Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng

41 61 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 12:27

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng ĐẢNG BỘ TỈNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG HỌ VÀ TÊN: Ngày tháng năm sinh: Quê quán: Lớp, khoa, đơn vị: TP - ./2017 Câu 1: Nội dung Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam điều Đảng viên không làm theo quy định Bộ trị? 1A, Những nội dung Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam I Giới thiệu khái quát Điều lệ Đảng Điều lệ Đảng gì? - Điều lệ Đảng văn pháp lý Đảng, xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, cấu máy Đảng; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn đảng viên tổ chức đảng cấp - Mục đích việc xây dựng Điều lệ Đảng nhằm thống tư tưởng, tổ chức hành động toàn Đảng, thực mục tiêu Đảng - Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng thông qua ban hành Mọi tổ chức đảng đảng viên phải chấp hành Điều lệ Đảng Đặc điểm Điều lệ Đảng - Là văn pháp lý Đảng, Điều lệ Đảng viết ngắn gọn, chặt chẽ, dễ hiểu, hiểu nghĩa chia thành phần, chương, điều, điểm để thi hành thống Có số vấn đề cụ thể không đưa vào Điều lệ Đảng quan có thẩm quyền Đảng Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định; quan chức năng, Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thi hành bảo đảm cho Điều lệ Đảng thi hành thống nhất, nghiêm minh - Điều lệ Đảng có giá trị hiệu lực thi hành toàn Đảng Một số nội dung Điều lệ Đảng thể Hiến pháp, luật Nhà nước văn kiện tổ chức trị - xã hội Điều lệ Đảng có chương riêng để nêu rõ quy định lãnh đạo Đảng Nhà nước đoàn thể trị - xã hội, lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Điều lệ Đảng có tính kế thừa, ổn định tương đối phát triển với trình phát triển cách mạng, Đảng Mỗi nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng, với việc định quan điểm, đường lối trị cho thời kỳ mới, Điều lệ Đảng Đại hội xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng Từ Điều lệ (Điều lệ vắn tắt Đảng Cộng sản Việt Nam) thông qua Hội nghị thành lập Đảng ngày 3-2-1930 đến nay, Điều lệ Đảng sửa đổi, bổ sung nhiều lần Điều lệ Đảng hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng thông qua ngày 25-4-2006 II Tóm tắt nội dung Điều lệ Đảng l Nội dung phần mở đầu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội X thông qua có tiêu đề phần mở đầu ''Đảng vấn đề xây dựng Đảng'', trình bày khái quát Đảng vấn đề xây dựng Đảng Nội dung cụ thể sau: - Khái quát trình lịch sử Đảng, Điều lệ viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập rèn luyện, lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước, tiến hành công đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững độc lập Tổ quốc'' - Về chất Đảng, Điều lệ ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc” - Về mục tiên Đảng, Điều lệ nói rõ: ''Mục đích Đảng xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không người bóc lột người, thực thành công chủ nghĩa xã hội cuối chủ nghĩa cộng sản'' - Về tảng tư tưởng Đảng, Điều lệ khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thời đại thực tiễn đất nước để đề Cương lĩnh trị đường lối cách mạng đắn, phù hợp với nguyện vọng nhân dân'' - Về tổ chức nguyên tắc hoạt động Đảng, Điều lệ quy định: ''Đảng tổ chức chặt chẽ, thống ý chí hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức bản, thực tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực nguyên tắc: tự phê bình phê bình, đoàn kết sở Cương lĩnh trị Điều lệ Đảng, giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật” - Về vai trò Đảng hệ thống trị, Điều lệ xác định: “Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, chịu giám sát nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, đoàn kết lãnh đạo nhân dân tiến hành nghiệp cách mạng Đảng lãnh đạo hệ thống trị, đồng thời phận hệ thống Đảng lãnh đạo, tôn trọng phát huy vai trò Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị - xã hội” - Về quan điểm quốc tế Đảng, Điều lệ nói rõ: “Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc kế sáng giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào nghiệp hoà bình, độc lập, dân chủ tiến xã hội nhân dân giới'' - Về công tác xây dựng Đảng, Điều lệ xác định: ''Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu lực lãnh đạo cách mạng Đảng” Những nội dung thể cách đắn sáng tạo nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh tiêu chí đảng kiểu giai cấp công nhân, phù hợp với tình hình nhiệm vụ Đảng thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Cương lĩnh trị Đảng vạch Các chương Điều lệ Đảng Chương I: Đảng viên Chương có tám điều, chương quan trọng Điều lệ Đảng, xác định vị trí, vai trò, quy định tiêu chuẩn người đảng viên; điều kiện xem xét để kết nạp Đảng; nhiệm vụ quyền đảng viên; thủ tục kết nạp người vào Đảng; phát triển quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, điều kiện giảm, miễn công tác sinh hoạt Đảng xoá tên danh sách đảng viên Chương II: Nguyên tắc tổ chức cấu tổ chức Đảng Chương có sáu điều, khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ; nội dung nguyên tắc đó; hệ thống tổ chức Đảng lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành Nhà nước Chương II quy định chức năng, nhiệm vụ cấp uỷ cấp việc triệu tập đại hội cấp hếtnhiệm kỳ; tiêu chuẩn số lượng cấp uỷ viên; phê chuẩn cấp uỷ quan tham mưu giúp cấp uỷ cấp Chương III IV Cơ quan lãnh đạo Đảng cấp Trung ương địa phuơng Hai chương có sáu điều, bao gồm quy định đại hội Đảng cấp, bầu cử quan lãnh đạo tổ chức đảng cấp nhiệm vụ quan Chương V Tổ chức sở đảng Chương V có bốn điều, quy định ba nội dung lớn tổ chức sở đảng: - Xác định vị trí tổ chức sở đảng tảng Đảng, hạt nhân trị sở - Quy định điều kiện thành lập nhiệm vụ tổ chức sở đảng chi bộ; việc bầu đảng uỷ viên chi uỷ viên - Quy định nhiệm kỳ đại hội tổ chức sở đảng chi trực thuộc đảng uỷ sở Chương VI: Tổ chức đảng Quân đội nhân dân Việt Nam Công an nhân dân Việt Nam Chương có năm điều, quy định tổ chức đảng Quân đội Công an, nằm hệ thống tổ chức chung Đảng Điều lệ Đảng xác định lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mặt Đảng lực lượng vũ trang Chương VII: Công tác kiểm tra giám sát Đảng uỷ bốn kiểm tra cấp - Chương có bốn điều, xác định vị trí công tác kiểm tra, giám sát Đảng; nội dung công tác kiểm tra, giám sát; nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát cấp uỷ cấp Chương VIII: Khen thưởng kỷ luật Chương có bảy điều, quy định mục đích, hình thức thẩm quyền thi hành khen thưởng kỷ luật Chương IX Đảng lãnh đạo Nhà nước đoàn thể trị - xã hội Chương có ba điều, quy định rõ nhiệm vụ lãnh đạo Đảng với Nhà nước, đoàn thể trị - xã hội, nội dung phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước đoàn thể trị - xã hội Chương X Đảng lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chương có hai điều, nêu rõ vai trò lãnh đạo Đảng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đoàn Thanh niên đoàn thể nhân dân, Đoàn Thanh niên đội dự bị tin cậy Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng kế tục nghiệp cách mạng vẻ vang Đảng, nên Điều lệ dành chương riêng nói lãnh đạo Đảng với Đoàn Thanh niên Chương XI: Tài Đảng Chương có điều, quy định rõ tài Đảng gồm: đảng phí đảng viên đóng, từ ngân sách nhà nước khoản thu khác; thực nguyên tắc, chế độ thu chi, quản lý tài theo quy định thống Ban Chấp hành Trung ương Chương XII: Chấp hành Điều lệ Đảng Chương có hai điều, quy định đảng viên tổ chức Đảng phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng kịp thời đấu tranh chống biểu vi phạm Chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc có quyền sửa đổi Điều lệ Đảng III GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG ĐIỀU LỆ ĐẢNG Mỗi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, tự nguyện đứng hàng ngũ Đảng phải nghiên cứu Điều lệ Đảng với tất nội dung Tuy nhiên, để giúp người học nắm nội dung Điều lệ, phần phân tích nội dung sau: Bản chất giai cấp công nhân Đảng Bản chất giai cấp Đảng vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu công tác xây dựng Đảng, quán triệt toàn Điều lệ Đảng, chi phối toàn nội dung xây dựng Đảng trị, tư tưởng tổ chức - Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta khẳng định chất giai cấp công nhân Trong Chương trình tóm tắt Đảng thông qua Hội nghị thành lập Đảng khẳng định: ''Đảng đội tiên phong lãnh đạo đội quân vô sản gồm số lớn giai cấp công nhân làm cho họ có đủ lực lãnh đạo quần chúng'' Sách lược vắn tắt viết: “Đảng đội tiên phong vô sản giai cấp, phải thu phục cho đại phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp lãnh đạo quần chúng” - Xác định rõ chất giai cấp công nhân Đảng, xuất phát từ nhận thức khoa học vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Giai cấp công nhân hình thành, phát triển với sản xuất đại công nghiệp, đại biểu cho phương thức sản xuất tiến bộ, có tinh thần cách mạng triệt để tính tổ chức cao Giai cấp công nhân có hệ tư tưởng khoa học cách mạng hướng dẫn, chủ nghĩa Mác – Lênin Là giai cấp lao động bị bóc lột nên giai cấp công nhân có điều kiện liên minh với giai cấp nông dân quần chúng lao động để xoá bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội mới, áp bức, bóc lột chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản Ngày nay, sản xuất đại, tác động mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ, giai cấp công nhân giới có biến đổi to lớn quy mô, trình độ kiến thức, cấu nghề nghiệp, mức sống Song, chất cách mạng sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân không thay đổi Ở nước ta, số lượng ít, giai cấp công nhân Việt Nam đảng đứng vững lập trường cách mạng, giữ vững chất giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động - Đảng Cộng sản Việt Nam từ đời giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, thể quan hệ gắn bó giai cấp dân tộc Sự đời Đảng từ ba nguồn gốc phong trào yêu nước, chủ nghĩa Mác - Lênin phong trào công nhân Chính vậy, mục tiêu, lợi ích Đảng, giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc thống Thắng lợi cách mạng Việt Nam qua thời kỳ bắt nguồn từ việc Đảng giải đắn mối quan hệ mật thiết giai cấp dân tộc - Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, toàn dân thừa nhận đội tiên phong lãnh đạo nhân dân Về vấn đề lợi ích, Đảng lợi ích khác mục đích phục vụ nhân dân, phục vụ dân tộc Đại hội X khẳng định: ''Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc'' Cách diễn đạt phản ánh đầy đủ, sát thực chất Đảng Cộng sản Việt Nam - đảng đời từ phong trào công nhân, phong trào yêu nước dân tộc, kiên trì đấu tranh bảo vệ quyền lợi giai cấp công nhân, nhân dân lao động, dân tộc Đó cách diễn đạt Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Đại hội II năm 1951: ''Chính Đảng Lao động Việt Nam Đảng giai cấp công nhân nhân dân lao động, phải Đảng dân tộc Việt Nam”1 - Để giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng tình hình mới, Điều lệ Đảng văn kiện Đại hội Đảng rõ mục tiêu, nhiệm vụ đảng viên Đảng là: + Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Trong tình không dao động, xa rời mục tiêu + Kiên định vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Xuất phát từ thực tiễn cụ thể nước ta để đề đường lối, chủ trương sách đắn; đồng thời, hành động cách mạng biến đường lối, chủ trương thành thực sinh động mặt đời sống xã hội + Đấu tranh kiên quyết, kịp thời chống lại biểu hội, hữu khuynh, giáo điều, bảo thủ; phê phán luận điệu thủ đoạn lục thù địch đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh + Luôn phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá, tri thức thời làm giàu kiến thức, giải thành công vấn đề lý luận thực tiễn cách mạng nước ta, góp phần vào nghiệp phát triển chung giới + Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Thường xuyên tự phê bình phê bình, giữ gìn đoàn kết thống Đảng + Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng lập trường, quan điểm, ý thức tổ chức giai cấp công nhân; xây dựng đội ngũ cán đảng viên theo quan điểm giai cấp công nhân + Củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo đời sống thực phát huy quyền làm chủ nhân dân + Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế sáng giai cấp công nhân Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp cách mạng Nhiệm vụ quyền đảng viên a) Nhiệm vụ Nhiệm vụ đảng viên quy định Điều Điều lệ Đảng, gồm bốn điểm là: “1 Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị Đảng, pháp luật Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; phục tùng tuyệt đối phân công điều động Đảng Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, lực công tác, phẩm chất trị, đạo đức cách mạng, phụ trách có vi phạm nêu Điều nói yêu cầu khắc phục hậu gây Điều 10 Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để thân người khác bổ nhiệm, để cử, ứng cử, học, nước trái quy định Lợi dụng chức vụ giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định Ép buộc, mua chuộc cá nhân tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác Đảng viên không được: 1- Can thiệp, tác động: lợi dụng chức vụ, quyền hạn mình; lợi dụng ảnh hưởng người có chức vụ, quyền hạn; quan hệ tình cảm, dùng vật chất hình thức khác để tác động, mua chuộc, gây áp lực với cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải để thân người khác đề bạt chức vụ, bổ nhiệm, bố trí công tác, ứng cử, đề cử, học, nước trái quy định 2- Tự trực tiếp thông qua tổ chức, cá nhân để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản tập thể, quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp quản lý không quy định pháp luật gây khó khăn cho cá nhân tổ chức 3- Dùng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để ép buộc, gây áp lực đe dọa, khống chế, lôi kéo, hứa hẹn dùng lợi ích vật chất hay lợi ích khác để mua chuộc, can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân nhằm bao che, dung túng, giảm tội cho người khác Điều 11 Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành văn trái quy định Tạo điều kiện có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác nhằm trục lợi Đảng viên không được: 1- Chủ trì, tham mưu, thẩm định, đề xuất, phê duyệt, tham gia ban hành tổ chức thực chế, sách, định quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trái với Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị, định, quy định, quy chế, kết luận Đảng, pháp luật Nhà nước cấp trên, xâm hại đến lợi ích quốc gia quyền, lợi ích đáng tổ chức, cá nhân 2- Có hành vi hình thức (gọi điện thoại, nhắn tin, viết thư, giới thiệu, tổ chức gặp gỡ nhờ người thân, quen trực tiếp trao đổi hình thức khác), biết biện pháp ngăn chặn để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để can thiệp, tác động, đề nghị gây áp lực để giải nhằm trục lợi Điều 12 Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao hình thức trái quy định Đưa, nhận hoa hồng môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định Đảng viên không nhận lợi ích vật chất hình thức trái quy định Đảng, pháp luật Nhà nước đạo đức xã hội 1- Nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ; tiếp tay, bao che, dung túng cho việc đưa, nhận, môi giới hối lộ 2- Gợi ý, đòi hỏi, ép buộc tổ chức, cá nhân phải nộp khoản chi phí không quy định giải thủ tục hành chính, dịch vụ công nhằm trục lợi 3- Môi giới lĩnh vực, công việc giao trực tiếp phụ trách trực tiếp giải để hưởng thù lao 4- Nhận định chi hoa hồng giao dịch, môi giới trái quy định pháp luật Điều 13 Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử thân không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không quy định; mở tài khoản nước trái quy định; tham gia hoạt động rửa tiền Đảng viên không được: 1- Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử thân không trung thực: Kê khai không đúng, không đầy đủ, cụ thể, rõ ràng; che giấu, tẩy xoá, thêm bớt, thay đổi tài liệu, thông tin hồ sơ, kê khai không quy định nội dung, thời gian, thời điểm, người nơi quản lý thủ tục xác nhận 2- Kê khai tài sản, thu nhập không quy định: a- Không thực việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; kê khai không đúng, không đầy đủ tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật số lượng, chủng loại giá trị, đặc điểm biến động tài sản, thu nhập b- Không đạo, tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực việc kê khai tài sản thu nhập thuộc chức trách, nhiệm vụ giao; chậm tổng hợp báo cáo kết minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định 3- Mở tài khoản nước trái quy định 4- Tham gia hoạt động rửa tiền hình thức Điều 14 Tổ chức du lịch, tặng quà, giải trí để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành định sai, có lợi riêng cho thân tổ chức, quan, doanh nghiệp mà tham gia Đảng viên không tổ chức du lịch, tặng quà, giải trí để lợi dụng người có trách nhiệm, dẫn đến việc người có trách nhiệm định sai, vượt phạm vi chức trách nhằm trục lợi cho thân tổ chức, quan, doanh nghiệp mà tham gia việc sau: 1- Ban hành sách, chế độ; phê duyệt dự án; định thay đổi tuổi, bổ nhiệm, đề bạt chức vụ, thăng quân hàm, chuyển đổi vị trí công tác, thay đổi tội danh, mức án, hình thức kỷ luật; định cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy phép, khen thưởng, công nhận xác nhận học hàm, học vị, danh hiệu 2- Quyết định phân bổ nguồn lực: ngân sách, tài nguyên, nhân lực, vốn đầu tư; nâng cấp, mở rộng sở, quy mô, tiêu đào tạo, dạy nghề 3- Quyết định thay đổi quy hoạch, dự án; chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất; thay đổi mục đích sử dựng công trình, vốn đầu tư, sản xuất, kinh doanh Điều 15 Dùng công quỹ để thăm viếng, tiếp khách, tặng quà, xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, lại, thông tin liên lạc vượt tiêu chuẩn, định mức trái quy định Chiếm giữ, cho thuê, cho mượn tài sản, cho vay quỹ Nhà nước, quan, đơn vị, tổ chức giao quản lý, sử dụng trái quy định Đảng viên không được: 1- Dùng công quỹ (tiền từ ngân sách nhà nước tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước), quỹ khen thưởng, phúc lợi tập thể, doanh nghiệp có vốn nhà nước để: a) Thăm viếng, tiếp khách, thưởng, biếu, tặng, cho hình thức trái quy định Đảng pháp luật Nhà nước b) Xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc lại, thông tin liên lạc vượt tiêu chuẩn, định mức, trái quy định chưa quan có thẩm quyền đồng ý 2- Chiếm giữ, cho thuê, cho mượn tài sản, cho vay quỹ Nhà nước, quan đơn vị, tổ chức (tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã, đơn vị lực lượng vũ trang) giao quản lý, sử dụng trái quy định Điều 16 Tự có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh nước nước nguồn tài trợ tổ chức nước tổ chức, cá nhân nước chưa phép quan có thẩm quyền Đảng viên không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ví trí công tác người khác (là cán lãnh đạo, quản lý tổ chức đảng, nhà nước, kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị - xã hội; người có quyền giải tham gia giải tài chính, tài sản, cấp giấy phép, xét duyệt dự án, công tác cán bộ) để thân biết mà không ngăn cản để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh nước nước nguồn tài trợ tổ chức nước tổ chức, cá nhân nước chưa phép quan có thẩm quyền Điều 17 Tổ chức, tham gia đánh hạc hình thức; cho vay trái quy định pháp luật; sử dụng chất ma tuý; uống rượu, bia đến mức bê tha tệ nạn hội khác Vi phạm đạo đức nghề nghiệp; có hành vi bạo lực gia đình, vi phạm sách dân số kế hoạch hoá gia đình, sống chung với người khác vợ chồng; thân để kết hôn với người nước trái quy định Đảng viên không được: 1- Tổ chức tham gia đánh bạc hình thức 2- Tham gia hội, họ, cho vay trái quy định pháp luật 3- Sử dụng chất ma túy hình thức (trừ loại dược phẩm phép sử dụng để điều trị bệnh) 4- Uống rượu, bia tới mức bê tha, tư cách (điều khiển phương tiện giao thong gây tai nạn, gây trật tự công cộng, phát ngôn bừa bãi có hành vi thiếu văn hoá khác) 5- Tự để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột tổ chức trực tiếp quản lý tổ chức tham gia dịch vụ có tệ nạn xã hội 6- Vi phạm đạo đức nghề nghiệp (quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, điều kỷ luật, điều lệnh) 7- Có hành vi bạo lực gia đình gây xâm hại thể chất, tinh thần, tình dục kinh tế: ngược đãi, hành hạ, đánh đập, lăng mạ, cô lập, xua đuổi, ngăn cản thực nghĩa vụ cưỡng ép, chiếm đoạt, tạo tình trạng phụ thuộc ông, bà, bố, mẹ, vợ (chồng), con, cháu, anh, chị, em thành viên khác gia đình (kể vợ, chồng thành viên khác gia đình ly hôn) Có hành vi xúi giục, gây bạo lực, cản trở việc ngăn chặn bạo lực gia đình bao che không xử lý hành vi bạo lực gia đình 8- Chưa có vợ, có chồng, có vợ, có chồng mà sống chung quan hệ vợ chồng với người khác 9- Thực sai Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 03-11-2004 Ban Bí thư (khóa IX) "Về việc đảng viên có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài, đảng viên có quan hệ hôn nhân với người nước kết nạp người có quan hệ hôn nhân với người nước vào Đảng" Điều 18 Mê tín, hoạt động mê tín (đốt đồ mã, hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói) Lập đền, miếu, nơi thờ tự tôn giáo trái phép; ủng hộ tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia tổ chức tôn giáo lập chưa cấp có thẩm quyền cho phép Lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi Đảng viên không ngăn cản tự tín ngưỡng hợp pháp, đồng thời không tham gia, thực hành vi: 1- Đốt đồ mã: đốt vật dụng làm giấy vật liệu khác máy bay, ô tô, xe máy, ti vi, tủ lạnh, nhà, thuyền, người, động vật với số lượng lớn, gây lãng phí 2- Xem số, xem bói, xóc thẻ, yểm bùa, trừ tà việc mê tín dị đoan khác (tin vào thần linh, ma quỷ, việc quái đản, huyễn tin đồn nhảm nhí mà có) Hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói nhằm lừa bịp để trục lợi 3- Chủ trì, tham gia vận động, ủng hộ cho cá nhân, tổ chức lập xây dựng đền, chùa, miếu thờ, điện thờ, nơi thờ tự tôn giáo chưa phép quan nhà nước có thẩm quyền 4- Ủng hộ tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia tổ chức tôn giáo lập chưa cấp có thẩm quyền cho phép a) Trực tiếp ủng hộ vận động tổ chức, cá nhân khác ủng hộ hình thức cho hoạt động tôn giáo trái quy định b) Trực tiếp tham gia chủ trì, khởi xướng, tổ chức, vận động, lôi kéo, xúi giục, ép buộc người khác tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia tổ chức tôn giáo lập hoạt động tôn giáo tổ chức chưa quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 5- Lợi dụng tín ngưỡng hình thức để trục lợi Điều 19 Tổ chức việc cưới, việc tang, ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, lên cấp, chuyển công tác xa hoa, lãng phí nhằm trục lợi 1- Tổ chức việc cưới, việc tang, ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, lên cấp, chuyển công tác hoạt động, sinh hoạt bình thường người dân cán bộ, đảng viên phải bảo đảm yêu cầu thực nếp sống văn hóa mới, phù hợp phong tục tập quán, đời sống chung xã hội, tiết kiệm, chống lãng phí: a) Xa hoa: hiểu tổ chức sang trọng có tính chất phô trương; chi phí vật chất mức hoang phí, với quy mô lớn, tổ chức ăn uống kéo dài nhiều ngày gây phản cảm, xúc nhân dân b) Lãng phí: hiểu tốn kém, chi phí cách vô ích (vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, kể hương ước quy ước phê duyệt) gây phản cảm bị dư luận xã hội lên án c) Trục lợi: hiểu kiếm lợi cho riêng cách không hợp pháp 2- Khi mừng, biếu, tặng, cho (tiền, tài sản lợi ích vật chất khác) vượt chế độ quy định Đảng pháp luật Nhà nước mà từ chối đảng viên phải báo cáo chấp hành nghiêm chỉnh định tổ chức có thẩm quyền II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 1- Cấp ủy cấp: - Lãnh đạo, đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực Quy định Ban Chấp hành Trung ương Hướng dẫn thực Quy định Uỷ ban Kiểm tra Trung ương điều đảng viên không làm để thống nhận thức tổ chức thực - Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh Quy định làm báo cáo định kỳ gửi cấp uỷ, ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp 2- Đảng viên có trách nhiệm: - Gương mẫu chấp hành nghị quyết, thị, quy định, định, quy chế, kết luận Đảng, pháp luật Nhà nước Quy định điều đảng viên không làm - Kịp thời phát hiện, đấu tranh, phê bình với biểu sai trái, vi phạm báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền - Căn nội dung Quy định để kiểm điểm sinh hoạt thường kỳ chi bộ, cấp uỷ, tổ chức đảng nhằm tăng cường trách nhiệm việc giáo dục, quản lý đảng viên, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn biểu vi phạm, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất trị, đạo đức cách mạng lối sống sạch, lành mạnh 3- Đảng viên vi phạm Quy định điều đảng viên không làm phải xử lý công minh, xác, kịp thời theo quy định Đảng pháp luật Nhà nước Việc xem xét, xử lý đảng viên vi phạm Quy định điều đảng viên không làm vào Điều lệ Đảng, quy định Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệ, quy định Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội 4- Các thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương vụ phụ trách lĩnh vực địa bàn, Vụ Nghiên cứu có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng đảng viên chấp hành Quy định, định kỳ năm báo cáo kết với Ủy ban Kiểm tra Trung ương 5- Hướng dẫn thay Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW, ngày 07-4- 2008 Ủy ban Kiểm tra Trung ương phổ biến đến chi để thực Quá trình tổ chức thực hiện, thấy có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi báo cáo để Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét, định Câu 2: Qua lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng, anh (chị) cho biết quan điểm vai trò người Đảng viên tập thể mà anh (chị) công tác? Cán bộ, đảng viên phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể • cán bộ, đảng viên phải biết phấn đấu, hi sinh lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân Bác nói: “Bao nhiêu cách tổ chức cách làm việc, lợi ích quần chúng… Vì vậy, cách tổ chức cách làm việc không phù hợp với quần chúng ta phải có gan đề nghị lên cấp để bỏ sửa lại…” • Là người đứng đầu Đảng cầm quyền, đứng đầu Nhà nước dân chủ, đỉnh cao quyền lực, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên có phong cách làm việc tập thể dân chủ Gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh tập thể phương châm đạo suy nghĩ hành động Người • Trong hàng trăm, hàng nghìn câu nói Người dân chủ luôn bật vai trò chủ động, tích cực dân, luôn quán với tinh thần trọng dân gắn liền với trọng pháp Chủ tịch Hồ Chí Minh rành mạch tường minh khẳng định sau đây: • - Trong bầu trời không quý nhân dân Trên giới sức mạnh mạnh sức mạnh đoàn kết nhân dân • - Dân chủ nghĩa dân chủ dân làm chủ Dân chủ quý báu đời dân • - Thực hành dân chủ rộng rãi chìa khóa vạn để giải khó khăn • - Bao nhiêu lợi ích dân Bao nhiêu quyền hạn dân Công việc đổi mới, xây dựng trách nhiệm dân Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc công việc dân Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương dân cử Đoàn thể từ Trung ương đến xã dân tổ chức nên Nói tóm lại, quyền hành lực lượng, nơi dân • Người nhấn mạnh, nước dân chủ nhân dân chủ Cán bộ, đảng viên nhiệm vụ quyền ta đoàn thể ta phụng nhân dân Nghĩa làm đầy tớ cho dân Dân có quyền làm chủ phải thi hành nghĩa vụ người chủ Đây tóm tắt cô đọng chất dân chủ quyền làm chủ, có giá trị định nghĩa kinh điển dân chủ Mấu chốt vấn đề chỗ, dân chủ thể gốc quyền lực Dân ủy quyền cho Nhà nước để Nhà nước thực quyền lực nhân dân, phụng lợi ích, nhu cầu ý chí dân Đảng dân mà tồn • Dân chủ quyền làm chủ dân phải trở thành giá trị thực tế lời nói suông Dân biết đến dân chủ, công bằng, bình đẳng dân ăn no, mặc ấm Độc lập tự phải tranh đấu mà có phải cho dân ấm no, tự do, hạnh phúc Đã tranh tự độc lập mà dân đói rét, cực khổ, lạc hậu độc lập tự chẳng để làm Thiết thực đến phải làm ngay, làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, học hành tiến bộ, tự lại, chăm sóc sức khỏe, hưởng quyền tự do, hạnh phúc mà họ xứng đáng hưởng Đó dân chủ thực chất để làm chủ thực chất, không hình thức giả dối, không phù phiếm giả tạo • Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải đặt tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể, phát huy sức mạnh tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tập thể giao phó tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Người đòi hỏi cán bộ, đảng viên trước hết người lãnh đạo phải có tác phong tập thể dân chủ thực Bởi giả tạo làm suy yếu, chí phá vỡ tập thể, thói hình thức chủ nghĩa sớm muộn làm xói mòn, chí triệt tiêu dân chủ • Trước hết, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể, đồng thời tinh thần thấm sâu vào suy nghĩ hành động Người Chủ tịch Hồ Chí Minh không đặt cao tổ chức, kiểm tra, giám sát tổ chức, mà luôn tranh thủ bàn bạc với tập thể Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chính phủ Quốc hội, cần thiết, triệu tập Hội nghị trị đặc biệt - hình thức Diên Hồng thời đại - để xin ý kiến đại biểu quốc dân • Khi bàn cách làm xuất loại sách Người tốt, việc tốt với số cán bộ, Người nói: "Bác muốn bàn luận dân chủ, có ý kiến trái với Bác cãi, trí làm tốt Không nên: Bác nói gì, ghi vào sổ mà bụng chưa thật rõ, không làm, hay làm cách qua loa" • Thứ hai, phải mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh tập thể Người thường nói: Đề công việc, đẻ nghị quyết, không khó, vấn đề thực Ai thực hiện? - Tập thể, quần chúng Vì vậy, có dân chủ, bàn bạc tập thể thông suốt, trí, tâm thực hiện, tránh "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" Sở dĩ xảy đoàn kết người đứng đầu nơi chuyên quyền, độc đoán, áp đặt chủ quan, hội nghị người miễn cưỡng đồng tình, sau hội nghị không thông không tâm thực Vì vậy, Người yêu cầu: "Phải thật mở rộng dân chủ để tất đảng viên bày tỏ kiến mình" "Có dân chủ làm cho cán quần chúng đề sáng kiến"; "thực hành dân chủ chìa khóa vạn giải khó khăn" Bản thân Người gương mẫu mực thực hành dân chủ Trong công tác lãnh đạo Đảng Nhà nước, Người có ý thức sử dụng sức mạnh tổng hợp nhiều quan, nhiều tổ chức, sức mạnh tập thể sức mạnh tổng hợp quần chúng, nhân dân Trước định công việc hệ trọng, Người hỏi lại cẩn thận chu đáo người giúp Tất Bác giao việc cảm nhận sâu sắc điều • Phong cách dân chủ Hồ Chí Minh thể từ việc lớn việc nhỏ: Chuẩn bị nghị hay dự thảo văn kiện, viết báo Người đưa thảo luận tập thể Bộ Chính trị, tham khảo ý kiến người xung quanh Người tuân thủ chặt chẽ quy trình định: Mọi vấn đề kinh tế, trị, quân sự, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật Người huy động tham gia đội ngũ trí thức, chuyên gia máy Đảng Nhà nước, yêu cầu chuẩn bị kỹ, trao đổi rộng, cho chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước cân nhắc kỹ, lựa chọn thận trọng, để sau ban hành, phải thay đổi, bổ sung • Thứ ba, nhận trách nhiệm cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập thể giao phó tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Là người đứng đầu Đảng cầm quyền, đứng đầu Nhà nước, Hồ Chí Minh thường xuyên có phong cách làm việc tập thể dân chủ Người giải thích: "Tập thể lãnh đạo dân chủ Cá nhân phụ trách, tức tập trung Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức dân chủ tập trung" • Tác phong tập thể - dân chủ Bác luôn tạo không khí làm việc hoạt bát, phấn khởi, hăng hái đầy sáng tạo Cương vị lãnh đạo cao, đòi hỏi phải có tác phong tập thể - dân chủ thật sự, hình thức Bởi giả tạo làm suy yếu, chí phá vỡ tập thể Mọi thói hình thức chủ nghĩa, sớm muộn làm xói mòn, chí triệt tiêu dân chủ Nhiều lần, Người phê bình cách lãnh đạo số cán không dân chủ, mà người có ý kiến không dám nói, người muốn phê bình không dám phê bình, làm cho cấp trên, cấp cách biệt nhau, quần chúng với Đảng xa rời nhau, không hăng hái, không sáng kiến làm việc Từ thực hành dân chủ cho nhân dân, đến thực hành dân chủ Đảng, quan, tổ chức, phong cách dân chủ Bác Hồ thể quán tư tưởng đạo đức dân, nước, Người khẳng định điểm đạo đức mà người đảng viên phải giữ gìn cho đúng, là: • - Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân • - Ra sức phấn đấu để thực mục tiêu Đảng • - Vô luận hoàn cảnh tâm chống kẻ địch, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu • - Vô luận hoàn cảnh nào, phải đặt lợi ích Đảng lên hết Hòa với quần chúng thành khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng • Học tập làm theo Người, cán bộ, đảng viên phải đặt tổ chức, tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ cương xã hội Mọi biểu dân chủ hình thức, hay ngược lại, dân chủ trớn, lợi dụng dân chủ để "kéo bè, kéo cánh", để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi, chuyên quyền, độc đoán, đứng tập thể, đứng pháp luật, làm cho nhân dân bất bình, cần phải bị lên án loại bỏ Học tập đạo đức Hồ Chí Minh, tất nhân dân, cán bộ, đảng viên, dù cương vị nào, phải gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân Phải trăn trở thấy trách nhiệm dân nghèo, đói Không sẻ chia đồng cam, cộng khổ với nhân dân, mà phải biết tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh nhân dân, tổ chức, động viên, lãnh đạo nhân dân phấn đấu thoát khỏi đói, nghèo Nhân dân người thầy nghiêm khắc nhân ái, luôn đòi hỏi cao cán bộ, đảng viên, đồng thời sẵn lòng giúp đỡ cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, phát huy ưu điểm, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm Đây nội dung quan trọng phong cách dân chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Theo Người, cán đảng viên phải đặt tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể, phát huy sức mạnh tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tập thể giao phó tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách Trước hết, theo Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể đồng thời tinh thần thấm sâu vào suy nghĩ hành động Người Hồ Chí Minh không đặt cao tổ chức, kiểm tra, giám sát tổ chức, mà luôn tranh thủ bàn bạc với tập thể Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chính phủ Quốc hội, cần thiết, triêu tập Hội nghị trị đặc biệt – hình thức Diên Hồng thời đại – để xin ý kiến đại biểu quốc dân Khi bàn cách làm xuất loại sách Người tốt, việc tốt với số cán bộ, Người nói: “Bác muốn bàn luận dân chủ, có ý kiến trái với Bác cãi, trí làm tốt Không nên: Bác nói gì, ghi vào sổ mà bụng chưa thật rõ, không làm, hay làm cách qua loa” Người yêu cầu lắng nghe ý kiến đảng viên, nhân dân, người “không quan trọng” Muốn thế, người lãnh đạo phải đề cao, mở rộng dân chủ, từ dân chủ Đảng đến dân chủ quan đại biểu người dân Người xuống sở, để lắng nghe ý kiến cấp quần chúng, để huấn thị “Nếu cán không nói năng, không đề ý kiến, không phê bình, chí lại tâng bốc mình, tượng xấu Vì họ nói, họ Không dám nói, họ sợ” Do đó, theo người, phải biết động viên, khuyến khích “Khiến cho cán gan nói, gan đề ý kiến”, tức phải làm cho cấp không sợ nói thật cấp không sợ nghe thật Người lãnh đạo có phẩm chất đương nhiên không nói dối ai, muốn để không nói dối phải có phương pháp lãnh đạo tốt, có phong cách gần gũi quần chúng sát sở Người lãnh đạo muốn biết rõ ưu điểm, khuyết điểm mình, muốn biết công tác tốt hay xấu không khuyên cán mạnh bạo đề ý kiến phê bình Như không phạm đến uy tín người lãnh đạo, mà lại thể dân chủ thật Đảng Thứ hai, phải mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh tập thể Người thường nói: Đề công việc, đẻ nghị quyết, không khó, vấn đề thực Ai thực hiện? – Tập thể, quần chúng Vì vậy, có dân chủ, bàn bạc tập thể thông suốt, trí, tâm thực hiện, tránh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” Sở dĩ xảy đoàn kết người đứng đầu nơi chuyên quyền, độc đoán, áp đặt chủ quan, hội nghị người miễn cưỡng đồng tình, sau hội nghị, không thông không tâm thực Vì vậy, Người yêu cầu: “Phải thực mở rộng dân chủ để tất đảng viên bày tỏ kiến mình”; “có dân chủ làm cho cán quần chúng đề sáng kiến”; “Thực hành dân chủ chìa khóa vạn giải khó khăn” Bản thân người gương mẫu mực thực dân chủ Trong công tác lãnh đạo Đảng Nhà nước, Người có ý thức sử dụng sức mạnh tổng hợp nhiều quan, nhiều tổ chức, sức mạnh tập thể sức mạnh tổng hợp quần chúng, nhân dân Trước định công việc hệ trong, Người hỏi lại cẩn thận chu đáo người giúp Tất Bác giao việc cảm nhận sâu sắc điều Phong cách dân chủ Hồ Chí Minh thể từ việc lớn việc nhỏ Chuẩn bị nghị hay dự thảo văn kiện, viết báo, … Người đưa thảo luận tập thể Bộ Chính trị, tham khảo ý kiến người xung quanh Người tuân thủ chặt chẽ quy trình định: Mọi vấn đề kinh tế, trị, quân sự, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật,… Người huy động tham gia đội ngũ trí thức, chuyên gia máy Đảng Nhà nước, yêu cầu chuẩn bị kỹ, trao đổi rộng, cho chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước cân nhắc kỹ, lựa chọn thận trọng, để sau ban hành, phải thay đổi, sung Thứ ba, nhận trách nhiệm cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ tập thể giao phó tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Là người đứng đầu Đảng cầm quyền, đứng đầu Nhà nước, Hồ Chí Minh thường xuyên có phong cách làm việc tập thể dân chủ Người giải thích: “Tập thể lãnh đạo dân chủ Cá nhân phụ trách, tức tập trung Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức dân chủ tập trung” Tác phong tập thể - dân chủ Bác luôn tạo không khí làm việc hoạt bát, phấn khởi, hăng hái đầy sáng tạo Cương vị lãnh đạo cao, đòi hỏi phải có tác phong tập thể - dân chủ thực sự, hình thức Bởi giả tạo làm suy yếu, chí phá vỡ tập thể Mọi thói hình thức chủ nghĩa, sớm muộn, làm xói mòn, chí triệt tiêu dân chủ Nhiều lần, Người phê bình cách lãnh đạo số cán không dân chủ, mà người có ý kiến không dám nói, người muốn phê bình không dám phê bình, làm cho cấp trên, cấp cách biệt nhau, quần chúng với Đảng xa rời nhau, không hăng hái, không sáng kiến làm việc Hồ Chí Minh người hóa thân cách toàn vẹn trọn vẹn vào nhân dân Hồ Chí Minh người thấu hiểu dân tình, chăm lo dân sinh, nâng cao dân trí để không ngừng thực hành dân chủ cho dân Trong chế độ mới, giá trị cao độc lập dân tộc đem lại quyền làm chủ thực cho dân, phải trao lại cho dân quyền hành Dân chủ, nghĩa xã hội Việt Nam, nhân dân người chủ nước, nước nước dân Các quan đảng nhà nước tổ chức dân ủy thác làm công vụ cho dân Từ thực hành ân chủ cho nhân dân đến thực hành dân chủ Đảng, quan, tổ chức, phong cách dân chủ Bác Hồ thể quán tư tưởng đạo đức dân, nước, Người khẳng định điểm đạo đức mà người đảng viên phải giữ gìn cho đúng, là: - Tuyệt đối trung thành với Đảng, với dân - Ra sức phấn đấu để thực mục tiêu Đảng - Vô luận hoàn cảnh tâm chống kẻ địch, luôn cảnh giác, sắn sàng chiến đấu, không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu - Vô luận hoàn cảnh phảu đặt lợi ích Đảng lên hết - Hòa với quần chúng thành khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng Học tập làm theo phong cách dân chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn giải pháp khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãnh phí, đoàn kết nội bộ; phát huy sức mạnh tập thể nhằm xây dựng quan, đơn vị vững mạnh, góp phần đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, thực thắng lợi mục tiêu, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./ ... Đảng nhằm thống tư tưởng, tổ chức hành động toàn Đảng, thực mục tiêu Đảng - Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng thông qua ban hành Mọi tổ chức đảng đảng viên phải chấp hành Điều lệ Đảng. .. hình thức khen thưởng định kỳ không định kỳ cho tổ chức đảng đảng viên sau: - Đối với tổ chức đảng: Tặng giấy khen, khen, cờ cho tổ chức đảng gồm: Đảng huyện tương đương; tổ chức sở đảng, đảng. .. tặng khen cho tổ chức sở đảng, tặng huy hiệu 30, 40, 50, 60, 70, 80 năm tuổi Đảng, khen cho đảng viên đảng b) Kỷ luật Đảng - Kỷ luật Đảng quy định bắt buộc đảng viên tổ chức đảng phải nghiêm chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng , Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng , Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay