Đề KT chương I (ĐS 9- Có ma trận đề)

2 329 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

Biên soạn : Đỗ Văn Sơn GV tr ờng THCS Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội đề kiểm tra chơng I đại số 9 Ma trận đề Chữ số phía trên , bên trái mỗi ô là số lợng câu hỏi ; chữ số ở góc phải dới mỗi ô là tổng số điểm cho các câu ở ô đó. I . Trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm) 1.Khoanh tròn vào một chữ cái trớc câu trả lời đúng a. Kết quả của 2 (2 3) là : A. 3 2 B. 3 2+ C. 2 3 D. Đáp án khác b. Nghiệm của phơng trình 4x = là : A. 8 B . 2 C . -16 D . 16 c. Trục căn thức ở mẫu 2 3 5 đợc kết quả là : A . 5 3+ B . 3 5 C . 3 5 D . Đáp án khác d. Rút gọn biểu thức 2 2 16 9 a x a với a< 0 đợc kết quả là : A. 8 3 B . 8 3 C . 16 3 D . 16 3 e. Nghiệm của phơng trình : 2x 2 - 100 = 0 là : A . x = 5 B . x = - 5 C . x = 5 D . Một đáp số khác Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Căn bậc hai và HĐT 2 A A= 1 0.5 1 1 2 0.5 1 0.5 5 3 Các phép biến đổi 2 0.5 2 1 2 1.5 6 6 Căn bậc ba 2 0.5 2 1 Tổng 4 2.5 6 4 3 3.5 13 10 Biên soạn : Đỗ Văn Sơn GV tr ờng THCS Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội g. Nghiệm của phơng trình : 3 3 3 8 5 8x x = là: A. 2 3 x = B. 2 3 x = C. 7 2 x = D. Một đáp án khác Bài 2: Chọn đáp án đúng . a . Kết quả của phép tính : 8 2 72 18 + là : A. 0 B . 2 C . -7 2 D . 7 2 b. Kết quả của phép tính 3 3 3 3 (3) 1 2 8 + là: A . 1 B . 2 C . 0 D . -1 II/ Tự luận ( 6 điểm ) Câu 1( 2 điểm) : Giải các phơng trình : a. 2 (2 1) 3x = b. 3 3 9 18 36 72 16 32 26 2 4 x x x x+ + + = Câu 2 ( 3 điểm): Cho biểu thức : P = 2 9 3 2 1 5 6 2 3 x x x x x x x + + + a. Rút gọn P. b. Tìm gia trị của x để P < 1 Câu 3 ( 1 điểm) :Tìm giá trị nhỏ nhất A = 2 2 2 3x x + . Biên soạn : Đỗ Văn Sơn GV tr ờng THCS Phú Minh - Sóc Sơn - Hà N i đề kiểm tra chơng I đ i số 9 Ma trận đề Chữ số phía trên , bên tr i m i ô là số. h i ; chữ số ở góc ph i d i m i ô là tổng số i m cho các câu ở ô đó. I . Trắc nghiệm khách quan ( 4 i m) 1.Khoanh tròn vào một chữ c i trớc câu trả lời
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT chương I (ĐS 9- Có ma trận đề), Đề KT chương I (ĐS 9- Có ma trận đề), Đề KT chương I (ĐS 9- Có ma trận đề)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay