Full tài liệu Ôn thi chuyên viên chính, được cập nhật mới thường xuyên (2017, 2018, 2019, 2020)

13 18 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 13:07

Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính đầy đủ các môn, cập nhật tài liệu, các bộ đề và đáp án thường xuyên. Bản thân mình đã sử dụng bộ tài liệu này ôn thi và đã đỗ.1. Tài liệu ôn thi kiến thức chung; 2. Tài liệu ôn thi trắc nghiệm; 3. Tài liệu ôn thi tin học; 4. Tài liệu ôn thi ngoại ngữ 5. Các bộ đề thi viết tổng hợp các năm; 6. Các bộ đề thi trắc nghiệm tổng hợp các năm; 7. Các bộ đề thi tin học các năm; 8. Các bộ đề thi ngoại ngữ các năm; 9. Các văn bản có liên quan đến nội dung thi chuyên viên chính DANH MỤC CÂU HỎI T T Câu hỏi T Quyển 01 Câu hỏi nhà nước, hệ thống trị, tổ chức máy nhà nước ……… Trình bày khái quát nội dung quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp việc phân công quyền cho quan nhà nước từ trung ương xuống địa phương theo quy định pháp luật hành nước ta Trình bày mô hình tổ chức quan nhà nước phân công thực quyền hành pháp địa phương phân tích mối quan hệ UBND cấp tỉnh với HĐND cấp với HĐND cấp huyện quản lý hành nhà nước Hiến pháp nước Việt Nam năm 2002 (sửa đổi) có ghi: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước hiến pháp Xã hội chủ nghĩa, nhân dân, nhân danam nhân dân” Đồng chí phân tích làm rõ nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền chất nhân dân nhà nước ta? Theo đồng chí, cần phải làm để thực mục tiêu trên? Câu hỏi hành nhà nước, công vụ, công chức, ……… Mô tả hệ thống quan hành nhà nước, phân tích đặc điểm hành nhà nước ta trình bay phương hướng cải cách tổ chức máy hành nhà nước? 17 Năng lực, hiệu hiệu hành nhà nước gì? Đề nâng cao lực hành nhà nước cần thực giải pháp gì? 20 Trình bày khác biệt cán công chức 21 Quyền lợi nghĩa vụ cán bộ, công chức 22 Những đặc trưng Hành công Liên hệ thực tiễn hoạt động Hành công Việt Nam để làm rõ đặc trưng 23 Anh (chị) hiểu định quản lý nhà nhà nước? 24 Phân loại định hành nhà nước có ý nghĩa công tác quản lý điều hành quan hành nhà nước? Hãy trình bày cách phân loại 25 Để đảm bảo tính hiệu lực hiệu ban hành định quản lý hành nhà nước cần đáp ứng yêu cầu gì? Liên hệ thực tiễn rõ vấn đề nêu 27 Phân tích bước giai đoạn ban hành tổ chức thực định 10 quy trình định theo mô hình hợp lý Có khó khăn cần quan tâm giai đoạn nay? 28 Cụm câu hỏi văn quản lý nhà nước, … Hãy trình bày khái niện văn quản lý hành nhà nước mô tả 32 thuộc tính chúng nhằm phân biệt chúng với loại văn quản lý khác? Hãy phân tích nêu rõ mối tương quan chức văn quản lý nhà nước Tính pháp ly văn quản lý nhà nước hiểu liên quan đến hiệu lực chúng sao? 34 Hãy trình bày chức văn hóa – xã hội văn quản lý Nhà nước cho biết khảng định rằng: “Văn thước đo trình độ văn minh quản lý thời kỳ lịch sử” 37 Tại nói việc ban hành văn quản lý nhà nước thuộc phạm trù biện pháp quản lý nhà nước Qua ví dụ thực tế cụ thể, làm bật chức quản lý văn quản lý Nhà nước? 39 Hãy cho biết thực tiễn xây dựng ban hành văn quan hành nhà nước phát huy vai trò văn quản lý hành nào? Anh (chị) kiến nghị vấn đề 42 Hệ thống văn quản lý nhà nước gì? Hệ thống bao gồm loại văn chủ yếu nào? Theo anh (chị) cần làm để văn quản lý nhà nước xây dựng ban hành thành hệ thống chặt chẽ? 45 Văn quy phạm pháp luật khác biệt với văn cá biệt nào? Đặc trưng để phân biệt quy tắc xử chung với xử rieng gi? Cho ví dụ minh họa 48 Văn hành thông thường gì? Tại không dùng văn loại thay cho văn quy phạm pháp luật thực tiễn ban hành văn có đảm bảo yêu cầu không? 50 Tại công văn văn tên loại? Có loại công văn công dụng loại sao? Những khó khăn việc phân loại công văn với số văn quy phamj pháp luật hành thông thường khác dẫn đến thực tế công tác xây dựng ban hành văn quản lý nhà nước nay? 52 Văn quản lý nhà nước cần xây dựng ban hành đảm bảo yêu cầu chung cho biết thực tiễn công tác đảm bảo thực 10 yêu cầu sao? Có thể có kiến nghị để đảm bảo yêu cầu 56 Văn quản lý nhà nước cần xây dựng ban hành đảm bảo yêu cầu nội dung cho biết thực tiễn công tác đảm 11 bảo thực yêu cầu sao? Có thể có kiến nghị ghị để đảm bảo yêu cầu 59 Văn quản lý nhà nước cần xây dựng ban hành đảm bảo yêu cầu thử thức cho biết thực tiễn công tác 12 đảm bảo thực yêu cầu cầu sao? Có thể có khuyến nghị để đảm bảo yêu cầu đó? 63 Những văn quản lý nhà nước cần soạn thảo theo văn phong nào? Văn 13 phong cần nghiên cứu áp dụng nhằm đảm bảo thể có hiệu nội dung quản ký nhà nước? 64 Văn quản ký nhà nước cần xây dựng ban hành đảm bảo yêu cầu ngôn ngữ nào? Và cho biết thực tiễn công tác 14 đảm bảo thực yêu cầu sao? Có thể có khuyến nghị để đảm bảo yêu cầu 67 Hãy trình bày mục đích nguyên tắc tiêu chuẩn hóa văn quản lý 15 nhà nước Tính chuẩn hóa văn quản lý nhà nước hiệnn ay Nhà nước ta mức độ nên tiếp tục thực sao? 68 Quy trình xây dựng ban hành văn quản lý nhà nước hiểu 16 nào? Quy trình cần xây dựng trê sở nguyên tắc nào? Thực tiễn công tác đảm bảo thực nguyên tắc sao? 71 Tại nói hoạt động xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật 17 phận trình sáng tạo pháp luật? Hoạt động cần tiến hành đảm bảo nguyên nào? 73 Hoạt động lập quy cần phân biệt với lập pháp nào? Tại nói 18 nhiều trường hợp có tràn qua lập quy sang lập pháp? Cần làm để chấm dứt, tránh giảm thiểu trình trạng đó? 74 19 Kỹ thuật lập quy gì? Tình hình nghiên cứu kỹ thuật lập quy nào? Hãy nêu thành tựu tồn lĩnh vực nghiên cứu 78 20 Hãy nên yếu tố thể thức văn lập quy Có thể kiến nghị để hoàn thiện yếu tố 81 Một số câu hỏi thi Anh (chị) hiểu nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Đảm bảo tính tối cao pháp luật tổ chức, hoạt động nhà nước” 84 Hãy phân tích nguyên tắc “công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát” hoạt động công vụ công chức quy định Luật cán bộ, công chức? Liên hệ việc thực nguyên tắc quan địa phương công tác 87 Anh (chị) chứng minh rằng, đặc điểm văn quản lý nhà nước “Thể thức văn phải theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền hướng dẫn thống nhất” Lấy ví dụ minh họa văn quản lý nhà nước 90 Anh (chị) nêu đặc tính hành nhà nước ta Phân tích tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ hành chình Cho ví dụ minh họa 92 Anh (chị) cho biết yêu cầu cụ thể thủ tục hành gửi lưu trữ văn quản lý nhà nước? Anh (chị) có nhận xét thủ tục lưu văn quan công tác? 96 Quyển 02 Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhân dân, nhân dân, dân nhân Đồng chí phân tích làm rõ nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền chất nhân dân nhà nước ta? Theo đồng chí cần phải làm để thực mục tiêu trên? Đồng chí trình bày quản điểm có tính chất nguyên tắc Đảng Nhà nước đổi hành nhà nước ta? Theo đồng chí cần phải làm để quan điểm quán triệt địa phương (bộ, ngành) mình? Đồng chí trình bày khái quát tổ chức máy nhà nước phương hướng cải cách máy nhà nước? Đồng chí mô tả hệ thống quan hành nhà nước, phân tích đặc điểm hành nước ta trình bày phương hướng cải cách tổ chức máy hành nhà nước? Năng lực, hiệu lực hiệu hành nhà nước gì? Đồng chí trình bày phân tích tính hợp lý, hợp pháp Quyết định quản lý hành nhà nước? Chức văn Đặc điểm hình thức văn quy phạm pháp luật/ Ngôn ngữ sử dụng văn quản lý hành chính, phỉa viết theo văn phong hành đáp ứng yêu cầu? 10 Yêu cầu việc soạn thảo văn quản lý hành nhà nước? 10 Đồng chí trình bày nội dung kỹ thuật điều hành công sở Liên hệ 11 thực tế, tồn nêu lên giải pháp để nâng cao hiệu điều hành công sở? 11 Quyết định hành nhà nước gì? Các loại định hành nhà nước? 13 Yêu cầu hợp pháp hợp lý định hành nhà nước? 14 Nâng cao chất lượng định quản lý hành nhà nước 15 Quy trình tổng thẻ việc soạn thảo văn bản, phân tích ý nghĩa bước cụ thể quy trình 19 12 13 Quyển 03 Điều Hiến pháp 1992 xác định Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân Tất quyền lực thuộc 10 nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân tầng lớp trí thức 11 Quốc hội gì? Quốc hội có nhiệm vụ quyền hạn? 12 Chính phủ gì? Chính phủ có nhiệm vụ quyền hạn? 13 Văn qui phạm pháp luật phạm vi ban hành văn qui phạm pháp luật HĐND, UBND 14 Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành định, thị UBND cấp huyện 15 Các khóa Quốc hội Hiến pháp? 16 Nhiệm vụ, quyền hạn HĐND cấp 17 Phân biệt chức loại văn sử dụng hoạt động máy nhà nước Ví dụ minh họa quan đồng chí có văn áp dụng, hay không? 18 Văn quy phạm pháp luật? 19 Để xây dựng Nhà nước pháp quyền cần phải hoàn thiện vấn đề gì? 20 Quyền lực nhà nước thống nhất, song có phân công, phối hợp việc thực thi quyền lực nhà nước Anh (chị) hiểu vấn đề nào? 21 Khái quát tổ chức máy nhà nước phương hướng cải cách? 22 Tổ chức máy hành nhà nước 23 Văn quy phạm pháp luật 10 24 Thế thực pháp luật, phân tích tình hình thực pháp luật nước ta? 11 24 Anh (chị) trình bày quan niệm đặc điểm hành nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam 13 Năng lực, hiệu lực hiệu hành nhà nước Từ thực tiễn công 25 tác anh (chị) phân tích để nâng cao lực hành nhà nước cần phải làm gì? 14 26 Thực trạng hành (ưu điểm, khuyết điểm) mục tiêu giải pháp thực thời gian tới 15 27 Cải cách hành thuận lợi, khó khăn việc cải cách hành Liên hệ với quan anh (chị) làm việc 16 28 Quan điểm đổi hành nhà nước 17 29 Quyền hạn nhiệm vụ UBND tỉnh Vẽ sơ đồ UBND tỉnh 18 30 Định hướng, nguyên tác công vụ hành chính? 19 31 Quyền lợi nghĩa vụ cán bộ, công chức? 20 31 Những việc cán bộ, công chức không làm? 21 32 Quyết định quản lý hành nhà nước, tính hợp lý, hợp pháp định? 22 33 Chức văn bản? 23 34 Đặc điểm hình thức văn quy phạm pháp luật? 24 35 Bộ phận cấu thành văn Những sai sót văn thường gặp hậu 25 36 Những yếu tố tổng thể bước soạn thảo văn bản, ý nghĩa bước? 26 37 Soạn thảo báo cáo công việc quan? 28 29 Ngôn ngữ sử dụng văn quản lý hành chính? 29 30 Yêu cầu việc soạn thảo văn quản lý hành nhà nước? 30 31 Anh (chị) xây dựng kế hoạch để thực công việc? 31 32 Thực trạng công tác quản lý tài – tiền tệ? 32 33 Phân biệt quản lý nhà nước kinh tế quản lý sản xuất kinh doanh? 33 Trình bày nội dung kỹ thuật điều hành công sở Liên hệ thực tế, 34 tồn nêu lên giải pháp để nâng cao hiệu điều hành công sở? 34 35 Bài soạn phân biệt cán công chức? 37 Quyển 04 (Bộ anh Th) sau trang 40 CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Hệ thống trị gì? Hệ thống trị Việt Nam bao gồm tổ chức nào? Bản chất đặc điểm hệ thống trị nước ta gì? Vị trí, vai trò, nhiệm vụ tổ chức trị hệ thống trị nước ta nào? Vì phải tiếp tục đổi hệ thống trị? Nội dung, phương hướng nhằm đổi mới, kiện toàn hệ thống trị? CHUYÊN ĐỀ 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN Vận dung lý luận nhà nước pháp quyền, phân tích luận điểm “Nhà nước ta công cụ chủ yếu để thể quyền làm chủ nhân dân, nhà nước pháp quyền dân, dân, dân” Điều Hiến pháp Việt Nam năm 2001 (sửa đổi) có ghi: “Nhà nước CHXHCN Việt Nam nhà nước pháp quyền XHCN, nhân dân, nhân dân, nhân dân” Đồng chí phân tích làm rõ nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền chất nhân dân nhà nước ta? Theo anh/chị cần phải làm để thực mục tiêu trên? 12 Điều Hiến pháp Việt Nam năm 2002 (sửa đổi) có ghi: “Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, nhân dân, nhân dân, nhân dân.” Đồng chí phân tích làm rõ nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền chất nhân dân nhà nước ta? Theo đồng chí, cần phải làm để thực mục tiêu trên? 13 CHUYÊN ĐỀ 4: NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Anh/chị trình bày quan điểm có tính nguyên tắc Đảng Nhà nước ta đổi hành nhà nước ta? Theo anh/ chị cần phải làm để quan điểm quán triệt địa phương mình? 19 Anh/chị trình bày khái quát tổ chức máy nhà nước phương hướng cải cách máy nhà nước? 20 Anh/chị mô tả hệ thống quan hành Nhà nước, phân tích đặc điểm hành nhà nước ta trình bày phương hướng cải cách tổ chức máy hành nhà nước? 26 Năng lực, hiệu lực hiệu hành nhà nước gì? Từ thực tiễn công tác, anh, chị cho biết để nâng cao lực hành nhà nước cần phải thực giải pháp gì? 28 Trình bày quan niệm đặc điểm hành nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam 29 CHUYÊN ĐỀ 5: VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Anh/chị trình bày phân tích tính hợp lý, hợp pháp định quản lý hành nhà nước? 30 Phân tích chức văn QLHCNN? 31 Phân tích đặc điểm hình thức văn QPPL? 32 Những yếu tố tổng thể bước soạn thảo văn bản, ý nghĩa bước? 33 Ngôn ngữ sử dụng văn quản lí hành chính? Sự khác văn quy phạm pháp luật văn hành thông thường? 34 Yêu cầu việc soạn thảo văn quản lí hành nhà nước? 35 CHUYÊN ĐỀ 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC Trình bày khác biệt cán công chức? 41 Quyền lợi nghĩa vụ cán bộ, công chức 42 Những việc cán công chức không làm? 43 Tầm quan trọng công vụ hoạt động hiệu việc quản lý phát triển kinh tế lành mạnh 44 Luật Cán bộ, công chức – công vụ hữu hiệu để nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quan Nhà nước 46 Trình bày nội dung kĩ thuật điều hành công sở Chỉ tồn nêu lên giải pháp để nâng cao hiệu điều hành công sở? 47 Quyển (anh Kiên) Anh (chị) phân tích đặc trưng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Nhà nước chịu trách nhiệm trước công dân hoạt động bảo đảm cho công dân thực nghĩa vụ trước nhà nước xã hội” Hãy phân tích Luật cán bộ, công chức năm 2008 lại quy định nguyên tắc thi hành công vụ mà cán bộ, công chức phải thực “Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân” 3 Anh (chị) phân tich điều kiện để văn quản lý nhà nước bảo đảm tính hiệu lực, hiệu minh họa văn quản lý nhà nước cụ thể 4 Hãy phân tích nguyên tắc “Quản lý pháp luật” tổ chức hoạt động máy hành nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Giải thích thực nguyên tắc này, phải có giám sát nhân dân hoạt động quan hành nhà nước Anh (chị) phân tích làm rõ nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức theo quy định Luật cán bộ, công chức “Việc sử dụng, đánh giá, phân loại công chức phải dựa vào phẩm chất trị, đạo đức lực thực thi công vụ” 9 Vì điều 18 Luật cán bộ, công chức qui định việc cán bộ, công chức không làm liên quan đến đạo đức công vụ “trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ giao, gây bè phái, đoàn kết, tự ý bỏ việc tham gia đình công” 10 Anh (chị) phân tích đặc trưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Nhà nước tổ chức hoạt động sở Hiến pháp, pháp luật bảo đảm tính tối cao pháp luật đời sống xã hội” Từ đó, luận 10 giải nguyên tắc “công dân làm tất pháp luật không cấm, cán bộ, công chức nhà nước quan nhà nước làm pháp luật quy định” 14 Anh (chị) hiểu mục tiêu xây dựng công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, động, minh bạch, hiệu quả” quy định Quyết định 1557/2012 11 ngày 18/10/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” Để đạt mục tiêu này, vấn đề khó khă cần phải tập trung giải giai đoạn gì? Tại sao? 17 12 Anh (chị) phân tích ý nghĩa thông tin chủ yếu chứa đựng văn quản lý nhà nước minh họa văn quản lý cụ thể 19 13 Hãy phân tích nguyên tắc tổ chức hoạt động Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: “Bảo đảm lãnh đạo Đảng nhà nước” 22 Anh (chị) giải thích cán bộ, công chức phải có nghĩa vụ “tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý 14 kiến chịu giám sát nhân dân” Liên hệ việc thực nghĩa vụ cán bộ, công chức ngành hay địa phương anh (chị) công tác 24 Tại nói, văn quản lý hành nhà nước phương 15 tiện thông tin bản, sợi dây liên lạc quan nhà nước với tổ chức công dân? 26 Phân tích nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Bảo đảm lãnh đạo Đảng Nhà nước” 30 Hãy phân tích hiểu biết nhận thức anh (chị) nguyên tắc “bảo đảm lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, quản lý Nhà nước” 17 quản lý cán bộ, công chức quy định khoản 1, điều Luật Cán bộ, công chức; liên hệ thực tiễn quan, địa phương công tác có tồn giải pháp khắc phục 32 Phân tích làm rõ ý nghĩa yêu cầu tính kịp thời soạn thảo ban 18 hành định hành Liên hệ thực tế minh họa định hành cụ thể 34 16 Hãy phân tích nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội 19 chủ nghĩa Việt Nam “Bảo đảm công khai, minh bạch tổ chức hoạt động Nhà nước” 36 Anh (chị) hiểu nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước pháp 20 quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “đảm bảo tính tối cao pháp luật tổ chức, hoạt động nhà nước” 38 Phân tích nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Bảo đảm lãnh đạo Đảng Nhà nước” 39 Anh (chị) phân tích đặc trưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 22 nghĩa Việt Nam “nhà nước nhân dân, dân, nhân dân, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo” 43 Hãy phân tích nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội 23 chủ nghĩa Việt Nam “bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc nhân dân” 45 Phân tích đặc trưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân bảo vệ quyền người, quyền công dân” Từ đó, luận giải nguyên tắc 24 “công dân làm tất pháp luật không cấm cán bộ, công chức nhà nước quan nhà nước làm pháp luật quy định” 46 Anh (chị) phân tích đặc trưng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 25 nghĩa Việt Nam: “Nhà nước tổ chức hoạt động sở Hiến pháp, pháp luật bảo đảm tính tối cao Hiến pháp luật đời sống xã hội” 47 Anh (chị) phân tích nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Nhân dân tham gia xây dựng nhà nước, 26 quản lý nhà nước giám sát hoạt động quan, cán bọ, công chức nhà nước” 48 27 Hãy phân tích đặc điểm giống khác hoạt động UBND Chủ tịch UBND thực nguyên tắc tập trung dân chủ 50 28 Trình bày yêu cầu soạn thảo văn quản lý nhà nước Hãy giải thích văn quản lý nhà nước phải đảm bảo yêu cầu thể thức 51 Phân tích minh họa nguyên tắc tổ chức hoạt động Nhà nước Pháp 29 quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “bảo đảm công khai, minh bạch tổ chức, hoạt động nhà nước” 52 Phân tích làm rõ ý nghĩa yêu cầu xác soạn thảo định hành Liên hệ thực tế văn cụ thể đáp ứng yêu cầu 52 Anh (chị) phân tích nguyên tắc “Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ” thi hành công vụ công chức quy định khoản điều 31 Luật cán bộ, công chức năm 2008 Liên hệ việc thực nguyên tắc quan, tổ chức mà anh (chị) công tác có hạn chế, tồn cần khắc phục 54 21 30 32 Theo anh (chị) để văn quản lý nhà nước thực chức pháp lý cần phải đảm bảo điều kiện Phân tích để làm rõ điều kiện 54 minh họa văn quản lý nhà nước cụ thể Anh (chị) chấp hành quy định đạo đức, văn hóa giao tiếp thực thi công vụ có coi nghĩa vụ công chức không? Vì sao? Liên hệ với thực tiễn 33 để có nhận xét việc thực quy định quan công tác Theo anh (chị) cần làm để công chức thực tốt nghĩa vụ này? 58 Theo anh (chị), để văn quản lý nhà nước thực chức quản lý 34 cần phải đảm bảo điều kiện Phân tích để làm rõ điều kiện minh họa văn quản lý nhà nước cụ thể? 58 Anh hay (chị) phân tích làm rõ chất nhà nước ta nhà nước pháp 35 quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân Liên hệ nội dung với việc xây dựng đội ngũ công chức 60 Anh (chị) phân tích minh họa đặc trưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “nhà nước chịu trách nhiệm trước công dân hoạt động 36 bảo đảm cho công dân thực nghĩa vụ trước nhà nước xã hội” 62 Hãy phân tích làm rõ đặc điểm văn quản lý nhà nước “giữa văn hình thành trình hoạt động quan quản lý nhà nước có mối 37 liên hệ chặt chẽ với theo quan hệ quản lý định” Liên hệ thực tế cho ví dụ mối quan hệ loại văn quản lý nhà nước quan công tác 62 Anh (chị) phân tích nguyên tắc: Bảo đảm lãnh đạo Đảng Cộng sản 38 Việt Nam, sử quản lý Nhà nước quản lý công chức quy định Khoản Điều Luật cán bộ, công chức năm 2008 65 Anh (chị) cho biết, văn quy phạm pháp luật với văn hành thông thường có khác nhau? Để văn quy phạm pháp luật có 39 hiệu lực thi hành cần phải có điều kiện đảm bảo Phân tích điều kiện lấy ví dụ minh họa 65 Anh (chị) hiểu nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước pháp 40 quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “bảo đảm tính tối cao pháp luật tổ chức hoạt động nhà nước” 67 Hãy phân tích nguyên tắc “công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát” hoạt động công vụ công chức quy định Luật 41 cán bộ, công chức Liên hệ thực nguyên tắc quan địa phương công tác 67 Anh (chị) chứng rằng, đặc điểm văn quản lý nhà nước “Thể thức văn theo quy định pháp luật quan chức có 42 thẩm quyền hướng dẫn thống nhất” Lấy ví dụ minh họa văn quản lý 67 43 Theo anh (chị) để văn quản lý nhà nước thực chức xã hội cần phải đảm bảo điều kiện nào? 71 44 Theo anh (chị) để văn quản lý nhà nước thực chức thông tin cần đảm bảo điều kiện nào? 72 Theo anh (chị) để văn quản lý nhà nước thực chức văn hóa cần phải đảm bảo điều kiện nào? 73 Anh (chị) hiểu nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước pháp 46 quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “đảm bảo tính tối cao pháp luật tổ chức, hoạt động nhà nước” 76 Anh (chị) phân tích đặc trưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ 47 nghĩa Việt Nam “nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân, Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo” 78 Hãy phân tích nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội 48 chủ nghĩa Việt Nam “Bảo đảm công khai, minh bạch tổ chức hoạt động Nhà nước” 81 49 Phân tích nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Bảo đảm lãnh đạo Đảng Nhà nước” 84 50 Hãy phân tích nguyên tắc tổ chức hoạt động nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc nhân dân” 87 Phân tích đặc trưng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng bảo 51 vệ quyền người, quyền công dân” Từ đó, luận giải nguyên tắc “công dân làm tất pháp luật không cấm cán bộ, công chức nhà nước quan nhà nước làm luật pháp quy định” 90 Anh (chị) phân tích đặc trưng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 52 nghĩa Việt Nam “Nhà nước tổc hức hoạt động sở Hiến pháp, pháp luật bảo đảm tính tối cao Hiến pháp luật đời sống xã hội” 92 Anh (chị) phân tích nội dung cải cách hành giai đoạn 53 2011-2020 Liên hệ việc thực nội dung quan anh chị (chị) công tác 94 Hãy phân tích điểm giống khác hoạt động Ủy ban nhân dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân thực nguyên tắc tập trung dân chủ 54 Chế độ chịu trách nhiệm Ủy ban nhân dân Chủ tịch Ủy ban nhân dân nào? Hãy phân tích minh họa chế độ chịu trách nhiệm chủ thể 98 Anh (chị) hiểu nguyên tắc “tuân thủ Hiến pháp pháp luật” thi hành công vụ quy định khoản I điều Luật cán bộ, công chức Liên hệ 55 thực nguyên tắc hoạt động công vụ quan anh (chị) công tác 10 Hiểu nguyên tắc “Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân” hoạt động công vụ cán bộ, công chức 56 quy định khoản điều Luật cán bộ, công chức Liên hệ việc thực nguyên tắc quan, địa phương công tác 10 Phân tích nguyên tắc “công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát” hoạt động công vụ công chức quy định Luật Cán bộ, 57 công chức Liên hệ việc thực nguyên tắc quan hoạc địa phương công tác 10 45 Anh (chị) hiểu nguyên tắc “Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt hiệu quả” thi hành công vụ quy định khoản điều 58 111 Luật Cán bộ, công chức Liên hệ việc thực nguyên tắc hoạt động công vụ quan anh (chị) công tác Phân tích nguyên tắc thi hành công vụ công chức theo quy định khoản điều Luật Cán bộ, công chức “Bảo đảm thứ bậc hành phối 59 hợp chặt chẽ” Nêu hạn chế tồn trình thực nguyên 114 tắc ngành hay địa phương đồng chí công tác đề xuất giải pháp khắc phục Hãy nêu hiểu biết nhận thức anh (chị) sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ xứng đáng người có tài 60 118 công vụ hiệny Liên hệ thực tiễn quan, địa phương công tác có tồn giải pháp khắc phục Hãy nêu hiểu biết nhận thức anh (chị) nguyên tắc “Bảo đảm lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, quản lý nhà nước” quản lý 12 61 cán bộ, công chức quy định khoản I, điều Luật Cán bộ, công chức Liên hệ thực tiễn quan, địa phương công tác có tồn giải pháp khắc phục Anh (chị) phân tích nguyên tắc: Kết hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm tiêu biên chế quản lý quản lý công chức quy định 12 62 khoản điều Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Liên hệ thực nguyên tắc quan, tổ chức, đơn vị anh (chị) công tác Anh (chị) phân tích nguyên tắc: Tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân phân công, phân cấp rõ ràng quản lý công chức quy định 12 63 khoản điều Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Liên hệ việc thực nguyên tắc quan, tổ chức, đơn vị anh (chị) công tác Anh (chị) hiểu nghĩa vụ cán bộ, công chức thi hành công vụ “thực đúng, đày đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, 13 64 quyền hạn giao” Nêu biểu thiếu tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức hoạt động công vụ đưa giải pháp để khắc phục Hiểu nghĩa vụ cán bộ, công chức nhân dân quy định khoản khoản 3, Điều Luật Cán bộ, công chức “Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân” Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu 13 65 giám sát nhân dân Hãy nêu biểu vi phạm nghĩa vụ cán bộ, công chức hoạt động công vụ đưa giải pháp để khắc phục Anh (chị) chấp hành quy định đạo đức, văn hóa giao tiếp thi hành công vụ có coi nghĩa vụ công chức không? Vì sao? Liên hệ thực tiễn, để có 13 66 nhận xét việc thực quy định quan công tác Theo anh (chị) cần làm để công chức thực tốt nghĩa vụ này? 67 Hãy phân chứng minh đặc điểm văn quản lý nhà nước “thể thức 14 văn phải theo quy định luật pháp quan chức có thẩm quyền hướng dẫn thống nhất” Lấy ví dụ minh họa văn quản lý nhà nước 68 Ý nghĩa yêu cầu tính khả thi soạn thảo định hành gì? 14 Liên hệ thực tế minh họa văn cụ thể Phân tích làm rõ ý nghĩa yêu cầu tính kịp thời soạn thảo ban 14 69 hành định hành Liên hệ thực tế minh họa định hành cụ thể 70 Hãy cho biết khác văn quy phạm pháp luật văn hành 14 thông thường Lấy ví dụ minh họa cụ thể Phân tích làm rõ ý nghĩa yêu cầu tính kịp thời soạn thảo ban 14 71 hành định hành Liên hệ thức tế minh họa định hành cụ thể 72 Phân tích điều kiện để văn quản lý nhà nước bảo đảm hiệu lực, hiệu 15 Liên hệ thực tế minh họa văn quản lý nhà nước cụ thể 73 Phân tích ý nghĩa thông tin chủ yếu chứa đựng văn quản lý 15 nhà nước minh họa văn quản lý cụ thể 74 Anh (chị) nêu điều kiện đảm bảo tính hiệu lực, hiệu văn 15 quản lý nhà nước Ví dụ minh họa văn quản lý nhà nước cụ thể 75 Nhà nước có sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ 15 xứng đáng người có tài 76 Tư tưởng, việc làm Hồ Chí Minh trọng dụng nhân tài 15 77 Đề xuất phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng ngộ nhân tài 16 ... thông suốt hiệu quả” thi hành công vụ quy định khoản điều 58 111 Luật Cán bộ, công chức Liên hệ việc thực nguyên tắc hoạt động công vụ quan anh (chị) công tác Phân tích nguyên tắc thi hành công... Văn hành thông thường gì? Tại không dùng văn loại thay cho văn quy phạm pháp luật thực tiễn ban hành văn có đảm bảo yêu cầu không? 50 Tại công văn văn tên loại? Có loại công văn công dụng loại... công chức? 41 Quyền lợi nghĩa vụ cán bộ, công chức 42 Những việc cán công chức không làm? 43 Tầm quan trọng công vụ hoạt động hiệu việc quản lý phát triển kinh tế lành mạnh 44 Luật Cán bộ, công
- Xem thêm -

Xem thêm: Full tài liệu Ôn thi chuyên viên chính, được cập nhật mới thường xuyên (2017, 2018, 2019, 2020), Full tài liệu Ôn thi chuyên viên chính, được cập nhật mới thường xuyên (2017, 2018, 2019, 2020), Full tài liệu Ôn thi chuyên viên chính, được cập nhật mới thường xuyên (2017, 2018, 2019, 2020)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay