5,Full bài tập trắc nghiệm lý thuyết chương v hóa học

10 124 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 19:16

CHƢƠNG V:ĐẠI CƢƠNG VỀ KIM LOẠI Biên soạn : Nguyễn Văn Công Cần biết đáp án : https://www.facebook.com/detroi.muahe Đclh: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011441933261 Bài Tập Thuyết  *Câu :Muốn điều chế Pb theo phƣơng pháp thủy luyện ngƣời ta cho kim lọai vào dung dịch Pb(NO3)2 : A.Na B.Cu C.Fe D.Ca Câu 2:Trong qúa trình điện phân CaCl2 nóng chảy, catot xảy phản ứng : A.oxi hóa ion ClB khử ion Cl2+ C.oxi hóa ion Ca D khử ion Ca2+ Câu 3:Khi cho luồng khí hidro (có dƣ) qua ống nghiệm chứa Al2O3, Fe2O3, CuO, MgO nung nóng đến phản ứng xảy hòan tòan Chất rắn lại ống nghiệm bao gồm A.Al2O3, Fe2O3, CuO, Mg B.Al2O3, Fe, Cu, MgO C.Al, Fe, Cu, Mg D.Al, Fe, Cu, MgO Câu 4:Phƣơng pháp thủy luyện phƣơng pháp dùng kim lọai có tính khử mạnh để khử ion kim lọai khác hợp chất dạng: A.muối dạng khan B.dung dịch muối C.Oxit kim lọai D.hidroxit kim lọai Câu 5:Điện phân dung dịch chứa muối sau điều chế đƣợc kim lọai tƣơng ứng A.NaCl; B.CaCl2 C.AgNO3 (đ/c trơ) D.AlCl3 Câu 6: Có thể điều chế Ca phƣơng pháp A Dùng Na đẩy Ca khỏi CaCl2 nóng chảy B Dùng CO ( H2 ) khử CaO nhiệt độ cao C Nhiệt phân CaO nhiệt độ cao D Điện phân nóng chảy CaCl2 Câu 7:Để điều chế kim loại ngƣời ta thực : A trình oxi hóa kim loại hợp chất B trình khử kim loại hợp chất C trình khử ion kim loại hợp chất D trình oxi hóa ion kim loại h/chất Câu 8: Trong trƣờng hợp sau ion Na+ bị khử thành Na A Điện phân dung dịch NaOH B Điện phân dung dịch Na2SO4 C Điện phân NaOH nóng chảy D Điện phân dung dịch NaCl Câu 9:Những kim loại sau điều chế đƣợc từ oxit phƣơng pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO? A Fe, Al, Cu B Zn, Mg, Fe C Fe, Mn, Ni D Ni, Cu, Ca Câu 10: Khi cho luồng khí hidro (có dƣ) qua ống nghiệm chứa Al2O3, FeO, CuO, MgO nung nóng, đến phản ứng xảy hoàn toàn Chất rắn lại ống nghiệm gồm: A Al2O3, FeO, CuO, MgO B Al2O3, Fe, Cu, MgO C Al, Fe, Cu, MgO D Al, Fe, Cu, Mg ***Câu 11 Kẽm tác dụng với dd H2SO4 loãng, thêm vào vài dd CuSO4 Lựa chọn tƣợng chất số tƣợng sau : A Ăn mòn kim loại B Ăn mòn điện hoá học C.Hidro toát mạnh D Màu xanh biến Câu 12 Trƣờng hợp sau ăn mòn điện hoá : A.Thép để không khí ẩm C Kẽm bị phá huỷ khí clo B Sắt dd H2SO4 loãng D Nhôm để không khí Câu 13 Có thìa sắt nhƣ nhau, giữ nguyên bị vặn cong đặt điều kiện không khí ẩm nhƣ Hiện tƣợng xảy là: A Cả thìa không bị ăn mòn B Cả thìa bị ăn mòn với tốc độ nhƣ C Chiếc thìa cong bị ăn mòn nhiều D Chiếc thìa cong bị ăn mòn Câu 14.Chọn đáp án Điều kiện để xảy ăn mòn điện hoá là: Các điện cực phải tiếp xúc với đƣợc nối với dây dẫn Các điện cực phải đƣợc nhúng dung dịch điện ly Các điện cực phải khác Cả ba điều kiện Câu 15 Có vật sắt đƣợc mạ kim loại khác dƣới Nếu vật bị sây sát sâu đến lớp sắt, vật bỉ gỉ sắt chậm nhất? A Sắt tráng kẽm B Sắt tráng thiếc C Sắt tráng niken D Sắt tráng đồng Câu 16 Phát biểu sau không đúng? A ăn mòn kim loại huỷ hoại kim loại hợp kim duới tác dụng môi trƣờng xung quanh B ăn mòn kim loại trình hoá học kim loại bị ăn mòn axít môi trƣờng không khí C Trong trình ăn mòn, kim loại bị oxi hoá thành ion D ăn mòn kim loại đƣợc chia làm hai dạng: ăn mòn hoá học ăn mòn điện hoá Câu 17 Phát biểu sau nói ăn mòn hoá học A ăn mòn hoá học không làm phát sinh dòng điện B ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện chiều C Kim loại tinh khiết không bị ăn mòn hoá học D Về chất, ăn mòn hoá học dạng ăn mòn điện hoá Câu 18 Kết luận sau không đúng? A- Các thiết bị máy móc kim loại tiếp xúc với nƣớc nhiệt độ cao có khả bị ăn mòn hóa học B- Nối Zn với vỏ tàu thuỷ thépp vỏ tàu thuỷ đƣợc bảo vệ C- Để đồ vật thép không khí ẩm đồ vật bị ăn mòn điện hoá D- Một miếng vỏ đồ hộp làm sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát tận bên trong, để không khí ẩm Sn bị ăn mòn trƣớc Câu 19 Một chìa khoá làm hợp kim Cu-Fe bị rơi xuống đáy giếng Sau thời gian chìa khoá sẽ: A Bị ăn mòn hoá học B Bị ăn mòn điện hoá C Không bị ăn mòn D ăn mòn điện hoá hoá học tuỳ theo lƣợng Cu-Fe có chìa khoá Câu 20 Có thuỷ thủ làm rơi đồng 50 xu làm Zn xuống đáy tàu vô tình quên không nhặt lại đồng xu A Đồng xu rơi chỗ nguyên chỗ B Đồng xu biến C Đáy tàu bị thủng dần làm tàu bị đắm D Đồng xu nặng trƣớc nhiều lần Câu 21 Để bảo vệ nồi (Supde) thép khỏi bị ăn mòn, ngƣời ta lót kim loại sau vào mặt nồi A Zn Mg B Zn Cr C Ag Mg D Pb Pt Câu 22 Trên cửa đập nƣớc thép thƣờng thấy có gắn Zn mỏng Làm nhƣ để chống ăn mòn cửa đập theo phƣơng pháp phƣơng pháp sau đây: A Dùng hợp kim chống gỉ B Phƣơng pháp phủ C Phƣơng pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt D Phƣơng pháp điện hoá Câu 23: Muối Fe2+ làm màu dung dịch KMnO4 môi trƣờng axít tạo ion Fe3+ Còn ion Fe3+ tác dụng với tạo I2 Fe2+ Sắp xếp chất oxi hoá Fe3+, I2 MnO4— theo thứ tự mạnh dần? A Fe3+ < I2 < MnO4— B I2 < MnO4— < Fe3+ C I2 < MnO4— < Fe3+ D MnO4— < Fe3+ < I2 Câu 24: Cho biết phản ứng xảy sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 2NaBr + Cl2 → NaCl + Br2 Phát biểu là: A Tính khử mạnh B Tính oxi hoá Br2 mạnh Cl2 2+ C Tính khử mạnh Fe D Tính oxi hoá Cl2 mạnh Fe3+ Câu 25: Phản ứng sau chứng tỏ Fe2+ có tính khử yếu so với Cu? A Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu B Fe2+ + Cu → Cu2+ + Fe C 2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+ D Cu2+ + 2Fe2+ → 2Fe3+ + Cu Câu 26: Khẳng định sau ? (1) Cu tan dung dịch Fe2(SO4)3 (2) Hỗn hợp gồm Cu, Fe2O3 , Fe3O4 có số mol Cu ½ tổng số mol Fe2O3 Fe3O4 tan hết dung dịch HCl (3) Dung dịch AgNO3 không tác dụng đƣợc với dung dịch Fe(NO3)2 (4) Cặp oxi hóa khử MnO4—/Mn2+ điện cực lớn cặp Fe3+/Fe2+ A Tất B (1), (2), (4) C (1), (2) D (1), (3) Câu 27: Cho kim loại: Fe, Cu, Al, Ni dung dịch: HCl, FeCl2, FeCl3, AgNO3 Cho kim loại vào dung dịch muối , có trƣờng hợp xảy phản ứng ? A.16 B 10 C 12 D Câu 28: Dùng phản ứng kim loại với dung dịch muối chứng minh A Cu có tính khử mạnh Ag B Cu2+có tính oxi hóa mạnh Zn2+ C Fe3+ có tính oxi hóa mạnh Fe2+ D K có tính khử mạnh Ca Câu 29: Cho số giá trị điện cực chuẩn = -2,37V; = -0,76V; = 0,13V; = + 0,34V Cho biết pin điện hóa chuẩn tạo từ cặp có suất điện động nhỏ nhất? A Mg-Cu B Zn-Pb C Pb-Cu D Zn-Cu Câu 30: Cho phƣơng trình ion rút gọn M2+ + X → M + X2+ M + 2X3+ → M2+ +2X2+ Nhận xét sau đúng? A Tính khử: X > X2+ >M B Tính khử: X2+ > M > X C Tính oxi hóa: M2+ > X3+> X2+ D Tính oxi hóa: X3+ > M2+ > X2+ Câu 31: Cho = + 0,8V; = - 0,13V; = - 1,18V Phản ứng sau xảy ra? A V2+ + 2Ag → V +2Ag+ B V2+ + Pb → V + Pb2+ 2+ + C Pb + 2Ag → Pb +2Ag D Pb + 2Ag+ → Pb2+ +2Ag Câu 32: Cho phản ứng: K2Cr2O7 + 14HBr → 3Br2 + 2KBr + 2CrBr3 + 7H2O Br2 +2NaI → 2NaBr + I2 Khẳng định sau đúng? A Tính oxi hoá: I2 > B Tính khử: Cr3+ > C Tính khử: > Cr3+ D Tính oxi hoá: I2 > Br2 ***Câu 32 Liên kết kim loại liên kết đƣợc hình thành do: A Sự góp chung electron nguyên tử B Các electron tự kim loại phản xạ tốt tia sáng tới C Đa số kim loại giữ tia sáng tới bề mặt kim loại D Tất kim loại có cấu tạo tinh thể Câu 33 Nguyên nhân làm cho kim loại có ánh kim A Kim loại hấp thụ đƣợc tất tia sáng tới B Các electron tự kim loại phản xạ tốt tia sáng tới C Đa số kim loại giữ tia sáng tới bề mặt kim loại D Tất kim loại có cấu tạo tinh thể Câu 34 Kim loại có tính chất vật lí chung dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo có ánh kim Nguyên nhân tính chất vật lí chung kim loại do: A Trong tinh thể kim loại có nhiều electron độc thân B Trong tinh thể kim loại có ion dƣơng chuyển động tự C Trong tinh thể kim loại có electron chuyển động tự D Trong tinh thể có nhiều ion dƣơng kim loại Câu 35 Kim loại khác có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác Sự khác đƣợc định A Khối lƣợng riêng kim loại B Kiểu mạng tinh thể khác C Mật độ electron khác D Mật độ ion dƣơng khác Câu 36 Cho kim loại Mg, Al, Pb, Cu, Ag Các lim loại đẩy đƣợc Fe khỏi Fe(NO3)3 A Mg, Pb Cu B Al, Cu Ag C Pb Al D Mg Al Câu 37 Trong số kim loại sau : Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Sn, Al số kim loại tác dụng đƣợc với dung dịch HCl dung dịch H2SO4 loãng nhiều A B C D Câu 38 Trong số kim loại sau: Fe, Ni, Cu, Zn, Na, Ba, Ag, Pb, Al số kim loại tác dụng đƣợc với dung dịch Ba(OH)2 nhiều A B C D Câu 39 Cho 3,45g kim loại tác dụng với H2O sinh 1,68lít H2 (đktc) Kim loại kim loại kim loại sau: A Li B Na C K D Rb Câu 40 Clo axit HCl tác dụng với kim loại tạo hợp chất? A Fe B Cu C Ag D Zn Câu 41 Nhúng Fe nhỏ vào dung dịch dƣ chứa chất sau FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HNO3, H2SO4 (đặc, nóng), NH4NO3 Số trƣờng hợp phản ứng tạo muối Fe(II) A B C D Câu 42 Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao A Au B Ag C W D Cs Câu 43 Mệnh đề sau sai ? A Trong chu kì, bán kính nguyên tử kim loại lớn bán kính nguyên tử phi kim B Cu, Zn, Fe điều chế đƣợc từ nguyên liệu oxit phƣơng pháp nhiệt luyện C Các kim loại có số oxit hoá +1, +2, +3 D Các kim loại chiếm phần lớn nguyên tố HTTH Câu 44 Nguyên tố kim loại nguyên tố có cấu hình e nhƣ sau: X1 : [Ar]3d34s2 ; X2 : [Ne]3s23p5 ; X3 : [Ar]4s1 ; X4 : [Kr]4d105s25p5 X5: [Ar]3d84s2 A Cả nguyên tố B X1, X4, X3 C X1, X3, X5 D X3 Câu 45 Trong số kim loại Ag, Hg, Cu, Pb, Au, Pt kim loại không tác dụng với O2 A Ag, Hg, Cu, Pb, Au, Pt B Au, Pt C Ag, Hg, Pt, Pb, Au D Ag, Hg, Au, Pt Câu 46 Hai nguyên tố X Y đứng chu kì có tổng số hạt mang điện hai hạt nhân 25 Vị trí X Y Bảng tuần hoàn A Chu kì nhóm IA IIA (phân nhóm nhóm I II) B Chu kì nhóm IIA IIIA (phân nhóm nhóm II III) C Chu kì nhóm IIIA IVA (phân nhóm nhóm III IV) D Chu kì nhóm IIA IIIA (phân nhóm nhóm II III) ***Bài 47 Quá trình xảy điện cực điện phân dung dịch Cu(NO3)2 : A Cực dƣơng : Khử ion NO3- B Cực âm : Oxi hoá ion NO3- C Cực âm : Khử ion Cu2+ D Cực dƣơng : Khử H2O Bài 48 Một dung dịch X chứa đồng thời NaNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Zn(NO3)2, AgNO3 Thứ tự kim loại thoát catot điện phân dung dịch là: A Ag, Fe,Cu, Zn, Na B Ag, Fe, Cu, Zn C Ag, Cu, Fe D Ag, Cu, Fe, Zn Bài 49 Khi điện phân dung dịch CuSO4 ngƣời ta thấy khối lƣợng catốt tăng khối lƣợng anốt giảm Điều sau A catốt Cu B catốt trơ C anốt Cu D anốt trơ Bài 50 Dãy gồm kim loại đƣợc điều chế công nghiệp phƣơng pháp điện phân hợp chất nóng chảy chúng A Na, Ca, Zn B Na, Cu, Al C Na, Ca, Al D Fe, Ca, Al Bài 51 Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 b mol KCl ( với điện cực trơ , có màng ngăn xốp ) Để dung dịch sau điện phân hoà tan đƣợc MgO điều kiện a b A b > 2a B b =2a C b < 2a D 2b =a Bài 52 Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 b mol NaCl (với điện cực trơ có màng ngăn xốp) Để dung dịch sau địên phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng điều kiện a b A b > 2a B b = 2a C b < 2a D 2b = a Bài 53 Khi điện phân hỗn hợp dung dịch b mol NaCl a mol CuSO4 , dung dịch sau điện phân phản ứng đƣợc Al xảy trƣờng hợp sau A b > 2a B b < 2a C b # 2a D a> 2b a< 2b Bài 55 Khi điện phân có vách ngăn dung dịch gồm NaCl, HCl Sau thời gian điện phân xác định xảy trƣờng hợp sau đây, trƣờng hợp : A Dung dịch thu đƣợc làm quỳ tím hóa đỏ B Dung dịch thu đƣợc không đổi màu quỳ tím C Dung dịch thu đƣợc làm xanh quỳ tím D A B C Bài 56 Natri, canxi, magie, nhôm đƣợc sản xuất công nghiệp phƣơng pháp nào: A Phƣơng pháp thuỷ luyện B Phƣơng pháp nhiệt luyện C Phƣơng pháp điện phân D Phƣơng pháp điện phân hợp chất nóng chảy Bài 57 Điều không điều sau: A Điện phân dung dịch NaCl thấy pH dung dịch tăng dần B Điện phân dung dịch CuSO4 thấy pH dung dịch giảm dần C Điện phân dung dịch NaCl + CuSO4 thấy pH dung dịch không đổi D Điện phân dung dịch NaCl + HCl thấy pH dung dịch tăng dần (coi thể tích dung dịch điện phân không đổi, có mặt NaCl dùng thêm màng ngăn) Bài 58 Trong công nghiệp natri hiđroxit đƣợc sản xuất phƣơng pháp A điện phân dung dịch NaCl, màng ngăn điện cực B điện phân dung dịch NaNO3, màng ngăn điện cực C điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực D điện phân NaCl nóng chảy Bài 59 Điều chế Cu từ dung dịch Cu(NO3)2 phƣơng pháp thu đƣợc Cu tinh khiết 99,999% ? A Phƣơng pháp thủy luyện B Phƣơng pháp nhiệt luyện C Phƣơng pháp điện phân D Cả A, B, C Bài 60 Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị II với cƣờng độ dòng điện 3A Sau 1930 giây thấy khối lƣợng catot tăng 1,92 gam, Cho biết tên kim loại muối sunfat A Fe B Ca C Cu D Mg Bài 61 Điện phân dung dịch MSO4 anot thu đƣợc 0,672 lít khí (đktc) thấy khối lƣợng catot tăng 3,84 gam Kim loại M A Cu B Fe C Ni D Zn Bài 62 Điện phân 100 ml hỗn hợp dung dịch gồm FeCl3 1M , FeCl2 2M , CuCl2 1M HCl 2M với điện cực trơ có màng ngăn xốp cƣờng độ dòng điện 5A 40 phút 50 giây catot thu đƣợc A.5,6 g Fe B.2,8 g Fe C.6,4 g Cu D.4,6 g Cu Bài 63 Điện phân nóng chảy muối clorua kim loại M, anot thu đƣợc 1,568 lít khí (đktc), khối lƣợng kim loại thu đƣợc catot 2,8 gam Kim loại M A Mg B Na C K D Ca Bài 64 Khi điện phân 25,98 gam iotua kim loại X nóng chảy, thu đƣợc 12,69 gam iot Cho biết công thức muối iotua A KI C NaI B CaI2 D CsI Bài 65 Dung dịch chứa đồng thời NaCl, CuCl2, FeCl3, CaCl2 Kim loại thoát catot điện phân dung dịch : A Fe B Zn C Cu D Ca Bài 66 Điện phân dung dịch CuSO4 điện cực trơ với dòng điện có cƣờng độ I = 0,5A thời gian 1930 giây khối lƣợng đồng thể tích khí O2 sinh A 0, 64g 0,112 lit B 0, 32g 0, 056 lít C 0, 96g 0, 168 lít D 1, 28g 0, 224 lít Bài 67 Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO3)2 dung dịch với điện tực trơ, sau điện phân khối lƣợng dung dịch giảm gam A 1,6g B 6,4g C 8,0 gam D 18,8g ***Câu 68(919) Các vật dụng sắt đời sống sắt nguyên chất.Đó nguyên nhân dẫn đến: A.Các vật dụng bị ăn mòn theo chế ăn mòn điện hoá B Các vật dụng bị ăn mòn theo chế ăn mòn hoá học C Các vật dụng dễ bị rét rỉ tiếp xúc với dung dịch điện li D A,C Câu 69(920) Phản ứng Fe+FeCl3 2FeCl2 cho thấy : A Sắt tác dụngvới muối sắt B Một kloại tdụng đƣợc với muối clorua C Fe3+ bị sắt kim loại khử thành Fe2+ D Fe2+ bị sắt kim loại oxi hoá thành Fe3+ Câu 70(921) Phản ứng Cu + FeCl3  CuCl2 + FeCl2 cho thấy : A Đồng kim loại có tính khử mạnh sắt kim loại B Đồng khử Fe3+ thành Fe2+ C Đồng kim loại có tính oxi hoá sắt kim loại D Sắt kim loại bị đồng đẩy khỏi dung dịch muối Câu 71(922) Những kim loại sau đƣợc điều chế từ oxit, phƣơng pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO A Fe,Ag,Al B Pb,Mg,Fe C Fe,Mn,Ni D Ba,Cu,Ca Câu 72 (923) Kẽm tác dụng với dd H2SO4 loãng, thêm vào vài dd CuSO4 Lựa chọn tƣợng chất số tƣợng sau : A Ăn mòn kim loại B Ăn mòn điện hoá học C Hidro toát mạnh D Màu xanh biến Câu 73 (924) Trƣờng hợp sau ăn mòn điện hoá : A Thép để không khí ẩm B Sắt dd H2SO4 loãng C Kẽm bị phá huỷ khí clo D Nhôm để không khí Câu74 (9 25) Độ dẫn điện kim loại thay đổi nhƣ tăng nhiệt độ? A Tăng B Giảm C Không thay đổi D Vừa giảm vừa tăng Câu 75 (926) Cho dãy kim loại sau, dãy đƣợc xếp theo chiều tăng tính khử : A Al,Fe,Zn,Ni B.Ag,Cu,Mg,Al C Na,Mg,Al,Fe D Ag,Cu,Al,Mg Câu 76 (927) Kim loại có tính dẫn điện : A Vì chúng có cấu tạo tinh thể B Vì kim loại có bán kính nguyên tử lớn C Vì tinh thể kim loại có electron, liên kết yếu với hạt nhân, chuyển động tự toàn mạng D Một lí khác Câu 77(928) Từ phản ứng sau : Cu +FeCl3 CuCl2 + FeCl ,Fe + CuCl2 FeCl2 + Cu Có thể rút : A Tính oxi hoá Fe3+>Cu2+>Fe2+ B Tính oxi hoá Fe3+>Fe2+>Cu2+ C Tính khử Fe> Fe2+>Cu D Tính khử Cu>Fe>Fe2+ Câu 78(929) Cho cấu hình electron nguyên tố sau : 1s22s22p63s2 (I) 1s22s22p63s23p3 (II) 1s22s22p63s23p64s2 (III) Các nguyên tố kim loạilà: A I,II,IV B I,III 1s22s22p6 (IV) D Kết qủa khác Câu 79(930) Khi điện phân điện cực trơ, có màng ngăn dd chứa ion Fe2+,Fe3+,Cu+,H+ thứ tự ion bị điện phân catot : A Fe3+,Fe2+,H+,Cu2+ C Cu2+,H+,Fe2+,Fe3+ C III,IV B Cu2+,H+,Fe3+,Fe2+ D Fe3+,Cu2+,H+,Fe2+ Câu 80(931) Xét nguyên tố có cấu hình e lần lƣợt : (X) 1s22s22p63s1 (Y) 1s22s22p63s2 (Z) 1s22s22p63s23p1 Hidroxit X,Y,Z xếp theo thứ tự tính bazơ tăng dần : A XOH
- Xem thêm -

Xem thêm: 5,Full bài tập trắc nghiệm lý thuyết chương v hóa học , 5,Full bài tập trắc nghiệm lý thuyết chương v hóa học , 5,Full bài tập trắc nghiệm lý thuyết chương v hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay