Bài tập cá nhân hành vi tổ chức organizational behavior (6)

7 60 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 14:54

... tra tổ chức, cá nhân vi c thi hành pháp luật thuộc ngành xây dựng, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh xử lý trình cấp có thẩm quyền xử lý trường hợp vi phạm; giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo,... công chức, vi n chức phòng làm vi c thiếu tích cực Điều thể chỗ: nhiều cán bộ, công chức bảo thủ cách nghĩ, cách làm, thiếu động, sáng tạo đổi mới; cách làm vi c quan liêu, hành hoá, không thạo vi c,...- Tổ chức lập, thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh phê duyệt, tổ chức lập để Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh trình cấp có thẩm quyền thẩm định,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập cá nhân hành vi tổ chức organizational behavior (6) , Bài tập cá nhân hành vi tổ chức organizational behavior (6) , Bài tập cá nhân hành vi tổ chức organizational behavior (6)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn