Bài 1: LŨY THỪA

17 329 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ VỚI LỚP 12B2 TRƯỜNG THPT HƯƠNG VINH 1) Tính: 2 a. (1,5) 5 1 d. 2   −  ÷   KIEÅM TRA BAØI CUÕ : ( ) 4 c. 2 ( ) 3 b. 3 − ( ) ( ) ( ) 3 . 3 . 3 = − − − ( ) ( ) 1,5 . 1,5= 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2       = − − − − −  ÷ ÷ ÷ ÷ ÷       2. 2. 2. 2 = 1 32 = − 2,25 = 27= − 4 = * Với m, n là số nguyên dương; a, b là số thực. 2) Hồn thành các cơng thức sau: m n a / a .a = m n a b / a = ( ) n m c / a = ( ) n d/ a.b = n a e / b   =  ÷   m n a + m n a − (a ≠ 0, m > n) m.n a n n a .b n n a b (b ≠ 0) KIỂM TRA BÀI CŨ : TÍNH CHẤT n n thõa sè a a.a. .a = ××× 14 2 43 I- KHÁI NIỆM LUỸ THỪA: 1. Luỹ thừa với số mũ nguyên: Cho n là một số ngun dương Với a là số thực tuỳ ý, luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số a: 0 n n a 1 1 a a − = = a 0≠ Với * Chú ý: 0 0 − 0 n và không có nghóa . Ví dụ: Tính giá trò của biểu thức ( ) − − −   = +  ÷   3 4 2 1 A 3 2 . 2 − − − −   = − ≠ ≠ ±   + −   3 2 1 1 2 a 2 a C . ; (a 0, a 1) (1 a ) a 1 a ( ) 2 4 3 1 1 1 . 3 1 2 2 = +    ÷   1 1 19 .8 9 4 9 = + = 2 a(1 a ) 2a   = + −   3 3 a a 1 a a − = = − 10 8 3 1 1 1 B .27 32 . 3 2 − − − −     = +  ÷  ÷     10 8 3 1 1 3 . .2 27 32 = + 3 8 11= + = 3 2 1 . a (1 a ) − − I- KHÁI NIỆM LUỸ THỪA: n n thõa sè a a.a. .a = ××× 14 2 43 0 n n a 1 1 a a − = = 1 1 19 .8 9 4 9 = + = n n thõa sè a a.a. .a = ××× 14 2 43 0 n n a 1 1 a a − = = Số nghiệm của phương trình = n x b (1) * n lẻ: Với mọi số thực b, pt (1) có nghiệm duy nhất. * n chẵn: Với b < 0, pt (1) vô nghiệm Với b = 0, pt (1) có 1 nghiệm x = 0 Với b > 0, pt (1) có 2 nghiệm đối nhau . 2. Phương trình = n x b : B3-4 3. Căn bậc n: a) Khái niệm: Cho số thực b và số nguyên dương n . Số a được gọi là căn bậc n của số b nếu ≥(n 2) = n a b 3 là căn bậc 2 của 9, 2 3 9= -3 là căn bậc 2 của 9, ( ) − = 2 3 9 -2 là căn bậc 3 của – 8 , ( ) − −= 3 2 8 là căn bậc 5 của , 1 2 1 32 5 1 1 32 2   =  ÷   Ví dụ: vì vì vì vì Dựa vào số nghiệm của phương trình = n x b * n lẻ và :Có duy nhất 1 căn bậc n của b k/h * n chẵn và b < 0: Không tồn tại căn bậc n của số b. b = 0: Có 1 căn bậc n của số b là số 0. b > 0: Có 2 căn bậc n của số b trái dấu b∈ ¡ n b. n b n b − kí hiệu: Giá trò dương là , giá trò âm là 3. Căn bậc n: Số 9 có hai căn bậc 2 là và Số -8 có một căn bậc 3 là 1 32 Ví dụ: 9 3= 9 3− = − 3 8 2− = − 5 1 1 32 2 = Số có một căn bậc 5 là 3. Căn bậc n: [...]... 2/ n = a a m n ( ) n m 3/ a =a m.n 4 / ( a.b ) = an bn n n a  an  5/  ÷ = n b b Củng cố: n a b = a.b n n a n a = b b n n ( a) n m n m = a a= n m n m.n a  a, khi n lỴ  a =  a , khi n ch½n  n * Bài tập về nhà: 1/ Tính giá trò của biểu thức: −10  1 A = 8  ÷ 2 −3 1 + −81 3 3 3 2/ Rút gọn các biểu thức: (với điều kiện xác đònh) B= ( a.b ) b ( a b ) a.b a −2 −2 −1 −2 −2 −1 3 ; c + ( a + b) −1 . n a .b n n a b (b ≠ 0) KIỂM TRA BÀI CŨ : TÍNH CHẤT n n thõa sè a a.a. .a = ××× 14 2 43 I- KHÁI NIỆM LUỸ THỪA: 1. Luỹ thừa với số mũ nguyên: Cho n là một. nguyên: Cho n là một số ngun dương Với a là số thực tuỳ ý, luỹ thừa bậc n của a là tích của n thừa số a: 0 n n a 1 1 a a − = = a 0≠ Với * Chú ý: 0 0 − 0 n
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1: LŨY THỪA, Bài 1: LŨY THỪA, Bài 1: LŨY THỪA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay