Hướng dẫn cài Tự điển Hán - Việt Thiều Chửu

28 47 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/08/2017, 02:35

Hướng dẫn cài Tự điển Hán - Việt Thiều Chửu GV: Nguyễn Thanh Phong Hán văn thời Lý – Trần  Công xây dựng nhà nước tập quyền theo kiểu Nho giáo  Hán văn phác thực, đầy sức sống  Định hướng vào văn thể Tiên Tần, Lưỡng Hán  Giá trị cổ điển 10 kỉ sử sụng chữ Hán Nhóm Tiêu chí Mục đích sáng tác Tác giả Thể loại Đặc trưng ngôn ngữ Nhóm văn ngữ lục Thiền tông Nhóm văn nghi thức, công văn hành Nhóm văn thơ văn Nhóm Tiêu chí Mục đích sáng tác Nhóm văn ngữ lục Thiền tông Nhóm văn nghi thức, công văn hành Nhóm văn thơ văn Giáo huấn, truyền Phục vụ hoạt động Bày tỏ tình cảm, dạy cho tín đồ, đệ hành nhà quan điểm, thái tử nước độ trước sống Tác giả Vua, nhà sư, người mộ đạo… Vua, quan… Vua, quan, Nho sĩ, nhà sư… Thể loại Thơ, kệ, văn bia… Chiếu, biểu, văn… Thơ phú, tản văn, văn biền ngẫu, kí… Nghiêng phía Bạch thoại trung đại Nghiêng ngôn ngữ văn cổ (Kinh thư) Nghiêng chuẩn mực văn học Trung Quốc Đặc trưng ngôn ngữ Trẫm văn, sinh vật chi động, vô hữu Tử giả, thiên địa chi đại số, vật lý đương nhiên, nhi cử chi nhân mạc bất vinh sinh nhi ố tử Hậu táng dĩ khí nghiêp, trọng phục dĩ tổn tính; trẫm bất thủ yên Dư ký đức, vô dĩ an bách tính, cập chí tồ lạc, hựu sử nguyên nguyên ma thân, thần hôn lâm khốc, giảm kỳ ẩm thực, tuyệt kỳ tế tự, dĩ trọng dư quá, thiên hạ kỳ vị dư hà? Trẫm điệu tảo tuế nhi tự ưng đại bảo, cư hầu vương thượng, nghiêm cung di uý, ngũ thập hữu lục niên Lại tổ tông chi linh, hoàng thiên phu hựu, tứ hải vô ngu, biên thuỳ vi cảnh, tử đắc liệt vu liên quân chi hậu, hạnh hĩ, hà kỳ  hưng ai! Trẫm tự tỉnh liễm dĩ lai, hốt anh phất dự, bệnh ký di lưu, khủng bất cập cảnh, thệ ngôn tự nhi Thái tử Dương Hoán, niên dĩ chu kỷ, đa hữu đại độ, minh doãn đốc thành, trung túc cung ý, khả y trẫm chi cựu điển, tức hoàng đế vị Tư nhĩ đồng nhụ, đản thụ mệnh, kế thể thủ nghiệp, đa đại tiền công Nhưng ngưỡng nhĩ thần thứ, tâm bật lượng Tư nhĩ Bá Ngọc, thực trượng nhân khí, sức nhĩ qua mâu, dự bị bất ngu, vô mệnh Trẫm chi minh mục, vô di hận hĩ Tang tắc tam nhật thích phục, nghi thương Táng tắc y Hán văn kiệm ước vi vụ, vô biệt khởi phần lăng, nghi thị tiên đế chi trắc Ô hô! Tang du dục thệ, thốn cữu nan đình; khí từ, thiên niên vĩnh quyết! Nhĩ nghi thành ý, chi thính trẫm ngôn, minh cáo vương công, phu trần nội ngoại CHIẾU ĐỂ LẠI LÚC SẮP MẤT  Trẫm nghe: giống sinh vật không giống không chết Chết số lớn trời đất, lẽ đương nhiên muôn loài Thế mà người đời không không ham sống, ghét chết [Có người] chôn cất linh đình đến huỷ hoại nghiệp; [có người] coi trọng việc tang chế đến hao tổn tính mệnh, trẫm không ưa Trẫm đức, không làm cho trăm họ yên đến chết lại bắt dân chúng mặc xô gai, sớm tối khóc lóc, giảm ăn uống, bỏ cúng tế, để làm nặng thêm lỗi lầm trẫm thiên hạ bảo trẫm người nào? Trẫm sót tuổi nhỏ phải đảm đương báu lớn, vương hầu, lúc nghiêm kính sợ hãi, đến năm mươi sáu năm Nhờ anh linh tổ tông hoàng thiên tin giúp nên bốn bể yên lành, biên thuỳ loạn, đến chết dự đứng sau tiên đế may rồi, việc phải khóc thương! 伐伐伐伐伐  伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐 伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐 伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐 伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐 伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐 伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐 Phạt Tống lộ bố văn     Thiên sinh chưng dân, quân đức tắc mục Quân dân chi đạo, vụ dưỡng dân Kim văn, Tống chủ hôn dung, bất tuần thánh phạm Thính An Thạch tham tà chi kế, tác "thanh miêu", "trợ dịch" chi khoa Sử bách tính cao chi đồ địa, nhi tư kỳ phì kỷ chi mưu Cái vạn dân tư phú thiên, hốt lạc na yếu li chi độc Tại thượng cố nghi khả mẫn, tòng tiền thiết mạc tu ngôn Bản chức phụng quốc vương mệnh, đạo Bắc hành: dục yêu nghiệt chi ba đào, hữu phân thổ vô phân dân chi ý; yếu tảo tinh uế chi ô trọc, ca Nghêu thiên thưởng Thuấn nguyệt chi giai kỳ Ngã kim xuất binh, cố tương chửng tế Hịch văn đáo nhật, dụng quảng văn tri Thiết tự tư lường, mạc hoài chấn bố Bài văn lộ bố đánh Tống  Trời sinh dân chúng, Vua hiền hoà mục Đạo làm chủ dân, cốt nuôi dân Nay nghe vua Tống ngu hèn, chẳng tuân theo khuôn phép thánh nhân, lại tin kế tham tà Vương An Thạch, bày phép "thanh miêu","trợ dịch", khiến trăm họ mệt nhọc lầm than mà riêng thỏa mưu nuôi béo mập  Bởi tính mệnh muôn dân phú bẩm tự trời, mà sa vào cảnh éo le độc hại Lượng kẻ cố nhiên phải xót Những việc từ trước, nói làm gì!  Nay chức mệnh quốc vương đường tiến quân lên Bắc, muốn dẹp yên sóng yêu nghiệt, có ý phân biệt quốc thổ, không phân biệt chúng dân Phải quét nhơ bẩn hôi để đến thuở ca ngày Nghiêu, hưởng tháng Thuấn thăng bình!  Ta quân, cốt để cứu vớt muôn dân khỏi nơi chìm đắm Hịch văn truyền tới để người nghe Ai tự đắn đo, có mang lòng sợ hãi! TRẦN VĂN GIÁP 伐伐伐伐 伐伐伐伐伐伐伐 伐伐伐伐伐伐伐 伐伐伐伐伐伐伐 伐伐伐伐伐伐伐 Nam quốc sơn hà Nam quốc sơn hà Nam đế cư, Tiệt nhiên định phận thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm? Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư Dịch nghĩa: Núi sông nước Nam Núi sông nước Nam vua Nam ở, Cương giới ghi rành rành sách trời Cớ lũ giặc bạo ngược dám tới xâm phạm? Chúng bay chờ xem, chuốc lấy bại vong Nhận xét dịch thơ sau: Bản dịch thơ Nguyễn Đổng Chi: Nước Nam Việt có vua Nam Việt, Trên sách trời chia biệt rành rành Cớ giặc dám hoành hành? Rồi bay tan tành cho coi Bản dịch thơ Lê Thước Nam Trân: Núi sông Nam Việt vua Nam ở, Vằng vặc sách trời chia xứ sở Giặc cớ phạm đến đây? Chúng mày định phải tan vỡ Bản dịch thơ: Sông núi nước Nam vua Nam Rành rành định phận sách trời Cớ lũ giặc sang xâm phạm Chúng bây bị đánh tơi bời 伐伐伐伐伐伐伐 伐伐伐伐伐伐 伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐 伐伐 伐伐伐伐伐 伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐 伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐伐 Thỉnh đế xuất quân thảo Lý Giác Đế vị quần thần viết: - Tặc Giác kiệt hiệt, trạch tráng giả đương chi Thường Kiệt cửu tòng nhung trướng, kim lão hỹ: Phục uỷ dĩ quân sự, phi trẫm sở đãi lão thần dã Thường Kiệt tấu viết: - Thần sơ niên vị nhàn tướng lược, chinh Chiêm phạt Tống, hạnh nhi thành công, giai bệ hạ chi linh, tướng thần chi lực dã Kim mông quốc ân, vị lộc chí thử, nhược tọa thị tặc Giác tuyên kiêu, thần tử bất minh mục hĩ Xin vua cho cầm quân đánh Lý Giác Vua bảo bầy rằng: - Giặc Giác tay kiệt hiệt, phải chọn viên tướng mạnh đối địch được.Thường Kiệt quân trướng lâu, già Nếu lại đem việc binh giao cho cách trẫm đối xử với bậc lão thần Thường Kiệt tâu: - Thần trước chưa thông thạo mưu lược làm tướng; bình Chiêm, phá Tống may mà thành công, nhờ oai linh bệ hạ sức lực tướng Nay nhờ ơn nước, hưởng cao lộc hậu đến thế, ngồi nhìn tên giặc Giác kiêu rông thần chết không nhắm mắt PHẠM TÚ CHÂU
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cài Tự điển Hán - Việt Thiều Chửu, Hướng dẫn cài Tự điển Hán - Việt Thiều Chửu, Hướng dẫn cài Tự điển Hán - Việt Thiều Chửu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay