Tổ chức và hệ thống của quân đội nhân dân Việt Nam - Quốc Phòng 12

6 26 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2017, 22:59

Bài 3: T ổ ch ứ c quân đ ội công an nhân dân Vi ệt Nam I QUÂN Đ ỘI NHÂN DÂN VI Ệ T NAM T ổ ch ứ c h ệ th ống t ổ ch ứ c củ a Quân đ ội nhân dân Vi ệt Nam a T ổ ch ứ c c Quân đ ội : Quân đ ội g ồm: B ộ đ ội ch ủ l ự c, b ộ đ ội đ ị a ph ơn g , b ộ đ ội biên phòng b H ệ th ống t ổ ch ứ c: – B ộ Qu ốc phòng – Các c quan B ộ Qu ốc phòng – Các đ ơn v ị tr ự c thu ộc B ộ Qu ốc phòng – Các b ộ, ban ch ỉ huy quân s ự Ch ứ c n ăng, nhi ệm v ụ c m ột s ố c quan, đ ơn v ị Quân đ ội nhân dân Vi ệt Nam a B ộ Qu ốc phòng: – Là đ ơn v ị thu ộc Chính ph ủ B ộ tr ởn g B ộ qu ốc phòng đ ứn g đ ầu – Ch ứ c n ăng: qu ản lý, ch ỉ đ ạo , ch ỉ huy b B ộ T Tham m u c quan tham m u c ấp Là c quan ch ỉ huy l ự c lư ợn g v ũ trang – Ch ứ c n ăng: + B ảo đ ảm trình đ ộ s ẵn sàng chi ến đ ấu + Đề i u hành ho ạt đ ộn g quân s ự – Nhi ệm v ụ: + T ổ ch ứ c n ắm ch ắc tình hình + Nghiên c ứ u, đ ề xu ất nh ữ ng ch ủ tr ơn g chung + T ổ ch ứ c lự c l ượ n g , ch ỉ huy quân độ i dân quân t ự v ệ + Đề i u hành ho ạt độ n g quân s ự c T c ụ c Chính tr ị c quan tr ị c ấp Quân độ i nhân dân Vi ệt Nam: – Ch ứ c n ăng: Đả m nhi ệm công tác đả n g , công tác tr ị – Nhi ệm v ụ: + Nghiên c ứ u, đề xu ất nh ữ ng ch ủ tr ươ n g , bi ện pháp v ề công tác Đả n g , công tác tr.ị + Đề nh ữ ng n ội dung, bi ện pháp, k ế ho ạch ch ỉ đạ o , ki ểm tra c ấp d ướ i th ự c hi ện d T c ục H ậu c ần c quan h ậu c ần c ấp – Ch ứ c n ăng: Đả m b ảo v ật ch ất, quân y, v ận t ải – Nhi ệm v ụ: + Nghiên c ứ u, đề xu ất + Ch ỉ đạ o công tác đả m b ảo h ậu c ần e T c ụ c K ỹ thu ật c quan k ỹ thu ật c ấp – Ch ứ c n ăng: + B ảo đả m v ũ khí, trang b ị, k ỹ thu ật, ph ươ n g ti ện – Nhi ệm v ụ: + Nghiên c ứ u đề xu ất + B ảo đả m k ỹ thu ật g T c ục Công nghi ệp qu ốc phòng, c quan, n v ị s ản xu ất qu ốc phòng: – Ch ứ c n ăng: + Qu ản lý c s s ản xu ất qu ốc phòng – Nhiệm vụ: + Nghiên cứu, đề xuất + Chỉ đạo đơn vị sản xuất h Quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng: – Quân khu: Tổ chức quân theo lãnh thổ số tỉnh (thành phố) tiếp giáp co liên quan qu ốc phòng – Chức năng, nhiệm vụ: + Chỉ đạo công tác quốc phòng; + Xây dựng tiềm lực quân sự; + Chỉ đạo lực lượng vũ trang – Quân đoàn Đơn vị tác chiến chiến dịch chiến dịch – chiến thuật Là lực lượng thường trực quân đội – Quân chủng Bộ phận quân đội hoạt động môi trường địa lý định như: Hải quân, Phòng không – Không quân – Binh chủng: Chức trực tiếp chiến đấu bảo đảm chiến đấu như: Pháo binh, Thông tin, Đặc công, … i Bộ đội Biên phòng – Chức năng: làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn v ẹn lãnh thổ, an ninh, tr ật tự biên giới quốc gia Quân hiệu, cấp hiệu phù hiệu Quân đội II CÔNG AN NHÂN DÂN Tổ chức hệ thống tổ chức Công an nhân dân Việt Nam a Tổ chức công an: Công an gồm: Lực lượng An ninh Cảnh sát b Hệ thống tổ chức – Bộ Công an – Các quan Bộ Công an – Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương – Công an huyện, quận, thị xã, thành phố, trực thuộc tỉnh – Công an xã, phường, thị trấn Chức năng, nhiệm vụ số quan, đơn vị Công an: a Bộ Công an – Là quan lãnh đạo, huy cao – Nhiệm vụ: + Quản lý Nhà nước bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, + Xây dựng an ninh nhân dân lực lượng công an b Tổng cục An ninh: – Là lực lượng nòng cốt Công an – Nhiệm vụ: + Nắm tình hình + Đấu tranh phòng, chống tội phạm + Làm thất bại âm mưu, hành động xâm phạm an ninh quốc gia + Bảo vệ an ninh quốc gia c Tổng cục Cảnh sát: – Là lực lượng nòng cốt – Nhiệm vụ: + Chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm + Làm thất bại âm mưu hành động gây trật tự, an toàn xã hội + Bảo vệ trật tự an toàn xã hội d Tổng cục Xây dựng lực lượng: – Là quan chuyên trách đảm nhiệm công tác xây dựng hệ thống tổ chức, cán b ộ, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an e Tổng cục Hậu cần – Là quan tham mưu, bảo đảm mặt hậu cần, sở vật chất khai thác sử dụng vật tư, trang bị cho lực lượng Bộ Công an g Tổng cục Tình báo Là lực lượng đặc biệt, hoạt động bí mật nước, nhằm ng ăn ch ặn đập tan âm mưu, hành động chống phá lực thù địch, giữ vững an ninh qu ốc gia h Tổng cục Kỹ thuật: – Là quan đảm bảo trang bị phương tiện kỹ thuật cho hoạt động, ứng dụng nh ững thành tựu khoa học công nghệ vào nghiệp vụ công an i Bộ Tư lệnh cảnh vệ – Là lực lượng bảo vệ cán cao cấp, quan đầu não Đảng, Nhà nước đoàn khách quốc tế, quan ngoại giao Việt Nam Ngoài ra, có đơn vị như: – Văn phòng – Thanh tra – Cục Quản lý trại giam – Vụ Tài – Vụ pháp chế – Vụ hợp tác Quốc tế – Công an xã Cấp hiệu, phù hiệu, quân hiệu Công an nhân dân Việt Nam a Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ: – Hạ sĩ quan có ba bậc – Sĩ quan cấp uý có bốn bậc – Sĩ quan cấp tá có bốn bậc – Sĩ quan cấp tướng có bốn bậc b Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật – Hạ sĩ quan có ba bậc – Sĩ quan cấp uý có bốn bậc – Sĩ quan cấp tá có ba bậc c Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn – Chiến sĩ có hai bậc – Hạ sĩ quan có ba bậc ... thổ, an ninh, tr ật tự biên giới quốc gia Quân hiệu, cấp hiệu phù hiệu Quân đội II CÔNG AN NHÂN DÂN Tổ chức hệ thống tổ chức Công an nhân dân Việt Nam a Tổ chức công an: Công an gồm: Lực lượng An. .. thống tổ chức – Bộ Công an – Các quan Bộ Công an – Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương – Công an huyện, quận, thị xã, thành phố, trực thuộc tỉnh – Công an xã, phường, thị trấn Chức năng,... quan, đơn vị Công an: a Bộ Công an – Là quan lãnh đạo, huy cao – Nhiệm vụ: + Quản lý Nhà nước bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, + Xây dựng an ninh nhân dân lực lượng công an b Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức và hệ thống của quân đội nhân dân Việt Nam - Quốc Phòng 12, Tổ chức và hệ thống của quân đội nhân dân Việt Nam - Quốc Phòng 12, Tổ chức và hệ thống của quân đội nhân dân Việt Nam - Quốc Phòng 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay