KE HOACH MON SU 8

13 340 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:25

KẾ HOẠCH MÔN LỊCH SỬ 8. KẾ HOẠCH MÔN LỊCH SỬ 8. HỌC KÌ I Tên bài Mục đích yêu cầu STK ĐDDH Tiết 1;2- Bài 1: Những cuộc CMTS đầu tiên. - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghóa của các cuộc CMTS đầu tiên. - Khái niệm “CMTS”. - Bồi dưỡng cho HS nhận thức vai trò của quần chúng trong các cuộc cách mạng. - Mặt tiến bộ và hạn chế của chế độ tư bản. - Rèn luyện cho HS kó năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh… - Độc lập giải quyết các vấn đề trong quá trình học tập. SGK SGV STK - Bản đồ thế giới. - Lược đồ cuộc nội chiến ở Anh và 13 thuộc đòa Anh ở Bắc Mó. Tiết 3;4- Bài 2: CMTS Pháp (1789-1794). - Những sự kiện cơ bản về diễn biến của cách mạng, vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của cách mạng. - Ý nghóa lòch sử của cách mạng. - Nhận thức tính chất hạn chế của CMTS. - Bài học kinh nghiệm rút ra từ CMTS Pháp. - Vẽ, sử dụng bản đồ, lập niên biểu, thống kê. - Phân tích, so sánh, liên hệ kiến thức học với đời sống. SGK SGV STK - Tranh ảnh -Bản đồ nước Pháp thế kỉ XVIII. - Mô hình các đẳng cấp ở nước Pháp trước CM. Tiết 5;6- Bài 3: CNTB được xác lập trên phạm vi thế giới. - Nội dung và hệ quả của CMCN. - Sự xác lập CNTB trên phạm vi thế giới. - Sự áp bức, bóc lột của CNTB đã gây nên nhiều đau khổ của nhân dân lao động thế giới. - Nhân dân là chủ của các thành tựu kó thuật, sản xuất. - Biết phân tích sự kiện để rút ra kết luận, liên hệ thực tế và biết khai thác kênh hình trong SGK. SGK SGV STK STK - Lược đồ nước Anh, khu vực Mó- Latinh đầu thế kỉ XIX. - Tranh ảnh liên quan. Tiết 7;8- Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghóa Mac. - Buổi đầu của phong trào công nhân. - Các Mác, Ph. ng-ghen và sự ra đời của CNXHKH. - Phong trào công nhân vào những năm 1848-1870. - Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra CNXHKH. - Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh của giai cấp công nhân. - Biết phân tích, nhận đònh, đánh giá. SGK SGV STK STK - Tranh ảnh. - Chân dung của C.Mac và Ph.ng- ghen. Tiết 9- Bài 5: Công xã Pari - Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến và thành tựu của Công xã Pari. SGK SGV -Sơ đồ bộ máy Hội 1871. - Công xã Pari là nhà nước kiểu mới. - Năng lực lãnh đạo, quản lí nhà nước của giai cấp VS. - Lòng căm thù giai cấp bóc lột. - Phân tích sự kiện, liên hệ kiến thức đã học với cuộc sống. STK STK đồng công xã. - Tranh ảnh. Tiết 10;11- Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. - Các nước TB lớn chuyển lên giai đoạn ĐQCN. - Tình hình và đặc điểm của từng nước đế quốc. - Những điểm nổi bật của CNĐQ. - Nâng cao nhận thức về bản chất của CNTB. - Ý thức cách mạng, đấu tranh bảo vệ hòa bình. - Bồi dưỡng kó năng phân tích và sưu tầm tài liệu về các nước đế quốc vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. SGK SGV STK STK - Tranh ảnh. - Lược đồ các nước đế quốc và thuộc đòầu thế kỉ XX. Tiết 12;13- Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. - Sự phát triển của phong trào công nhân đã dẫn tới sự thành lập Quốc tế thứ hai. - Công lao, vai trò của ng-ghen và Lênin đối với phong trào. - Y ùnghóa và ảnh hưởng của cách mạng Nga 1905-1907. - Nhận thức đúng về cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản. - Bối dưỡng tinh thần cách mạng, tinh thần quốc tế vô sản, lòng biết ơn đối với các lãnh tụ cách mạng thế giới. - Hiểu các khái niệm “chủ nghóa cơ hội”, “CMDCTS kiểu mới”… - Phân tích các sự kiện bằng phương pháp tư duy lòch sử. SGK SGV STK STK - Tranh ảnh về ngày 1-5. - Tiểu sử về Lênin. Tiết 14- Bài 8: Sự phát triển của kó thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII-XIX. - Giai cấp tư sản đã tiến hành cuộc CMCN, làm thay đổi toàn bộ nền kinh tế của xã hội. - Sự phát triểm mạnh mẽ về kinh tế và sự xâm nhập của kó thuật tiên tiến đã tạo điều kiện cho các ngành khoa học phát triển. - Những thành tựu của văn học, nghệ thuật góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của CNTB. - CNTB với cuộc CMKHKT đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của lòch sử, xã hội. - Nhận thức yếu tố năng động, tích cực của KHKT đối với sự tiến bộ của xã hội. - Phân biệt “CMTS” với “CMCN”; giải thích các khái niệm “cơ khí hóa”, “Chủ nghóa hiện thực phê phán”… - Phân tích vai trò của kó thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật đối với sự phát triển của lòch sử. SGK SGV STK STK - Tranh ảnh về những thành tựu của KHKT thế kỉ XVIII-XIX. - Chân dung các nhà bác học, các nhà văn, nhạc só thời kì này. Tiết 15- Bài 9: n Độ. - Nguyên nhân bùng nổ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nước này. - Vai trò của giai cấp tư sản n Độ và tinh thần đấu tranh anh dũng của các tầng lớp nhân dân. - Bồi dưỡng lòng căm thù bọn thực dân. - Biểu lộ sự cảm thông và lòng khâm phục cuộc đấu tranh SGK SGV STK STK - Bản thống tình hình kinh tế và xã hội ở . - Bản đồ “Phong trào của nhân dân n Độ chống CNĐQ. - Phân biệt các khái niệm “cấp tiến”, “ôn hòa”. - Biết đọc và sử dụng bản đồ trình bày diễn biến các cuộc khởi nghóa. cách mạng ở cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX”. Tiết 16: Làm bài kiểm tra 1 tiết. - Giúp HS hệ thông hóa kiến thức đã học từ bài 1-9. - Đánh giá kết quả học tập của HS. - Giúp HS biết đánh giá kết quả và quá trình học tập của mình để từ đó đề ra phương pháp học tập hiệu quả, tích cực hơn. - Qua bài làm của HS, GV có thể điều chỉnh, đổi mới phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn. SGK SGV STK -Bảng phụ HỌC KÌ I Tên bài Mục tiêu yêu cầu STK ĐDDH KT Tiết 18- Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. - Hiểu rõ những cải cách tiến bộ của Thiên hoàng Minh Trò năm 1868 là một cuộc cách mạng tư sản, đưa nước Nhật phát triển nhanh chóng sang giai đoạn ĐQCN. - Thấy được chính sách xâm lược từ rất sớm của giới thống trò Nhật Bản cũng như cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. - Nhận thức rõ vai trò, ý nghóa của những chính sách cải cách tiến bộ đối với sự phát triển của xã hội. - Nắm vững được khái niệm “cải cách”, biết sử dụng bản đồ để trình bày các sự kiện có liên quan đến bài. SGK SGV STK STK - Bản đồ treo tường nước Nhật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. - Tranh ảnh, tư liệu về nước Nhật đầu tkỉXX. KT TX Tiết 19- Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918). - CTTG I là cách giải quyết mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc. - Các giai đọan của cuộc chiến tranh cũng như quy mô, tính chất và hậu quả của nó đối với loài người. - Giáo dục tinh thần đấu tranh chống đế quốc, bảo vệ hòa bình, ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì độc lập dân tộc và CNXH. - Phân biệt được các khái niệm: chiến tranh đế quốc, chiến tranh cách mạng, chiến tranh chính nghóa, chiến tranh phi nghóa. - Biết trình bày diễn biến cơ bản của chiến tranh trên bản đồ thế giới. - Bước đầu biết đánh giá một số vần đề lòch sử như SGK SGV STK STK - Bảng phụ ghi số liệu thiệt hại của chiến tranh. - Bản đồ thế giới trước năm 1945. KT TX nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp. Tiết 20- Bài 14: n tập lòch sử thế giới cận đại (từ thế kỉ XVI đến năm 1917) - Củng cố những kiến thức cơ bản của phần lòch sử thế giới cận đại một cách có hệ thống, vững chắc. - Nắm chắc, hiểu rõ những nội dung chủ yếu của lòch sử thế giới cận đại để chuẩn bò học tốt LSTGHĐ. - Thông qua những sự kiện, nhân vật lòch sử…. đã dược học giúp HS có nhận thức, đánh giá đúng đắn, từ đó rút ra những bài học cần thiết cho bản thân. - Củng cố, rèn luyện tốt hơn các kó năng học tập bộ môn, chủ yếu là các kó năng, hệ thống hóa, phân tích, khái quát sự kiện, rút ra những kết luận, lập bảng thống kê, rèn luyện kó năng thực hành… SGK SGV STK STK -Bảng thống các sự kiện cơ bản của lòch sử thế giới cận đại. KT TX Tiết 21- Kiểm tra 1 tiết. - Giúp HS hệ thông hóa kiến thức đã học từ bài 1-14. - Đánh giá kết quả học tập của HS. - Giúp HS biết đánh giá kết quả và quá trình học tập của mình để đề ra phương pháp học tập hiệu quả, tích cực. - Qua bài làm của HS, GV có thể điều chỉnh, đổi mới phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn. SGK SGV STK STK KT ĐK Tiết 22;23- Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917- 1921) - Những nét chính của tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX. Vì sao ở Nga năm 1917 lại có hai cuộc CM. - Những diễn biến chính của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. - Cuộc đấu tranh để bảo vệ thành quả cách mạng diễn ra như thế nào? - nghóa lòch sử của cách mạng tháng mười Nga. - Bồi dưỡng nhận thức đúng đắn và tình cảm đối với cuộc cách mạng XHCN đầu tiên trên thế giới. - Biết sử dụng bản đồ thế giới để xác đònh vò trí nước Nga trước cách mạng và cuộc đấu tranh bảo vệ nước Nga sau cách mạng. SGK SGV STK STK - Tranh ảnh về cuộc cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười. KT TX Tiết 24- Bài 16: Liên Xô xây dựng CNXH (1921-1941) - Vì sao nước Nga Xô Viết phải thực hiện chính sách kinh tế mới, nội dung chủ yếu và tác động của chính sách này đối với nước Nga. - Những thành tựu chính của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1925-1941). - Gíup HS nhận thức được sức mạnh, tính ưu việt của chế độ XHCN, đồng thời có cái nhìn đúng đắn về những sai lầm, thiếu sót của những nhà lãnh đạo Liên Xô trước đây trong công cuộc xây dựng CNXH. - Giúp HS bước đầu tập hợp tư liệu, sự kiện lòch sử để nhìn nhận, đánh giá bản chất của sự vật, hiện tượng (từ các chính sách, việc làm của chính phủ đến việc hiểu SGK SGV STK STK - Tranh ảnh về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô. - Một số tư liệu, mẩu chuyện về xây dựng XHCN ở Liên Xô KT TX rõ tính ưu việt, bản chất của chế độ XHCN). 19251941. Tiết 25;26- Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới(1918-1939) - Những nét khái quát về tình hình Châu u trong những năm 1918-1939. - Sự phát triển của phong trào cách mạng 1918-1923 ở Châu u và sự thành lập Quốc tế cộng sản. - Cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và tác động của nó đối với Châu u. - Giúp HS thấy rõ tính chất phản động và nguy hiểm của CNPX, bồi dưỡng ý thức căm ghét chế độ phát xít. - Rèn luyện tư duy lôgic, khả năng nhận thức và so sánh sự kiện lòch sử để lí giải sự khác biệt trong nó. - Sử dụng bản đồ, biểu đồ để hiểu những biến động lòch sử đã tác động đến lãnh thổ các quốc gia thế nào. SGK SGV STK STK - Bản đồ Châu u sau chiến tranh thế giới thứ nhất. - Biểu đồ sản lượng thép của Anh, Pháp và Đức. KT TX Tiết 27- Bài 18: Nước Mó giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939). - Những nét chính về tình hình kinh tế- xã hội Mó sau CTTG I. - Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đối với nước Mó và Chính sách mới. - Giúp HS nhận thức được bản chất của CNTB Mó, những mâu thuẫn trong lòng xã hội tư bản Mó. - Bồi dưỡng ý thức đúng đắn về cuộc đấu tranh chống áp bức, bất công trong xã hội tư bản. - Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh lòch sử để hiểu những vấn đề kinh tế- xã hội. - Bước đầu biết tư duy, so sánh để rút ra bài học. SGK SGV STK STK - Bản đồ thế giới. - Tranh ảnh mô tả tình hình nước Mó trong thập niên 20; 30 của thế kỉ XX. KT TX Tiết 28- Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939). -Khái quát tình hình kinh tế-xã hội Nhật Bản sau CTTG I. - Những nguyên nhân dẫn tới quá trình phát xít hóa ở Nhật và hậu quả của quá trình này. - Giúp HS nhận thức rõ bản chất phản động, hiếu chiến, tàn bạo của CNPX Nhật. - Giáo dục tư tưởng chống CNPX, căm thù những tội ác mà CNPX gây ra cho nhân loại. - Bồi dưỡng khả năng sử dụng, khái thác tư liệu, tranh ảnh lòch sử. - Biết cách so sánh, liên hệ, tư duy logic, kết nối các sự kiện để hiểu bản chất của sự kiện, hiện tượng. SGK SGV STK STK -Bản đồ thế giới. - Tranh ảnh về Nhật Bản giữa hai cuộc CTTG. KT TX Tiết 29; 30- Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918- 1939). - Những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á trong những năm 1918-1939. - Cách mạng Trung Quốc (1919-1939). - Những nét chung của phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á. - Bồi dưỡng nhận thứcvề tính tất yếu của cuộc đấu tranh chống CNTD, CNĐQ. - Thấy được những nét tương đồng và sự gắn bó trong SGK SGV STK STK - Lược đồ Châu Á. - Lược đồ các nước Đông Nam Á. KT TX lòch sử đấu tranh giành độc lập ở khu vực ĐNÁ. - Bồi dưỡng kó năng sử dụng bản đồ. - Biết cách khai thác tư liệu, tranh ảnh lòch sử. Tiết 31; 32- Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945). - Những nguyên nhân chính dẫn tới CTTG II. - Những diễn biến của chiến tranh: các giai đọan, các sự kiện chính và tác động của nó đối với tiến trình chiến tranh. - Kết cục của chiến tranh và hậu quả của nó. - Bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về hậu quả của chiến tranh đối với nhân loại,và ý thức chống chiến tranh. - Giáo dục HS học tập tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất chống CNPX, giải phóng đất nước của các dân tộc bò xâm lược, đặc biệt là Liên Xô. - Rèn luyện kó năng phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến một sự kiện lòch sử. - Kó năng sử dụng bản đồ, sử dụng tư liệu lòch sử. SGK SGV STK STK - Bản đồ CTTG II. - Tư liệu về CTTG II. KT TX Tiết 36- Bài 24: cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 - Nguyên nhân sâu xa của các cuộc chiến tranh xâm lược thực dân thế kỉ XIX. Nguyên nhân và tiến trình xâm lược Việt Nam của tư bản Pháp - Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống xâm lược Pháp nổ ra ngay từ những ngày đầu tiên, thể hiện rõ ở mặt trận Đà Nẵng (1858), Gia Đònh (1859) và các tỉnh Nam Kì. SGK SGV STK STK 1. Tư liệu lòch sử về triều đình nhàNguyễ n thời vua Tự Đức (1848- 1883). 2. Bản đồ Việt Nam KT ĐK tiết 37- bài 24: cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873. - Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống xâm lược Pháp nổ ra ngay từ những ngày đầu tiên, thể hiện rõ ở mặt trận Đà Nẵng (1858), Gia Đònh (1859) và các tỉnh Nam Kì. SGK SGV STK STK 1.Lược đồ thực dân Pháp đánh chiếm và các cuộc khởi nghóa chống Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì. 2. Tư liệu về Trương Đònh và cuộc khởi nghóa của ông. KT ĐK tiết 38- bài 25: - HS nắm được diễn biến cuộc chiến tranh xâm SGK 1. Nội KT kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873- 1884). lược Việt Nam của thực dân Pháp sau khi chúng đã làm chủ sáu tỉnh Nam Kì và cuộc kháng chiến của nhân dân Bắc Kì lần thứ nhất và lần thứ hai. - Thông qua các sự kiện liïch sử từ sau Hiệp ước 1874 đến 1884, hiểu thêm những cơ sở, dữ kiện để đi đến kết luận về qúa trình nước ta từ một quốc gia độc lập trở thành thuộc đòa của Pháp. SGV STK STK dung Hiệp ước 1874, 1883, 1884. 2. Tran h ảnh về cửa thành Hà Nội, Cầu Giấy… ĐK tiết 39- bài 25 ii. thực dân pháp đánh bắc kì lần thứ hai. nhân dân bắc kì tiếp tục kháng chiến trong những năm 1882-1884 - Giải thích được vì sao đến năm 1883, Pháp lại quyết tâm đánh chiếm bằng được Việt Nam. - Thấy được rằng, mặc dù nhân dân ta chiến đấu hết sức dũng cảm nhưng do Nhà nước phong kiến không biết tổ chức, vận động, không có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, thiên về tư tưởng đầu hàng nên đã không thắng được giặc. SGK SGV STK STK 1. Bản đồ thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai. 2. Tư liệu về Hòang Diệu. KT ĐK tiết 40- bài 26: phong trào kháng chiến chống trong những năm cuối thế kỉ xix. - Nguyên nhân của cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế tháng 7-1885. - Diễn biến cơ bản của cuộc phản công và sự mở đầu của phong trào Cần vương chống Pháp. SGK SGV STK STK Lược đồ về cuộc phản công kinh thành Huế tháng 7-1885. 2Tài liệu về Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết. KT ĐK tiết 41- bài 26: phong trào kháng chiến chống trong những năm cuối thế kỉ xix. ii. những cuộc - Quy mô, tính chất của phong trào Cần vương. - Làm cho HS thấy rõ vai trò của các só phu văn thân trong phong trào vũ tranh chống Pháp cuối thể kỉ XIX cũng như ý chí yêu nước quật khởi của nhân dân khi tham gia phong trào Cần vương. Nguyên nhân thất bại của phong trào nói chung và của ngọn cờ phong kiến nói riêng. SGK SGV STK STK 1Lược đồ khởi nghiã Ba Đình, Bãi Sây, Hương Khê. 2Tài liệu về căn cứ Ba Đình, KT ĐK khởi nghóa lớn trong phong trào cần vương”: Bãi Sây, Hương Khê. tiết 42- bài 27: khởI. nghóa yên thế và phong trào chống ph của đồng bào miền núi cuối thế kỉ xix. - Giúp HS nắm được đặc điểm một loại hình đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX + Hoàn cảnh bùng nổ phong trào. + Quy mô của phong trào nói chung, diễn biến của phong trào nông dân Yên Thế. + Nguyên nhân thất bại và ý nghóa lòch sử. SGK SGV STK STK 1Lược đồ khởi nghóa Yên Thế. 2.Tài liệu về Hoàng Hoa Thám. KT ĐK tiết 43: làm bài tập lòch sử - Củng cố, hệ thống hóa những kiến thức cơ bản của lòch sử dân tộc từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX. - Phát triển kó năng lập bảng thống kê, lựa chọn sự kiện lòch sử tiêu biểu và tổng hợp, so sánh và hệ thống hóa sự kiện lòch sử. - Củng cố lòng yêu nước, căm thù giặc; đồng thời biết trân trọng các tấm gương dũng cảm vì dân, vì nứơc. - Rèn luyện cho HS kó năng sử dụng bản đồ, tường thuật hoặc diễn giải một câu hỏi có liên quan đến tri thức lòch sử. SGK SGV STK STK 1. Lược đồ phong trào chống Pháp của nhân dân 6 tỉnh Nam Kì và các cuộc khởi nghóa tiêu biểu trong phong trào Cần vươg .2. Hệ thống câu hỏi và bài tập. KT ĐK tuần 27: tiết 44- bài 28: trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ xix. - Những nét chính về phong trào đòi cải cách kinh tế, xã hội Việt Nam cuối tếh kỉ XIX. - Hiểu rõ một số nhân vật tiêu biểu của trào lưu cải cách duy tân và những nguyên nhân chủ yếu khiến cho các đề nghò cải cách của thế kỉ XIX không thực hiện được. - Nhận thức đây là nột hiện tượng mới trong lòch sử, thể hiện một khía cạnh của truyền thống yêu nước. SGK SGV STK STK 1. Tài liệu về Nguyễn Trường Tộ và những đề nghò cải cách của ông. tiết45: kiểm tra 1 tiết. - Giúp HS hệ thống hóa kiến thức lòch sử về lòch sử VN từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX. - Đánh giá kết quả kó năng phân tích, tư duy độc lập của HS qua bài viết. - Qua bài làm của HS, GV có thể điều chỉnh, sử dụng phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn. tiết 46- bài 29: chính sách khai thác thuộc đòa của thực dân pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở việt nam. I. Cuộc khai thác thuộc đòa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897- 1914): - Biết được các chính sách chính trò, kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp. Qua đó, hiểu mục đích và phương pháp khai thác thuộc đòa của thực dân Pháp ở Việt Nam. - Những nét chính về sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam ở nông thôn và thành thò dưới tác động của cuộc khai thác thuộc đòa. SGK SGV STK STK 1. Tranh ảnh có nội dung liên quan đến bài học. KT ĐK tiết 47- bài 29: II. Những biến chuyển của xã hội Việt Nam: - Những nét chính về sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam ở nông thôn và thành thò dưới tác động của cuộc khai thác thuộc đòa. - Hiểu được cơ sở dẫn đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc mới. - Thấy được âm mưu và dã tâm của thực dân Pháp; mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX; thái độ chính trò của từng giai cấp, tầng lớp đối với độc lập dân tộc. SGK SGV STK STK 1. Tranh ảnh có nội dung liên quan đến bài học. KT ĐK tiết 48- bài 30: phong trào yêu nước chống pháp từ đầu thế kỉ xx đến năm 1918. I. Phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất - Những diễn biến cơ bản của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. SGK SGV STK STK 1. Chân dung Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. 2. Tài liệu về các phong trào yêu nước đầu thế kỉ KT ĐK tiết 49- bài 30II. Phong trào yêu nước trong thời kì chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918): - Nội dung của các phong trào: Đông du (1905- 1909), Đông kinh nghóa thục (1907), cuộc vận động Duy Tân và chống thuế ở Trung kì (1908). SGK SGV STK STK 1. Chân dung Nguyễn Tất Thành đầu thế kỉ XX. KT ĐK 2. Tài liệu về các phong trào yêu nước trong chiến tranh thế giới I. tiết 50- bài 31: ôn tập lòch sử việt nam từ năm 1858 đến năm 1918. - Giúp HS củng cố những kiến thức cơ bản về ls dân tộc thời kì giữa thế kỉ XIX đếùn hết CTTG I. - Tiến trình xâm lược của Pháp: cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta; nguyên nhân thất bại của công cuộc giữ nước cuối thế kỉ XIX. - Đặc điểm, diễn biến cơ bản của phong trào đấu tranh vũ trang trong phạm trù phong kiến (1885- 1896). - Bước chuyển biến của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX. SGK SGV STK STK 1. Hệ thống câu hỏi và bài tập. 2. Lược đồ một số cuộc khởi nghóa cuối thế kỉ XIX. 3. Tranh ảnh có liên quan đến lòch sử kinh tế, chính trò, văn hóa Việt Nam trước năm 1918. KT ĐK tiết 51:lm bi kiêỊm tra hc kiÌ - Giúp HS củng cố những kiến thức cơ bản về ls dân tộc thời kì giữa thế kỉ XIX đếùn hết CTTG I. SGK SGV STK STK tiết 52:Lich su dia phuong SGK SGV STK STK KT ĐK [...]... thế kỉ XIX - Biết phân tích sự kiện để rút ra kết luận, liên hệ thực tế và biết khai thác kênh hình trong SGK Tiết 7 ;8- Bài 4: - Buổi đầu của phong trào công nhân Phong trào công - Các Mác, Ph ng-ghen và sự ra đời của CNXHKH nhân và sự ra - Phong trào công nhân vào những năm 184 8- 187 0 đời của chủ - Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra CNXHKH nghóa Mac - Giáo dục tinh thần quốc tế chân chính, tinh thần...KẾ HOẠCH MÔN LỊCH SỬ 8 HỌC KÌ I Tên bài Tiết 1;2- Bài 1: Những cuộc CMTS đầu tiên Tiết 3;4- Bài 2: CMTS Pháp (1 789 -1794) Tiết 5;6- Bài 3: CNTB được xác lập trên phạm vi thế giới Mục đích yêu cầu - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghóa của các cuộc CMTS đầu tiên... quốc tế chân chính, tinh thần đoàn kết đấu tranh của giai cấp công nhân - Biết phân tích, nhận đònh, đánh giá Tiết 9- Bài 5: - Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến và thành tựu của Công Công xã Pari xã Pari 187 1 - Công xã Pari là nhà nước kiểu mới - Năng lực lãnh đạo, quản lí nhà nước của giai cấp VS - Lòng căm thù giai cấp bóc lột - Phân tích sự kiện, liên hệ kiến thức đã học với cuộc sống Tiết 10;11- Bài... thần quốc tế vô sản, lòng biết ơn đối với các lãnh tụ cách mạng thế giới - Hiểu các khái niệm “chủ nghóa cơ hội”, “CMDCTS kiểu mới”… - Phân tích các sự kiện bằng phương pháp tư duy lòch sử Tiết 14- Bài 8: - Giai cấp tư sản đã tiến hành cuộc CMCN, làm thay đổi Sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế của xã hội kó thuật, khoa - Sự phát triểm mạnh mẽ về kinh tế và sự xâm nhập của học, văn học và kó thuật . trận Đà Nẵng ( 185 8), Gia Đònh ( 185 9) và các tỉnh Nam Kì. SGK SGV STK STK 1. Tư liệu lòch sử về triều đình nhàNguyễ n thời vua Tự Đức ( 184 8- 188 3). 2. Bản. nhân dân bắc kì tiếp tục kháng chiến trong những năm 188 2- 188 4 - Giải thích được vì sao đến năm 188 3, Pháp lại quyết tâm đánh chiếm bằng được Việt Nam.
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH MON SU 8, KE HOACH MON SU 8, KE HOACH MON SU 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay