Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa

10 126 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2017, 17:23

... nhân lực đúc kết lý thuyết, công tác tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty có nhiều bất cập Bất cập chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần xây dựng công trình văn. .. chóng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tốt, phải hiểu rõ vấn đề gặp phải Ở Công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa có nhận thức tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công. .. 25/3/1993 Bộ Văn hóa Thông tin Năm 2004 Công ty xây dựng công trình văn hóa chuyển đổi thành Công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa theo Quyết định số 22/2004/QĐ-BVHTT Bộ Văn hóa Thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa , Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa , Phân tích thực trạng về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng công trình văn hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn