Kế hoạch tổ chức họp Cha mẹ học sinh đầu năm học 2017 2018

10 60 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2017, 14:09

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Trao đổi tình hình học tập của HS. Tuyên truyền, phổ biến những quy định, chế độ, chính sách liên quan đến PHHS. Giúp PHHS nắm bắt và trao đổi về những hoạt động giáo dục của trường – lớp trong năm học. Báo cáo hoạt động thu chi NH 1617 và dự thảo phương hướng hoạt động của BĐD CMHS NH 20172018. Bầu BĐD CMHS.2. Một số nội dung cuộc họp:a. Trao đổi tình hình học tập của HS: Thuận lợi – khó khăn, tình hình học tập của lớp – cá nhân HS. (Tổng số...HS, trong đó có…HS nữ và … HS nam. Danh sách cán sự lớp: Lớp trưởng, Lớp phó, Tổ trưởng các tổ, Ban chỉ huy Đội (Lớp khối 4; 5). Thời gian học tập trên lớp: Buổi sáng, từ 6h45’ 10h35’; Buổi chiều từ 12 giờ 45’ – 16 giờ 35’. Đối với các lớp có môn Anh văn, các tiết học môn Thể dục được dạy vào buổi 2, mỗi tuần 2 tiết và dạy trong 1 buổi, thời gian học cụ thể của mỗi lớp được thực hiện theo thời khóa biểu. Thời gian tham gia HĐGDNGLL: 4 tiếttháng (nội dung theo 9 chủ đề của 9 tháng). Thời gian tham gia các hoạt động Đội – Sao Nhi đồng do Liên đội trường tổ chức và thông báo.b. Tuyên truyền, phổ biến những quy định, chế độ, chính sách liên quan đến PHHS: Điều lệ trường TH (quyền, nhiệm vụ, trách nhiệm của HS); Thông tư số 552011TTBGDĐT ngày 22112011 (quyền, trách nhiệm của PHHS BĐDCMHS); Luật BHYT; Thông tư 22TTBGDĐT…(Bảo hiểm y tế (BHYT): + Quyền lợi: Được thanh toán khi điều trị bệnh tại bệnh viện đã đăng kí; Được hỗ trợ 30 % từ ngân sách Nhà nước, HS đóng 70% là: 4,5% X 1.300.00 đồng X 12 X 70% = 491.400 đồng).+ Thời gian tham gia đóng BHYT: trước 30102017. Thời hạn hưởng quyền lợi là 12 tháng từ 112017 đến 31122017.+ Đối với HS thuộc diện chính sách (con hộ nghèo, con Công an, Bộ đội) đã được cấp thẻ BHYT nên không tham gia đóng BHYT ở nhà trường. Học phí,: + Học phí: Theo quy định ở Bậc tiểu học không thu học phí.+ Hỗ trợ chi phí học tập: đối tượng HS là con hộ nghèo được nhận 70.000 đồng tháng, phát tiền theo đợt). PHHS nộp sổ hộ nghèo photo công chứng, nộp trước ngày 3092017. Chế độ của HS khuyết tật, HS hộ nghèo: Thực hiện theo Quy định ban hành tại Quyết định số 082017QĐUBND ngày 0232017 của UBND tỉnh Đồng Nai (Khoản 6, điều 4). PHHS nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định trước ngày 3092017. Quỹ BĐD CMHS: + Thu chi thực hiện theo Thông tư 552011TTBGDĐT. PHHS tự nguyện tham gia ủng hộ. + GVCN thông qua Kế hoạch các hoạt động và dự kiến kinh phí của trường, lớp trong năm học. Đề án sữa học đường: Đối tượng tham gia là tất cả HS lớp 1,2,3. Mức đóng: HS chỉ đóng bằng 35% giá sữa (còn lại Nhà nước 50%, nhà cung cấp 15%). Đóng 4 tháng năm 2017: tháng 9: 22.000, tháng 10: 24.000, tháng 11: 24.000, tháng 12: 24.000, Tổng: 94.000 đồng. Tiền sữa của năm 2018 tiếp tục chờ văn bản hướng dẫn.c. Thống nhất một số khoản tiền phục vụ trực tiếp cho cá nhân HS: + Tiền giữ xe: Thực hiện theo Quyết định số 202008QĐUBND ngày 1732008 của UBND tỉnh Đồng Nai, thu phí giữ xe đạp là 7000 đồng tháng xe đạp. Bảo vệ nhà trường trực tiếp thu và có trách nhiệm đền bù nếu xảy ra mất mát đối với những trường hợp có đóng phí giữ xe.+ Quỹ Đội: Chi cho các hoạt động của Đội, Sao nhi đồng. Đội viên (HS lớp 4,5) có trách nhiệm tham gia, HS lớp 3 vận động ủng hộ. Mức đóng góp là: 20.000 đ năm học. TPT dự kiến kế hoach hoạt động và kinh phí.+ Các khoản khác (PLL, học bạ, hồ sơ lớp 1, vở viết, đồng phục, SGK tiếng Anh, sổ theo dõi sức khỏe...): Thu theo giá của nhà cung cấp. Riêng đồng phục, PHHS có thể tự may nhưng phải đảm bảo theo mẫu của nhà trường. d. Báo cáo hoạt động thu chi NH 1617 và dự thảo phương hướng hoạt động của BĐD CMHS lớp – trường NH 20172018.e. Một số đề nghị đối với PHHS: Để đảm bảo tốt việc học tập của HS, PHHS cần quan tâm động viên, nhắc nhở con em chuẩn bị đầy đủ bài vở, ĐDHT, ăn uống trước khi đến trường. Đi học đúng giờ, nhất là các tiết Thể dục học ở buổi 2. Thường xuyên động viên, nhắc nhở con em thực hiện tốt những nội quy của lớp và nhà trường. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho HS, đề nghị PHHS không đi xe máy trên sân trường trong suốt buổi học, xếp xe máy gọn 2 bên đường trước cổng trường khi đón HS. Trong giờ học, nếu cần gặp GV phải thông qua BGH nhà trường. g. Ý kiến của PHHS: UBND HUYỆN … TRƯỜNG TH …… Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /KH-THNBK ……., ngày tháng năm 2017 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP PHHS NĂM HỌC 2017 – 2018 I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Trao đổi tình hình học tập HS - Tuyên truyền, phổ biến quy định, chế độ, sách liên quan đến PHHS - Giúp PHHS nắm bắt trao đổi hoạt động giáo dục trường – lớp năm học - Báo cáo hoạt động thu chi NH 16-17 dự thảo phương hướng hoạt động BĐD CMHS NH 2017-2018 - Bầu BĐD CMHS TT II CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: Thời gian Nội dung Từ 21/8- Nắm tình hình HS 15/8/2017 - Hoàn tất báo cáo thu chi lớp, trường NH 16-17 - Xây dựng dự thảo Kế hoạch hoạt động BĐD CMHS NH 17 – 18, nộp Từ 4/9văn phòng trường (từ 6/9-8/9/2017) 8/9/2017 - Chuẩn bị biểu mẫu: Giấy mời; Biên họp; Báo cáo thu chi 16-17; DS thu tiền (từ 7-8/9/2017, giao cho GVCN) - Gửi Giấy mời cho PHHS (trong ngày Từ 11/9- 11- 12/9/2017) Thời gian họp: ngày 17/9/2017 17/9/2017, ca sáng 7g30, chiều 13 30 III MỘT SỐ NỘI DUNG HỌP: Ổn định: - Điểm danh - Tuyên bố lí do, nêu nội dung họp Người thực - GVCN - GVCN (NH16-17) - GVCN - Kế toán + GVCN - GVCN - Đề cử thành phần: Chủ toạ: GVCN ; Thư kí: (PHHS đề cử 01 vị) Một số nội dung họp: a Trao đổi tình hình học tập HS: Thuận lợi – khó khăn, tình hình học tập lớp – cá nhân HS (Tổng số HS, có…HS nữ … HS nam Danh sách cán lớp: Lớp trưởng, Lớp phó, Tổ trưởng tổ, Ban huy Đội (Lớp khối 4; 5) Thời gian học tập lớp: Buổi sáng, từ 6h45’ - 10h35’; Buổi chiều từ 12 45’ – 16 35’ Đối với lớp có môn Anh văn, tiết học môn Thể dục dạy vào buổi 2, tuần tiết dạy buổi, thời gian học cụ thể lớp thực theo thời khóa biểu Thời gian tham gia HĐGDNGLL: tiết/tháng (nội dung theo chủ đề tháng) Thời gian tham gia hoạt động Đội – Sao Nhi đồng Liên đội trường tổ chức thông báo Một số nội dung trọng tâm quy định đánh giá HS theo Thông tư 22/TT-BGDĐT.) …………………………… …………………………… b Tuyên truyền, phổ biến quy định, chế độ, sách liên quan đến PHHS: Điều lệ trường TH (quyền, nhiệm vụ, trách nhiệm HS); Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 (quyền, trách nhiệm PHHS - BĐDCMHS); Luật BHYT; Thông tư 22/TTBGDĐT… (*Bảo hiểm y tế (BHYT): + Trách nhiệm: Theo Công văn số 111/CV-BHXH ngày 24/7/2017 BHXH huyện Trảng Bom, HS đối tượng bắt buộc tham gia BHYT + Quyền lợi: Được toán điều trị bệnh bệnh viện đăng kí; Được hỗ trợ 30 % từ ngân sách Nhà nước, HS đóng 70% là: 4,5% X 1.300.00 đồng X 12 X 70% = 491.400 đồng) + Thời gian tham gia đóng BHYT: trước 30/10/2017 Thời hạn hưởng quyền lợi 12 tháng từ 1/1/2017 đến 31/12/2017 + Đối với HS thuộc diện sách (con hộ nghèo, Công an, Bộ đội) cấp thẻ BHYT nên không tham gia đóng BHYT nhà trường * Bảo hiểm thân thể: HS tự nguyện tham gia Mức đóng, mức chi trả theo quy định Bộ tài chính, cụ thể: + Mức đóng: 100.000 đồng /năm học, (con hộ nghèo miễn giảm 50%) Thời hạn tham gia đóng: trước ngày 15/9/2017 + Mức chi trả: Tối đa 20 triệu đồng trường hợp chết bệnh tật, tai nạn; trợ cấp nằm viện ốm đau, tai nạn Thời gian bảo hiểm: 12 tháng từ 5/9/2017 đến 5/9/2018 (NH 2016-2017 giải chi trả cho 11 trường hợp, thấp 300.000 đồng, cao 2.200.000 đồng.) * Học phí,: + Học phí: Theo quy định Bậc tiểu học không thu học phí + Hỗ trợ chi phí học tập: đối tượng HS hộ nghèo nhận 70.000 đồng /tháng, phát tiền theo đợt) PHHS nộp sổ hộ nghèo photo công chứng, nộp trước ngày 30/9/2017 * Chế độ HS khuyết tật, HS hộ nghèo: Thực theo Quy định ban hành Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 UBND tỉnh Đồng Nai (Khoản 6, điều 4) PHHS nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định trước ngày 30/9/2017 * Quỹ tài trợ: + Thu – chi thực theo Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT, PHHS tự nguyện tham gia ủng hộ * Quỹ BĐD CMHS: + Thu - chi thực theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT PHHS tự nguyện tham gia ủng hộ + GVCN thông qua Kế hoạch hoạt động dự kiến kinh phí trường, lớp năm học * Đề án sữa học đường: Đối tượng tham gia tất HS lớp 1,2,3 Mức đóng: HS đóng 35% giá sữa (còn lại Nhà nước 50%, nhà cung cấp 15%) Đóng tháng năm 2017: tháng 9: 22.000, tháng 10: 24.000, tháng 11: 24.000, tháng 12: 24.000, Tổng: 94.000 đồng Tiền sữa năm 2018 tiếp tục chờ văn hướng dẫn c Thống số khoản tiền phục vụ trực tiếp cho cá nhân HS: + Tiền giữ xe: Thực theo Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 UBND tỉnh Đồng Nai, thu phí giữ xe đạp 7000 đồng /tháng / xe đạp Bảo vệ nhà trường trực tiếp thu có trách nhiệm đền bù xảy mát trường hợp có đóng phí giữ xe + Tiền ghế HS: thu HS lớp 30.000 đ / HS / năm + Quỹ Đội: Chi cho hoạt động Đội, Sao nhi đồng Đội viên (HS lớp 4,5) có trách nhiệm tham gia, HS lớp vận động ủng hộ Mức đóng góp là: 20.000 đ/ năm học TPT dự kiến kế hoach hoạt động kinh phí + Các khoản khác (PLL, học bạ, hồ sơ lớp 1, viết, đồng phục, SGK tiếng Anh, sổ theo dõi sức khỏe ): Thu theo giá nhà cung cấp Riêng đồng phục, PHHS tự may phải đảm bảo theo mẫu nhà trường d Báo cáo hoạt động thu chi NH 16-17 dự thảo phương hướng hoạt động BĐD CMHS lớp – trường NH 2017-2018 e Một số đề nghị PHHS: Để đảm bảo tốt việc học tập HS, PHHS cần quan tâm động viên, nhắc nhở em chuẩn bị đầy đủ vở, ĐDHT, ăn uống trước đến trường Đi học giờ, tiết Thể dục học buổi Thường xuyên động viên, nhắc nhở em thực tốt nội quy lớp nhà trường Để đảm bảo an ninh, an toàn cho HS, đề nghị PHHS không xe máy sân trường suốt buổi học, xếp xe máy gọn bên đường trước cổng trường đón HS Trong học, cần gặp GV phải thông qua BGH nhà trường Thường xuyên theo dõi thông tin, thông báo trường bảng tin, trang web (http://th-nguyenbinhkhiem-dongnai.violet.vn/) g Ý kiến PHHS: …………………………… …………………………… Bầu BĐD CMHS lớp NH 2017 – 2018: - Tiêu chuẩn BĐD: (Theo Thông tư 55) + Tiêu chuẩn: Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp người nhiệt tình, có trách nhiệm việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên môn, nhà trường đại diện cho cha mẹ học sinh lớp thực hoạt động giáo dục học sinh + Số lượng BĐD: - người + Gửi Giấy mời họp BĐD CMHS trường (tại phòng học số 9, lúc 16 ngày 17/9/2017, thành phần: Đại diện BĐD CMHS lớp…) Thư kí thông qua biên họp III TỔ CHỨC THỰC HIỆN - BGH phối hợp với BĐD CMHS trường NH 2016-2017, xây dựng kế hoạch, phân công chuẩn bị nội dung báo cáo, văn phục vụ cho việc tuyên truyền, triển khai thực chế độ sách HS - Bộ phận kế toán, văn thư phận liên quan thực chế độ báo cáo theo yêu cầu, mẫu văn liên quan; Giao văn bản, biểu mẫu cho GVCN trước ngày 8/9/2017 - GVCN phối hợp với BĐD CMHS lớp NH 2016-2017, thực đầy đủ nội dung báo cáo kết hoạt động công tác thu chi NH 2016-2017 Nghiên cứu văn quy định liên quan, xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động BĐD CMHS NH 2017-2018 Nắm tình hình HS, chuẩn bị nội dung họp PHHS, gửi Giấy mời cho PHHS trước ngày 12/9/2017 - Nhân viên bảo vệ - phục vụ đảm bảo công tác an ninh – vệ sinh ngày tổ chức họp PHHS lớp Trên nội dung kế hoạch tổ chức đại hội PHHS năm học 2017-2018 trường TH , đề nghị CB GV NV nhà trường nghiêm túc thực Trong trình thực hiện, cần nhanh chóng báo cáo nhà trường nội dung vướng mắc để có hướng giải kịp thời./ BĐD CMHS TRƯỜNG TRƯỞNG BAN HIỆU TRƯỞNG UBND HUYỆN … TRƯỜNG TH … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 06/ GM-THNBK ……………., ngày 08 tháng năm 2017 GIẤY MỜI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………… Trân trọng kính mời Ông ( Bà ) PHHS em:……… ……………………… Lớp… …… Lúc…….…giờ ngày 17 tháng năm 2017, đến phòng học số……… Trường TH ……………… Lý do: Trao đổitình hình học tập học sinh nội dung phối hợp Nhà trường – Gia đình việc tổ chức hoạt động giáo dục năm học 2017 – 2018 Rất mong đón tiếp quý vị ! HIỆU TRƯỞNG ………………… (Quý phụ huynh vui lòng mang theo Giấy mời họp Xin cám ơn) PHÒNG GD-ĐT TRƯỜNG TH …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự –Hạnh phúc ……., ngày 16 tháng 05 năm 2015 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014-2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2015-2016 CỦA BĐD CMHS TRƯỜNG TH …… I ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 20142015: Về tình hình chung nhà trường: - Tổng số CB GV NV: 35 - Tổng số HS: 812 / 22 lớp - Kết thực nhiệm vụ NH 2014 – 2015: Tổ chức hoạt động dạy – học đảm bảo thời gian nội dung chương trình theo quy định Thực tốt vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Tổ chức hiệu hoạt động giáo dục, hội thi cấp, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục Kết HS tham gia phong trào cấp: -Thi giải toán internet cấp: đạt 34 HS, cấp huyện HS, cấp tỉnh HS -Thi giữ sạch, viết chữ đẹp cấp trường: đạt … giải, -Tham gia thi kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp huyện: đạt HS Tình hình hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2014-2015: Thực Điều lệ CMHS ban hành theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo với chức tham gia tư vấn, hỗ trợ cho nhà trường lĩnh vực giáo dục học sinh; hỗ trợ động viên cán bộ, giáo viên; Ban đại diện phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức từ đầu năm học, cụ thể là: - Tổ chức họp phụ huynh 22 /22 lớp, tuyên truyền chủ trương Đảng Nhà nước công tác giáo dục, quán triệt Điều lệ CMHS Bộ GD&ĐT, vận động ủng hộ đóng góp phụ huynh học sinh cho việc tổ chức hoạt động HS -Thành lập 22 Ban đại diện CMHS lớp với 66 phụ huynh bầu vào Ban đại diện lớp Ban đại diện CMHS trường với 22 vị, Ban thường trực vị Cụ thể là: Tổng số tiền PHHS đóng góp ủng hộ …………… đồng, để lại BĐD lớp hoạt động ………… đồng, trích nộp BĐD trường ……… đồng Quỹ Ban đại diện CMHS chi cho việc hoạt động HS, chi khen thưởng học sinh đạt thành tích cao phong trào thi đua, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn Ngoài ra, PHHS lớp ủng hộ đóng góp quỹ tài trợ ……… đồng để làm mái vòm sân thể dục HS có diện tích 169 m2 (Tổng kinh phí làm mái vòm ……… đồng) Từ nhiệm vụ trên, Ban đại diện tham gia tích cực hoạt động như: tham gia đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch nhà trường, hỗ trợ nhà trường tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập Qua đó, tạo mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết giáo viên phụ huynh học sinh Đánh giá chung: * Ưu điểm: -Ban đại diện CMHS trường bước huy động phụ huynh tham gia đóng góp xây dựng nhà trường; khen thưởng kịp thời cho giáo viên học sinh đạt thành tích dạy học; tạo điều kiện tốt cho nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học -Nền nếp sinh hoạt từ Ban đại diện CMHS lớp đến Ban đại diện CMHS trường bước ổn định ngày có nhiều ý kiến tham gia xây dựng lớp, xây dựng trường * Tồn tại: -Một số phụ huynh Ban đại diện chưa tham gia nhiều vào hoạt động nhà trường, chưa thể đầy đủ vai trò thành viên Ban đại diện lớp Ban đại diện trường; chưa thật chủ động hoạt động Ban đại diện -Một số phụ huynh với nhiều lí khác chưa thật quan tâm mức việc học tập rèn luyện em II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 20152016: Thực tốt công tác tổ chức, bầu Ban đại diện CMHS lớp Ban đại diện CMHS trường để tổ chức hoạt động đạt hiệu quả, thực Điều lệ Cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 /11 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức hướng dẫn cho tất Ban đại diện CMHS lớp Điều lệ Ban đại diện CMHS, với việc tuyên truyền phổ biến chủ trương sách giáo dục CMHS nhằm nâng cao trách nhiệm người việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh Thường xuyên phối hợp với nhà trường nắm bắt, đánh giá sát kết học tập học sinh, kịp thời đề biện pháp khắc phục, tổ chức giáo dục học sinh yếu học lực, hạnh kiểm Tham gia hỗ trợ tích cực phong trào thi đua giáo viên học sinh nhà trường cấp phát động Nhất vận động CMHS tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ việc học tập nhà học sinh Phối hợp với nhà trường công tác giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức tự giác học tập lao động cho học sinh, vận động phụ huynh hỗ trợ, trang trí trường lớp góp phần nhà trường tham gia tốt phòng trào “Xanh-Sạch-Đẹp”, ủng hộ kinh phí lắp đặt camera để theo dõi giám sát hoạt động HS sân trường nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự nhà trường, nâng cao ý thức kỉ luật tự giác cho HS Tổ chức vận động mạnh thường quân “xây dựng quỹ khuyến học” góp phần với Hội khuyến học xã …… hỗ trợ, khen thưởng học sinh đạt thành tích học tập rèn luyện, HS nghèo vượt khó học tập Trên nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2014-2015 phương hướng hoạt động năm học 2015-2016 BĐD CMHS trường TH ……… Rất mong nhận ý kiến đóng góp quý vị, giúp cho hoạt động BĐD ngày hiệu ĐẠI DIỆN BGH HIỆU TRƯỞNG TM.BAN ĐẠI DIỆN TRƯỞNG BAN ………… …………………… 10 ... PHHS trước ngày 12/9 /2017 - Nhân viên bảo vệ - phục vụ đảm bảo công tác an ninh – vệ sinh ngày tổ chức họp PHHS lớp Trên nội dung kế hoạch tổ chức đại hội PHHS năm học 2017- 2018 trường TH , đề... sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh Thường xuyên phối hợp với nhà trường nắm bắt, đánh giá sát kết học tập học sinh, kịp thời đề biện pháp khắc phục, tổ chức giáo dục học sinh yếu học lực, hạnh kiểm... vực giáo dục học sinh; hỗ trợ động viên cán bộ, giáo viên; Ban đại diện phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức từ đầu năm học, cụ thể là: - Tổ chức họp phụ huynh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch tổ chức họp Cha mẹ học sinh đầu năm học 2017 2018, Kế hoạch tổ chức họp Cha mẹ học sinh đầu năm học 2017 2018, Kế hoạch tổ chức họp Cha mẹ học sinh đầu năm học 2017 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay