào thời gian nào? -Sau tiếng súng kháng chiến toàn -Bác Hồ đọc lời kêu gọi toàn quốc quốc nổ kiện xảy ra? kháng chiến *Hoạt động 2: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Nhóm đôi Hs đọc lời kêu gọi bác Sự sâu sắc tâm kháng chiến Lời kêu gọi Bác thể điều gì? dân tôc ta Trở thành lời hịch non sông đ nước *Hoạt động 3: Tinh thần chiến đấu quân Chia nhóm.4 dân ta +Tinh thần tử cho Tổ quốc SGK sinh quân dân thủ đô Hà Nội thể nào? +Tinh thần Chiến đấu quân dân SGK Huế thể nào? +Tinh thần Chiến đấu quân dân SGK Đà Nẵng thể nào? *Hoạt động 4: Ý nghĩa chiến đấu quân Cá nhân dân ta Cuộc chiến đấu quân dân ta nói Tinh thần chiến đấu hy sinh độc lập lên điều gì? dân tộc nhân dân ta 3.Dặn dò: Bài sau: Thu Đông 1947 KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 14 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày tháng 12 năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài: THU- ĐÔNG 1947, VIỆC BẮC “MỒ CHÔN GIẶC PHÁP” I/Mục tiêu: Trình bày sơ lược diễn biến chiến dịch Việt bắc thu-đông năm 1947 lược đồ, nắm ý nghĩa thắng lợi: +Ý nghĩa:ta đánh bại công quy mô địch lên Việt Bắc,phá tan âm mưu tiêu diệt quan đầu não chủ lực ta ,bảo vệ địa kháng chiến II/Chuẩn bị: *HS: Sưu tầm chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 *GV: Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 Bản đồ Hành VN III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: “Thà hi sinh tất cả, HS kiểm tra định ” HS mở sách 2.Bài mới: Thu-Đông 1947, Việt Bắc “Mồ chôn HS theo dõi lắng nghe giặc Pháp” *Hoạt động 1: 1/Tìm hiểu địch âm mưu mở Cả lớp công quy mô lên Việt Bắc GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận: +Muốn nhanh chóng kết thúc chiến Mở công qui mô lớn lên tranh thực dân Pháp phải làm gì? Việt Bắc +Tại địa Việt Bắc trở Nơi đóng quuan đội chủ lực thành mục tiêu công quân ta nơi nơi quan đầu não kháng Pháp? chiến *Hoạt động 2: 2/Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Chia nhóm4 + Trình bày mũi công Pháp Đường bộ; đường thủy, tàu bay lên Việt Bắc + Trình bày mũi chặn đánh Bắc Kạn, chợ Mới, chợ Đồn quân ta Đèo Bông lau; Đoan Hùng +Sau tháng công lên Việt Sa lầy Việt Bắc Bắc quân địch rơi vào tình thế nào? +Giặc rút lui bị đánh nào? Bình Ca ; Đoan Hùng *Hoạt động 3: 3/Kết ý nghĩa Chia nhóm.2 +Sau 75 ngày đêm đánh địch, ta 3000 tên địch chết, bắt sóng hàng 100 thu kết sao? tên, bắn rơi 16 máy bay, 100 xe bị hủy nhiều tàu chiến ,ca nô bị bắn chìm +Chiến thắng có tác động đến Tạo niềm tin cho nước kháng kháng chiến nh dân ta? chiến Củng cố Trò chơi :+ Ô chữ kì diệu STK 3.Dặn dò: Bài sau: Chiến thắng biên giới ThuĐông 1950 KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 15 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày tháng 12 năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài:CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950 I/Mục tiêu: Học xong này, HS biết: +Tại ta lại định mở chiến dịch Biên giới thu –đông 1950 +Ý nghĩa chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 +Nêu khác biệt chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947 chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 II/Chuẩn bị: *HS: Sưu tầm chiến dịch Biên giới thu đông 1950 *GV: Lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 Phiếu học tập HS III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Thu-Đông 1947, Việt HS kiểm tra 2.Bài mới: Chiến thắng Biên giới thu-đông 1950 HS mở sách *Hoạt động 1/Âm mưu địch khoá chặt biên giới 1: Việt-Trung Cả lớp -GVHDHS tìm hiểu, cho HS xác định biên HS lắng nghe giới Việt-Trung đồ sau xác định lượt đồ điểm địch đóng quân để khoá chặt biên giới đường số *Nếu không khai thông biên giới kh/ch nhdân ta sao? +Sẽ bị cô lập, dẫn đên thất bại *Hoạt động 2/Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 2: +Để đối phó với âm mưu địch Trung Cả lớp ương Đảng Bác Hồ định ntn? +Quyết định thể điều gì? +Chủ động đánh địch +Trận đánh tiêu biểu chiến dịch biên giới thu-đông 1950 diễn đâu? +Tinh thần tâm công địch *Hoạt động 3/ Diển biến trận đánh Đông Khê nhân dân ta 3: +Kể lại diễn biến trận đánh sao? Chia nhóm4 +Kể lại rút chạy quân Pháp ? +HS đại diện nhóm trình bày kết +Kết Chiến dịch thảo luận SGK +Chiến thắng Biên giới thu-đông 1950 có +Củng cố niềm tin cho nhân dân tác động kh/ch nhdân kháng chiến chống pháp ta? *Hoạt động 4/GV cho HS thảo luận theo nhóm: +Địch chủ động đánh ta 4: +Nêu điểm khác giống hai +Ta chủ động đánh địch Chia nhóm2 chiến dịch Biên giới thu-đông Việt Bắc thu-đông +Bác hồ quan tâm đến chiến dịch, +Hình ảnh Bác Hồ chiến dịch biên Bác có tài quân sự, Kinh yêu Bác giới cho em suy nghĩ gì? Hồ +Tấm gương chiến đấu dũng cảm La +Chiến đấu dũng cảm đội ta Văn Cầu thể tinh thần gì? 3.Củng cố, *Nêu tác động chiến dịch Biên giới thu-đông dặn dò Bài sau: Hậu phương KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 16 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài: HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI I/Mục tiêu: Học xong này, HS biết: +Mối quan hệ tiền tuyến hậu phương kháng chiến +Vai trò hậu phương kháng chiến chống thực dân Pháp II/Chuẩn bị: *HS: Sưu tầm ảnh anh hùng đại hội chiến sĩ thi đua cán gương mẫu toàn quốc (5-1952) *GV: Ảnh tư liệu vê hậu phương ta sau chiến thắng Biên giới III/Hoạt động dạy học: Tiến trình Phương pháp dạy học dạy học Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Bài cũ: Kiểm tra bài: Chiến dịch Biên giới thu-đông HS kiểm tra 1950 HS mở sách 2.Bài mới: Hậu phương năm sau chiến dịch Biên giới *Hoạt động 1: 1/Giới thiệu bài: Cả lớp -GV nêu nhiệm vụ học tập cho HS: HS lắng nghe *Hoạt động 2: 2/HS thảo luận theo HDGV: Chia nhóm.4 N1: Tìm hiểu ĐHĐB toàn quốc lần thứ II Đảng +Thời gian diễn ĐHĐB lần thứ II Đảng +Tháng 2- 1951 +Đề nhiệm vụ cho CM, điều kiện để hoàn + Phát triển tinh thần yêu nước thành nhiệm vụ -Đẩy mạnh thi đua -Chia ruộng cho nông dân + Kinh tế Văn hóa giáo dục N2: Tinh thần thi đua kh/ch đồng bào ta -Học tập tăng gia sản xuất thể qua mặt nào? +Đất nước chiến tranh 1-5N3: Tìm hiểu ĐH chiến sĩ thi đua cán 1952 gương mẫu toàn quốc -Khẳng định đóng góp +ĐH diễn bối cảnh nào? to lớn tập thể cá +Việc tuyên dương CN TT có tác dụng nhân cho thắng lợi ntn đ/v phong trào thi đua yêu nước kháng chiến + Học sinh kể +Kể gương tiêu biểu mà em biết *Hoạt động 3: 3/GV kết luận vai trò hậu phương HS lắng nghe Cả lớp kháng chiến chống thực dân Pháp(làm tăng thêm sức mạnh cho kháng chiến) - Cho HS kể thêm anh hùng tuyên dương đại hội chiến sĩ thi đua cán HS thực gương mẫu toàn quốc mà em biết nêu cảm nghĩ người anh hùng 3.Dặn dò: Bài sau: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ... DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài:CÁCH MẠNG MÙA THU I/Mục tiêu: II /Chuẩn bị: *HS: Sách giáo khoa *GV: Ảnh tư liệu Cách mạng tháng Tám Hà Nội tư liệu lịch sử. .. TUẦN 10 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày tháng 11 năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài: BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP I/Mục tiêu: Học xong này, HS biết: Tường thuật lại mít tinh ngày 2/9 /19 45 quảng... 11 LỚP DẠY 5A; 5B; 5C; 5D Thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2009 Môn : LỊCH SỬ Đề bài:ÔN TẬP HƠN 80 NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP… I/Mục tiêu: Nắm mốc thời gian ,những kiện quan trọng ,tiêu biểu từ năm 1 858
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử 5 học kì 1 chuẩn KTKN , Giáo án lịch sử 5 học kì 1 chuẩn KTKN , Giáo án lịch sử 5 học kì 1 chuẩn KTKN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay