Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2017 của TNHH MTV Khai thác khoáng sản Tổng Công ty Đông Bắc

194 61 0
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2017, 23:31

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU4Chương 16TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC61.1. Khái quát về Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sảnTổng Công ty Đông Bắc.71.2. Điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ khai thác của Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản81.2.1. Điều kiện tự nhiên81.2.2. Công nghệ khai thác lộ thiên211.2.3. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật231.3. Các điều kiện kinh tế xã hội của sản xuất241.3.1. Tình hình tập trung hóa, chuyên môn hóa và hợp tác hóa sản xuất trong ngành và trong nội bộ Công ty241.3.2. Tình hình tổ chức quản lý sản xuất251.4. Tình hình xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch331.4.1. Trình tự, phương pháp và căn cứ lập các loại kế hoạch331.4.2. Tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp35KẾT LUẬN CHƯƠNG 136Chương 237PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC NĂM 2016372.1. Phân tích chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Tổng Công ty Đông Bắc năm 2016382.2. Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp422.2.1. Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp422.2.2. Phân tích chung sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Doanh nghiệp582.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định và năng lực sản xuất662.3.1. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định672.3.2. Phân tích năng lực sản xuât (NLSX) và trình độ tận dụng NLSX772.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương962.4.1. Phân tích số lượng và kết cấu lao động962.4.2. Phân tích chất lượng lao động982.4.3. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động và các nguyên nhân gây lãng phí lao động1002.4.4. Phân tích năng suất lao động (NSLĐ) của doanh nghiệp1022.4.5. Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương và tiền lương bình quân của doanh nghiệp1042.5. Phân tích giá thành sản phẩm1072.5.1. Phân tích chung giá thành sản phẩm theo khoản mục hoặc yếu tố chi phí1072.5.2. Phân tích giá thành sản phẩm trên giá trị tổng sản lượng1092.5.3. Phân tích kết cấu giá thành1112.5.3. Phân tích tình hình thực hiện giảm giá thành1132.6. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp1142.6.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của doanh nghiệp1152.6.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh1252.6.3. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp1282.6.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lợi vốn của chủ sở hữu135KẾT LUẬN CHƯƠNG 2145Chương 3146LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NĂM 2017 CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC1463.1. Giới thiệu chung về chuyên đề1473.1.1. Lý do chọn chuyên đề1473.1.2. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ và phương phác nghiên cứu1483.2. Phương pháp và xây dựng quy trình lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm1493.2.1. Phương pháp lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm1493.2.2. Quy trình lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm1513.3. Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2017 của Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản1553.1.1. Các căn cứ xác định sản lượng sản xuất và tiêu thụ cho năm 20171553.3.2. Lập kế hoạch sản xuất năm 2017 của công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản1673.3.3. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 20171763.3.4. Xác định kế hoạch giá bán sản phẩm và doanh thu tiêu thụ than1813.4. So sánh kết quả của chuyên đề và kế hoạch của Công ty đã lập1833.5. Đánh giá và kiến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu chuyên đề1843.6. Các giải pháp hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch.185KẾT LUẬN CHƯƠNG 3187KẾT LUẬN CHUNG188DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO189 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất MỤC LỤC MỤC LỤC .1 1.1 Khái quát Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản-Tổng Công ty Đông Bắc 1.2 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất kỹ thuật công nghệ khai thác Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản .7 1.2.1 Điều kiện tự nhiên 1.2.2 Công nghệ khai thác lộ thiên .22 1.3 Các điều kiện kinh tế - xã hội sản xuất 24 1.3.2 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất 25 1.4 Tình hình xây dựng đạo thực kế hoạch 33 1.4.1 Trình tự, phương pháp lập loại kế hoạch 33 1.4.2 Tình hình sử dụng lao động doanh nghiệp 35 Chương 37 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN - TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC NĂM 2016 37 2.1 Phân tích chung tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản - Tổng Công ty Đông Bắc năm 2016 .38 2.2 Phân tích tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp .43 2.2.1 Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm doanh nghiệp .43 2.2.2 Phân tích chung sản lượng tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp 59 2.3.1 Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 68 2.3.2 Phân tích lực sản xuât (NLSX) trình độ tận dụng NLSX .78 2.4 Phân tích tình hình sử dụng lao động tiền lương 99 2.4.1 Phân tích số lượng kết cấu lao động 100 2.4.2 Phân tích chất lượng lao động 102 2.4.3 Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động nguyên nhân gây lãng phí lao động 104 2.4.4 Phân tích suất lao động (NSLĐ) doanh nghiệp .106 2.4.5 Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương tiền lương bình quân doanh nghiệp 108 2.5 Phân tích giá thành sản phẩm 111 2.5.1 Phân tích chung giá thành sản phẩm theo khoản mục yếu tố chi phí 111 2.5.2 Phân tích giá thành sản phẩm giá trị tổng sản lượng 113 SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2.5.3 Phân tích kết cấu giá thành 115 2.5.3 Phân tích tình hình thực giảm giá thành 117 2.6 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp 118 2.6.1 Đánh giá chung tình hình tài doanh nghiệp 119 2.6.2 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh 128 2.6.3 Phân tích tình hình khả toán doanh nghiệp 131 2.6.4 Phân tích hiệu kinh doanh khả sinh lợi vốn chủ sở hữu 138 Chương 151 LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NĂM 2017 CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN – TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC 151 3.1 Giới thiệu chung chuyên đề 152 3.1.1 Lý chọn chuyên đề 152 3.1.2 Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ phương phác nghiên cứu 153 3.2 Phương pháp xây dựng quy trình lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm 154 3.2.1 Phương pháp lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm 154 3.2.2 Quy trình lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm 156 3.3 Lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm năm 2017 Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản .160 3.1.1 Các xác định sản lượng sản xuất tiêu thụ cho năm 2017 160 3.3.2 Lập kế hoạch sản xuất năm 2017 công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản .171 3.3.3 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2017 181 3.3.4 Xác định kế hoạch giá bán sản phẩm doanh thu tiêu thụ than .186 KẾT LUẬN CHUNG 193 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 194 SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất LỜI NÓI ĐẦU Từ chuyển sang kinh tế thị trường thực kinh tế mở, chuyển sang chế thị trường có điều tiết vĩ mô Nhà nước, kinh tế nước ta đạt thành tựu đáng khích lệ Để thích nghi với chế thị trường, doanh nghiệp phải tìm đáp án vấn đề kinh tế lớn là: Sản xuất gì? Sản xuất nào? Sản xuất cho ai? phù hợp với lực ngành nghề Điều quan trọng làm để đáp ứng cách tốt nhu cầu thị trường Đó vấn đề sống doanh nghiệp Đó lí doanh nghiệp phải lựa chọn cho phương án sản xuất tối ưu Có thể nói, kế hoạch hóa công cụ chủ yếu, hữu hiệu để doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển việc lập kế hoạch sản xuất doanh nghiệp đóng phần quan trọng vào thành công doanh nghiệp Tuy nhiên, sau thời gian thực đổi công tác kế hoạch, đặc biệt lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhiều vấn đề cần bàn bạc tiếp tục hoàn thiện nhiều phương diện từ nhận thức Trong tiến trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến phát triển ngành than Bởi ngành kinh tế mũi nhọn cung cấp nguyên nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp khác như: Điện lực, hoá chất, luyện kim ,phân đạm v.v Ngoài than xuất đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước Than nguồn chất đốt phục vụ đời sống sinh hoạt nhân dân Thấy rõ tầm quan trọng ngành than, năm qua, từ đổi Đảng Nhà nước ta trọng đầu tư nhiều hạng mục, trang thiết bị cho ngành, đặc biệt đào tạo đội ngũ cán công nhân ngành để đáp ứng nhu cầu than cho đất nước SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản trực thuộc Tổng Công ty Đông Bắc doanh nghiệp lĩnh vực khai thác than Trong năm qua công ty có thành công định sản xuất kinh doanh Đó cố gắng toàn thể cán công nhân viên công ty mặt khác lãnh đạo công ty hiểu công tác lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, nhiên nhiều hạn chế Qua thời gian thực tập tìm hiểu Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản, hướng dẫn tận tình Ths.cô giáo Phan Thị Thùy Linh thầy cô khoa Kinh tế & QTKD với giúp đỡ cán công nhân viên Công ty, đến đồ án hoàn thành với nội dung phản ánh chương: Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất kinh doanh chủ yếu Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản - Tổng Công ty Đông Bắc Chương 2: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản - Tổng Công ty Đông Bắc Chương 3: Lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm năm 2017 TNHH MTV Khai thác khoáng sản - Tổng Công ty Đông Bắc Do trình độ có hạn, thiếu kinh nghiệm thực tế, nên đồ án tránh khỏi thiếu sót, mong bảo thầy cô giáo bạn góp ý để đồ án hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thu Hồng SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Chương TÌNH HÌNH CHUNG VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN - TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 1.1 Khái quát Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản-Tổng Công ty Đông Bắc Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản - Tiền thân Xí nghiệp khai thác khoáng sản thành lập từ năm 1996 theo định số 509/QĐ-BQP ngày 18/04/1996 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Công ty TNHH MTV Khai thác Khoáng sản chuyển đổi từ Xí nghiệp khai thác khoáng sản theo định số: 3134/QĐ-BQP ngày 24/08/2010 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công ty Tổng Công ty Đông Bắc, Tổng công ty Đông Bắc đầu tư 100% vốn điều lệ tổ chức hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Kể từ tháng 10 năm 2010 Công ty khai thác khoáng sản thức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH thành viên Là doanh nghiệp hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, Công ty Khai thác khoáng sản chủ động mở tài khoản tiền Việt Nam Ngân hàng đầu tư phát triển, chi nhánh Cẩm Phả - Quảng Ninh Ngay từ ngày đầu thành lập đơn vị gặp nhiều khó khăn, lực thiết bị, phương tiện nhiều thiếu thốn Đội ngũ cán quán lý, công nhân kỹ thuật ít, kinh nghiệm chuyên môn nhiều hạn chế, điều kiện nơi ăn, ở, sinh hoạt, làm việc thiếu thốn; vốn dầu tư ban đầu chủ yếu nguồn vay từ tín dụng; tài nguyên trữ lượng ít, điều kiện tự nhiên địa chất khó khăn cho sản xuất cho trình thực nhiệm vụ huấn luyện quân đơn vị Trước khó khăn trên, với tinh thần ngừơi chiến sỹ tiên phong mặt trận lao động sản xuất không lùi bước, Đảng ủy, huy Công ty tâm lãnh đạo đơn vị, đội ngũ cán bộ, Đảng viên, CNVC, lao động đoàn kết, đồng lòng phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Vùng mỏ bất khuất sản xuất kinh doanh ngày tăng trưởng bền vững, năm sau cao năm SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất trước Đời sống vất chất tinh thần cán bộ, CNVC, lao động ngày cải thiện nâng lên rõ rệt Sau 20 năm (1996- 2016) kể từ ngày thức thành lập, Công ty khai thác khoáng sản không ngừng phát triển không chiều rộng mà chiều sâu Công ty khai thác khoáng sản trở thành doanh nghiệp vững mạnh hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất hàng năm Tổng Công ty giao thực tốt việc huấn luyện dự bị động viên, sẵn sàng chiến đấu *) Trụ sở đăng ký Công ty: Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản (Viết tắt: Công ty Khai thác Khoáng sản.) - Tên giao dịch quốc tế: Mineral One member Limited Liability Company (viết tắt: Mineral Ltd) - Địa chỉ: khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn – Tp.Cẩm Phả -T Quảng Ninh - Điện thoại: 0333.863.742 - Fax: 0333.711.057 - Tài khoản: 44110000000323 - Ngân hàng đầu tư phát triển Cẩm phả, chi nhánh Quảng Ninh - Mã số thuế: 5701433378 1.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC CỦA C ÔNG TY TNHH MTV K HAI THÁC KHOÁNG SẢN 1.2.1 Đ IỀU KIỆN TỰ NHIÊN Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản khai thác than hai công trường chính: Mỏ Đông Đá Mài Mỏ Tân Lập Mỏ Đông Đá Mài a Vị trí địa lý SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Mỏ Đông Đá Mài thuộc khoáng sàng than Khe Chàm nằm địa phận phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nằm cách thành phố Cẩm Phả khoảng Km phía Bắc, nằm bên trái đường quốc lộ 18A từ Hạ Long Mông Dương Phía Bắc giáp mỏ than Khe Chàm III Phía Đông giáp mỏ Cao Sơn Phía Nam giáp mỏ Lộ Trí, mỏ Đèo Nai Phía Tây giáp khu Tây Nam Đá Mài, mỏ Khe Tam Theo định số: 832/QĐHĐTV ngày 17/4/2012 V/v: Giao ranh giới mỏ để Tổng công ty Đông Bắc tổ chức khai thác lộ thiên cánh Đông tuyến thăm dò IX khu Khe Chàm II đến -200m Bảng – 1: Tọa độ ranh giới mỏ Đông Đá Mài Hệ toạ độ HN72 STT Tên mốc KCIIPC01 KC II.5 KC II.6 KC II.7 KC II.8 KCIIPC03 KCIIPC02 KTT 1080 múi chiếu 60 X 2.328.020 2.327.910 2.327.177 2.326.752 2.326.700 2.326.712 2.327.261 Y 426.149 426.400 426.974 427.193 426.750 426.137 426.135 Hệ toạ độ VN2000 KTT 1070 45' múi chiếu 30 X 2.327.744 2.327.634 2.326.902 2.326.478 2.326.425 2.326.436 2.326.985 Y 451.985 452.236 452.811 453.031 452.588 451.975 451.973 b Địa hình, sông suối SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Địa hình, khu mỏ thuộc vùng đồi, núi cao trung bình, độ cao từ +54,8 ÷ +334,4m, phát triển kéo dài theo phương Tây - Đông, thấp dần phía Bắc Trong khu mỏ có suối Đá Mài Hiện nay, trình khai thác lộ thiên, làm cho địa hình nguyên thuỷ bị biến đổi hoàn toàn Địa hình mỏ thay moong, tầng đất đá bãi thải đáy mỏ khai thác xuống sâu tới độ sâu +10m khu Tây Giao thông thuận lợi, khu mỏ có đường vận tải nối với mỏ lân cận vùng kinh tế khác c Khí hậu Khu mỏ có mùa rõ rệt: Mùa khô mùa mưa Mùa khô bắt đầu vào tháng 10 năm trước đến tháng năm sau, nhiệt độ trung bình 150C ÷ 220C, lượng mưa nhỏ, nhiều ngày có sương mù Mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng hàng năm Lượng mưa trung bình 114mm/ngđ, cao 260,7 mm/ngđ (tập trung vào tháng 6, 7) Về mùa mưa khu mỏ chịu ảnh hưởng gió Đông Nam, thường mưa nhiều giông bão, gây đợt mưa dài ngày, ảnh hưởng lớn đến công tác khai thác mỏ Nhiệt độ trung bình mùa mưa 270C ÷ 350C Mặc dù khu mỏ cách bờ biển km bị dẫy núi cao ngăn cách nên thuộc khí hậu miền núi ven biển d Trữ lượng, hệ thống đặc điểm vỉa than * Trữ lượng, tài nguyên ranh giới khai trường Tổng trữ lượng, tài nguyên ranh giới khai trường mỏ Đông Đá Mài tính ranh giới khai trường đến mức -200m là: 13.007.083 Trong đó: Trữ lượng cấp 111: 658.823 tấn, trữ lượng cấp 122: 4.319.138 tấn, tài nguyên cấp 211: 765.162 tấn, tài nguyên cấp 222: 7.263.961 Bảng – 2: Trữ lượng, tài nguyên ranh giới khai trường (phân theo cấp trữ lượng, cấp tài nguyên) SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Trữ lượng,tài Vỉa Trữ lượng nguyên (tấn) 14-5 14-4 14-2 13-2 13-1 Tổng 3.168.803 1.621.886 2.512.916 3.103.120 2.600.359 13.007.083 111 419.694 239.128 658.823 122 3.168.803 1.150.334 4.319.138 Tài nguyên 211 51.857 331.549 381.756 765.162 222 1.942.238 2.721.364 2.600.359 7.263.961 *Hệ thống đặc điểm vỉa than Địa tầng chứa than khu mỏ có vỉa than có giá trị công nghiệp: 14-5, 14-4, 14-2, 13-2, 13-1 Đặc điểm cấu tạo vỉa theo thứ tự địa tầng từ xuống sau: - Vỉa 14-5: Lộ phía Đông, Đông Nam khu mỏ, nhìn chung chiều dày vỉa thay đổi từ phía Nam lên phía Bắc theo quy luật giảm dần Cấu tạo vỉa đơn giản, chiều dày vỉa thay đổi từ 1,52m (LK.473-T.X) đến 17,41m (LK.2573-T.XB), trung bình 10,36m Đá kẹp vỉa có từ – lớp, chiều dày đá kẹp từ 0,12m (LK.2556) đến 1,30m (LK.2573-T.XB), trung bình 0,77m Góc dốc vỉa từ 15 (LK.2556) đến 520 (LK.2560B) Hệ số chứa than trung bình vỉa: 94% - Vỉa 14-4: Diện lộ phổ biến khu mỏ, nhìn chung vỉa có cấu tạo đơn giản, chiều dày vỉa thay đổi từ 0.96m (LK.482-T.IXB) đến 7,42m (LK.2619-T.XI), trung bình 3,02m Đá kẹp vỉa có từ – lớp, chiều dày đá kẹp từ 0.09m – 0,70m (LK.2556B-T.XVI), trung bình 0.30m Góc dốc vỉa từ (LK.2492) đến 550 (LK.2567) Hệ số chứa than trung bình vỉa: 95% - Vỉa 14-2: Vỉa có cấu tạo tương đối đơn giản Chiều dày toàn vỉa thay đổi từ 0.54m (LK.2560-T.VIII) đến 7,13m (LK.2509 –T.IXB), trung bình 4,05m Đá kẹp vỉa có từ – lớp, chiều dày đá kẹp từ 0.12m đến 2,32m, trung bình 0.70m Góc dốc vỉa từ 50 (LK.2492) đến 700 (LK.2505) Hệ số chứa than trung bình vỉa: 94% SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 10 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Bảng - 13: Kế hoạch sản xuất theo chủng loại than TH 2014 STT A Chỉ tiêu Sản lượng (tấn) TH 2015 Tỷ trọng (%) TH 2016 Sản lượng (tấn) Tỷ trọng (%) Sản lượng (tấn) Tỷ trọng (%) Kết cấu bình quân (%) KH 2017 Sản lượng (tấn) Than NKSX Than sản xuất Than cám - Cám 492,4 0,11 - Cám 140.467,70 30,18 77.009,20 14,57 78.999,00 12,75 19,17 117.148 - Cám 158.891,80 34,13 167.908,80 31,76 139.936,80 22,58 29,49 174.102 - Cám 111.360 23,92 152.355,00 28,82 216.543,40 34,94 29,23 185.836 - Cám 53.779,90 11,55 116.440,10 22,02 131.359,90 21,2 18,26 111.587 - Cám - Than cục loại 506,9 8,09 3,58 22.427 Kep sàng - 0,09 - B 555.016 100 602.925 100 705.568 100 100 700.000 465.498,70 100 528.705 100 619.706 100 100 611.100 464.991,80 99,89 513.713,10 97,16 569.595,50 91,91 96,32 588.673 - 2.756,40 0,44 0,18 0,11 SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 - - 13.499,40 2,55 1.492,00 0,28 50.110,40 - 180 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 3.3.3 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2017 Sau lập kế hoạch sản xuất xong ta tiến hành lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Mặc dù khâu tiêu thụ Công ty Tổng công ty đạo thuận lợi Công ty tìm kiếm khách hàng khối lượng than giao cho Kho vận số lượng than khai thác theo tháng, quý Để lập kế hoạch tiêu thụ than năm 2017 cần phải dựa sở sau: - Quyết định giao tiêu tiêu thụ than năm 2017 Tổng Công ty Đông Bắc: khả tiêu thụ tối đa (103%) mà Tổng Công ty giao cho Q kntt = 611.100 × 103% = 629.433 - Căn vào sản lượng kế hoạch 2017 sản xuất lập Tại doanh nghiệp thường lập kế hoạch tiêu thụ trước sau lập kế hoạch sản xuất cho phù hợp, nhiên Tổng Công ty nắm hết khâu tiêu thụ Công ty nên kế hoạch tiêu thụ Công ty lập vào kế hoạch sản xuất - Căn vào sản lượng than tồn kho cuối năm gần cuối năm 2015 3.398 tấn, năm 2016 3.368 Căn vào mức tồn kho bình quân năm 2015, 2016 dự kiến mức tồn kho cuối năm 2017 3.383 Sản lượng tiêu thụ theo kế hoạch tác giả lựa chọn theo công thức: Qtt = Qtkđk + Qsx - Qtkck (3-6) Trong đó: Qtt: sản lượng tiêu thụ kỳ, Qtkđk : sản lượng tồn kho đầu kỳ, Qsx : sản lượng sản xuất kỳ, Qtkck : sản lượng tồn kho cuối kỳ, Như vậy, sản lượng tiêu thụ theo kế hoạch: Qtt = 3.368 + 700.000 – 3.383 = 699.985 than nguyên khai Do tỷ lệ thu hồi than theo hướng dẫn Tổng Công ty 87,3% nên xác định sản lượng than tiêu thụ năm là: Qtt = 647.620 x 87,3% = 611.087 than SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 181 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Từ sản lượng tiêu thụ kế hoạch, tác giả lập kế hoạch tiêu thụ sau: 3.3.3.1 Kế hoạch tiêu thụ theo mặt hàng Trong kinh tế trị trường nay, đòi hỏi sản phẩm thị trường ngày phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu sản phẩm than không nằm xu hướng Sản phẩm than Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản chủ yếu than cục than cám Công tác lập kế hoạch tiêu thụ theo mặt hàng xây dựng dựa cứ: - Kế hoạch sản xuất năm 2017 - Nhu cầu khách hàng - Tồn kho cuối kỳ - Đơn Tổng Công ty Đông Bắc giao cho Mặt hàng than tiêu thụ Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng than nguyên khai khai thác theo yêu cầu khách hàng từ hợp đồng ký kết Các loại sản phẩm than cục than cám Trong đó, than cám chiếm tỷ trọng lớn Dựa vào tiêu chất lượng sản phẩm, chủ yếu dựa vào độ tro, cỡ hạt than sản xuất năm gần đây, đồng thời dựa vào đặc điểm địa chất vỉa than, sở lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng phù hợp đảm bảo tính thực tế trình sản xuất năm 2017 bảng 3-14 SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 182 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Bảng - 14: Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2017 theo mặt hàng TH2014 STT Chỉ tiêu Sản lượng (tấn) TH2015 Tỷ trọng (%) TH2016 Sản lượng (tấn) Tỷ trọng (%) Sản lượng (tấn) Tỷ trọng (%) Kết cấu bình quân (%) KH2017 Sản lượng (tấn) Than 488.563,80 100 528.705 100 619.706 100 100 611.087 Than cám 485.502,60 99,37 513.713,10 97,16 569.595,50 91,91 96,15 587.560 - Cám 492,4 2.756,40 0,44 0,18 - - Cám 140.244,30 28,71 77.009,20 14,57 78.999,00 12,75 18,68 115.495 - Cám 159.737,70 32,7 167.908,80 31,76 139.936,80 22,58 29,01 171.166 - Cám 118.251,20 24,2 152.355,00 28,82 216.543,40 34,94 29,32 185.037 - Cám 66.777 13,67 116.440,10 22,02 131.359,90 21,2 18,96 115.862 - Cám - Than cục loại Kẹp sàng 3.061,20 0,1 - 0,63 - SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 - 13.499,40 2,55 1.492,00 0,28 50.110,40 - 183 0,00 8,09 3,76 0,09 23.527 - Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 3.3.3.2.Lập kế hoạch tiêu thụ theo thời gian Để đảm bảo tính cân đối sản xuất tiêu thụ sản phẩm năm kế hoạch 2017 kế hoạch tiêu thụ sản phẩm theo thời gian phải lập dựa sở: - Tiến độ sản xuất - Tiến độ giao sản phẩm xí nghiệp tuyển than Cửa Ông - Tình hình tiêu thụ năm trước theo thời gian Kế hoạch chi tiết cho tháng quý thể chi tiết bảng 3-16: Bảng - 15: Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm theo tháng quý Sản lượng tiêu thụ Tháng TH2014 TH2015 Sản lượng (tấn) KC (%) Sản lượng (tấn) 46.357 9,49 92.126,40 38.446,10 7,87 39.283,00 10,0 49.090,90 67.726,30 133.894 27,41 199.135,70 Quý 57.618,60 61.126,20 43.894,30 Quý 11,79 12,5 8,98 TH2016 KH2017 Sản lượng (tấn) 12,85 78.525 Kết cấu bình quân (%) Sản lượng (tấn) KC (%) 17,42 72.048,20 11,63 7,43 31.818,70 5,13 6,81 41.615 63.736,20 10,28 11,05 67.525 37,66 167.603,10 27,05 30,71 187.665 KC (%) 12,81 50.626,50 9,58 51.457,80 8,3 9,89 60.437 65.031,10 12,3 46.937,30 7,57 10,79 60.253 48.882,30 9,25 56.461,20 9,11 9,11 61.353 31,12 154.856,30 24,99 29,79 182.043 162.639,10 33,29 164.539,90 26.621,10 5,45 31.592,20 5,98 31.213,40 5,04 5,49 33.549 31.200,80 6,39 30.931,60 5,85 55.675,60 8,98 7,07 43.204 23.832,80 4,88 26.362,80 4,99 59.457,00 9,59 6,49 39.660 81.654,70 16,71 88.886,60 16,81 146.346,00 23,62 13,3 6,93 82.699,70 6,04 63.225,70 10,2 19,05 116.413 9,96 60.864 8,98 54.875 0,8 1,51 9.227 14,4 150.900,50 24,35 20,45 124.966 100 611.087 Quý 10 47.004 9,62 36.653,20 11 52.283 10,7 31.942,70 12 11.089 2,27 7.546,90 110.376 22,59 76.142,80 Quý Cả năm 488.563,80 100 528.705,00 1,43 4.975,10 100 619.705,90 SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 100 184 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 3.3.3.3 Đánh giá tính cân đối, nhịp nhàng sản xuất tiêu thụ kế hoạch 2017 Tính cân đối nhịp nhàng sản xuất tiêu thụ kế hoạch 2017 đánh giá qua biểu đồ hình 3-5 Qua biểu đồ, cho thấy kế hoạch lập đảm bảo tính cân đối (nhịp nhàng) sản xuất tiêu thụ Kế hoạch sản xuất tiêu thụ năm 2017 xây dựng dựa tình hình sản xuất tiêu thụ năm 2016, đảm bảo khắc phục tồn hạn chế công tác tổ chức sản xuất tiêu thụ Thể rõ mức độ cân đối sản xuất tiêu thụ kế hoạch lập với mức độ cân đối sản xuất tiêu thụ thực năm 2016 Việc thực kế hoạch sản xuất tiêu thụ năm 2017 lập theo tiến độ sở quan trọng đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm có hiệu mặt khác sản lượng sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu cho sản lượng tiêu thụ Hình - 5: Biểu đồ thể cân đối kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 185 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 3.3.4 Xác định kế hoạch giá bán sản phẩm doanh thu tiêu thụ than Bảng - 16: Giá bán than Tổng Công ty Đông Bắc năm 2017 STT Chủng loại than Độ tro lớn Sản lượng Đơn giá (Ak %) (Tấn) (Đồng/tấn) 2.950.500 2.881.370 2.800.720 2.650.940 2.455.070 2.270.720 2.023.010 1.884.750 1.706.160 3.065.551 3.111.800 Tổng Cám 3a Cám 3b Cám 3c Cám 4a Cám 4b Cám 5a Cám 5b Cám 6a Cám 6b 13 15 18 22 26 31 35 40 45 611.100 18.000 21.000 28.000 20.000 30.000 76.400 188.000 88.500 115.100 10 11 Cục xô 1a Cục 5a 13 8.500 10.300 Từ giá bán mà Tổng công ty Đông Bắc quy định theo chất lượng than, sở kế hoạch khối lượng than tiêu thụ theo định Tổng Công ty, tác giả tính toán doanh thu tiêu thụ than năm 2017 Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản dự kiến đạt bảng 3-18 Doanh thu than thu dựa vào kế hoạch sản xuất tiêu thụ than 1.445.230 triệu đồng SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 186 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Bảng - 17: Kế hoạch doanh thu tiêu thụ than năm 2017 Khách hàng Than Tổng công ty sx Tên mặt Tiêu chuẩn chất lượng Sản lượng KH 2017 Đơn giá Thành tiền (đ/tấn) 2.950.500 (đồng) 100.771.377.000 hàng cỡ hạt, mm AK, % Cám 3a 35-300 10,1 - 13 (tấn) 34.154 Cám 3b 35-300 13,1 - 15 37.258 2.881.370 107.354.083.460 Cám 3c 35-300 15,1 - 18 44.083 2.800.720 123.464.139.760 Cám 4a 0-100 18,1 - 22 84.523 2.650.940 224.065.401.620 Cám 4b 0-100 22,1 – 26 86.643 2.455.070 212.714.630.010 Cám 5a 0-100 27,01 - 31 89.232 2.270.720 202.620.887.040 Cám 5b 0-100 31,01 - 35 95.805 2.023.010 193.814.473.050 Cám 6a 0-100 35,01 - 40 56.245 1.884.750 106.007.763.750 Cám 6b 0-100 40,1 - 45 59.617 1.706.160 101.716.140.720 Cục xô 1a 25-250 8,01 - 13 11.027 3.065.551 33.803.830.877 Cục 5a 6-18 5,00 - 12.500 3.111.800 38.897.500.000 Tổng cộng SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 611.087 1.445.230.227.287 187 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Bảng - 18: Một số tiêu kế hoạch chủ yếu STT Sản lượng sản xuất 705.568 KH2017 700.000 Sản lượng tiêu thụ 619.706 611.087 98,61 Đất CBSX m3 13.631.574 13.153.908 96,50 Hệ số bóc đất CBSX m3/tấn 19,32 18,79 97,26 Doanh thu than tr.đồng 1.235.233 1.445.230 117,00 Tổng số lao động người 734 771 105,04 NSLĐ BQ tấn/ng 844 793 93,88 1.985.854,00 2.155.861,84 108,56 Chỉ tiêu ĐVT vật năm Giá bán bình quân đ/tấn TH2016 SS (%) 99,21 3.4 So sánh kết chuyên đề kế hoạch Công ty lập Bảng - 20: So sánh số tiêu chuyên đề với kế hoạch Công ty lập STT Chỉ tiêu ĐVT KH KH công Sản lượng sản xuất Sản lượng tiêu thụ 611.087 611.100 13 Đất CBSX m³ 13.153.908 13.650.00 496.092 Hệ số bóc đất CBSX m³/tấn 18,79 19,5 0,71 Doanh thu than tr.đồng 1.445.230 1.137.447 -307.783 Tổng số lao động người 771 760 -11 tấn/ng năm 793 804 11 NSLĐ BQ ty 700.000 +/- chuyên đề 700.000 vật Qua bảng số liệu cho thấy có chênh lệch hai kế hoạch, nhiên chênh lệch không đáng kể Kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm Công ty lấy theo tiêu tiêu hướng dẫn Tổng Công ty, kế hoạch SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 188 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất chuyên đề dựa lực sản xuất khả vốn, vật tư, lao động có 3.5 Đánh giá kiến nghị rút từ kết nghiên cứu chuyên đề Kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm năm 2017 Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản xây dựng dựa khoa học, có kết hợp chặt chẽ lý thuyết phương pháp thực tế Công ty áp dụng để lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm với tiêu chủ yếu Kế hoạch tác giả lập đảm bảo yêu cầu sau: - Đảm bảo tính tiên tiến: Kế hoạch lập sở cân đối khả Công ty nhu cầu thị trường, tiêu vật giá trị, có tăng trưởng so với năm báo cáo Tác giả dựa thông tin kinh tế thị trường nước, dự báo phát triển ngành than thị trường tiêu thụ năm tới, sử dụng định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng kế hoạch sản xuất kế hoạch chất lượng sản phẩm - Tính thực: Điều quan trọng với kế hoạch tính thực, kế hoạch lập dựa cân đối tất khả sản xuất Công ty như: Khả tiêu thụ, lực sản xuất, nguồn tài nguyên sẵn sàng huy động Nhằm đưa kế hoạch vào thực tiễn tác giả xin đưa kiến nghị sau: - Kế hoạch lập phải phổ biến rộng rãi toàn Công ty tới đơn vị sản xuất nhỏ tổ, đội, phân xưởng, tạo không khí thi đua, trách nhiệm việc thực kế hoạch CBCNV - Dựa kế hoạch lập, Công ty cần tập trung giải vấn đề đặt như: có cần tổ chức lại sản xuất không, đầu tư thêm trang thiết bị, đặc biệt đầu tư nâng cấp công suất mỏ (khâu khai thác), nghiêm chỉnh khắc phục sai sót, hạn chế tối đa cản trở thực kế hoạch - Luôn coi kế hoạch mục tiêu phấn đấu đạt vượt mức sản lượng kế hoạch đề ra; có chế độ thưởng, phạt rõ ràng tập thể cá nhân hoàn thành không hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đặt SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 189 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Cần có biện pháp cụ thể để đảm bảo chất lượng nâng cao phẩm cấp than kết hợp với sách khuyến khích nâng cao đơn giá sản phẩm tốt, giảm bớt tỷ lệ đá lẫn than nguyên khai, làm tốt công tác chất lượng, đồng thời nâng cao giá bán than bình quân làm tăng thêm doanh thu cho Công ty - Trong trình thực có thay đổi làm cân đối ban đầu phải kiểm tra điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế Nhất thiết phải có kiểm tra tổng kết việc thực triển khai kế hoạch, từ rút kinh nghiệm có ích tạo sở cho việc lập kế hoạch cho năm 3.6 Các giải pháp hỗ trợ việc thực kế hoạch Để thực tốt kế hoạch lập tác giả đưa số giải pháp hỗ trợ việc thực sau: - Xây dựng hệ thống kế hoạch hỗ trợ như: + Kế hoạch tài + Kế hoạch cung ứng vật tư kỹ thuật + Kế hoạch lao động tiền lương + Kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị - Thường xuyên bám sát thị trường - Tăng cường công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất - Nâng cao đơn giá với sản phẩm tốt, giảm tỷ lệ lệ đát đá lẫn than, làm tốt công tác chất lượng, cao giá bán than bình quân lên - Đối với khấu sàng tuyển để đảm bảo đáp ứng yêu cầu cho năm sản xuất 2011 cần phải: + Tận dụng tối đa NLSX sở đảm bảo yêu cầu ổn định vận hành nhà máy + Tổ chức lại sản xuất cho hợp lý + Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa dự trù thiết bị thay hợp lý SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 190 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Phát động phong trào thi đua sản xuất toàn Công ty với hiệu: “An toàn- tiến độ-chất lượng hiệu quả” - Nghiên cứu, áp dụng công nghệ kỹ thuật phù hợp cho công trường qua nâng cao suất lao động Trong trình thực có thay đổi làm cân đối, nên phải kiểm tra điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế từ rút kinh nghiệm có ích tạo sở cho việc lập kế hoạch cho năm SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 191 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua việc tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, đặc biệt tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm số năm gần đây, qua hướng dẫn Tổng Công ty Đông Bắc, qua nghiên cứu nhu cầu thị trường số lượng, chất lượng, lực tiêu thụ sản phẩm theo số lượng, kết cấu mặt hàng, thời gian, khách hàng, tiêu, nhiệm vụ cụ thể phận sản xuất dây chuyền công nghệ, đảm bảo cho khâu, cho phận sản xuất ăn khớp với nhằm hoàn thành kế hoạch đặt Vận dụng phương pháp thống kê, phân tích tổng hợp, kết hợp với vấn đề thực tế Công ty, nghiên cứu vấn đề đặt chuyên đề phương pháp vận dụng lý luận để giải vấn đề thực tiễn chuyên đề Tác giả hoàn thành chuyên đề “Lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản năm 2017” Với tiêu kế hoạch đề đồ án đảm bảo yêu cầu sau: - Tính cân đối: Kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản coi trọng hệ thống thông tin, coi trọng dự toán kinh tế định mức kinh tế kỹ thuật tiên tiến, tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá - Tính thực: Kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm lập cho Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản năm 2017 dựa sở nhận thức đắn vận dụng quy luật kinh tế tác động đến sản xuất hàng hoá, dựa vào tiêu pháp lệnh, hợp đồng kinh tế lực sản xuất có Công ty Kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm lập dựa thông tin xác nhu cầu thị trường Đặc biệt tiêu hướng dẫn Tổng Công ty Đông Bắc, kết hợp với động nhanh nhạy việc nắm bắt thị trường Vì vậy, sở đảm cho Công ty sản xuất kinh doanh thuận lợi nhịp nhàng sản xuất, đạt hiệu kinh tế cao SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 192 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất KẾT LUẬN CHUNG Qua nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản rút khó khăn thuận lợi sau: Khó khăn: - Là doanh nghiệp khai thác than lộ thiên, nên việc khai thác ngày khó khăn, trình khai thác phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết, địa chất - Một số máy móc thiết bị khai thác lỗi thời không phù hợp với trình khai thác công ty Thuận lợi: -Tinh thần đoàn kết vượt khó tập thể cán bộ, công nhân viên toàn Công ty sức mạnh hoàn thành sản xuất kinh doanh - Lãnh đạo Công ty trọng đầu tư thiết bị, dây truyền công nghệ sản xuất tạo điều kiện cho đơn vị tăng suất lao động Đề tài “Lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm năm 2017 Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản” đảm bảo tiêu kinh tế kỹ thuật dựa tiêu hướng dẫn Tổng Công ty Đông Bắc nhằm tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có thuận lợi khách quan khác đễ mang lại hiệu kinh tế cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hồng SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 193 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS GVC Đặng Huy Thái – Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Công nghiệp Mỏ Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất [2] TS GVC Đặng Huy Thái – Tổ chức sản xuất – Tổ chức lao động Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất [3] PGS TS Ngô Thế Bính – Giáo trình Định mức lao động Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất [4] PGS TS Ngô Thế Bính – Kinh tế công nghiệp mỏ Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất [5] TS GVC Đặng Huy Thái – KS GVC Phạm Đình Tân – Hoạch định chiến lược kinh doanh kế hoạch hóa doanh nghiệp công nghiệp mỏ Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất [6] TS Nguyễn Văn Bưởi – Hạch toán kế toán doanh nghiệp mỏ Kinh tế công nghiệp mỏ Khoa kinh tế QTKD Trường ĐH Mỏ - Địa chất [7] TS.Nguyễn Duy Lạc – Ths Phí Thị Kim Thư – Ths Lưu Thị Thu Hà Giáo trình tài doanh nghiệp Bộ môn kế toán doanh nghiệp Trường ĐH Mỏ - Địa chất [8] Kế hoạch sản xuất kinh doanh báo cáo thực kế hoạch năm 2015 - 2016 Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản [9] Báo cáo thống kê năm 2015 – 2016 Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản [10] Báo cáo tài 2015 – 2016 Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản SV: Nguyễn Thị Thu Hồng – Lớp: QTKD A – K58 194 ... (tấn) 14 -5 14 -4 14 -2 13 -2 13 -1 Tổng 3 .16 8.803 1. 6 21. 886 2. 512 . 916 3 .10 3 .12 0 2.600.359 13 .007.083 11 1 419 .694 239 .12 8 658.823 12 2 3 .16 8.803 1. 150.334 4. 319 .13 8 Tài nguyên 211 51. 857 3 31. 549 3 81. 756... 0,06-3,55 16 ,6 (18 7) 17 ,8 (18 4) 6858 (16 3) 1, 57 (13 0) 7,23 (17 0) 2 ,1( 187) 1, 74-39,84 1, 74-39,72 33 71- 8506 1, 03 -1, 92 0,2 -11 ,69 0 ,14 -4,35 0,32 -1, 98 15 ,16 (230) 16 ,25(229) 6948 (19 1) 1, 53 (15 6) 7,29( 211 ) 2,07(229)... 4453-8434 1, 27 -1, 86 1, 37 -10 ,99 0 ,16 -7,50 0,28-3,76 15 ,13 (222) 16 ,83( 219 ) 7052 (18 2) 1, 52 (16 1) 6,92(204) 1, 92( 215 ) 0,69 (14 0) 2,49-38,08 2,49-38,05 3829-8728 1, 32 -1, 97 2,45 -11 ,73 0 ,18 -8,43 0,06-3,55 16 ,6 (18 7)
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2017 của TNHH MTV Khai thác khoáng sản Tổng Công ty Đông Bắc, Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2017 của TNHH MTV Khai thác khoáng sản Tổng Công ty Đông Bắc, Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm năm 2017 của TNHH MTV Khai thác khoáng sản Tổng Công ty Đông Bắc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay