Hoàng hạc lâu tống MHN chi QL

14 284 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

Tèng m¹nh h¹o nhiªn chi Qu¶ng L¨ng A/ tiểu dẫn I/ Về thơ Đường 1/ Giới thiệu chung 2/Nội dung thơ Đường 3/Hình thức thơ Đường */Về thể loại : + Cổ thể + Cận thể */Về ngôn ngữ:Hàm súc 4/ ảnh hưởng của nó ? I/ Về thơ Đường II/ Về Lý Bạch ? A/ tiểu dẫn b/ vĂN BảN I/ Đọc hiểu 1/ Tác giả 2/ Nội dung thơ I/ Hai câu đầu ? HoàNG hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng lăng A/ Tiểu dẫn B/ Văn bản I Đọc Hiểu 1/ Hai câu đề : Cuộc tiễn đưa ? _ Địa điểm đưa là lầu Hoàng Hạc _ Thời gian : một ngày tháng ba mùa hoa nở. _ Hướng đi tới là Há Dương Châu_ _ Đối tượng đưa tiễn : Cố nhân _ Bạn cũ . ? + Cè : x­a, cò gîi sù nhí nhung l­u luyÕn,  Nçi b©ng khu©ng xa c¸ch  B¶n dÞch kh«ng cã s¾c th¸i biÓu c¶m Êy + Hoàng Hạc lâu ? địa điểm đưa tiễn nỗi buồn nhân lên Chỉ Lý Bạch ? + L©u  ®é cao  KÐo dµi thêi gian dâi theo b¹n  Më réng kh«ng gian chia li  Nçi buån thªm mªnh mang ? C« phµm viÔm ¶nh bÝch kh«ng tËn ? HoàNG hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng lăng A/ Tiểu dẫn B/ Văn bản I Đọc Hiểu 1/ Hai câu đề : Cuộc tiễn đưa 2/ Hai câu sau : Nỗi lòng người đưa tiễn */ Nhận xét bản dịch ? _ Câu 3 : +Cô phàmBóng buồm cô đơn dịch: bóng buồmcảnh + Bích không tận Khoảng không xanh vô tận dịch: Bầu không Mất màu xanh Tả cảnh [...]... bàng hoàng thảng thốt Duy kiến trường giang thiên tế lưu HoàNG hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng lăng A/ Tiểu dẫn B/ Văn bản I/ Đọc Hiểu 1/ Hai câu đề : Cuộc tiễn đưa 2/ Hai câu sau : Nỗi lòng người đưa tiễn II/ Kết luận : 1/ Về nội dung: 2/ Về nghệ thuật: ? HoàNG hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng A/ Tiểu dẫn B/ Văn bản I/ Đọc Hiểu 1/ Hai câu đề : Cuộc tiễn đưa _ địa điểm : Lầu Hoàng Hạc . ? HoàNG hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng lăng A/ Tiểu dẫn B/ Văn bản I Đọc Hiểu 1/ Hai câu đề : Cuộc tiễn đưa ? _ Địa điểm đưa là lầu Hoàng Hạc. tiễn ? HoàNG hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng A/ Tiểu dẫn B/ Văn bản I/ Đọc Hiểu 1/ Hai câu đề : Cuộc tiễn đưa _ địa điểm : Lầu Hoàng Hạc _ Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàng hạc lâu tống MHN chi QL, Hoàng hạc lâu tống MHN chi QL, Hoàng hạc lâu tống MHN chi QL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay