de cuong thi lai mon gdcd 11 nam hoc 2016 2017

10 15 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 00:00

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 11 MÔN GDCD 2016-2017 BÀI 11 CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Nêu mục tiêu phương hướng sách dân số nước ta ? Việc thực mục tiêu có ý nghĩa ? * Mục tiêu : - Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số - Ổn định quy mô, cấu dân số phân bố dân cư hợp lí - Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước * Phương hướng : - Tăng cường công tác lãnh đạo quản lý - Tổ chức tốt máy làm công tác dân số từ Trung ương đến địa phương - Làm tốt công tác thông tin , tuyên truyền , giáo dục với nội dung thích hợp - Nâng cao hiểu biết người dân vai trò gia đình , bình đẳng giới , sức khỏe sinh sản - Nhà nước đầu tư mức , tranh thủ nguồn lực nước , thực xã hội hóa công tác dân số * Ý nghĩa : giảm tốc độ tăng dân số mà nâng cao chất lượng dân số BÀI 12 CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Nêu tình hình tài nguyên bảo vệ môi trường nước ta Nêu mục tiêu sách môi trường BÀI 13 Giáo dục đào tạo ? Nêu vai trò , nhiệm vụ giáo dục đào tạo ? * Giáo dục đào tạo hoạt động có tổ chức xã hội nhằm bồi dưỡng phát triển phẩm chất , lực người * Vai trò : - Giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng việc giữ gìn , phát triển truyền bá văn minh nhân loại - Là động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp CNH, HĐH - Là điều kiện để phát huy nguồn lực người * Giáo dục đào tạo coi quốc sách hàng đầu có nhiệm vụ: + Nâng cao dân trí : Quyết định thành bại đất nước + Đào tạo nhân lực : Đội ngũ người lao động, đội ngũ chuyên gia, đội ngũ nhà quản lý + Bồi dưỡng nhân tài : Thoát khỏi tình trạng phát triển, phát huy nguồn lực quốc gia  Nhằm phát triển tiềm trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao Văn hóa ? Phân tích nhiệm vụ văn hóa * - Văn hóa toàn giá trị vật chất giá trị tinh thần người tạo suốt tiến trình lịch sử , phát triển xã hội loài người - Bao gồm văn hóa vật chất văn hóa tinh thần * Ví dụ : + Văn hóa vật chất : Cố đô Huế , Phố cổ Hội An , Thánh địa Mỹ Sơn , thắng cảnh Hạ Long , động Phong Nha , trang phục áo dài truyền thống , bánh chưng – bánh tét ngày Tết , vườn quốc gia Phong Nha – Kẽ Bàng , nhà rông Tây Nguyên + Văn hóa tinh thần : ca trù , cồng chiêng Tây Nguyên , nhã nhạc cung đình Huế , quan họ Bắc Ninh , hát ca trù , hát cải lương , múa rối nước , múa lân dịp Tết , lễ chùa Hương , múa dân gian , lễ hội đền Hùng * Nhiệm vụ văn hoá: - Xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc - Xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện trị , tư tưởng , trí tuệ , đạo đức , thể chất , lực sáng tạo + Nền văn hoá tiên tiến thể tinh thần yêu nước tiến mà nội dung cốt lõi lí tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lê – Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , mục tiêu tất người , hạnh phúc phát triển tự , toàn diện người… + Nền văn hoá đậm đà sắc dân tộc văn hoá chứa đựng yếu tố tạo sức sống , lĩnh dân tộc , bao gồm giá trị bền vững , tinh hoa dân tộc Việt Nam đúc rút qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước giữ nước Đó lòng yêu nước nồng nàn , ý chí tự cường dân tộc , tinh thần đoàn kết , ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – xã hội - Tổ quốc ; lòng nhân , khoan dung , trọng nghĩa tình , đạo lí , đức tính cần cù , sáng tạo lao động , tinh tế ứng xử , giản dị lối sống Em có suy nghĩ trách nhiệm học sinh sách giáo dục đào tạo , khoa học công nghệ , văn hóa ? Để đưa nước ta từ tình trạng nước phát triển trở thành quốc gia giàu mạnh , văn minh , người dân có sống hạnh phúc , công dân cần phải : - Ủng hộ vận động người thực tốt sách giáo dục đào tạo , khoa học công nghệ , văn hóa - Tin tưởng chấp hành chủ trương , sách Đảng Nhà nước giáo dục đào tạo , khoa học công nghệ, văn hóa - Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn , tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại - Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức , chiếm lĩnh kiến thức khoa học - kĩ thuật để thực ước mơ hoài bão - Có quan hệ tốt đẹp với người xung quanh , phê phán thói hư , tật xấu xã hội BÀI 14 Phân tích phương hướng nhằm tăng cường quốc phòng an ninh - Phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống trị lãnh đạo Đảng + Sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc có kết hợp chặt chẽ hai lực lượng quân đội an ninh với nhân dân lãnh đạo Đảng + Phải phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc : dựa vào cá nhân hay lực lượng mà phải dựa vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc đập tan âm mưu phá hoại kẻ thù + Nền quốc phòng an ninh ta quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân , bảo vệ lợi ích nhân dân nên cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp dân tộc sức mạnh thời đại - Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại + Sức mạnh dân tộc bao gồm nguồn lực vật chất (tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, người ) nguồn lực tinh thần (lòng yêu nước , đoàn kết ) + Sức mạnh thời đại thành tựu KH - CN nhân loại , sức mạnh lực lượng tiến cách mạng giới  Phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời xây dựng quốc phòng an ninh vững mạnh , rút ngắn khoảng cách với nước , đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn , lạc hậu - Kết hợp quốc phòng với an ninh + Kết hợp quốc phòng an ninh kết hợp quân đội nhân dân an ninh nhân dân Tác dụng : Tạo nên sức mạnh tổng hợp có hệ thống từ trung ương đến địa phương Để thực nhiệm vụ chung , thống Đó giữ gìn trật tự an ninh , an toàn xã hội bảo vệ Tổ quốc - Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh + Một quốc gia vững mạnh quốc phòng an ninh vững mạnh mà phải có kinh tế phát triển ổn định trị - xã hội Kinh tế phát triển , xã hội ổn định tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng QP – AN ngược lại  Thực đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc tất yếu phải kết hợp kinh tế với quốc phòng an ninh BÀI 15 Trong xu , sách đối ngoại nước ta có vai trò , nhiệm vụ ? Phân tích nguyên tắc sách đối ngoại * Vai trò : - Chủ động tạo mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với giới - Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước - Nâng cao vị nước ta trường quốc tế * Nhiệm vụ : - Giữ vững môi trường hòa bình , tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công đổi - Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội , công nghiệp hóa , đại hóa đất nước , xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Góp phần tích cực vào đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình , độc lập dân tộc , dân chủ tiến xã hội * Nguyên tắc : a Tôn trọng độc lập , chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ , không can thiệp vào công việc nội , không dùng vũ lực đe doạ dùng vũ lực - Đây nguyên tắc , quan điểm quán quan hệ đối ngoại Đảng nhà nước phù hợp với quy định luật pháp quốc tế - Thực nguyên tắc phát huy cao độ tinh thần độc lập tự chủ , đề cao cảnh giác , kiên đấu tranh làm thất bại âm mưu hành động can thiệp diễn biến hoà bình lực thù địch b Tôn trọng lẫn , bình đẳng có lợi : - Khẳng định tôn trọng lẫn , thực quyền bình đẳng thể tư vị trí đáng VN quan hệ quốc tế - Cùng có lợi nguyên tắc khách quan có ý nghĩa toàn diện lâu dài Em có nhận thức sách đối ngoại cần làm để thực sách đối ngoại ? * Cách mạng nước ta phận cách mạng giới nên vận động bối cảnh chung thời đại Hiện hoà bình hợp tác phát triển xu lớn Kinh tế giới khu vực tiếp tục phục hồi phát triển , toàn cầu hoá kinh tế tạo hội phát triển gây khó khăn , thách thức cho nước nghèo , phát triển * Vai trò : - Chủ động tạo mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với giới - Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước - Nâng cao vị nước ta trường quốc tế * Trách nhiệm công dân : - Tin tưởng chấp hành nghiêm túc sách đối ngoại Đảng Nhà nước - Luôn quan tâm đến tình hình giới vai trò nước ta trường quốc tế - Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tham gia vào công việc liên quan đến đối ngoại - Thể ý thức dân tộc phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc * Trách nhiệm học sinh THPT : - Cần có ý thức dân tộc phát huy nét đẹp truyền thống văn hoá dân tộc , có thái độ đoàn kết , hữu nghị , lịch quan hệ với đối tác nước - Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tham gia vào công việc liên quan đến đối ngoại : rèn luyện nghề , nâng cao trình độ văn hóa khả giao tiếp ngoại ngữ , … TRẮC NGHIỆM Câu Nước ta muốn có quy mô, cấu dân số phân bố dân cư hợp lí để phát triển nhanh bền vững phải làm nào? A Có sách dân số đắn C Khuyến khích tăng dân số B Giảm nhan việc tăng dân số D Phân bố lại dân cư hợp lí Câu Một mục tiêu sách dân số nước ta gì? A Sớm ổn định quy mô, cấu dân số B Sớm ổn định quy mô tốc độ gia tăng dân số C Sớm ổn định cấu tốc độ gia tăng dân số D Sớm ổn điịnh mức tăng tự nhiên Câu Một phương hướng sách dân số nước ta gì? A Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền B Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục C Làm tốt công tác tuyên truyền D Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Câu Một mục tiêu sách giải việc nước ta gì? A Giảm tỉ lệ thất nghiệp B Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề C Sử dụng có hiệu nguồn vốn D Giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề Câu Cách xử lí rác sau đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất? A Đốt xả khí lên cao B Chôn sâu C Đổ tập trung vào bãi rác D Phân loại tái chế Câu Mục tiêu sách tài nguyên bảo vệ môi trường nước ta gì? A Khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế B Ngăn chặn tình trạng hủy hoại diễn nghiêm trọng C Cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi trường D Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phất triển kinh tế - xã hội bền vững Câu Mọi tài nguyên đưa vào sử dụng phải nộp thuế trả tiền thuê nhằm mục đích gì? A Ngăn chặn tình trạng hủy hoại diễn nghiêm trọng B Sử dụng tiết kiệm tài nguyên C Hạn chế việc sử dụng phát triển bền vững D Sử dụng hợp lí tài nguyên, ngăn chặn khai thác bừa bãi dẫn đến hủy hoại, chống xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt Câu Nhiệm vụ giáo dục – đào tạo nước ta gì? A Xây dựng bảo vệ Tổ quốc B Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài C Phục vụ nghiệp CNH – HĐH đất nước D Nâng cao dân trí Câu Nước ta muốn thoát khỏi tình trạng phát triển, hội nhập có hiệu giáo dục đào tạo cần phải thực nhiệm vụ nào? A Đào tạo nhiều nhân tài, chuyên gia tất lĩnh vực B Đào tạo nhiều nhân tài lĩnh vực giáo dục C Cần có nhân tài, chuyên gia lĩnh vực khoa học D Cần có nhân tài, chuyên gia lĩnh vực khoa học công nghệ Câu 10 Đảng nhà nước ta có quan niệm nhận định giáo dục đào tạo? A Quốc sách hàng đầu B Quốc sách C Yếu tố then chốt để phát triển đất nước D Nhân tố quan trọng sách quốc gi.a Câu 11 Nhờ dâu mà nước phát triển nhanh, kinh tế có sức cạnh tranh mạnh mẽ? A Tài nguyên thiên nhiên phong phú B Nhận thức đắn tầm quan trọng sử dụng có hiệu thành tựu KHCN C Không có chiến tranh D Nguồn nhân lực dồi Câu 12 Một phương hướng để xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc gì? A Làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Giữ vai trò chủ đạo đời sống tinh thần nhân dân B Đổi chế quản lí văn hóa C Tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa D Tạo môi trường cho văn hóa phát triển Câu 13 Một phương hướng để xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc gì? A Đổi chế quản lí văn hóa B Tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa C Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại D Tạo môi trường cho văn hóa phát triển Câu 14 Một phương hướng để xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc gì? A Đổi chế quản lí văn hóa B Tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa C Tạo môi trường cho văn hóa phát triển D Nâng cao hiểu biết mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm sáng tạo văn hóa nhân dân Câu 15 Để xây dựng văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc cần phải làm gì? A Xóa bỏ tất thuộc quà khứ B Giữ nguyên truyền thống dân tộc C Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại D Kế thừa, phát huy di sản truyền thống văn hóa dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Câu 16 Nội dung dân chủ lĩnh vực kinh tế Việt Nam gì? A Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật B Mọi công dân dều bình đẳng tự kinh doanh khuôn khổ pháp luật C Mọi công dân dều bình đẳng tự kinh doanh thực nghĩa vụ đóng thuế theo quy định pháp luật D Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật tự lựa chọn ngành nghề Câu 17.Nói đến chất lượng dân số nói đến tiêu chí sau đây? A Yếu tố thể chất B Yếu tố thể chất, trí tuệ tinh thần C Yếu tố trí tuệ D Yếu tố thể chất tinh thần Câu 18 Vấn đề cần tất nước cam kết thực giải triệt để? A Phát sống vũ trụ B Vấn đề dân số trẻ C Chống ô nhiễm môi trường D Đô thị hóa việc làm Câu 19 Nước ta muốn thoát khỏi tình trạng phát triển, hội nhập có hiệu giáo dục đào tạo cần phải thực nhiệm vụ nào? A Đào tạo nhiều nhân tài, chuyên gia tất lĩnh vực B Đào tạo nhiều nhân tài lĩnh vực giáo dục C Cần có nhân tài, chuyên gia lĩnh vực khoa học D Cần có nhân tài, chuyên gia lĩnh vực khoa học công nghệ Câu 20 Vì công xã hội giáo dục vấn đề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nghiệp giáo dục nước ta? A Đảm bảo quyền công dân B Đảm bảo nghĩa vụ công dân C Tạo điều kiện để người có hội học tập phát huy tài D Để công dân nâng cao nhận thức Câu 21.Phương hướng tăng cường hợp tác quốc tế giáo dục, đào tạo đòi hổi phải làm gì? A Tiếp cận với chuẩn mực giáo dục tiên tiến giới B Tiếp cận với trình độ khoa học công nghệ giới C Tham gia đào tạo nhân lực khu vực giới D Tiếp cận với chuẩn mực giáo dục tiên tiến giới phù hợp với yêu cầu phát triển nước Câu 22 Quan điểm “ Sức mạnh dân tộc” sách an ninh quốc phòng an ninh hiểu là? A Quân đội quy đại B Nền kinh tế đại C Truyền thống đánh giặc ông cha ta D Những truyền thống tốt đẹp, sức mạnh văn hoá tính thần sức mạnh vật chất dân tộc Câu 23 Hoa nói với Hương: Thực sách đối ngoại nhiệm vụ nhà nước, Trung ương, đâu phải việc học sinh Nếu Hương em nói với Hoa nào? A Đồng ý với ý kiến Hoa B Chỉ có người liên quan đến sách đối ngoại C.Chuyện đối ngoại cao xa nhỏ không làm D Nhiệm vụ đối ngoại nhiệm vụ toàn dân Câu 24 Quân hỏiTuấn: Theo cậu việc xây dựng kinh tế nước ta cần phải gắn với quốc phòng an ninh không? Nếu tuấn em trả lời Quân nào? A Hai nhiệm vụ tách rời khác B Hai nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ C.Nhiệm vụ quốc phòng an ninh quan trọng D.Nhiệm vụ kinh tế quan trọng Câu 25 A học sinh thuộc hộ nghèo, A nhà trường giảm tiền học phí, điều thể A công giáo dục B nâng cao chất lượng cho giáo dục B không công giáo dục D tính cộng đồng giáo dục Câu 26 Khi đủ 18 tuổi B cầm phiếu thực quyền bầu cử mình, điều thể A quyền dân chủ lĩnh vực kinh tế B quyền bầu cử lĩnh vực văn hoá C quyền bầu cử lĩnh vực trị D quyền bầu cử lĩnh vực xã hội Câu 29 Bạn A mua bảo hiểm y tế để hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ, bạn thực nội dung A quyền dân chủ lĩnh vực kinh tế B quyền bầu cử lĩnh vực văn hoá C quyền bầu cử lĩnh vực kinh tế D quyền bầu cử lĩnh vực xã hội Câu 30 Lớp trưởng thay mặt tập thể lớp 12 A1 gặp hiệu trưởng đề đạt nguyện vọng tham gia hoạt động tình nguyện.Đó hình thức dân chủ A trực tiếp B gián tiếp C trực tiếp gián tiếp D không thuộc hai hình thức dân chủ Câu 31.Khi bàn sách đối ngoại nước ta có số quan điểm sau Em lựa chọn phương án phù hợp với phương hướng đối ngoại A Việt Nam nên quan hệ hữu nghị hợp tác với nước lớn có tiềm lục kinh tế mạnh B.Việt Nam nên quan hệ hữu nghị hợp tác với nước bạn bè truyền thống C Việt Nam nên quan hệ hữu nghị hợp tác với nước khu vực Đông Nam Á D.Việt Nam bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế Câu 32 Nền văn hóa đậm đà sắc dân tộc văn hóa nào? A Nền văn hóa tạo sức sống dân tộc B Nền văn hóa thể lĩnh dân tộc C Nền văn hóa chứa đựng yếu tố tạo sức sống, lĩnh dân tộc D Nền văn hóa kế thừa truyền thống Câu 33 Việc ban hành sách phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường hướng tới A phát triển kinh tế bền vững B tuyên truyền bảo vệ môi trường C phát huy nguồn tài nguyên B phát huy tiềm kinh tế Câu 34 Một phương hướng sách dân số nước ta gì? A Nâng cao đời sống nhân dân B Tăng cường nhận thức, thông tin C Nâng cao hiệu đời sống nhân dân D Nâng cao hiểu biết người dân Câu 35 Để thực mục tiêu sách tài nguyên bảo vệ môi trường cần có biện pháp nào? A Quy định quyền sở hữu, trách nhiệm sử dụng tài nguyên B Gắn lợi ích quyền C Gắn trách nhiệm nghĩa vụ D Xử lí kịp thời Câu 36 Trong bối cảnh kinh tế tri thức có vai trò ngày bật, Đảng nhà nước ta xác định tầm quan trọng khoa học công nghệ gì? A Động lực thúc đẩy nghiệp phát triển đất nước B Điều kiện để phát triển đất nước C Tiền đề để xây dựng đất nước D Mục tiêu phát triển đất nước Câu 37 Bảo vệ Tổ Quốc nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước toàn dân, lực lượng nòng cốt A quân đội nhân dân công an nhân dân B quân đội nhân dân C.công an nhân dân D toàn Đảng, toàn quân toàn dân Câu 38.Nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng có lợi hiểu A nước tôn trọng quyền bình dẳng lợi ích đáng nhau, hợp tác có lợi B nước hợp tác với C.các nước tôn trọng lẫn D nước tôn trọng lợi ích đáng Câu 39 Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại đòi hỏi A tất yếu nghiệp đổi toàn diện đất nước B khách quan nghiệp đổi toàn diện đất nước C.thế giới nghiệp đổi toàn diện đất nước D quốc tế nghiệp đổi toàn diện đất nước Câu 40 Làm để kế thừa phát huy di sản, truyền thống văn hóa dân tộc? A Bảo tồn giá trị chung tất dân tộc cộng đồng dân tộc Việt Nam B Bảo tồn nét đẹp riêng dân tộc đất nước Việt Nam C Bảo tồn, phát huy giá trị chung nét đẹp riêng dân tộc đất nước Việt Nam D Bảo tồn, phát huy nét đẹp riêng dân tộc đất nước Việt Nam ... Việt Nam B Bảo tồn nét đẹp riêng dân tộc đất nước Việt Nam C Bảo tồn, phát huy giá trị chung nét đẹp riêng dân tộc đất nước Việt Nam D Bảo tồn, phát huy nét đẹp riêng dân tộc đất nước Việt Nam. .. hướng đối ngoại A Việt Nam nên quan hệ hữu nghị hợp tác với nước lớn có tiềm lục kinh tế mạnh B.Việt Nam nên quan hệ hữu nghị hợp tác với nước bạn bè truyền thống C Việt Nam nên quan hệ hữu nghị... với nước bạn bè truyền thống C Việt Nam nên quan hệ hữu nghị hợp tác với nước khu vực Đông Nam Á D.Việt Nam bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế Câu 32 Nền văn hóa đậm đà sắc dân tộc văn
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong thi lai mon gdcd 11 nam hoc 2016 2017 , de cuong thi lai mon gdcd 11 nam hoc 2016 2017 , de cuong thi lai mon gdcd 11 nam hoc 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay