chuong 4 Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp

58 17 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/08/2017, 00:47

Chương Lý thuyết hành vi doanh nghiệp Gv: Ths Bùi Thị Hiền Khoa Quản trị Kinh doanh Bố cục chương • Phần A: Lý thuyết sản xuất – 4.1 Một số khái niệm – 4.2 Hàm sản xuất ngắn hạn – 4.3 Hàm sản xuất dài hạn • Phần B: Lý thuyết chi phí – 4.4 Khái niệm chi phí sản xuất chi phí kế tốn – 4.5 Hàm chi phí ngắn hạn – 4.3 Hàm chi phí dài hạn Phần A: Lý thuyết sản xuất 4.1 Một số khái niệm HÀM SẢN XUẤT Các yếu tố đầu vào Sử dụng có hiệu Sản lượng đầu Phần A: Lý thuyết sản xuất 4.1 Một số khái niệm Hàm sản xuất hàm mơ tả số lượng sản phẩm (đầu ra) có, sản xuất số lượng yếu tố sản xuất (đầu vào) định, tương đương với trình độ kỹ thuật định Q = f(X1 ; X2 ….Xn ) Phần A: Lý thuyết sản xuất 4.1 Một số khái niệm Dài hạn Yếu tố biến đổi Ngắn hạn Yếu tố cố định Phần A: Lý thuyết sản xuất 4.1 Một số khái niệm Yếu tố biến đổi Yếu tố biến đổi : dễ dàng thay đổi số lượng sử dụng sản xuất : nguyên, nhiên, vật liệu, lượng, lao động phổ thông Yếu tố cố định Yếu tố cố đònh: dễ dàng thay đổi số lượng sử dụng sản xuất: đất đai, nhà xưởng, MMTB, chuyên gia kỹ thuật, quản trò viên cao cấp Ngắn hạn: Còn loại yếu tố sản xuất cố đònh Dài hạn : Mọi yếu tố sản xuất biến đổi Phần A: Lý thuyết sản xuất 4.1 Một số khái niệm Để đơn giản, ta nhóm yếu tố đầu vào thành nhóm Vốn Lao động Q = f (K;L) Phần A: Lý thuyết sản xuất HÀM SẢN XUẤT Vốn Lao động Sản lượng đầu 4 100 100 106 12 200 Sự tiến cơng nghệ làm thay đổi hàm sản xuất Phần A: Lý thuyết sản xuất 4.2 Hàm sản xuất ngắn hạn Trong ngắn hạn: -K coi yếu tố sản xuất cố định -L coi yếu tố sản xuất biến đổi Do hàm sản xuất phụ thuộc vào nhân tố lao động Q = f(L) Phần A: Lý thuyết sản xuất 4.2 Hàm sản xuất ngắn hạn 4.2.1 Năng suất trung bình (Average Product – AP) Năng suất trung bình yếu tố sản xuất biến đổi số sản phẩm sản xuất tính trung bình đơn vò yếu tố sản xuất Sản lượng sản phẩm đầu APL = = Số lao động đầu vào Q L Phần B: Lý thuyết chi phí 4.5 Các hàm chi phí sản xuất ngắn hạn 4.5.4 Chi phí biên (Marginal Cost – MC) Là phần thay đổi tổng phí hay tổng biến phí thay đổi đơn vò sản lượng MC= TC/ Q = VC/ Q dTC dVC MC = = dq dq Phần B: Lý thuyết chi phí 4.5 Các hàm chi phí sản xuất ngắn hạn 4.5.5 Mối quan hệ loại chi phí AC ( AVC) giảm dần MC < AC (AVC) MC Chi phí AC (AVC) tăng dần MC > AC (AVC) AC (AVC) cực tiểu MC = AC (AVC)  AC AVC  Sản lượng Chi phí ngắn hạn doanh nghiệp ($) Sản lượng Chi phí cố đònh (FC) 10 11 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Chapter Chi phí biến đổi (VC) 50 78 98 112 130 150 175 204 242 300 385 Tổng chi phí (TC) Chi phí biên (MC) 50 100 128 148 162 180 200 225 254 292 350 435 50 28 20 14 18 20 25 29 38 58 85 Chi phí cố đònh trung bình (AFC) Chi phí biến đổi trung bình (AVC) 50 25 16.7 12.5 10 8.3 7.1 6.3 5.6 4.5 50 39 32.7 28 26 25 25 25.5 26.9 30 35 Tổng chi phí trung bình (ATC) 100 64 49.3 40.5 36 33.3 32.1 31.8 32.4 35 39.5 Slide 46 Phần B: Lý thuyết chi phí 4.5 Các hàm chi phí sản xuất ngắn hạn 4.5.6 Mức sản lượng tối ưu Sản lượng tối ưu mức SL mà chi phí trung bình thấp hiệu sử dụng yếu tố sản xuất cao Phần B: Lý thuyết chi phí 4.6 Các hàm chi phí sản xuất dài hạn 4.6.1 Tổng chi phí dài hạn (Long-run Total Cost – LTC) Chi phí sản xuất dài hạn -Mọi yếu tố sản xuất biến đổi -Không chi phí cố đònh -Có thể điều chỉnh quy mô sản xuất Phần B: Lý thuyết chi phí 4.6 Các hàm chi phí sản xuất dài hạn 4.6.1 Tổng chi phí dài hạn (Long-run Total Cost – LTC) LTC LAC = LTC/Q LMC = LTC/Q = dLTC/dQ Tổng chi phí dài hạn (LTC): đường có chi phí thấp có tương ứng mức sản lượng yếu tố khác khơng đổi Phần B: Lý thuyết chi phí 4.6 Các hàm chi phí sản xuất dài hạn 4.6 Chi phí trung bình dài hạn(Long-run average Cost – LAC) Đường chi phí trung bình dài hạn (LAC) đường bao phí đường chi phí trung bình ngắn hạn (SAC) Các SAC LAC Q PhầnB: B:Lý Lýthuyết thuyếtvề vềchi chiphí phí Phần 4.6 4.6Các Cáchàm hàmchi chiphí phísản sảnxuất xuấttrong trongdài dàihạn hạn 4.6 4.6.2.2Chi Chiphí phítrung trungbình bìnhtrong trongdài dàihạn(Long-run hạn(Long-run average averageCost Cost––LAC) LAC) Đường SAC* -tiếp xúc với đường LAC điểm cực tiểu hai đường - gọi quy mơ SX tối ưu Chi phí SMC* SAC* q* Tại q* : LMC = SMC* =LACmin = SAC*min Sản lượng Phần B: Lý thuyết chi phí 4.6 Các hàm chi phí sản xuất dài hạn 4.6 Chi phí biên dài hạn (Long –run Marginal Cost – LMC) Chi phí biên dài hạn thay đổi tổng chi phí dài hạn thay đổi đơn vị sản phẩm sản xuất dài hạn Mối quan hệ LAC LMC tương tự mối quan hệ SAC SMC ∆LTC LMC = ∆Q Phần B: Lý thuyết chi phí 4.7 Tính kinh tế theo quy mơ tính phi kinh tế theo quy mơ AVC (LAC) Q Khi đường LAC giảm xuống, chi phí trung bình giảm sản lượng tăng có hiệu suất tăng theo quy mơ Phần B: Lý thuyết chi phí 4.7 Tính kinh tế theo quy mơ tính phi kinh tế theo quy mơ AVC (LAC) Q Khi đường LAC đường thẳng nằm ngang, song song với trục sản lượng  chi phí trung bình khơng đổi có hiệu suất khơng đổi theo quy mơ Phần B: Lý thuyết chi phí 4.7 Tính kinh tế theo quy mơ tính phi kinh tế theo quy mơ AVC (LAC) Q Khi đường LAC tăng, chi phí trung bình tăng sản lượng tăng có hiệu suất giảm theo quy mơ Phần B: Lý thuyết chi phí 4.7 Tính kinh tế theo quy mơ tính phi kinh tế theo quy mơ Những yếu tố làm cho LAC giảm mở rộng quy mơ sản xuất, tăng sản lượng: -Chun mơn hóa  suất trung bình tăng -Sự thay gần gũi yếu tố đầu vào -Tính khơng thể chia nhỏ yếu tố đầu vào Phần B: Lý thuyết chi phí 4.7 Tính kinh tế theo quy mơ tính phi kinh tế theo quy mơ Tính phi kinh tế quy mơ: yếu tố làm cho LAC tăng tăng sản lượng: -Do quản lý -Do vị trí địa lý Kết thúc chương Gv: Ths Bùi Thị Hiền – Khoa Quản trị kinh doanh ... xuất – 4. 1 Một số khái niệm – 4. 2 Hàm sản xuất ngắn hạn – 4. 3 Hàm sản xuất dài hạn • Phần B: Lý thuyết chi phí – 4. 4 Khái niệm chi phí sản xuất chi phí kế tốn – 4. 5 Hàm chi phí ngắn hạn – 4. 3 Hàm... phương án sản xuất tối ưu Phần A: Lý thuyết sản xuất 4. 3 Hàm sản xuất dài hạn 4. 3.1 Phối hợp yếu tố sản xuất với chi phí tối thiểu K L 20 40 55 65 75 40 60 75 85 90 55 75 90 100 105 65 85 100 110 115... xuất 4. 3 Hàm sản xuất dài hạn 4. 3.1 Phối hợp yếu tố sản xuất với chi phí tối thiểu K ĐƯỜNG ĐẲNG PHÍ - Đồ thò TC /PK Tg =  PL PK L TC /PL Phần A: Lý thuyết sản xuất 4. 3 Hàm sản xuất dài hạn 4. 3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 4 Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp, chuong 4 Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp, chuong 4 Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay