Bản vẽ autocad sản xuất xi măng phương pháp ướt lò quay

19 66 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2017, 16:57

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CEMENT PORTLAND THEO PHƯƠNG PHÁP ƯỚT LÒ QUAY “ với công suất 1.000.000 tấn năm đối với loại xi măng PCB 50 Phần I : TỔNG QUAN Phần II : TÍNH TOÁN HỖN HỢP PHỐI LIỆU Phần III : THIẾT LẬP THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ Phần IV : TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT Phần V : KẾT LUẬN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CEMENT PORTLAND THEO PHƯƠNG PHÁP ƯỚT LÒ QUAY “ với công suất 1.000.000 tấn/ năm loại xi măng PCB 50 PHẦN IV : TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT I ) Mục đích : - Cân vật chất phần quan trọng đồ án môn học Từ suất yêu cầu nhà máy ta xác định thời gian làm việc cho dây chuyền công nghệ nhà máy , cho khâu sản xuất gồm có khâu nung khâu nghiền Qua , ta tính khối lượng nguyên vật liệu cho thiết bị sản xuất có kể đến hao hụt dây chuyền khối lượng nguyên liệu thực tế có kể độ ẩm lọai Từ khối lượng nguyên liệu tính cho năm ta tính cho tháng , ngày , ca ,giờ sản xuất cụ thể - Với yêu cầu nêu cân vật chất bắt buộc phải tính tóan kỹ tất đồ án , đồ án chất kết dính Vì qua số liệu tính tóan ta xác định trữ lượng nguồn nguyên liệu cho qua trình sản xuất nhà máy 50 năm tới , để tìm nơi khai thác mỏ nguyên liệu đảm bảo suất nhà máy thời gian dài - Lập kế hoạch sản xuất cụ thể cho nhà máy - Lựa chọn máy thiết bị , thiết kế phân xưởng phù hợp cho tất khâu dây chuyền công nghệ II) Cơ sở tính tóan : + Công suất yêu cầu nhà máy P = 1.000.000 tấn/năm + Biện luận chế độ làm việc nhà máy :  Số ngày năm : 365 ngày  Số ngày dùng cho tu sửa chữa : + Đại tu : 30 ngày + Trung tu : 20 ngày + Tiểu tu : 15 ngày  Số ca làm việc ngày : + Đối với khâu khai thác : đá vôi ca , đất sét quặng sắt ca + Đối với khâu nghiền khâu nung làm việc : 3ca  Số làm việc ngày : → Số ngày làm việc của nhà máy năm : 365 – ( 30 + 20 + 15 ) = 300 ngày II) Tính toán cụ thể :  Năng suất nhà máy : Pthực = 1000000 ( T/năm ) - Năng suất tính theo tháng : Ptháng = 1000000/12 = 83333.33 ( T/tháng ) - Năng suất tính theo ngày : Pngày = 1000000/300 = 3333.33 ( T/ngày ) - Năng suất tính theo ca : Pca = 3333.33/3 = 1111.11 ( T/ ca ) - Năng suất tính theo : Pgiờ = 1111.11/8 = 138.89 ( T/h)  Bảng số liệu tính phối liệu : Cấu tử MKN ( % ) TP ( % ) Đá vôi Đất sét Quặng sắt Phối liệu 34.48 1.51 0.154 36.14 78.66 19.55 1.78 100 Tính toán nguyên liệu cần cho sản xuất clinker : a) Tiêu hao nguyên liệu khô lí thuyết cho clinke: QNLK = 100 100 × 1000 = × 1000 = 1565.93 100 − MKN 100 − 36.14 (kg/tấn clinke)    78.66 = 1231.76 100 Tiêu hao cho đá vôi : 1565.93 × Tiêu hao cho đất sét : 1565.93 × 19.55 = 306.14 100 Tiêu hao cho quặng sắt : 1565.93 × (kg/tấn clinke) (kg/tấn clinke) 1.78 = 278.74 100 (kg/tấn clinke) b) Tiêu hao nguyên liệu thực tế cho clinke: Do thực tế có hao hụt trình sản xuất ( từ kho chứa đến thành clinker thành phẩm ) 1% : 1565.93 ×    100 100 = 1565.9 × = 1589.78 100 − p 100 − 1.5 Tiêu hao cho đá vôi : 1231.76 × Tiêu hao cho đất sét :306.14 × (kg/tấn clinke) 100 = 1250.52 100 − 1.5 100 = 310.88 100 − 1.5 Tiêu hao cho quặng sắt :278.74 × (kg/tấn clinke) (kg/tấn clinke) 100 = 282.985 100 − 1.5 (kg/tấn clinke) Tính toán lượng nguyên vật liệu dùng cho sản xuất :  Lượng hao hụt công đoạn:  Lượng hao hụt khâu khai thác nguyên liệu:1%  Lượng hao hụt khâu nung phối liệu: 0.5%  Lượng hao hụt khâu nghiền Clinker: 1%  Độ ẩm nguyên liệu phối liệu:  Đá vôi: WĐV = 5% ; γĐV =2.5 (T/m3)  Đất sét: WĐS = 60% ; γĐS = 1.6 (T/m3) ( khai thác đất sét bơm thủy lực nên độ ẩm đất sét tính tóan theo dạng bùn để từ tính khối lượng đất sét cần khai thác tính công suất máy bơm )  Quặng sắt: WL = 10% ; γQS= 2.6(T/m3)  Thạch cao:WTC = 5% ; γTC = 2.5 (T/m3)  Phụ gia hoạt tính ( puzzoland ) : Wp = 10% , γP = 1.3 (T/m3)  Phụ gia đầy (đá vôi ): WĐV = 5% ; γĐV =2.5 (T/m3)  Clinker sau khỏi lò nung qua thiết bị làm lạnh nhanh để làm nguội độ ẩm nhỏ WCL = 0.5% , γCL = 1.6 (T/m3)  a) Tính toán cho khâu nghiền clinke tạo xi măng: Thành phần clinke , thạch cao , puzoland xi măng : - Clinker : 72% - Thạch cao : 4% - Phụ gia hoạt tính ( Puzoland ) : 14% - Phụ gia đầy ( đá vôi ) : 10% Hao hụt khâu nghiền : x = 1% - Công suất qua khâu nghiền clinker , thạch cao , phụ gia có kể đến hao hụt 1% : PXM = P x ( + 0,01 ) = 1000000 x ( + 0.01 ) = 1010000 (T/năm)  Tính theo tháng : Pt = 1010000/12 = 84166.667 ( T/tháng )  Tính theo ngày : Pn = 1010000/300 = 3366.667 ( T/ngày)  Tính theo ca : Pca = 3366.667/3 = 1122.22 (T/ca)  Tính theo : Pg = 1122.22 / = 140.278( T/giờ )  Lượng clinker trước nghiền là: C% = PXM x 0,72 = 1010000 x 0.72 = 727200 ( T/ năm )  Lượng thạch cao trước nghiền là: TC% = PXM x 0,04 = 1010000 x 0.04 = 40400( T/năm )  Lượng puzoland trước nghiền là: PG% = PXM x 0.14 = 1010000 x 0.14 = 141400( T/năm ) Lượng phụ gia đầy trước nghiền : PGĐ% = PXM x 0.10 = 1010000 x 0.10 = 101000( T/năm ) Bảng tổng kết lượng nguyên liệu trước nung ( theo khối lượng ) Nghiền Xi măng Clinker Thạch cao Puzoland Phụ gia đầy - Chiếm (%) 100 72 14 10 Năm (T/ năm) 1010000 727200 40400 141400 101000 Tháng (T / tháng) 84166.667 60600 3366.667 11783.333 8416.67 Ngày (T/ ngày) 3366.667 2424 134.667 471.333 366.67 Ca (T/ca) 1122.22 808 44,889 157.111 122.22 Lượng nguyên vật liệu trạng thái tự nhiên :  Lượng clinker sau khỏi lò nung có độ ẩm W = 5% : C1 = C x (1 + WCL) = 727200 x (1 + 0.005) = 730836 (T/ năm)  Lượng thạch cao tự nhiên có độ ẩm W = 5% TC1 = TC x (1 + WTC) = 40400 x (1 + 0.05) = 42420 (T/ năm)  Lượng phụ gia họat tính ( puzoland ) tự nhiên có độ ẩm W = 10% PG1 = PG x (1 + WPG) = 141400 x (1 + 0.1) = 155540 (T/ năm)  Lượng phụ gia đầy ( đá vôi ) tự nhiên có độ ẩm W = 5% PCĐ1 = PGĐ x (1 + WPGĐ) = 101000 x (1 + 0.05) = 106050 (T/ năm) Bảng tổng kết lượng nguyên liệu trạng thái ẩm trước nung Giờ (T/ giờ) 140.278 101 5,611 19.639 14.028 (theo khối lượng ) Nguyên liệu Clinker Thạch cao Puzoland Phụ gia đầy Độ ẩm (%) 0.5 10 Năm (T/ năm) 730836 42420 155540 106050 Tháng (T / tháng) 60903 3535 12961.67 8837.5 Ngày (T/ ngày) 2436.12 1414 518.467 353.5 Ca (T/ca) 812.04 17.675 172.822 117.833 Giờ (T/ giờ) 5.892 21.603 14.729 Thể tích nguyên vật liệu trạng thái tự nhiên : Lượng clinker sau khỏi lò nung có γCL = 1.6 ( T/m3 ) : VCL = CL/ γCL =730836 /1.6 = 456772.5 ( m3/ năm )  Lượng thạch cao tự nhiên có γTC = 2.5 ( T/m3 ) : VTC = TC/ γTC = 42420 / 2.5 = 16968 ( m3/ năm )  Lượng phụ gia họat tính ( puzoland ) tự nhiên có γP = 1.3 (T/m3) VPG = PG/ γP = 155540/ 1.3 = 119646.154 ( m3/ năm)  Lượng phụ gia đầy ( đá vôi ) tự nhiên có γĐV =2.5 (T/m3) VPCĐ = PGĐ/ γĐV = 106050/ 2.5 = 42420 (m3/ năm ) -  Bảng tổng kết lượng nguyên liệu trạng thái ẩm trước nung ( theo thể tích ) Nguyên liệu Clinker Thạch cao Puzoland Phụ gia đầy γo ( T/m3 ) 1.6 2.5 1.3 2.5 Năm ( m3 ) Tháng ( m3 ) Ngày ( m3 ) Ca ( m3 ) Giờ ( m3 ) 456772.5 16968 119646.154 42420 38064.375 1414 9970.213 3535 1522.242 56.56 398.821 1414 507.414 18.853 132.940 70.7 63.427 2.357 16.618 8.838 b) Tính toán cho khâu nung : - Hao hụt khâu nung : 0,5%, - Độ ẩm phối liệu trước vào lò nung: 40% ( theo phương pháp ướt ) - Lượng MKN : 36,14% Hàm lượng phối liệu trước cho vào lò nung : PL = C ×   1 = 727200 × = 1138740.996 − MKN − 0.3614 ( T/năm ) Lượng phối liệu có kể hao hụt trình nung p = 0.5% : PL1 = PL × (1 + p%) = 1138740.996 × (1 + 0.005) = 1144434.701( T/năm ) Lượng phối liệu thực tế có đến độ ẩm W = 40% : PL2 = PL1 × (1+WPL) = 1144434.701 × (1 + 0.4 ) = 1602208.581 ( T/năm ) Nguyên liệu Năm (T) Tháng (T) Ngày (T) Ca ( T ) Giờ (T ) Đá vôi 1260297.27 105024.773 4200.991 1400.330 175.041 Đất sét 313231.778 26102.648 1044.106 348.035 43.504 Quặng sắt 28519.313 2376.609 95.064 31.688 3.961 Trong đó: Đá vôi (78,66%) ĐV = PL2 × 78,66% = 1602208.581 × 0.7866 = 1260297.27 ( T/năm ) Đất sét (19,55% ) ĐS = PL2 × 19,55% = 1602208.581 × 0.1955 = 313231.778 ( T/năm ) Quặng sắt ( 1,78% ) QS =PL2 × 1,78% = 1602208.581 × 0.0178 = 28519.313 ( T/ năm )    Bảng tổng kết lượng nguyên vật liệu trước nung ( theo khối lượng )         c) Tính toán cho khâu chuẩn bị phối liệu : - Hao hụt khâu chuẩn bị phối liệu p = 1% - Độ ẩm nguyên liệu : Đá vôi : 5% Đất sét : 60% Quặng sắt : 10% Thạch cao : 5% Phụ gia hoạt tính : 10% Phụ gia đầy : 5% Lượng nguyên liệu tính đến hao hụt khâu chuẩn bị phối lịêu:  Lượng đá vôi , đất sét , quặng sắt lúc gia công :  Đá vôi : ĐV1 = ĐV× (1 + p%) = 1260297.27 × (1 + 0.01) = 1272900.243 ( T/ năm ) Đất sét : ĐS1 = ĐS× (1 + p%) = 313231.778 × (1 + 0.01) = 316364.096 ( T/ năm )  Quặng sắt : QS1 = QS× (1 + p%) = 28519.313 × (1 + 0.01) = 28804.506 ( T/năm ) Lượng thạch cao , puzoland , phụ gia đầy lúc gia công :  Thạch cao : TC2 = TC× (1 + p%) = 40400 × (1 + 0.01) = 40804 ( T/năm )  Phụ gia hoạt tính ( Puzoland ) : PG2 = PG× (1 + p%) = 141400 × (1 + 0.01) = 142814 ( T/năm )  Phụ gia đầy : PGĐ2 = PGĐ× (1 + p%) = 101000 × (1 + 0.01) = 102010 ( T/năm ) Lượng nguyên liệu trạng thái tự nhiên : Đá vôi : ĐV2 = ĐV1× (1+W%) = 1272900.243× (1+ 0.05) = 1336545.255 (T/năm)   Đất sét : ĐS2 = ĐS1× (1+W%) = 316364.096× (1+ 0.6) = 506182.4 (T/năm) Quặng sắt : QS2 = QS1× (1+W%) = 28804.506× (1+ 0.1) = 31684.957 (T/năm) Thạch cao: TC3 = TC2× (1+W%) = 40804× (1+ 0.05) = 42844.2 (T/năm)  Puzoland : PG3= PG2× (1+W%) = 142814× (1+ 0.1) = 157095.4 (T/năm)  Phụ gia đầy : PGĐ3= PGĐ2× (1+W%) = 102010× (1+ 0.05) = 107110.5 (T/năm) d) Khối lượng nguyên vật liệu cần khai thác cho trình sản xuất : Đá vôi : + Khối lượng đá vôi cần cho sản xuất năm : Mđá vôi = 1336545.255 (T/năm) + Khối lượng đá vôi cần cho sản xuất tháng : M Thang DV = 1336545.255 = 11137 105 12 (T/tháng) + Khối lượng đá vôi cần cho sản xuất ngày : M Ngay DV = 1336545.255 = 445.484 300 (T/ngày) + Khối lượng đá vôi cần cho sản xuất ca : ( Do đá vôi khai thác ca ngày ) M Ca DV = 445.484 = 222.742 (T/ca) + Khối lượng đá vôi cần cho sản xuất : M Gio DV = 222.742 = 27.843 (T/giờ) Đất sét : + Khối lượng đất sét cần sản xuất năm : Mđất sét = 506182.4 (T/năm) + Khối lượng đất sét cần cho sản xuất tháng : M Thang DS = 506182.4 = 42181.867 12 (T/tháng) + Khối lượng đất sét cần cho sản xuất ngày : Ngay M DS 506182.4 = 1687.275 300 = (T/ngày) + Khối lượng đất sét cần cho sản xuất ca : M Ca = DS 1687.275 = 562.425 (T/ca) + Khối lượng đất sét cần cho sản xuất : Gio M  DS = 562.425 = 70.303 (T/giờ) Quặng sắt : + Khối lượng quặng sắt cần cho sản xuất năm : Mquặngsắt = 31684.957 (T/năm) + Khối lượng quặng sắt cần cho sản xuất tháng : M Thang QS = 31684.957 = 2640.412 12 (T/tháng) + Khối lượng quặng sắt cần cho sản xuất ngày : M Ngay QS = 31684.957 = 105.617 300 (T/ngày) + Khối lượng quặng sắt cần cho sản xuất ca : M Ca QS = 105.617 = 35.206 (T/ca) + Khối lượng quặng sắt cần cho sản xuất : M  Gio QS = 35.206 = 4.401 (T/giờ) Thạch cao : + Khối lượng thạch cao cần cho sản xuất năm : M thạch cao = 42844.2 (T/năm) + Khối lượng thạch cao cần cho sản xuất tháng : M Thang TC = 42844.2 = 3570.35 12 (T/tháng) + Khối lượng thạch cao cần cho sản xuất ngày : M Ngay TC = 42844.2 = 142.814 300 (T/ngày) + Khối lượng thạch cao cần cho sản xuất ca : M Ca = TC 142.814 = 47.605 (T/ca) + Khối lượng thạch cao cần cho sản xuất : M  Gio TC = 47.605 = 5.951 (T/giờ) Phụ gia hoạt tính : ( puzoland) + Khối lượng puzoland cần cho sản xuất năm : M thạch cao = 157095.4 (T/năm) + Khối lượng puzoland cần cho sản xuất tháng : M Thang = Puzoland 157095.4 = 13091.283 12 (T/tháng) + Khối lượng puzoland cần cho sản xuất ngày : M Ngay Puzoland 157095.4 = 523.651 300 = (T/ngày) + Khối lượng puzoland cần cho sản xuất ca : M Ca Puzoland 523.651 = 174.550 = (T/ca) + Khối lượng puzoland cần cho sản xuất : M  Gio Puzoland = 174.550 = 21.819 (T/giờ) Phụ gia đầy : ( đá vôi ) + Khối lượng đá vôi cần cho sản xuất năm : Mđá vôi = 107110.5 (T/năm) + Khối lượng đá vôi cần cho sản xuất tháng : M Thang DV = 107110 = 8925.875 12 (T/tháng) + Khối lượng đá vôi cần cho sản xuất ngày : M Ngay DV = 107110 = 357.035 300 (T/ngày) + Khối lượng đá vôi cần cho sản xuất ca : ( Do đá vôi khai thác ca ngày ) M Ca DV = 357.035 = 178.518 (T/ca) + Khối lượng đá vôi cần cho sản xuất : Gio M DV = 178.518 = 22.315 (T/giờ) Bảng tổng kết lượng nguyên vật liệu cần khai thác ( theo khối lượng ) Nguyên liệu Đá vôi Đất sét Quặng sắt Thạch cao Puzoland Phụ gia đầy Năm (T/năm) Tháng (T/tháng) Ngày (T/ngày) Ca (T/ca) Giờ (T/giờ) 1336545.25 506182.4 31684.957 42844.2 157095.4 107110.5 11137.105 445.484 222.742 27.843 42181.867 2640.413 3570.35 13174.617 8925.875 1687.275 105.617 142.814 526.985 357.035 562.425 35.206 47.605 175.662 178.518 70.303 4.401 5.951 21.958 22.315 e) Thể tích nguyên vật liệu cần khai thác cho trính sản xuất : Đá vôi : γĐV =2.5 (T/m3) + Thể tích đá vôi cần cho sản xuất năm : V Nam DV mdv 1336545.255 = = 534618.102 γ dv = (m3/năm) + Thể tích đá vôi cần cho sản xuất tháng : V Thang DV = 534618.102 = 44551.509 12 (m3/tháng ) + Thể tích đá vôi cần cho sản xuất ngày : V Ngay DV = 534618.102 = 1782.060 300 (m3/ngày) + Thể tích đá vôi cần cho sản xuất ca : ( Do đá vôi khai thác ca ngày ) V Ca DV = 1782.060 = 891.030 (m3/ca) + Thể tích đá vôi cần cho sản xuất : V Gio DV = 891.030 = 111 379 (m3/giờ) Đất sét : γĐS = 1.6 (T/m3) + Thể tích đất sét cần cho sản xuất năm : Nam V m DS 506182.4 = = 316364 γ DS 1.6 = DS (m3/năm) + Thể tích đất sét cần cho sản xuất tháng : Thang V DS = 316364 = 26363.667 12 (m3/tháng ) + Thể tích đất sét cần cho sản xuất ngày : V Ngay = DS 316364 = 10545.547 300 (m3/ngày) + Thể tích đất sét cần cho sản xuất ca : V Ca DS = 10545.547 = 3515.182 (m3/ca) + Thể tích đất sét cần cho sản xuất : Gio V 3515.182 = 439.398 = DS (m3/giờ) Quặng sắt : γQS= 2.6(T/m3) + Thể tích quặng sắt cần cho sản xuất năm : V Nam QS = mQS γ QS = 31648.957 = 12172.676 (m3/năm) + Thể tích quặng sắt cần cho sản xuất tháng : V Thang QS = 12172.676 = 1010.390 12 (m3/tháng ) + Thể tích quặng sắt cần cho sản xuất ngày : V Ngay QS = 12172.676 = 40.576 300 (m3/ngày) + Thể tích quặng sắt cần cho sản xuất ca : V Ca QS = 40.576 = 13.525 (m3/ca) + Thể tích đất sét cần cho sản xuất : V Gio QS = 13.525 = 1.691 (m3/giờ) Thạch cao : γTC = 2.5 (T/m ) + Thể tích thạch cao cần cho sản xuất năm : V Nam TC = mTC 42844.2 = = 17137.76 γ TC 2.5 (m3/năm) + Thể tích thạch cao cần cho sản xuất tháng : V Thang TC 17137.76 = 1428.147 12 = (m3/tháng ) + Thể tích thạch cao cần cho sản xuất ngày : V Ngay TC = 1428.147 = 57.126 300 (m3/ngày) + Thể tích thạch cao cần cho sản xuất ca : V Ca TC = 57.126 = 19.042 (m3/ca) + Thể tích thạch cao cần cho sản xuất : V Gio TC = 19.042 = 2.380 (m3/giờ) Phụ gia hoạt tính (puzoland) : γPuzoland = 1.3 (T/m3) + Thể tích thạch cao cần cho sản xuất năm : V Nam puzoland = m puzoland γ puzoland = 157095.4 = 120842.615 1.3 (m3/năm) + Thể tích thạch cao cần cho sản xuất tháng : V Thang Puzoland = 120842.615 = 10070.218 12 (m3/tháng ) + Thể tích thạch cao cần cho sản xuất ngày : V Ngay Puzoland = 120842.615 = 402.809 300 (m3/ngày) + Thể tích thạch cao cần cho sản xuất ca : V Ca Puzoland = 402.809 = 134.270 (m3/ca) + Thể tích thạch cao cần cho sản xuất : V Gio Puzoland = 134.270 = 16.784 (m3/giờ ) Phụ gia đầy ( đá vôi ) : γĐV =2.5 (T/m ) + Thể tích đá vôi cần cho sản xuất năm : Nam V DV mdv 107110 = = 42844.2 γ dv 2.5 = (m3/năm) + Thể tích đá vôi cần cho sản xuất tháng : V Thang DV = 42844.2 = 3570.35 12 (m3/tháng ) + Thể tích đá vôi cần cho sản xuất ngày : V Ngay DV = 42844.2 = 142.814 300 (m3/ngày) + Thể tích đá vôi cần cho sản xuất ca : ( Do đá vôi khai thác ca ngày ) V Ca DV = 142.814 = 71.407 (m3/ca) + Thể tích đá vôi cần cho sản xuất : V Gio DV = 71.407 = 8.926 (m3/giờ) Bảng tổng kết lượng nguyên vật liệu cần khai thác ( theo thể tích ) Nguyên liệu Đá vôi Đất sét Quặng sắt Thạch cao Puzoland Phụ gia đầy Năm (m3/năm) Tháng (m3/tháng) Ngày (m3/ngày) Ca (m3/ca) Giờ (m3/giờ) 534618.10 316364 12172.676 17137.76 120842.61 42844.2 44551.509 1782.060 891.030 111.378 26363.667 1010.390 1428.147 10070.218 1054.545 40.576 57.126 402.809 351.512 13.525 19.042 134.270 13.940 1.691 2.380 16.784 3570.35 142.814 71.407 8.926 ... vật liệu cần khai thác cho trình sản xuất : Đá vôi : + Khối lượng đá vôi cần cho sản xuất năm : Mđá vôi = 1336545.255 (T/năm) + Khối lượng đá vôi cần cho sản xuất tháng : M Thang DV = 1336545.255... lượng đá vôi cần cho sản xuất : M Gio DV = 222.742 = 27.843 (T/giờ) Đất sét : + Khối lượng đất sét cần sản xuất năm : Mđất sét = 506182.4 (T/năm) + Khối lượng đất sét cần cho sản xuất tháng : M Thang... sét cần cho sản xuất ngày : Ngay M DS 506182.4 = 1687.275 300 = (T/ngày) + Khối lượng đất sét cần cho sản xuất ca : M Ca = DS 1687.275 = 562.425 (T/ca) + Khối lượng đất sét cần cho sản xuất : Gio
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản vẽ autocad sản xuất xi măng phương pháp ướt lò quay, Bản vẽ autocad sản xuất xi măng phương pháp ướt lò quay, Bản vẽ autocad sản xuất xi măng phương pháp ướt lò quay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay