Quản trị DN Tài chính kinh doanh CHƯƠNG 4

11 27 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 23:43

CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA DOANH NGHIỆP LÝ THUYẾT VỀ SẢN XUẤT I.Hàm sản xuất: xác định sản lượng tối đa sản xuất từ khối lượng đầu vào Q = f (X1, X2, X3, Xn) Sản lượng đầu ra(ouputs) yếu tố sản xuất đầu vào (inputs) Giả thiết: Chia loại yếu tố sản xuất vốn(K) lao động(L) ⇒ Q = f(K,L) *Ngắn hạn (short-run): khoảng thời gian có yếu tố sản xuất thay đổi được, gọi yếu tố sản xuất cố định K (nhà xưởng, máy móc ) biểu cho quy mô sản xuất định Yếu tố sản xuất thay đổi gọi yếu tố sản xuất biến đổi L (lao động, nguyên vật liệu ) Q = f(L) *Dài hạn(long-run): khoảng thới gian đủ để thay đổi yếu tố sản xuất Q = f(K,L) II.Hàm sản xuất ngắn hạn Q = f(L) L Q AP=Q/L MP=∆Q/∆L=dQ/dL 0 10 10 10 30 15 20 60 20 30 80 20 20 95 19 15 105 17,5 10 110 15,7 110 13,7 107 11,9 -3 10 100 10 -7 AP:Năng suất trung bình (Average product) MP:Năng suất biên (Marginal product) Quy luật suất biên giảm dần AP MP MP AP L I II • MP > AP: AP↗ • MP = AP: APmax • MP < AP: AP↘ III III.HÀM SẢN XUẤT DÀI HẠN Q = f(K,L) 1.Phối hợp đầu vào với chi phí tối thiểu: tối đa hóa sản lượng với chi phí cho trước MPK / pK = MPL / pL K.pK + L.pL = TC 2.Phương pháp hình học K TC/pK K K Q: đường đẳng lượng (Isoquants) TC: đường đẳng phí (Isocosts) TC/pL L E L L Tỷ lệ thay biên kỹ thuật (Marginal rate of technical substitution): MRTS = ∆K / ∆L Tại điểm phối hợp tối ưu E: tiếp điểm đường đẳng phí với đường đẳng lượng cao nhất: MRTS = ∆K/∆L = - MPL/MPK = - pL/pK 3.Đường mở rộng sản xuất suất theo quy mô K K Q4=600 30 Q3=375 Q2=250 15 Q’ Q TC TC’ 10 Q1=100 L 10 20 30 60 L Đường mở rộng sản xuất tập hợp phối hợp tối ưu thay đổi chi phí sản xuất điều kiện giá yếu tố sản xuất không thay đổi K,L tăng theo tỷ lệ γ, sản lượng tăng với tỷ lệ δ Q = f(K,L) → δQ = f(γK,γL) • δ = γ: suất không đổi theo quy mô • δ > γ: suất tăng dần theo quy mô (tính kinh tế theo quy mô) • δ < γ: suất giảm dần theo quy mô (tính phi kinh tế theo quy mô) TC:Chi phí sản xuất chi phí kinh tế Chi phí kinh tế = chi phí kế toán + chi phí hội - Chi phí kế toán: chi phí tiền xí nghiệp chi ghi chép sổ sách kế toán - Chi phí hội lượng giá trị bị không sử dụng nguồn lực theo phương thức thay tốt khác Nó tiền không ghi chép sổ sách kế toán nên gọi chi phí ẩn Ví dụ: Báo cáo thu nhập quán phở tháng: Doanh thu 3000 tô, 4000đ/tô 12.000.000đ Tổng chi phí kế toán chưa tính đến Chi phí: - tiền công 600.000đ chi phí hội công lao động - thuê mặt 500.000đ chủ quán (1,5 triệu đ/tháng) vốn - vật liệu(thịt, bánh, ) 5.000.000đ 10.000.000đ chủ quán có lãi - chất đốt 400.000đ suất 1%/ tháng (100.000đ) = 1.600.000đ (còn - chi phí khác 3.000.000đ Chi phí hội gọi lợi nhuận thông thường) Tổng chi phí (kế toán) 9.500.000đ Chi phí kinh tế = 11.100.000đ Lợi nhuận (kế toán) 2.500.000đ Lợi nhuận kinh tế = 900.000đ Lợi nhuận kinh tế = Doanh thu – chi phí kinh tế = Doanh thu – chi phí kế toán – chi phí hội Lợi nhuận kinh tế = lợi nhuận kế toán – chi phí hội(lợi nhuận thông thường) LÝ THUYẾT VỀ CHI PHÍ I.CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NGẮN HẠN 1.Chí phí tổng -Tổng chi phí cố định TFC (Total fixed cost) -Tổng chi phí biến đổi TVC (Total variable cost) -Tổng chi phí TC: TC = TFC + TVC TC TVC TFC TC TVC TFC Q •TFC không đổi theo sản lượng •TVC, TC đồng biến với sản lượng • Lúc đầu tốc độ tăng TVC, TC theo sản lượng giảm dẩn Sau tốc độ tăng TVC, TC ngày tăng 2.Chi phí đơn vị -Chi phí cố định trung bình (Average fixed cost) AFC = TFC/Q -Chi phí biến đổi trung bình (Average variable cost) AVC = TVC/Q -Chi phí trung bình (Average cost) AC = TC/Q, AC = AFC + AVC -Chi phí biên (Marginal cost) MC = ∆TC/∆Q = dTC/dQ •AFC↘ Q↗, đường AFC có = ∆TVC/∆Q = dTVC/dQ AC dạng hyperbol dốc xuống theo AVC AFC chiều trục hoành •Đường AVC, AC MC có MC AC dạng chữ u •MC < AVC ⇒ AVC↘ AVC MC = AVC ⇒ AVCmin MC > AVC ⇒ AVC↗ AFC •MC < AC ⇒ AC↘ MC = AC ⇒ ACmin Q MC > AC ⇒ AC↗ Q TFC TVC TC AFC AVC AC MC 1500 1500 10 1500 1000 2500 150,0 100,0 20 1500 1900 3400 75,0 95,0 170,0 90 30 1500 2800 4300 50,0 93,3 143,3 90 40 1500 3600 5100 37,5 90,0 127,5 80 50 1500 4600 6100 30,0 92,0 122,0 100 60 1500 5800 7300 25,0 96,7 121,7 120 70 1500 7100 8600 21,4 101,4 122,9 130 80 1500 8600 10100 18,8 107,5 126,3 150 90 1500 10400 11900 16,7 115,6 132,2 180 1500 12400 13900 15,0 124,0 139,0 200 100 250,0 100 •AFC↘ Q↗, đường AFC có dạng hyperbol dốc xuống theo chiều trục hoành •Đường AVC, AC MC có dạng chữ u •MCAC ⇒AC↗ II.CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DÀI HẠN 1.Tổng chi phí dài hạn LTC (long-run total cost): chi phí sản xuất tối thiểu có mức sản lượng thay đổi yếu tố sản xuất K TC TC3 TC2 TC1 TC3 G F E G TC2 Q2 Q3 TC1 L Q1 F E Q1 Q2 Q3 Q 2.Chi phí trung bình dài hạn LAC (long-run average cost): LAC = LTC/ Q AC SAC1 SAC2 SAC3 LACmin LAC Q* Q LAC chi phí trung bình tối thiểu có mức sản lương thay đổi quy mô sản xuất Đường LAC có dạng chữ U thể hiện: - Q ↗, LAC ↘ : tính kinh tế theo quy mô - Q = Q*, LAC = LACmin - Q ↗, LAC ↗ : tính phi kinh tế theo quy mô AC SAC ∀Q, SAC > LAC, ngoại trừ điểm tiếp xúc Q1, SAC = LAC LAC Tại Q*, LACmin tương ứng quy mô LACmin SAC* gọi quy mô sản Q1 Q* Q xuất tối ưu: LACmin = SAC*min Chi phí biên dài hạn LMC (long-run marginal cost): LMC = ∆LTC / ∆Q LMC < LAC: LAC ↘ LMC SMC* LMC = LAC: LACmin SAC* LAC LMC > LAC: LAC ↗ Tại Q*, LMC = SMC* LMC thoải SMC SAC* ... nhuận (kế toán) 2.500.000đ Lợi nhuận kinh tế = 900.000đ Lợi nhuận kinh tế = Doanh thu – chi phí kinh tế = Doanh thu – chi phí kế toán – chi phí hội Lợi nhuận kinh tế = lợi nhuận kế toán – chi phí... 10 1500 1000 2500 150,0 100,0 20 1500 1900 340 0 75,0 95,0 170,0 90 30 1500 2800 43 00 50,0 93,3 143 ,3 90 40 1500 3600 5100 37,5 90,0 127,5 80 50 1500 46 00 6100 30,0 92,0 122,0 100 60 1500 5800... 96,7 121,7 120 70 1500 7100 8600 21 ,4 101 ,4 122,9 130 80 1500 8600 10100 18,8 107,5 126,3 150 90 1500 1 040 0 11900 16,7 115,6 132,2 180 1500 1 240 0 13900 15,0 1 24, 0 139,0 200 100 250,0 100 •AFC↘
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị DN Tài chính kinh doanh CHƯƠNG 4 , Quản trị DN Tài chính kinh doanh CHƯƠNG 4 , Quản trị DN Tài chính kinh doanh CHƯƠNG 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay