Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh theo định hướng phát triển năng lực

217 178 0
  • Loading ...
1/217 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 16:09

2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các tài liệu, số liệu, kết khảo sát, khảo nghiệm trình bày luận án trung thực có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN ÁN Chu Văn Hạc MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NINH CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 1.1 Những khái niệm 1.2 Những vấn đề chung đánh giá kết học tập sinh viên theo định hướng phát triển lực 1.3 Nội dung yếu tố tác động đến quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên theo định hướng phát triển lực Chương CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 2.1 Đặc điểm hoạt động trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 2.2 Thực trạng trình kiểm tra, đánh giá quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực 2.3 Nguyên nhân hạn chế quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên theo định hướng phát triển lực Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực 3.2 Các biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực Chương KHẢO NGHIỆM VÀ THỬ NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬPGIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀAN NINH CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀAN NINHTHEOĐỊNH HƯỚNG PHÁTTRIỂN NĂNGLỰC KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 13 33 33 51 59 70 70 76 109 114 114 116 149 172 174 175 190 STT Chữ viết đầy đủ Ban Chấp hành Trung ương Ban Giám đốc Bộ Giáo dục Đào tạo Cán quản lý Đánh giá kết học tập Giáo dục Quốc phòng An ninh Nhà xuất Trung tâm giáo dục quốc phòng Chữ viết tắt BCHTW BGĐ BGD&ĐT CBQL ĐGKQHT GDQP&AN Nxb TTGDQP MỞ ĐẦU Giới thiệu khái quát luận án Quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên theo định hướng phát triển lực trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thu thập thông tin kết học tập sinh viên nhằm đánh giá, so sánh, đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu đào tạo, giúp người dạy, người học nhà trường đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, để có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp Vấn đề đặt làm để quản lý, tổ chức, đạo, kiểm soát tốt hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Đây câu hỏi quan tâm nghiên cứu cấp quản lý, nhà khoa học, đội ngũ giảng viên, có tác giả luận án Đề tài: “Quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực” tiếp cận góc độ khoa học quản lý giáo dục Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu để làm sáng tỏ vấn đề lý luận, thực tiễn, phương pháp điều tra, khảo sát, khảo nghiệm, thử nghiệm, tổng kết thực tiễn sử dụng chủ yếu Luận án kết cấu gồm phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu; sở lý luận thực tiễn, biện pháp quản lý phần khảo nghiệm, thử nghiệm, phần kết luận kiến nghị; danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục Những vấn đề luận giải luận án vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương quan điểm Đảng giáo dục đào tạo, đồng thời kế thừa có chọn lọc nội dung công trình nghiên cứu có liên quan Lý chọn đề tài luận án Giáo dục quốc phòng an ninh phận giáo dục quốc dân, nội dung xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; môn học khoá chương trình giáo dục đào tạo từ trung học phổ thông đến đại học, nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên kiến thức quan điểm, đường lối quân Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước hệ trẻ, củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thiết thực giúp học sinh, sinh viên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện hoàn thiện nhân cách; góp phần làm thất bại âm mưu chia rẽ, phản động lực thù địch nước Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh đòi hỏi nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên, đề xuất biện pháp phù hợp, vấn đề có ý nghĩa khoa học, thực tiễn có tính cấp thiết giáo dục Cùng với thành tựu có ý nghĩa lịch sử sau 30 năm đổi đất nước, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh Ðảng, Nhà nước, nhân dân chăm lo xây dựng, củng cố Tiềm lực trận quốc phòng toàn dân gắn với trận an ninh nhân dân giữ vững Tư Đảng xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bổ sung phát triển, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh sát với đối tượng, góp phần làm cho sinh viên hiểu rõ thách thức, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh thách thức công tác quản lý, phát triển giáo dục, Việt Nam thực đổi bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế Vì thế, cần đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giảng viên cán quản lý Hiện nay, tình hình giới khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhân tố khó lường, lực thù địch riết chống phá, chủ yếu chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xoá bỏ vai trò lãnh đạo Đảng, chuyển hoá cách mạng nước ta chệch hướng xã hội chủ nghĩa Sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh lực lượng hùng hậu, có sức khỏe, có trình độ học vấn, có tiềm sáng tạo, có khả tiếp cận làm chủ khoa học kỹ thuật đại, chủ nhân tương lai đất nước, đối tượng mà lực lượng phản động tập trung kích động, chống phá Một phận sinh viên có biểu xuống cấp phẩm chất, đạo đức, lối sống bị kích động, lôi kéo, điều đặt cần nâng cao chất lượng công tác giáo quốc phòng an ninh Từ thực trạng công tác quản lý giáo dục đào tạo trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh nhiều bất cập: Hệ thống văn pháp luật kiểm tra, đánh giá kết học tập thiếu đồng bộ, chậm đổi mới; lực số cán tham gia vào trình kiểm tra, đánh giá kết học tập hạn chế; trình kiểm tra, đánh giá số khâu chưa đảm bảo khách quan; việc ứng dụng phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin kiểm tra, đánh giá kết học tập nhiều bất cập Đánh giá chất lượng trình dạy học nói chung, quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng nói riêng cần quy trình, phương thức, biện pháp quản lý thống nhất, có tính khoa học, phù hợp với thực tiễn Vấn đề đặt ra, cần có nghiên cứu khoa học độc lập, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Với tâm huyết, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực” làm luận án tiến sĩ, chuyên ngành quản lý giáo dục Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nhằm đề xuất biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên theo định hướng phát triển lực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Xây dựng sở lý luận việc quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên theo định hướng phát triển lực trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực Tiến hành kiểm chứng tính khả thi hiệu biện pháp đề xuất thực tiễn kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Khách thể, đối tượng, phạm vi nghiên cứu giả thuyết khoa học 4.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 4.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 4.3 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Phạm vi khách thể khảo sát: Do số lượng trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh đa dạng đối tượng, nhiệm vụ, mục tiêu yêu cầu đào tạo, địa điểm xây dựng Luận án tập trung nghiên cứu công tác quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh sau: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Hà Nội Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Hà Nội Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Huế Phạm vi thời gian: Các số liệu sử dụng phục vụ việc nghiên cứu luận án khảo sát, điều tra, tổng hợp giới hạn từ năm 2010 đến 4.4 Giả thuyết khoa học Trong năm qua, quản lý kiểm tra, đánh giá giáo dục quốc phòng an ninh trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh đạt kết định Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quản lý kiểm tra, đánh giá chưa thích hợp nhiều hạn chế, bất cập định Nếu đề xuất hệ thống biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá phù hợp với xu hướng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo tính đặc thù lĩnh vực quốc phòng an ninh, như: Giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán quản lý cấp, giảng viên sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh vị trí, vai trò việc quản lý kiểm tra, đánh giá giáo dục quốc phòng an ninh; Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá giáo dục quốc phòng an ninh đảm bảo tính khoa học, toàn diện, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo giai đoạn; Chuẩn hoá đội ngũ cán quản lý giảng viên tham gia kiểm tra, đánh giá giáo dục quốc phòng an ninh; Tăng cường đạo, thực đổi chương trình, nội dung kiểm tra, đánh giá giáo dục quốc phòng an ninh theo hướng tiếp cận lực; Chỉ đạo chặt chẽ việc lựa chọn sử dụng hình thức, phương pháp kiểm tra, dánh giá giáo dục quốc phòng an ninh theo hướng tích cực, đại; Hoàn thiện chế, sách, tạo điều kiện thuận lợi cho kiểm tra, đánh giá giáo dục quốc phòng an ninh, 10 góp phần bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam đổi giáo dục đào tạo Đồng thời, vận dụng quan điểm tiếp cận hệ thống cấu trúc, quan điểm thực tiễn, quan điểm lịch sử - lôgíc khoa học giáo dục triển khai nghiên cứu đề tài 5.2 Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá nguồn tài liệu có liên quan giáo dục đào tạo công tác quản lý giáo dục Nghiên cứu thị, nghị Đảng, văn pháp quy Nhà nước ngành; tài liệu, sách, tạp chí báo cáo khoa học có liên quan đến quản lý hoạt động đánh giá kết học tập * Phương pháp điều tra phiếu hỏi Sử dụng mẫu phiếu trưng cầu ý kiến với lực lượng có liên quan trực tiếp đến đề tài (cán quản lý sinh viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy tham gia vào hoạt động đánh giá, đối tượng sinh viên, với số lượng 112 cán quản lý, 215 giảng viên, 538 sinh viên), trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh sau: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Hà Nội Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Hà Nội Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Huế * Phương pháp chuyên gia Tham khảo ý kiến số nhà khoa học thuộc lĩnh vực quản lý giáo dục biện pháp quản lý hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên 11 trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực số vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu * Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Thông qua hội thảo, trao đổi kinh nghiệm biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh * Phương pháp thử nghiệm Thử nghiệm số biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh để khẳng định khả chuyển giao vào thực tế khả ứng dụng * Phương pháp xử lý số liệu Sử dụng công thức toán thống kê tính giá trị trung bình, hệ số tương quan, kiểm định độ tin cậy số %, với hỗ trợ phần mềm tin học SPSS 16.0 for window để xử lý, định lượng số liệu kết nghiên cứu nhằm xác định mức độ tin cậy việc điều tra phân tích kết nghiên cứu đề tài Những đóng góp luận án Góp phần làm sáng tỏ lý luận kiểm tra, đánh giá kết học tập quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực Phân tích thực trạng quản lý đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh yêu cầu giáo dục quốc phòng an ninh quản lý đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh Đề xuất biện pháp quản lý giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu đánh giá kết 204 nghệ thông tin đánh giá quy định quản lý hồ sơ học tập sinh viên theo định hướng phát triển lực Thường xuyên hoạt động 24 tra, kiểm tra, giám 70 72 sát cấp quản lý kiểm ta, đánh giá kết học tập sinh viên theo định hướng phát triển lực Tổng ( X ) = 2.72 20,6 33 9,4 2.5 205 Phụ lục Các tiêu chí đánh giá kỹ nghiệp vụ cán coi thi cán chấm thi ST T Mức độ đánh giá Tốt Cán coi thi Cán chấm thi Cán coi thi Cán chấm thi B.Thường Cán coi thi Cán chấm thi Chưa tốt Điểm đánh giá Xác định mục đích hoạt động coi thi, hiểu tốt, nắm chắc, tổ chức nội dung quy chế Hiểu nắm vững yêu cầu công tác chấm thi xác, công khách quan Hiểu tương đối mục đích, quy chế thi, áp dụng tổ chức coi thi, kỹ xử lý tình Hiểu nắm tương đối yêu cầu công tác chấm thi xác, công khách quan Chưa nắm mục đích nội dung quy chế coi thi cách đầy đủ Chưa nắm yêu cầu công tác chấm thi: Chính xác, công khách quan Chưa có kỹ khâu chấm thi: đọc biểu điểm, áp dụng, chấm điểm thành phần, tổng hợp, xếp loại Không nắm mục đích nội dung quy chế coi thi cách đầy đủ, kỹ sử lý tình hiểu điều kiện thi chưa tốt Không nắm yêu cầu công tác chấm thi: Chính xác, công khách quan Chưa có kỹ khâu chấm thi: đọc biểu điểm, áp dụng, chấm điểm thành phần, tổng hợp, xếp loại Nội dung đánh giá Cán coi thi Cán chấm thi 206 Phụ lục 10 Các tiêu chí đánh giá nhận thức cán quản lý, cán giảng viên sinh viên hoạt động đánh giá kết học tập ST Mức độ Nội dung đánh giá T đánh giá Tốt - CBQL, giảng viên sinh viên nhớ hiểu sâu Điểm đánh giá sắc, đầy đủ, xác tất nội dung nhận thức hoạt động đánh giá kết học tập - CBQL, giảng viên sinh viên coi việc hiểu, phát sinh nhu cầu thực nội dung nhận thức hoạt động đánh giá kết học tập nhu cầu tự thân cá nhân - Đã hiểu đầy đủ, xác tất nội dung nhận thức hoạt động đánh giá kết học tập - Chưa nhớ đầy đủ nội dung yêu cầu B.Thường - Hiểu chỗ đúng, chỗ sai nội dung nhận thức hoạt động quản lý, giảng dạy học tập - Nhớ chưa xác nội dung yêu cầu Chưa tốt - Chưa hiểu chỗ đúng, chỗ sai nội dung nhận thức hoạt động quản lý, giảng dạy học tập - Nhớ chưa xác nội dung yêu cầu 207 Phụ lục 11 Kết nhận thức đánh giá kết học tập sinh viên nhóm TN Tốt Bình Chưa tốt Điểm Độ STT Nội dung đánh giá thường trung lệch SL TL% SL TL% SL TL% bình chuẩn Xác định mục CBQL 14 19 38 24 48 đích đánh GV 12 16 27 33,3 36 48 2.22 0.413 giá SV 14,0 23 46,0 20 40,0 Việc thực yêu cầu hoạt động đánh giá Tính công CBQL 42 84 10 bằng, khách GV 13 17,3 27 36 35 46.7 2.79 0.367 quan SV 17 14,2 54 45 49 40,8 Tính giá trị CBQL 18 16 32 25 50 GV 59 78,7 13 17,3 2.77 0.410 SV 16 13,4 55 45,8 49 40,8 Tính tin cậy CBQL 43 86 14 0 GV 11 14,7 31 41,3 33 44.7 2.90 0.324 SV 48 40 51 42.5 21 17.5 Tính khả thi CBQL 37 74 10 20 GV 42 56 21 28 12 16 2.74 0.391 SV 56 46.7 53 44.2 11 9.2 Tính hệ thống CBQL 33 66 13 26 GV 40 53.3 28 37.3 9.4 2.80 0.524 SV 82 68.4 19 15.8 19 15,8 Tính phát CBQL 38 76 18 triển GV 56 74.7 15 20 5.3 1,682 0.562 SV 51 42.5 51 42.5 18 15 Tính phù hợp CBQL 33 66 15 30 GV 37 49.3 34 45.3 5.4 1,675 0.511 SV 57 47.5 47 39.2 16 13.3 Xác định CBQL 23 46 23 46 đối tượng GV 36 48 32 42.7 9.3 1,695 0.523 đánh giá SV 57 47.5 52 43.3 11 9,2 Lựa chọn CBQL 21 42 27 54 phương GV 38 50.7 32 42.7 6.6 pháp, phương SV 61 50.8 44 36.7 15 12.5 1,681 0.519 tiện ĐG phù hợp Tổng ( X ) = 2.09 208 Phụ lục 12 Kết đo kỹ nghiệp vụ coi thi chấm thi đánh giá kết học tập sinh viên nhóm thử nghiệm trước thử nghiệm Tốt Bình Chưa tốt Điểm Độ STT Nội dung đánh giá thường Trung lệch SL TL% SL TL% SL TL% Bình chuẩn I Kết đo kỹ nghiệp vụ coi thi nhóm thử nghiệm Xác định mục đích 22 29.3 42 56 11 14.7 2.21 0.342 hoạt động coi thi Hiểu nắm nội 20 26.7 45 60 10 13.3 2.32 0.313 dung quy chế coi thi Tổ chức công tác coi thi 26 34.7 46 61.3 2.18 0.385 quy chế Kỹ xử lý tình 31 41.3 40 53.3 5.4 2.41 0.391 phát sinh Hiểu thực điều 30 40 39 52 2.38 0.342 kiện an toàn tổ chức thi Hiểu nắm 42 56 28 37.3 6.7 2.29 điều kiện an toàn 0.430 cho sinh viên dự thi Tổng ( X ) = 2.3 II Kết đo kỹ nghiệp vụ chấm thi nhóm thử nghiệm Hiểu yêu cầu 39 52 28 37.3 10.7 2.58 công tác chấm thi: tính xác, tính công 0.372 bằng, tính khách quan Hiểu thực việc 35 46.7 28 37.3 12 16 2.35 áp dụng đáp án, biểu 0.401 điểm chấm thi Kỹ đọc biểu điểm, 37 49.3 32 42.7 2.51 cho điểm thành phần, 0.383 tổng hợp điểm Kỹ đánh giá xếp 44 58.7 25 33.3 2.49 0.400 loại, vào điểm Tổng X = 2.48 209 Phụ lục 13 Kết nhận thức đánh giá kết học tập sinh viên nhóm thử nghiệm sau thử nghiệm Bình Điểm Độ Tốt Chưa tốt STT Nội dung đánh giá thường trung lệch SL TL% SL TL% SL TL% bình chuẩn I Xác định mục CBQL 41 82 18 0 đích đánh GV 36 48 33 44 2.22 0.525 giá SV 69 57.5 45 37.5 II Việc thực yêu cầu hoạt động đánh giá Tính công CBQL 48 96 0 bằng, GV 63 84 12 16 0 2.79 0.510 khách quan SV 64 53.4 43 35.8 13 10.8 Tính giá trị CBQL 32 64 15 30 2.77 0.524 GV 58 77.3 17 22.7 SV 60 50 51 42.5 7.5 Tính tin cậy CBQL 50 112 0 0 GV 69 92 0 2.90 0.376 SV 66 55 49 40.8 4.2 Tính khả thi CBQL 42 84 16 0 GV 71 94.7 5,3 0 2.74 0.382 SV 80 66.7 35 29.2 4.1 Tính hệ thống CBQL 41 82 18 0 GV 69 92 18 0 2.80 0.341 SV 109 90.8 11 9.2 0 Tính phát triển CBQL 44 88 12 0 GV 71 94.7 5,3 0 2.2 0.521 SV 82 68.3 34 28.3 3.4 Tính phù hợp CBQL 44 88 12 0 GV 59 78.7 16 21.3 0 2.37 0.535 SV 87 72.5 25 20.8 6.7 Xác định CBQL 39 78 11 22 0 đối tượng đánh GV 59 78.6 14 18.7 2.7 2.18 0.413 giá SV 78 65 30 25 12 10 Lựa chọn CBQL 40 80 16 phương pháp, GV 58 77.3 15 20 2.7 2.48 0.542 phương tiện SV 84 70 29 24.2 5.8 ĐG phù hợp Tổng ( X ) = 2.55 210 Phụ lục 14 Kết đo kỹ nghiệp vụ coi thi, chấm thi đánh giá kết học tập sinh viên nhóm thử nghiệm sau thử nghiệm Bình Điểm Độ Chưa tốt thường Nội dung đánh giá trung lệch STT SL TL% SL TL% SL TL% bình chuẩn I Kết đo kỹ nghiệp vụ coi thi nhóm thử nghiệm Xác định mục đích 40 53.3 33 44 2.7 2.79 hoạt động coi thi Hiểu nắm nội 44 58.7 28 37.3 2.77 dung quy chế coi thi Tổ chức công tác coi 48 64 27 36 0 2.90 0.441 thi quy chế Kỹ xử lý 50 66.7 25 33.3 0 2.74 0.428 tình phát sinh Hiểu thực 52 69.3 23 30.7 0 2.80 0.392 điều kiện an toàn tổ chức thi Hiểu nắm 55 73.3 20 26.7 0 2.80 0.410 điều kiện an toàn cho sinh viên dự thi Tổng ( X ) = 2.80 II Kết đo kỹ nghiệp vụ chấm thi nhóm thử nghiệm Hiểu yêu cầu 51 68 24 32 0 2.76 0.514 công tác chấm thi: tính xác, tính công bằng, tính khách quan Hiểu thực 56 74.7 19 25.3 0 2.78 0.469 việc áp dụng đáp án, biểu điểm chấm thi Kỹ đọc biểu 55 73.3 20 26.7 0 2.84 0.443 điểm, cho điểm thành phần, tổng hợp điểm Kỹ đánh giá xếp 59 78.7 16 21.3 0 2.72 0.482 loại Tổng ( X ) = 2.78 Tốt 211 Phụ lục 15 Kết nhận thức nhóm đối chứng trước thử nghiệm Tốt Bình Chưa tốt Điểm Độ thường STT trung lệch Nội dung đánh giá SL TL% SL TL% SL TL% bình chuẩn Xác định mục CBQL 31 62 28 10 đích đánh GV 32 42.7 35 46.7 10.6 1,68 0,703 giá SV 57 47.5 37 30.8 26 21.7 Việc thực yêu cầu hoạt động đánh giá Tính công CBQL 29 58 21 42 bằng, GV 43 57.3 27 36 6.7 1.83 0.612 khách quan SV 44 36.7 55 45.8 21 17.5 Tính giá trị CBQL 31 62 16 32 CBGV 41 54.7 29 38.7 6.6 2.70 0.687 SV 52 43.3 40 33.3 28 23.4 Tính tin cậy CBQL 27 54 21 42 GV 34 45.3 37 49.3 5.4 2.83 0.453 SV 62 51.7 29 24.2 29 24.1 Tính khả thi CBQL 25 50 21 42 GV 43 57.3 25 33.3 9.4 2.66 0.511 SV 58 48.3 30 25 32 26.7 Tính hệ thống CBQL 36 72 12 24 GV 33 44 41 54.7 1.3 2.70 0.687 SV 57 47.5 34 28.3 29 24.2 Tính phát triển CBQL 31 62 16 32 GV 36 48 35 46.7 5.3 1.85 0.616 SV 43 35.8 51 42.5 26 21.7 Tính phù hợp CBQL 29 58 18 36 GV 39 52 33 44 1.77 0.691 SV 53 44.2 40 33.3 27 22.5 Xác định CBQL 26 52 22 44 đối tượng đánh GV 38 50.7 33 44 5.3 1.72 0.693 giá SV 54 45 65 54.2 0.8 Lựa chọn CBQL 37 74 13 26 phương GV 48 64 27 36 1.67 pháp, phương SV 69 57.5 40 33.3 11 9.2 0.812 tiện ĐG phù hợp Tổng ( X ) = 2.14 212 Phụ lục 16 Kết nhận thức nhóm đối chứng sau thử nghiệm Tốt Bình Chưa tốt Điểm Độ STT Nội dung đánh giá thường trung lệch SL TL% SL TL% SL TL% bình chuẩn Xác định mục CBQL 38 76 12 24 đích đánh giá GV 46 61.3 29 38.7 1.74 0.695 SV 81 67.5 35 29.2 3.3 Việc thực yêu cầu hoạt động đánh giá Tính công CBQL 40 80 10 20 0.612 bằng, GV 60 80 15 20 1.85 khách quan SV 75 62.5 37 30.8 6.7 Tính giá trị CBQL 42 84 16 GV 64 85.3 11 14.7 2.73 0.533 SV 82 68.3 34 28.3 3.4 Tính tin cậy CBQL 39 78 11 22 2.82 0.501 GV 61 81.3 14 18.7 SV 84 70 26 21.7 10 8.3 Tính khả thi CBQL 37 74 13 26 GV 61 81.3 14 18.7 2.70 0.542 SV 80 66.7 26 21.7 14 11.6 Tính hệ thống CBQL 45 90 10 GV 62 82.7 13 17.3 2.71 0.544 SV 81 67.5 28 23.3 11 9.2 Tính phát triển CBQL 42 84 16 GV 59 78.7 16 21.3 1.87 0.423 SV 75 62.5 37 30.8 6.7 Tính phù hợp CBQL 46 92 GV 69 92 1.78 0.591 SV 84 70 32 26.7 3.3 Xác định CBQL 40 80 10 20 đối tượng đánh GV 63 84 12 16 1.73 0.533 giá SV 88 73.3 17 14.2 15 12.5 Lựa chọn phương CBQL 46 92 pháp, phương tiện GV 70 93.3 6.7 1.72 0.546 ĐG phù hợp SV 93 77.5 25 20.8 1.7 Tổng X = 2.17 213 Phụ lục 17 Kết kỹ nghiệp vụ coi thi chấm thi nhóm đối chứng trước thử nghiệm Tốt Bình Chưa tốt Điểm Độ STT Nội dung đánh giá thường trung lệch SL TL% SL TL% SL TL% bình chuẩn I Kết đo kỹ nghiệp vụ coi thi nhóm đối chứng Xác định mục đích 24 32 41 54.7 10 13.3 2.23 0.51 hoạt động coi thi Hiểu nắm nội 23 30.7 43 57.3 17 2.34 0.48 dung quy chế coi thi Tổ chức công tác coi thi 25 33.3 44 58.7 2.15 0.41 quy chế Kỹ xử lý tình 33 44 37 49.3 6.7 2.42 0.52 phát sinh Hiểu thực điều kiện an toàn tổ chức 32 42.7 40 53.3 2.39 0.50 thi Hiểu nắm điều kiện an toàn cho 41 54.7 27 36 9.3 2.30 0.43 sinh viên dự thi Tổng X = 2.31 II Kết đo kỹ nghiệp vụ chấm thi nhóm đối chứng Hiểu yêu cầu công tác chấm thi: tính 40 53.3 29 38.7 2.59 0.55 xác, tính công bằng, tính khách quan Hiểu thực việc áp dụng đáp án, biểu 34 45.3 29 38.7 12 16 2.34 0.47 điểm chấm thi Kỹ cho điểm thành 40 53.3 28 37.3 9.4 2.50 0.53 phần, tổng hợp điểm Kỹ đánh giá xếp 39 52 31 41.3 6.7 2.48 0.51 loại, vào điểm Tổng X = 2.47 214 Phụ lục 18 Kết kỹ nghiệp vụ coi thi chấm thi nhóm đối chứng sau thử nghiệm Tốt Bình Chưa tốt Điểm Độ STT Nội dung đánh giá thường trung lệch SL TL% SL TL% SL TL% bình chuẩn I Kết đo kỹ nghiệp vụ coi thi nhóm đối chứng Xác định mục đích 26 34.7 42 56 9.3 2.24 0.57 hoạt động coi thi Hiểu nắm nội 24 32 45 60 2.35 0.49 dung quy chế coi thi Tổ chức công tác coi 26 34.7 44 58.7 6.6 2.16 0.52 thi quy chế Kỹ xử lý 35 46.7 38 50.7 2.6 2.44 0.54 tình phát sinh Hiểu thực điều kiện an 33 44 42 56 2.41 0.50 toàn tổ chức thi Hiểu nắm điều kiện cho 44 58.7 19 25.3 12 16 2.31 0.43 sinh viên thi Tổng X = 2.31 II Kết đo kỹ nghiệp vụ chấm thi nhóm đối chứng Hiểu yêu cầu công tác chấm thi: tính xác, 42 56 30 40 2.60 0.62 tính công bằng, tính khách quan Hiểu thực việc áp dụng đáp án, 35 46.7 32 42.7 10.6 2.33 0.45 biểu điểm chấm thi Kỹ cho điểm thành phần, tổng 43 57.3 29 38.7 2.48 0.54 hợp điểm Kỹ đánh giá 41 54.7 33 44 1.3 2.51 0.57 xếp loại, vào điểm Tổng X = 2.48 215 Phụ lục 19 DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Nội dung 2.1 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung soạn thảo đề thi trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực 2.2 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung công tác tổ chức thi trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực 2.3 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung công tác chấm thi các trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực 2.4 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung đánh giá lớp học kết học tập sinh viên 2.5 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung đánh giá trình kết học tập sinh viên 2.6 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung đánh giá tổng kết, kết học tập sinh viên 2.7 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung xây dựng kế hoạch quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên 2.8 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung công tác tổ chức đánh giá kết học tập sinh viên 2.9 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung quản lý đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên 10 2.10 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung lãnh đạo, đạo đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên 11 2.11 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung điều kiện đảm bảo trình kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên theo định hướng phát triển lực 12 2.12 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung quản lý hồ sơ đánh giá kết học tập sinh viên 13 4.1 Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 14 4.2 Những nội dung Kế hoạch tổ chức thử nghiệm 15 4.3 So sánh nhóm thử nghiệm nhóm đối chứng Trang 80 82 85 87 90 93 96 99 101 103 106 109 156 165 171 216 STT Tên bảng Trang STT Trang Nội dung trước sau thử nghiệm Phụ lục 20 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Tên biểu đồ Nội dung 2.1 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung soạn thảo đề thi tự luận trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực 2.2 Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội 81 dung công tác tổ chức coi thi trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát 2.3 triển lực Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội 83 dung công tác chấm thi các trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 triển lực Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung lập kế hoạch chương trình đánh giá lớp học kết học tập sinh viên Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung đề mục tiêu đánh giá trình kết học tập sinh viên Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung đánh giá, xác nhận trình độ người học theo mục tiêu giáo dục Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung đạo xây dựng kế hoạch chung cho hoạt động kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung tổ chức phối hợp, hiệp đồng cho lực lượng đánh giá kết học tập sinh viên Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung quản lý việc thực mục tiêu tổng thể 85 88 91 94 97 99 102 217 STT 10 Tên biểu đồ 2.10 Nội dung Trang trình kiểm tra, đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo, đạo đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an 11 2.11 ninh sinh viên Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung 104 Quản lý sở vật chất, vũ khí trang bị, thao trường, 12 2.12 bãi tập sinh viên Tổng hợp kết khảo sát mức độ thực nội dung 107 quản lý sổ lên lớp hàng ngày đánh giá kết học 13 4.1 tập sinh viên Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 110 154 218 Phụ lục 21 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ STT Tên sơ đồ Nội dung Trang 1.1 Tiến trình đánh giá kết học tập lớp học 55 2.1 Cơ cấu máy trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 71 2.2 Hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh toàn quốc 76 3.1 Quy trình quản lý hồ sơ sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh 146 ... chế quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập giáo dục quốc phòng an ninh sinh viên theo định hướng phát triển lực Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG... trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển lực 3.2 Các biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển. .. tác quản lý kiểm tra, đánh giá kết học tập sinh viên trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh sau: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh theo định hướng phát triển năng lực , Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh theo định hướng phát triển năng lực , Quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh theo định hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay