PHÂN TÍCH THỰC TRANG về HOẠT ĐỘNG đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại cơ QUAN THANH TRA bộ tài CHÍNH

14 132 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2017, 16:03

Câu hỏi: Hãy phân tích thực trạng hoạt động sau tổ chức mà anh/chị làm việc: - Tuyển dụng - Đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Đánh giá thực công việc - Thù lao lao động Trên sở nêu hạn chế đề xuất số giải pháp để khắc phục Hiện công tác quan quản lý nhà nướcđó : Thanh tra Bộ Tài chính; với đề xin chọn việc phân tích thực trang hoạt động Đào tạo phát triển nguồn nhân lực quan Thanh tra Bộ Tài BÀI LÀM A MỘT SỐ NÉT CHUNG VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY - Vị trí chức năng: + Thanh tra Bộ tài đơn vị thuộc Bộ Tài chính, chức tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài thông quản lý Nhà nước tra, giải khiếu nại, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực tra hành tổ chức cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp Bộ trưởng Bộ tài chính, Tài tra chuyên ngành phạm vi quản lý nhà nước Bộ Tài + Thanh tra Bộ tài chịu đạo trực tiếp trực tiếp Bộ trưởng Bộ tài chính, đồng thời chịu đạo, hướng dẫn công tác, tổ chức nghiệp vụ Thanh tra Chính phủ - Nhiệm vụ: + Chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng văn quy phạm pháp luật tra lĩnh vực quản lý nhà nước khác theo phân công Bộ trưởng Bộ tài + Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc quan, đơn vị ngành tài xây dựng, thực chương trình, kế hoạch tra, kiểm tra xử lý sau tra, kiểm tra, hướng dân nghiệp vụ tra kiểm tra tài + Thanh tra việc thực sách, pháp luật, nhiệm vụ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp Bộ Tài + Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành quan, tổ chức, cá nhân phạm vi quản lý nhà nước Bộ Tài + Thực nhiệm vụ, quyền hạn khác Bộ trưởng Bộ Tài giao theo quy định pháp luật - cấu tổ chức: + Thanh tra Bộ Tài Chánh Thanh tra số Phó Chánh Thanh tra + Hiện Thanh tra Bộ tài 150 người, tổ chức thành 11 phòng chức năng: Phòng Tổng hợp, Phòng Khiếu Nại tố cáo, Phòng Thanh tra 1, phòng Thanh tra 2, phòng Thanh tra 3, phòng Thanh tra 4, phòng Thanh tra 5, Phòng Thanh tra 6, Phòng xử lý sau tra, Đại diện tra Bộ Tài TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Thanh tra Tài Lực lượng cán viên chức quan Thanh tra Bộ tài bao gồn: công chức dự bị, cán tra, tra viên, tra viên tra viên cao cấp B PHÂN TÍCH THỰC TRANG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI QUAN THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH Phần trình bày bao gồm vấn đề sau: - Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực: - Việc đào tạo quan Thanh tra Bộ Tài + Đào tạo bên trong: với cán tuyển dụng, với rta viên, với cán tra nói chung + Đào tạo bên - Việc phát triển quan Thanh tra Bộ Tài chính: + Đào tạo tin học, ngoại ngữ + Đào tạo sau đại học nghiên cứu sinh: + Hợp tác quốc tế - Các hạn chế giải pháp khắc phục I Khái niệm: - Đào tạo phát triển: Cốt lõi nổ lực liên tục nhằm nâng cao lực nhân viên hiệu hoạt động tổ chức - Đào tạo: Cung cấp cho người học kiến thức kỹ cần thiết cho công việc họ - Phát triển: Việc học kỹ mà vượt lên giới hạn công việc mục tiêu lâu dài II Việc đào tạo quan Thanh tra Bộ Tài Đào tạo bên trong: a Đối với cán tuyển dụng: Sau trúng tuyển kỳ thi công chức người lao động trở thành công chức dự bị, thời gian để chuyển từ công chức dự bị thành công chức 01 năm (Trừ trường hợp công chức từ quan Nhà nước khác chuyển đến thi công chức dự bị tuân thủ quy trình đào tạo nêu đây) Trong thời gian đầu công chức chưa phân công phòng chức quan tra mà tập trung sinh hoạt chung phòng họp lớn quan quản lý Phòng Tổng hợp, thời gian kéo dài khoảng tháng công chức đào tạo sau: - Tự học: Các công chức dự bị cung cấp tài liệu để nghiên cứu: + Các văn quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp tới ngành như: Luật Thanh tra, Nghị định 41/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra thông tư hướng dẫn; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức Thanh tra Bộ Tài + Các văn quy phạm pháp luật phục vụ trực tiếp cho công tác tra: Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật ngân sách; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế Giá trị gia tăng; + Các văn quy phạm pháp luật khác liên quan Luật đất đai, luật đấu thầu, Luật xây dựng + Các quy trình tra, chuẩn mực xử lý tra phê duyệt thuộc lĩnh vực như: tra vốn đầu tư xây dựng bản, tra đơn vị hành nghiệp, tra quản lý ngân sách địa phương, tra doanh nghiệp, tra giá + Các tài liệu, hồ sơ tra đoàn tra biên làm việc, biên tra, báo cáo kết tra, kết luận tra, Khi số lượng công chức dự bị lần tuyển dụng nhiều chia thành nhóm để giúp tìm hiểu cúng thảo luận câu hỏi tình phòng Tổng hợp soạn thảo sau lập thành biên tổ; tổ phân chia thành phía: bên đối tượng tra bên Đoàn Thanh tra để tập phản biện tình Sau nghiên cứu kỹ văn trên, công chức dự bị phải viết thu hoạch chủ đề định khiếu nại tố cáo, quy chế dồan tra, chuẩn bị tra nộp cho lãnh đạo tra; qua bước đầu xác định khả nhận thức, nhanh nhạy cần thiết, khả bao quát, tổng hợp vấn đề công chức - Học hướng dẫn trưởng, phó phòng tra Sau nghiên cứu viết thu hoạch lần thứ nhất, công chức học tập trung với hướng dẫn trưởng, phó phòng tra chuyên đề quy trình tra, chuẩn mức xử lý lĩnh vực Trong giảng sâu phân tích mục đích phương pháp tra, công chức định đặt câu hỏi tình giảng viên trả lời thông qua lý luận chung thực tiễn diễn Qua việc học tập giúp cho học viên nắm kiến thức tất lĩnh vực tra, trang bị bước đầu hành trang Sau học viên lại phải viết thu hoạch lần thứ kiến thức giảng lĩnh vực tra Qua báo cáo thu hoạch giúp cho lãnh đạo tra định hướng thời gian, cách thức nghiên cứu tài liệu, phương pháp giảng dạy, nội dung giảng dạy phù hợp chưa đồng thời đáng giá chất lượng công chức Sau hoàn thành thu hoạch trên, công chức dự bị Chánh tra phân công công tác phòng chức Thanh tra Bộ Tài - Đạo tạo hướng dẫn phòng chức qua các tra Khi công chức điều phòng lãnh đạo phòng trách nhiệm phân công người hướng dẫn, theo dõi, kèm cặp: cung cấp văn liên quan đến lĩnh vực hoạt động tra phòng văn quy phạm pháp luật, hồ sơ tra (được lưu ổ P); người giúp đỡ phân công tiến hành tra đơn vị người giao giúp đỡ kèm cặp phân công làm để thuận lợi cho việc hướng dẫn cụ thể việc thực nghiên cứu tài liệu đối tượng tra, phương pháp tra, phương pháp viết biên bản, tổng hợp kết tra (theo hình thức cầm tay việc) b Đối với tra viên - Đào tạo phòng: + Học tập thông qua tra: Trên sở kiến thức có, áp dụng cứng nhắc vào tra nào, tra tính chất đặc thù riêng, phải nắm vững quy trình nghiệp vụ, sách chế độ nhà nước, vận dụng cách linh hoạt kỹ năng; phát sai phạm dạng phương pháp kinh nghiệm quý báu cần đúc kết phổ biến cho cho toàn thể công chức phòng thông qua buổi họp rút kinh nghiệm sau tra biên soạn bổ sung vào quy trình nghiệp vụ tra + Tự học: Cũng công chức tra viên phải thường xuyên nghiên cứu quy trình, chuẩn mực tra, cập nhật kiến thức chế độ kế toán, sách pháp luật, - Tổ chức đào tạo toàn quan: Thanh tra Bộ hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá cán công chức tra tài toàn ngành để phân loại lực cán bộ; sở kế hoạch đào tạo lại Việc đào tạo lại cán tra tài chủ yếu tập trung vào chuyên môn, nghiệp vụ thông qua việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tập huấn chế độ sách mới; bồi dưỡng nghiệp vụ tra tài (nội dung, phương pháp tra lĩnh vực); đào tạo, bồ dưỡng kỹ sử dụng máy tính, khai thác liệu phục vụ công tác chuyên môn, c Đối với toàn thể cán tra: - Tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp: Một vấn đề quan trọng, định đến chất lượng nguồn nhân lực tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp; để làm việc Thanh tra Bộ Tài luôn tăng cường biện pháp giáo dục cán tra tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận tuỵ với công tác tra tài chính; nâng cao tính chiến đấu khả chống tham nhũng, chống tiêu cực, chống thất thoát, lãng phí cho cán toàn hệ thống Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn vinh danh dự nghề nghiệp cán tra tài - Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ: Hàng năm, Thanh tra Bộ Tài chủ trì, phối hợp với quan liên quan tổ chức đợt tổng kết, tập huấn nhằm kịp thời cập nhật thêm thông tin mới, bồi dưỡng nâng cao kỹ tra tài cho cán toàn hệ thống - Đào tạo tính nhạy cảm nghề nghiệp: Theo quy định Luật tra thời gian tra không 45 ngày; tài liệu đối tượng tra nhiều mà chuẩn bị (che giấu) trước hàng năm, cung cấp cho đoàn tra chậm trễ, việc truyền đạt phổ biến kinh nghiệm cần phải rèn luyện kỹ cần thiết để nâng cao tính nhạy cảm nghề nghiệp cán tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: Biết đọc qua để bao quát công việc lại phải biết lựa chọn nội dung cần sâu phân tích, xác minh tính đắn, hợp pháp nhiều tài liệu - Luân chuyển công việc: Hàng năm, người thời gian công tác năm phòng xem xét để luân chuyển sang phòng chuyên môn nghiệp vụ khác; qua việc luân chuyển giúp cho cán tra học thời gian thực hành công việc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tạo đội ngũ cán tra cần tham gia tra tất mặt: kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng Tuy nhiên số cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thời gian luân chuyển dài để làm nòng cốt cho hoạt động bình thường phòng Qua việc đào tạo bên sau rà roát, đánh giá lại toàn cán tra tài hàng năm: người đáp ứng yêu cầu công việc cần phải xếp lại, chuyển công tác phù hợp giải nghỉ chế độ, cán lực chưa đủ tiêu chuẩn kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn đề phù hợp với quy hoạch cán Việc đào tạo bên ngoài: Do tính chất đặc thù ngành tra vấn đề ngạch bậc tra viên quan trọng, không đủ tiêu chuẩn lương hay thời gian công tác thi chuyển ngạch từ tra viên lên tra viên hay từ tra viên lên tra viên cao cấp phải tuỳ thuộc vào nhu cầu quan; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cán tra Để phục vụ tốt cho công việc, bổ sung kiến thức cần thiết chuyển ngạch lên tra viên , tra viên tra viên cao cấp, cú tiêu giao, Thanh tra Bộ tổ chức đào tạo sau: - Phối hợp với Học viện học viện Hành - Học viện trị, Hành quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo kiến thức quản lý nhà nước hệ chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; thời gian đào tạo lớp tháng cấp chứng - Phối hợp với Trường Cán Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ để đào tạo nghiệp vụ tra viên, tra viên tra viên cao cấp; lớp đào tạo tháng - Khi chứng tương ứng, cán tra tham gia kỳ thi chuyển ngạch, đạt kết bổ nhiệm vào ngạch tương ứng (Đến năm 2010, mục tiêu thay đổi cấu ngạch công chức tra tài sau: Thanh tra Bộ cấu 10% ngạch Thanh tra viên cao cấp, 45% ngạch Thanh tra viên chính, 40% ngạch Thanh tra viên 5% ngạch khác) Việc đào tạo bên giúp cho cán tra (bao gồm công chức, tra viên, tra viên chính, tra viên cao cấp) vừa nắm vững kiến thức quản lý nhà nước, vừa mở rộng, học hỏi cách thông qua giáo trình giảng dạy kiến thức nghiệp vụ tra ngành ngành, đơn vị khác III Việc phát triển quan Thanh tra Bộ Tài chính: Để định hướng lâu dài cho nhiệm vụ Thanh tra Bộ Tài điều kiện hoà nhập với giới bên ngoài; Thanh tra Bộ tổ chức thực chủ trương: Đào tạo tin học, ngoại ngữ: a Về tin học: - Phối hợp với Cục Tin học Thống kê Bộ để mở lớp đào tạo cập nhật kiến thức tin học Mặc dù việc sử dụng tin học hoạt động tra chủ yếu tin học văn phòng để soạn thảo văn tra, thu thập thông tin qua trang điện tử, sử dụng Excel phục vụ cho lập bảng biểu, tính toán; lâu dài vậy, cán tra phải sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ liên quan đến công nghệ thông tin với trình độ cao tra việc mua sắm phần mềm phải hiểu sâu - Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cán tra tự học thông qua việc cung cấp sách công nghệ thông tin, trang bị đầy đủ máy tính hệ mới, hỗ trợ kinh phí thời gian cho việc tự học trung tâm đào tạo bên b Về ngoại ngữ: Hiện vấn đề ngoại ngữ tình trạng chung công chức quan nhà nước quan Thanh tra; để khắc phục tình trạng Thanh tra Bộ giải pháp sau: - Động viên khuyến khích cán tự học thông qua bạn bè, đồng nghiệp - Thanh tra Bộ hỗ trợ kinh phí thời gian cho cán học thêm trường, trung tâm ngoại ngữ - Coi việc học tập tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ - Tổ chức thi nội khả đọc, viết giao tiếp ngoại ngữ Việc khuyến khích động viên, đặt mục tiêu nhiệm vụ học ngoại ngữ quan trọng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhiều chương trình dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài, nhiều công ty liên doanh mà kèm với hồ sơ, ngưòi với ngôn ngữ tiếng nước ngoài, cán tra biết không vững khó khăn việc tiến hành biện pháp nghiệp vụ Đào tạo sau đại học nghiên cứu sinh: Thanh tra Bộ quan nghiên cứu nhu cầu nâng cao mặt lý luận, đúc rút kinh nghiệp thực tiễn thành học, thường xuyên đổi mới, lập dự báo lâu dài hoạt động, đào tạo ngành việc đào tạo cán tra trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cần thiết Hiện 100% cán lãnh đạo phòng, lãnh đạo tra (Chánh tra, phó chánh tra )đều trình độ thạc sỹ kinh tế quản trị kinh doanh, tiến sỹ lãnh đạo cấp phòng Để phát triển loại hình này, Thanh tra Bộ thực sau: 10 - Các cán tra (nói chung) tự lo thời gian kinh phí ôn thi đầu vào sau đồng ý Lãnh đạo Thanh tra Bộ - Khi đạt kết thi đầu vào cán tra nhà nước trả kinh phí đào tạo, tra Bộ tào điều kiện thời gian Hợp tác quốc tế Khảo sát, học tập kinh nghiệm tra, giám sát tài nước Để công tác tra tài sớm bắt kịp với tiến trình hội nhập quốc tế khu vực, Thanh tra Bộ đẫ tổ chức nhiều chuyến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nước Pháp, Hàn Quốc; tổ chức cho đoàn cán nghiên cứu, học tập ngắn hạn số nước về: tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ quan tra, kiểm tra tài chính; quy trình tra, kiểm tra; giải khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng Đào tạo phát triển cán quản lý - Đối với chức danh phó trưởng phòng: Qua giải công việc thường ngày xử lý công việc đoàn tra qua tổng kết đánh giá công tác cuối năm phòng từ lãnh đạo tra xác định cá nhân tiêu biểu, hội đủ điều kiện, tố chất lãnh đạo để tạo điều kiện phát triển, thực công tác quy hoạch cán bộ; đạt đầy đủ điều kiện theo quy định đề nghị Bộ bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo cử học lớp quản lý Trường Quản lý cán Bộ Tài tổ chức - Đối với phó trưởng phòng bổ nhiệm lên trưởng phòng từ trưởng phòng lên phó chánh tra phó chánh tra lên chánh tra 11 Các chức danh quy hoạch bổ nhiệm từ chức danh thấp tương ứng đào tạo lớp quản lý sau Bộ bổ nhiệm (quy trình giống bổ nhiệm cấp phó trưởng phòng) Bổ nhiệm chức danh lãnh đạo tuân thủ theo nguyên tắc bổ nhiệm thời hạn sau năm lại lấy phiếu tín nhiệm để đề nghị bổ nhiệm lại đề nghị miễn nhiệm Quá trình đạo tạo phát triển nêu tiến hành thường xuyên liên tục, kế thừa, phát huy phải luôn đổi để theo kịp phát triển xã hội IV Các hạn chế giải pháp khắc phục Các hình thức đào tạo phát triển Thanh tra Bộ Tài luôn nhận giúp đỡ Lãnh đạo Bộ, nhận đồng tình ủng hộ cán tra nhu cầu quyền lợi thiết thực, hội để thăng tiến Tuy nhiên số mặt hạn chế cần phải biện pháp khắc phục Hạn chế - Việc đào tạo thi nâng ngạch tra viên chính: + Hàng năm số cán tra tra viên đủ điều kiện để thi nâng ngạch tra viên lớn tiêu phân bổ từ Thanh tra Chính phủ Bộ nội vụ lại hạn chế, năm trước dồn lại năm sau làm cho số lượng ngày tăng + Căn vào tiêu giao Thanh tra Bộ cử số lượng tiêu giao tham gia học lớp tra viên Trường cán Thanh tra sau chứng thi nâng ngạch Việc thi nâng ngạch không đảm bảo tính công (vì thi đỗ theo tiêu) 12 - Chưa tổ chức đào tạo ngoại ngữ tập trung quan điều kiện phải thường xuyên công tác Giải pháp khắc phục: - Về đào tạo thi nâng ngạch tra viên chính: + Thanh tra Bộ tài quân số lớn nhiều so với Bộ ngành khác (150 người so với Bộ ngành khác 30 đến 40 người) tiêu giao thi nâng ngạch lên tra viên lại ngành khác, phải kiến nghị với quan chức Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ phân bổ tiêu hợp lý + Khi tiêu phân bổ (ít hơn, so với nhu cầu) nên cho tổ chức thi tuyển thi đại học lấy điểm từ cao xuống thấp mức sàn khống chế - Về tổ chức đào tạo ngoại ngữ tập trung quan: Để khắc phục điều kiện phải thường xuyên công tác, nên tổ chức lớp học ngoại ngữ thời gian học tháng sau họp tổng kêt cuối năm đến cuối tháng năm sau thời gian chuẩn bị cho thực kế hoạch năm Trên thực tế đào tạo phát triển quan Thanh tra Bộ Tài chính, quan, tổ chức đặc thù riêng nên hình thức tổ chức, biện pháp thực khác mục đích cuối việc đào tạo phát triển làm cho hoạt động đơn vị, tổ chức đạt hiệu ngày tốt mà cụ thể Thanh tra Bộ tài tạo được tập thể đoàn kết trí, đội ngũ cán tra cán lãnh đạo nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức nghề nghiệp nhằm thực tốt khâu quan trọng chu trình quảnBộ (Ngăn ngừa, phát xử lý sai phạm công tác quảntài ngân sách; phát hiện, kiến nghị sửa đổi kịp thời chế độ, sách bất cập) 13 14 ... gồn: công chức dự bị, cán tra, tra viên, tra viên tra viên cao cấp B PHÂN TÍCH THỰC TRANG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠ QUAN THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH Phần trình bày bao... niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực: - Việc đào tạo quan Thanh tra Bộ Tài + Đào tạo bên trong: với cán tuyển dụng, với rta viên, với cán tra nói chung + Đào tạo bên - Việc phát triển quan Thanh. .. phòng Thanh tra 4, phòng Thanh tra 5, Phòng Thanh tra 6, Phòng xử lý sau tra, Đại diện tra Bộ Tài TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Thanh tra Tài Lực lượng cán viên chức quan Thanh tra Bộ tài bao gồn:
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRANG về HOẠT ĐỘNG đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại cơ QUAN THANH TRA bộ tài CHÍNH, PHÂN TÍCH THỰC TRANG về HOẠT ĐỘNG đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại cơ QUAN THANH TRA bộ tài CHÍNH, PHÂN TÍCH THỰC TRANG về HOẠT ĐỘNG đào tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại cơ QUAN THANH TRA bộ tài CHÍNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn