Quản trị DN Tài chính kinh doanh 4s

78 16 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 23:26

T NG QUÁT V MÔN H C tín ch : (30 tiết lý thuyết) ² Chương trình môn học: Phần Chương ² Số MÔN ² Tiểu luận: Nhóm - SV (nộp TL thuyết trình lớp) QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG ² Hình thức thi: Trắc nghiệm / T lu n Giữa kỳ: Tr c nghi m (40 câu/45p) Cuối kỳ: Khoa QTKD quy t nh u GV: TS Nguyễn Nam Hà 0909812330 namhadhcn@yahoo.com.vn (OFFICEMANAGEMENT) Nghỉ học > tiết: Cấm thi cuối kỳ Sunday, September 02, 2012 ed fb Phần 1: Tổng quan QTVP Chương 1: Khái quát QTVP a CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC (1) Chương 2: Qu n tr thông tin & h s w Chương 3: T ch c công tác lễ tân w w Chương 4: Quản trò hội họp & xây dựng chương trình, kế hoạch Sunday, September 02, 2012 Sunday, September 02, 2012 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC (2) Phần 2: Kỹ thuật soạn thảo, trình bày VB Chương 5: Khái quát VB Chương 6: Thể thức, kỹ thuật trình bày VB Chương 7: Phong cách ngôn ngữ VB hành - công vụ Chương 8: Quy trình soạn thảo ban hành VB Chương 9: Kỹ thuật soạn thảo, trình bày số VB thông dụng Sunday, September 02, 2012 Sunday, September 02, 2012 58/2001 Qu n lý dấu ² NĐ 82/2001 Nghi lễ Nhà nước ²N 110/2004 Công tác văn thư ²N 24/2009 Luật Ban hành VBQPPL ²N 31/2009 Sửa đổi N 58/2001 ²N 9/2010 Sửa đổi N 110/2004 fb w w w Hiến pháp 1992 Luật Ban hành VB QPPL 3/6/2008 (01/01/2009) ² ² ² Luật Ban hành VB QPPL H ND, UBND 3/12/2004 (1/4/2005) Sunday, September 02, 2012 ² Thơng t liên t ch 55_6/5/2005_BNV-VPCP: H ng d n v th th c k thu t trình bày v n b n ² Thơng 9/2011_B N i v : Thời hạn bảo quản hồ s , tài liệu CQ, TC Sunday, September 02, 2012 Giáo trình Qu n tr v n phòng_Khoa QTKD_Trường ĐHCN TPHCM, 2011 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT a ²N ² TT ² ed TÀI LIỆU MÔN HỌC u MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC ² Về kiến thức Hiểu chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức, hình thức tổ chức VP Hiểu hệ thống VB QPPL, VBTP, VBHC ² Về kỹ Biết cách tổ chức, quản lý VP Soạn thảo, trình bày VB hành thông dụng: Quyết đònh, thông báo, tờ trình, báo cáo, công văn… t 01_19/1/2011_BNV: H ng d n th th c k thu t trình bày v n b n hành Sunday, September 02, 2012 A CH T I BÀI GI NG I N T WEBSITE THAM KHẢO ² http://www.na.gov.vn (Qu c h i) ² http://www.gov.vn (Chính ph ) ² http://www.hui.edu.vn (ĐHCN TPHCM) ² www.hui.edu.vn / Các khoa / Qu n tr kinh doanh / Bài gi ng giáo viên / Nguy n Nam Hà / Mơn QTVP A CH T I V N B N LU T Sunday, September 02, 2012 ed u / H th ng v n b n / Thơng t / N m ban hành / 2011 / Thơng t s 01 c a B N i v H ng d n v th th c k thu t trình bày VBHC ² www.gov.vn w w w fb a ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN VP ảo: Thực trạng & giải pháp phát triển Giao ti p VP - ti p khách qua điện thoại: Thực trạng & kiến nghò Giao ti p VP - ti p khách tr c ti p: Thực trạng & kiến nghò Vấn đề phong thủy lựa chọn vò trí đặt VP: Thực trạng & kiến nghò Vấn đề phong thủy trí VP: Thực trạng & kiến nghò Sunday, September 02, 2012 11 Sunday, September 02, 2012 10 Tổ chức công tác VP doanh nghiệp: Thực trạng kiến nghò S d ng không gian VP: Thực trạng & kiến nghò Ánh sáng VP: Thực trạng & kiến nghò VP “Xanh”: Thực trạng & kiến nghò 10 Vấn đề lựa chọn vật dụng VP (tủ, bàn, ghế…): Thực trạng & kiến nghò 11 VP & vấn đề bảo vệ môi trường: Thực trạng & kiến nghò Sunday, September 02, 2012 12 12 VP & vấn đề tiết kiệm lượng: Thực trạng & kiến nghò PHẦN I 13 VP m : Thực trạng & kiến nghò 14 Quản trò thông tin: Thực trạng & kiến nghò TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 15 Quản trò thời gian: Thực trạng & kiến nghò 16 L tân ngo i giao: Thực trạng & kiến nghò 17 Lễ tân kinh doanh: Thực trạng & kiến nghò 19 Kỹ làm việc theo nhóm Sunday, September 02, 2012 Sunday, September 02, 2012 fb CHƯƠNG a ed 13 u 18 Qu n tr 5S w w w SỐ TIẾT HỌC: Sunday, September 02, 2012 N I DUNG BÀI GI NG ² Khái ²C KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG ni m, ch c n ng, nhi m v VP c u t ch c VP Ngun t c ho t ng T ch c v n phòng ² Ph ng pháp qu n lý VP ² Ph ng pháp b trí VP ² Các 15 14 hình th c ho t Sunday, September 02, 2012 ng c a VP 16 a ed 17 u Sunday, September 02, 2012 fb 1.3 Chức VP (1) Ch c n ng tham m u, t ng h p (2) Ch c n ng h u c n (3) Ch c n ng đ i di n 1.2 Khái niệm QTVP ² Hoạch đònh, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra công tác VP ² Chức QTVP: (1) Hoạch đònh công tác VP (2) Tổ chức thực công việc VP (3) Lãnh đạo công tác VP (4) Kiểm tra công việc VP (5) Dòch vụ hành VP (c p giấy tờ có giá trò pháp lý l nh v c qu n lý, không nh m m c tiêu l i nhu n) Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ 1.1 Khái niệm VP ² Ngh a hẹp: Trụ sở làm việc CQ, TC ² Ngh a rộng: Bộ máy điều hành tổng hợp CQ, TC, nơi thu thập, xử lý thông tin phục vụ điều hành bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động CQ, TC Sunday, September 02, 2012 18 1.3.1 Chức tham mưu, tổng hợp ² Tham mưu: Đề xuất giải pháp giúp lãnh đạo xử lý công việc hợp: Tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin phục vụ quản lý w w w ² Tổng Sunday, September 02, 2012 19 Sunday, September 02, 2012 20 1.4 Nhiệm vụ VP ² Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ² Chuẩn bò tài liệu cho lãnh đạo giải công việc, hội họp ² Soạn thảo, ban hành VB, đề xuất biện pháp bảo đảm thi hành ² Tổ chức hội họp ² Tổ chức giao tiếp đối nội, đối ngoại ² Quản lý, lưu trữ VB ² Quản lý nhân sự, lao động, tiền lương ² Quản lý tài sản ed 21 u Sunday, September 02, 2012 1.3.2 Chức hậu cần ² Quản lý tài (thu chi) ² Quản lý tài sản ² Bảo đảm sở vật chất, phương tiện điều kiện làm việc CQ, TC 1.3.3 Chức đại diện ² Đầu mối giao tiếp CQ, TC ² Cổng thông tin CQ, TC w w w fb a Cơ cấu, tổ chức VP 2.1 Nguyên tắc hoạt động ² Theo nguyên tắc hành (thủ trưởng lãnh đạo) ² VP CQ, TC cấp hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn VP CQ, TC cấp Sunday, September 02, 2012 23 Sunday, September 02, 2012 22 2.2 Tổ chức văn phòng 2.2.1 Hình thức tổ chức: Tập trung đầu mối & Tập trung theo chức Tập trung đầu mối: ² Mọi hoạt động VP đặt điều hành nhà quản trò hành Ưu điểm: Dễ điều hành, kiểm tra, điều động nhân sự, phân bổ phương tiện Nhược điểm: Khó chuyên môn hóa Sunday, September 02, 2012 24 ed 25 u Sunday, September 02, 2012 w w w fb a Các phương pháp quản lý VP (1) Quản lý theo cách ứng phó (2) Quản lý theo cách lập chương trình, kế hoạch Sunday, September 02, 2012 2.2.2 Cơ cấu tổ chức ² Lãnh đạo Văn phòng: Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng ² Các Bộ phận trực thuộc: Bộ phận Văn thư Bộ phận Tổng hợp Bộ phận Quản lý nhân B ph n Kế toán Bộ phận Quản lý sở vật chất (Quản trò) Bộ phận Bảo vệ, Lễ tân, Tạp vụ … Tập trung theo chức năng: ² Hoạt động VP đặt Bộ phận chuyên môn giám sát nhà quản trò hành Ưu điểm: Chuyên môn hóa công việc Nhược điểm: Dễ dẫn đến vi phạm chế độ thủ trưởng 27 Sunday, September 02, 2012 26 Quản lý theo cách ứng phó: Không có kế hoạch cụ thể cho công việc Đònh đâu làm đó, phản ứng, đối phó Bò động quản lý Quyết đònh quản lý thay đổi làm chưa chọn giải pháp tối ưu Nhân viên dễ lòng tin đối lãnh o Sunday, September 02, 2012 28 Thực tế ² Không áp dụng túy phương pháp ² Cần kết hợp hai phương pháp ² Công việc phải lập kế hoạch ² Tình bất ngờ dự kiến: Ứng phó ² Thông qua ứng phó, nhà quản tr có thêm kinh nghiệm, sáng tạo ² Ứng phó - tiêu chuẩn đánh giá lực cán lý theo cách lập chương trình, kế hoạch: Có kế hoạch cụ thể cho công việc Có phương án giải tình Giao quyền hạn, trách nhiệm cho nhân viên Nhân viên chủ động thực công việc ed 29 u Sunday, September 02, 2012 ² Quản w w w fb a Bố trí văn phòng 4.1 Mục đích, yêu cầu ² Mục đích: Tạo môi trường làm vi c tốt Thuận tiện tiếp khách Đảm bảo giữ gìn bí mật văn bản, tài liệu ² Yêu cầu: Tận dụng tối đa, c ng diện tích VP Giảm thiểu thời gian di chuyển phận Sunday, September 02, 2012 31 Sunday, September 02, 2012 30 4.2 Các phương pháp bố trí VP ² VP bố trí theo không gian đóng (VP chia nhỏ): Từng phận bố trí phòng riêng, cửa vào đóng kín Ưu điểm: • Bảo mật công việc • Bảo đảm tính riêng tư nhân viên • Phù hợp công việc cần tập trung cao Nhược điểm: Tốn diện tích, tăng chi phí điện, thiết bò VP Sunday, September 02, 2012 32 ² VP Sunday, September 02, 2012 ed 33 MƠ HÌNH V N PHỊNG M u bố trí theo không gian mở: Các phận VP bố trí phòng l n Ưu điểm: • Tiết kiệm chi phí, diện tích • Thuận tiện giao tiếp phận • D quản lý nhân viên thời gian Nhược điểm: • Không phù hợp công việc cần tập trung cao fb a 4.3 Trang thiết bò VP ² Thiết bò VP: Điện thoại, máy fax, Máy photo-copy, máy vi tính … ² Đồ dùng VP: Bàn, ghế, tủ đựng hồ sơ, giá để tài liệu … ² Hiện đại hóa công tác VP: Tin học hóa, viễn thông hóa ² Xây dựng VP không giấy, văn thư điện tử Các hình th c ho t ² ² VP truy n th ng: Ho t 34 ng c a VP ng th c t t i VP VP o (Vitual office): Khơng ho t th c t t i VP ng w VP cho th 0m² v i d ch v : a ch ng ký tr s ho t ng, t b ng tên Cty, i n tho i, fax, nh n th báo ti n ích khác th theo nhu c u nh : ch ng i, phòng h p, photocopy, máy in, Internet w w Sunday, September 02, 2012 Sunday, September 02, 2012 VP o ch thích h p VP D, DN nh 35 Sunday, September 02, 2012 36 CÂU HỎI ÔN TẬP Văn phòng gì? Các chức văn phòng? Cơ cấu tổ chức văn phòng? Các hình thức tổ chức văn phòng? Phân tích vai trò văn phòng quan, tổ chức? Nêu phương pháp quản lý v n phòng, ưu nhược điểm phương pháp? QUẢN TRỊ THÔNG TIN & THỜI GIAN N I DUNG a ed 37 u Sunday, September 02, 2012 CHƯƠNG w w w fb T ng qt h th ng thơng tin X lý v n th n X lý v n th i Qu n tr h s Qu n lý d u Qu n tr th i gian Sunday, September 02, 2012 Sunday, September 02, 2012 S TI T H C: 1 T ng qt h th ng thơng tin 1.1 Khái ni m thơng tin ² Thơng tin s truy n tín hi u, tin t c v nh ng s ki n, ho t ng ã, ang, s x y cho nhi u ng i bi t 1.2 Khái ni m qu n tr thơng tin Ho ch nh, t ch c, l u gi ki m tra cho h th ng thơng tin ph c v cơng vi c qu n lý hi u qu nh t Sunday, September 02, 2012 TÊN CQ, TC CẤP TRÊN TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /TT Đòa danh, ngày …… tháng …… năm … TỜ TRÌNH Về việc Kính gởi: ………………………………………………… QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ fb BÀI a ed u Nơi nhận: - ……………… ; Sunday, September 02, - 2012 Lưu VT, (6).H Phần mở đầu: Nhận đònh tình hình, phân tích thuận lợi, khó khăn làm sở cho việc đề xuất vấn đề Phần nội dung: Nêu nội dung đề nghò mới, đề xuất phương án thực hiện, dự kiến vấn đề phát sinh thực - Nêu khó khăn, thuận lợi (chủ quan, khách quan) triển khai thực dự kiến biện pháp khắc phục Phần kết thúc: Nêu ý nghóa, tác dụng đề nghò mới; đề nghò cấp xem xét chấp thuận để sớm triển khai thực w w KỸ THUẬT SOẠN THẢO TRÌNH BÀY BÁO CÁO CÂU HỎI ÔN TẬP Nêu yêu cầu tờ trình? Cấu trúc tờ trình nội dung tờ trình? Là Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Hoa Mai tỉnh Bình Dương, em soạn Tờ trình gởi Giám đốc Công ty xin tuyển dụng thêm nhân mua ô-tô phục vụ cho công việc kinh doanh Chi nhánh * Sunday, September 02, 2012 N I DUNG BÀI GI NG ² Khái ni m báo cáo ² u c u c a báo cáo ² Phân lo i báo cáo ² C u trúc c a báo cáo ² Ph ng pháp so n báo cáo w SỐ TIẾT HỌC: Sunday, September 02, 2012 Sunday, September 02, 2012 Sunday, September 02, 2012 fb Phân loại báo cáo a ed Yêu cầu báo cáo ² Trung thực, khách quan, xác: Chi tiết, số liệu phải thực tế ² Cụ thể, có trọng tâm: Giúp cấp đánh giá tình hình thực tế để ban hành đònh quản lý ² Kòp thời, nhanh chóng: Vì báo cáo phục vụ công tác quản lý, điều hành u Khái niệm ² Văn hành ² Chỉ dùng cho CQ, TC cấp ² Nội dung: Phản ánh việc, hoạt động CQ, TC khoảng thời gian cụ thể ² Chức năng: Giúp CQ, TC cấp đánh giá tình hình thực tế, kòp thời đề sách, biện pháp quản lý phù hợp Chuyên môn Thực tế w ² Báo cáo công tác: Sơ kết, tổng kết ² Báo cáo chuyên đề: Một vấn đề hoạt động tổ chức cáo chuyên môn: Tài chính, thuế … ² Báo cáo chung: Đề cập tất mặt hoạt động tổ chức Chung Sunday, September 02, 2012 Phân loại báo cáo (2) ² Báo w Chuyên đề w Công tác Sunday, September 02, 2012 ² Báo cáo thực tế: Thực tế công tác đề xuất biện pháp giải vấn đề Sunday, September 02, 2012 Cấu trúc báo cáo ² Mở đầu: Nhiệm vụ giao, thuận lợi khó khăn trình thực dung: Kết thực hiện; công việc làm được, chưa làm được; nguyên nhân chủ quan – khách quan ² Kết Sunday, September 02, 2012 ed u thúc: Mục tiêu, nhiệm vụ mới, biện pháp thực hiện, kiến nghò cấp ² Nội fb a 5.2 Viết báo cáo ² Báo cáo sơ kết (6 tháng): Công việc làm được, chưa làm Nguyên nhân chủ quan, khách quan Biện pháp thực công việc lại Báo cáo tổng kết (12 tháng): Tổng hợp nhiệm vụ hoàn thành, chưa hoàn thành (kết cụ thể) Nguyên nhân ch a hoàn thành Phương hướng nhiệm vụ cho n m sau Sunday, September 02, 2012 TÊN CQ, TC CẤP TRÊN TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC Số: /BC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đòa danh, ngày …… tháng …… năm … BÁO CÁO Về việc Kính gởi: ………………………………………………… w Phần mở đầu: Đặc điểm tình hình; nhiệm vụ giao; thuận lợi khó khăn Phần nội dung: - Kiểm điểm việc làm được, tồn cụ thể, nguyên nhân chủ quan - khách quan - Đánh giá kết kèm theo số liệu thực tế (đạt % tiêu, nhiệm vụ giao) Phần kết thúc: Mục tiêu, nhiệm vụ tới; biện pháp thực hiện; Kiến nghò, đề xuất với cấp w w Sunday, September 02, 2012 Phương pháp soạn báo cáo 5.1 Chuẩn bò: ² Xác đònh mục đích báo cáo ² Thu thập liệu cần báo cáo: Đối chiếu thông tin thu nhận để kiểm chứng độ xác thực thông tin ² Sắp xếp, tổng hợp liệu báo cáo ² T ng k t hoạt động, kinh nghiệm, ý kiến cần đề xuất lên cấp Nơi nhận: - ……………… ; 02, -Sunday, Lưu September VT, (6).H 2012 QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ 10 a ed 11 u Sunday, September 02, 2012 CÂU HỎI ÔN TẬP Nêu yêu cầu báo cáo? Cấu trúc báo cáo nội dung báo cáo? Soạn Báo cáo hoạt động lớp em năm học vừa qua? NH NG N I DUNG CHÍNH w w w fb Khái niệm biên Phân loại biên Phương pháp ghi biên Cấu trúc biên Khái ni m biên b n ± V n b n ghi l i nh ng s vi c, v vi c ã x y / ang di n làm ch ng c pháp lý v sau ± u c u: Ghi trung th c, khách quan, xác y Ph ng pháp ghi biên b n ± Biên b n h i h p: Ghi l i ti n trình, di n bi n ± Biên b n hành chính: Ghi l i s vi c theo quy nh hành chính: Biên b n vi ph m… ± Biên b n l nh v c t pháp: Ghi l i nh ng s vi c theo quy nh c a pháp lu t t t ng ho t ng c a CQ t pháp: Biên b n phiên tòa, biên b n l y l i khai … ± Phân lo i thơng tin ghi: ² Thơng tin bi t - ghi ý ² Thơng tin th c hi n - ghi y ± N u ng i phát bi u u c u ghi ngun v n s d ng hình th c d n l i nói tr c ti p ± T p trung l ng nghe, ghi chép nhanh ± S d ng k thu t bi n i câu C u trúc c a biên b n a ed u Các lo i biên b n w w w fb ±M u: Th i gian, a i m l p biên b n, thành ph n tham d ± N i dung: ² Biên b n h i h p / v vi c ang di n ra: ghi theo ti n trình ² Biên b n s vi c ã x y ra: mơ t l i hi n tr ng, ghi l i khai nhân ch ng ± K t lu n: Ghi th i gian, a i m k t thúc vi c l p biên b n, biên b n c c thơng qua nh ng ng i tham d , s b n c l p CÂU HỎI ÔN TẬP ± Phân loại biên bản? ± Nêu phương pháp ghi biên bản? ± Cấu trúc biên bản? NH NG N I DUNG CHÍNH: ² Khái ni m h p ng ² i u ki n có hi u l c c a h p ng ² Các lo i h p ng ² C u trúc c a h p ng ² Nh ng i u c n l u ý so n th o h p ng ² Các l i th ng g p so n th o h p ng BÀI S NG TI T H C: 1 Th a thu n gi a bên c s t nguy n, khơng vi ph m i u c m c a pháp lu t khơng trái o c xã h i nh m xác l p, thay i ho c ch m d t quy n ngh a v c a bên H p ng có tính ràng bu c bên v m t pháp lý i v i 02/09/2012 w w ² w fb ² ng a Khái ni m h p ed 02/09/2012 u H P K THU T SO N TH O & TRÌNH BÀY 02/09/2012 2 i u ki n có hi u l c c a h p ng ² Ch th h p ng có th m quy n ký k t ² M c ích, n i dung h p ng khơng vi ph m i u c m c a pháp lu t, trái o c xã h i ² Ch th t nguy n tham gia quan h h p ng ² Hình th c h p ng phù h p quy nh c a pháp lu t 02/09/2012 i h p ng ng dân s ng kinh doanh, th ng lao ng C u trúc c a h p ng: ph n ² Ph n c n c pháp lý th c t : V n b n pháp quy làm c s cho h p ng C n c th c t trao i gi a bên ² Ph n ch th giao k t: Tên ch th giao k t Thơng tin liên quan n ch th ( a ch , ch c v , tài kho n, mã s thu , i n tho i) ² Ph n n i dung th a thu n: Các i u kho n h p ng ng m i ed 02/09/2012 u Các lo ² H p ² H p ² H p i u kho n tốn rõ ràng S ti n cn l i Th i gian cn Ch tài s c áp d ng tr ng h p vi ph m tốn (VD: ch m tốn) ² Trách nhi m tốn kho n thu , phí, b o hi m … 02/09/2012 w w w fb a Nh ng i m c n l u ý so n h p ng ² Tên h p ng: Theo n i dung th a thu n ² Khơng s d ng tên “H p ng kinh t ” ² t tên h p ng theo n i dung th a thu n i t ng h p ng ² T o thu n l i cho cơng tác qu n lý, gi i h n ph m vi v n b n pháp lu t i u ch nh ² Ví d : “H p ng gia cơng”, “H p ng mua bán hàng hóa” 02/09/2012 02/09/2012 Chú tr ng i u kho n tùy nghi: Các tr ng h p mi n trách nhi m vi ph m h p ng M c ph t vi ph m Bên thua ki n ph i tr chi phí th lu t s c a bên th ng ki n Vi c s a i c a h p ng ph i c l p thành v n b n Quy n chuy n nh ng h p ng cho bên th ba … R i ro i v i i t ng h p ng ed u 02/09/2012 w w w fb a V tranh ch p h p ng b o hi m gi a Cty B o hi m AAA NH i Tín: ² NH i Tín ký v i Cty B o hi m AAA h p ng b o hi m xe ơ-tơ Mercedes v i ph m vi b o hi m nh sau: âm va, l t , h a ho n, cháy n , bão, l l t, s t l , sét ánh, ng t, m a á, m t tồn b xe tai n n r i ro b t ng khác ² Ngày 1/8/2008 m a k t h p v i tri u c ng ã ng p t ng h m xe c a ngân hàng gây h h ng n ng chi c Mercedes K t qu giám nh thi t h i: 400 tri u 02/09/2012 Tính ch t ch , c th c a h p ng Máy móc, thi t b c n quy nh rõ ph n m m hay ph tùng kèm theo Nh ng thi t h i c th giao hàng ch m Ng i ch u chi phí v n chuy n i u kho n v gi i thích h p ng ² 11 02/09/2012 10 i Tín cho r ng xe n m ph m vi “tai n n r i ro b t ng ” u c u AAA b i th ng ² AAA cho r ng vi c n c ng p gây h h i xe khơng thu c ph m vi b o hi m “tai n n r i ro b t ng ” nh ng r i ro x y ch tích t c, khơng l ng tr c c nh cành r i, xe m t lái Còn s c m a ng p x y kho ng th i gian dài t 16h30 – 17h nên khơng ph i “tai n n r i ro b t ng ” ² 02/09/2012 12 Gi i thích h p ng b o hi m: N u h p ng b o hi m có i u kho n khơng rõ ràng i u kho n ó c gi i thích theo h ng có l i cho bên mua b o hi m ( 21 Lu t Kinh doanh b o hi m 2000) ² K t lu n: Tranh ch p gi a AAA i Tín xu t phát t s thi u ch t ch rõ ràng i u kho n quy nh v ph m vi b o hi m, bên ã khơng c th hóa tr ng h p thu c “tai n n r i ro b t ng ”./ Theo T i n Ti ng Vi t 1994 – NXB KHXH: “b t ng ” “khơng ng , x y ngồi d tính” ²T i n Ti ng Vi t – Ngơn ng h c Vi t Nam, NXB Thanh Hóa: “B t ng ” “khơng ng t i, khơng d tính tr c c” ² Nh v y “b t ng ” khơng bao hàm khái ni m “X y tích t c” ² 13 14 02/09/2012 a ed 02/09/2012 u ² fb CÂU H I ƠN T P ng gì? ²H p ² Nêu i u ki n có hi u l c c a h p ng? ² C u trúc c a h p ng? ng mua bán hàng hóa? ² So n h p K THU T SO N TH O w CƠNG V N w w 02/09/2012 BÀI S 15 TI T H C: NH NG N I DUNG CHÍNH Khái ni m cơng v n hành u ± V n b n khơng có tên lo i ± S d ng ph bi n ho t ng c a c quan, t ch c ± Ph ng ti n giao ti p th c c a c quan, t ch c a ed Khái niệm Phân loại ặc điểm Ph ng pháp soạn thảo Nội dung số loại công văn hành Các lo i cơng v n hành ± Cơng v ± Cơng v ± Cơng v ± Cơng v ± Cơng v ± Cơng v ± Cơng v ± Cơng v ± Ch th ban hành: ² C quan, t ch c ² Cán b , cơng ch c nhà n c có th m quy n ± M c ích ban hành: ² Gi i quy t v n theo th m quy n & ch c n ng c giao w w w fb n u c u, ki n ngh , ngh n tr l i (phúc áp) * n h ng d n n gi i thích n ơn c, nh c nh * n ch o n trao i ý ki n nc m n c i m c a cơng v n hành Ph ng pháp so n th o N i dung c th m t s lo i cơng v n Cơng v n u c u, ki n ngh , ngh : ±M u: Lý do, m c ích c a u c u, ki n ngh , ngh ± N i dung: Th c tr ng d n n vi c ph i u c u, ki n ngh , ngh ; N i dung c th u c c u, ki n ngh , ngh ; Th i h n c n xem xét, gi i quy t ± K t lu n: ngh gi i quy t l i c m n a ed u ± B c c g m ph n: u: Lý do, m c ích ²M ² N i dung: Thơng tin c n truy n t ² K t lu n: u c u ho c l i chào trân tr ng Cơng v n tr l i, phúc áp w w w fb ±M u: Tr l i theo n, cơng v n (s , ký hi u, ngày tháng n m) c a ai, v v n ± N i dung: Tr l i theo t ng v n c u c u V n ch a th tr l i c n gi i thích rõ lý ± K t thúc: Th hi n s quan tâm i v i nh ng v n c h i ng i h i Cơng v n ơn c, nh c nh ±M u: nh c l i ch tr ng, sách, k ho ch, quy t nh ã c ch o th c hi n ± N i dung: tóm t t tình hình th c hi n cơng vi c c a c p d i, bi n pháp ti p t c th c hi n nh ng m t t n t i, giao trách nhi m cho c quan, n v c p d i ti p t c th c hi n nêu rõ th i gian th c hi n ± K t thúc: u c u t ch c c p d i kh n tr ng tri n khai th c hi n báo cáo k t qu ng d n, gi i thích ±M u: nêu rõ lý do, m c ích c a cu c h p ho c h i ngh ± N i dung: nêu n i dung c a cu c h p, h i ngh , thành ph n tham d , th i gian, a i m t ch c ± K t thúc: u c u i bi u n d úng gi , úng thành ph n l i mong s có m t c a i bi u./ a ed ±M u: phân tích s b ngu n g c c a ch tr ng, sách, quy t nh s c h ng d n, gi i thích cơng v n ± N i dung: Phân tích ý ngh a, tác d ng c a ch tr ng sách ó v m t kinh t - xã h i M c ích c a ch tr ng sách cách t ch c th c hi n ± K t thúc: th hi n s quan tâm c a n v i v i vi c h ng d n, gi i thích Cơng v n m i h p u Cơng v n h CÂU HỎI ÔN TẬP w w w fb ± Công văn hành gì? ± Nêu đặc điểm loại công văn hành chính? ± Soạn công văn trả lời đơn khiếu nại hộ dân việc Cty SBT nơi bạn làm việc, thải nước thải chưa qua xử lý sông gây thiệt hại cho việc đánh bắt nuôi trồng thủy sản họ BÀI K THU T SO N TH O N TH S CÁ NHÂN TI T H C: NH NG N I DUNG CHÍNH Khái ni m đơn, thư cá nhân Khái niệm đơn, thư cá nhân ặc điểm đơn, thư cá nhân Các loại đơn, thư cá nhân Ph ng pháp soạn thảo đơn, thư cá nhân Mẫu số loại đơn, thư cá nhân a ed u ± Tài liệu thể ý chí, nguyện vọng, mong muốn cá nhân ± Hình thành trình tham gia quan hệ xã hội cá nhân ± Công cụ để thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân Các lo i ± Chủ thể: cá nhân có lực hành vi dân đầy đủ ± Nội dung: ý chí, mong muốn cá nhân ± Mục đích: thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân ± Điều kiện ban hành: theo quy đònh pháp luật ý chí cá nhân ± Thể thức: theo quy đònh chung ± Đơn đề nghò (đề đạt nguyện vọng); ± Đơn yêu cầu (giải vụ việc); ± Đơn kháng cáo; ± Đơn, th xin việc; ± Đơn khiếu nại; ± Đơn tố cáo; ± Di chúc w w w fb Đặc điểm đơn, thư cá nhân n, th cá nhân 4.1 Phần mở đầu: ± Ph n m đầu ± Phần nội dung ± Phần kết thúc ± Giới thiệu tóm tắt đặc điểm nhân thân chủ thể viết đơn: ² Họ tên; ² Ngày tháng n m sinh; ² Ch ng minh nhân dân; ² Chức vụ (nếu có); ² Đơn vò công tác; ² Đòa cư trú; ² Số điện thoại liên lạc; E-mail a ed u C u trúc cách so n th o Đối với đơn khiếu nại: ± Đối với đơn đề nghò: ² Nguyện vọng người viết đơn; ² Hoàn cảnh người viết đơn; ² Các sở nguyện vọng; ² Lý viết đơn đề nghò; ² Các đề nghò cụ thể cần xem xét giải ± Nêu rõ đối tượng khiếu nại: Quyết đònh hành hay hành vi hành chính; ± Nội dung khiếu nại: tóm tắt vụ việc xảy ra; quyền, lợi ích bò xâm phạm; thiệt hại vật chất, tinh thần ± Đề nghò cụ thể khôi phục quyền, lợi ích bò xâm phạm, mức bồi thường thiệt hại w w w fb 4.2 Phần nội dung số loại đơn 4.3 Phần kết thúc: ± Tố cáo ai? Tố cáo việc gì? ± Trình bày ngắn gọn diễn biến việc xảy (thời gian, đòa điểm, chủ thể thực hành vi, người làm chứng…) ± Hậu xảy người liên quan ± Dư luận quần chúng ± Lời cam kết v tính xác thực nội dung nêu đơn tài liệu kèm theo (nếu có) ± ngh giải ± Lời chào trân trọng lời cảm ơn “Trong ch đ i s ch p thu n (giải quyết) c a quý quan …., xin chân thành c m n” Một số mẫu đơn, thư n u c u, ± n dành cho sinh viên w w w ± Th xin vi c ngh fb ± a ed u Đối với đơn tố cáo: ... : (1) Tài li u t ng h p (2) Tài li u quy ho ch, k ho ch, th ng kê (3) Tài li u t ch c, nhân s (4) Tài li u lao ng, ti n l ng (5) Tài li u tài chính, k tốn (6) Tài li u xây d ng c b n (7) Tài li... đối ngoại ² Quản lý, lưu trữ VB ² Quản lý nhân sự, lao động, tiền lương ² Quản lý tài sản ed 21 u Sunday, September 02, 2012 1.3.2 Chức hậu cần ² Quản lý tài (thu chi) ² Quản lý tài sản ² Bảo... nghò 14 Quản trò thông tin: Thực trạng & kiến nghò TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 15 Quản trò thời gian: Thực trạng & kiến nghò 16 L tân ngo i giao: Thực trạng & kiến nghò 17 Lễ tân kinh doanh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị DN Tài chính kinh doanh 4s, Quản trị DN Tài chính kinh doanh 4s, Quản trị DN Tài chính kinh doanh 4s

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay