22 cau luat thương mại quốc tế

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2017, 23:15

22 Câu hỏi Luật thương mại quốc tế LÝ THUYẾT (xem giáo trình) Câu 1: So sánh chế độ GSP với chế độ tối huệ quốc? Câu 2: So sánh chế độ tối huệ quốc với chế độ đối xử công dân? Câu 3: Hãy phân tích mục đích mà doanh nghiệp tiến hành bán phá giá? Mục đích việc áp dụng thuế chống bán phá giá gì? Câu 4: Khi quốc gia tham gia vào quan hệ thương mại với tư cách giống thương nhân cầu lưu ý đến vấn đề gì? NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI! GIẢI THÍCH Chỉ hoạt động thương mại vượt khỏi biên giới quốc gia coi thương mại quốc tế SAI, lãnh thổ 01 quốc gia xảy hoạt động thương mại quốc tế, hoạt động buôn bán vào khu vực chế xuất phải đóng thuế, làm thủ tục hải quan (theo luật hải quan) hoạt động thương mại quốc tế Vì TMQT nước giống nước hoạt động TMQT Chỉ quốc gia có chủ quyền chủ thể luật thương mại quốc tế SAI, theo lý thuyết quốc gia phải có chủ quyền thực tiễn số quốc gia chủ quyền tham gia Luật TMQT, nước Hồng Kong, Ma Cao, Đài Loan họ thức tham gia tổ chức thương mại quốc tế WTO 3.Trong trường hợp chủ thể quốc gia quốc gia có chủ quyền trở thành chủ thể luật thương mại quốc tế SAI, theo lý thuyết quốc gia phải có chủ quyền thực tiễn số quốc gia chủ quyền tham gia Luật TMQT, nước Hồng Kong, Ma Cao, Đài Loan họ thức tham gia tổ chức thương mại quốc tế WTO 4.Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải ký kết văn Sai, theo điều 11 công ước viên 1980 quy định “ hợp đồng mua bán không cần phải ký kết xác nhận văn hay phải tuân thủ yêu cầu khác hình thức hợp đồng Hợp đồng chứng minh cách, kể lời khai nhân chứng Và theo khoản điều 27 Luật Thương mại năm 2005 VN quy định mua bán hàng hóa quốc tế phải thực sở hợp đồng văn hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương 5.Khi xác định hành vi phá giá doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện doanh nghiệp nước nhập khởi kiện doanh nghiệp bán phá giá SAI, theo điều hiệp định thực thi điều VI Hiệp định chung thuế quan thương mại 1994 (Hiệp định AD) doanh nghiệp nước nhập khởi kiện mà phải ủng hộ doanh nghiệp nước nhập Đơn yêu cầu coi yêu cầu ngành sản xuất nước đại diện cho ngành sản xuất nước đơn ủng hộ nhà sản xuất chiếm tối thiểu 50% tổng sản lượng sản phẩm tương tự làm nhà sản xuất bày tỏ ý kiến tán thành phản đối đơn yêu cầu Tuy nhiên, điều tra không bắt đầu nhà sản xuất bày tỏ ý tán thành điều tra chiếm 25% tổng sản lượng sản phẩm tương tự ngành sản xuất nước làm Vd: Giả sử ngành sản xuất mặt hàng A nước B muốn kiện nhà xuất Việt Nam bán phá giá mặt hàng A vào nước B Nếu ngành sản xuất mặt hàng A nước B có tổng cộng nhà sản xuất (NSX), đó: • NSX sản xuất 9% tổng sản lượng nội địa A nước B • NSX sản xuất 5% tổng sản lượng nội địa A nước B • NSX sản xuất 15% tổng sản lượng nội địa A nước B • NSX sản xuất 56% tổng sản lượng nội địa A nước B Nếu NSX (15%) khởi kiện, NSX (9%), (5%), (15%) bày tỏ ý kiến việc khởi kiện NSX (56%) ý kiến thì: • Nếu NSX (5%) ủng hộ, NSX (9%) (15%) phản đối: tổng sản lượng NSX ủng hộ (NSX 2) 20% nhỏ so với 24% tổng sản lượng NSX phản đối (NSX 3) => Đơn kiện bị bác không thoả mãn điều kiện i) • Nếu NSX (9%) ủng hộ, NSX (5%) (15%) phản đối: tổng sản lượng NSX ủng hộ (NSX 1) 24% lớn so với 20% tổng sản lượng NSX phản đối (NSX 3) lại nhỏ 25% => Đơn kiện bị bác thoả mãn điều kiện i) không thỏa mãn điều kiện ii) 6.Tất tập quán thương mại nguồn luật thương mại quốc tế SAI, tập quán thương mại xem tập quán thương mại quốc tế Tập quán thương mại xem tập quán thương mại quốc tế với tư cách nguồn Luật Thương mại quốc tế thỏa mãn điều kiện pháp lý sau: tập quán thương mại quốc tế thói quen thương mại hình thành từ lâu đời, có nội dung cụ thể, rõ ràng, có cách hiểu nhất, áp dụng liên tục đa số chủ thể thương mại quốc tế hiểu biết chấp nhận 7.Khi chủ thể quốc gia tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế giống thương nhân hưởng quyền miễn trừ tư pháp ĐÚNG, để thuận tiện cho việc tham gia quan hệ quốc tế thông thường quốc gia từ bỏ quyền miễn trừ tư pháp Có thể kí kết hợp đồng trường hợp tuyên bố từ bỏ quyền miễn trừ tư pháp lúc quốc gia giống thương nhân, cá nhân 8.Hàng hóa hưởng GSP phải hang hóa có xuất xứ hoàn toàn nước hoăc có nguyên vật liệu nhập qua trình gia công tái chế cần thiết SAI, điều kiện hàng hóa hưởng GSP có nguyên tắc ngoại lệ nguyên tắc cộng gộp khu vực Về bản, điều kiện hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ nước hưởng nhập trãi qua trình gia công tái chế cần thiết Theo chế độ số nước cho hưởng, quy tắc mở rộng để 01 số sản phẩm sản xuất hoàn thiện 01 nước hưởng từ nguyên liệu, phận thành phần nhập từ nước hưởng nói trên, tất nước hưởng coi khu vực cho mục đích xác định xuất xứ Do đó, xuất xứ cộng gộp đưa với phạm vi rộng theo nhiều điều kiện khác VD: EU cho nước ASEAN hưởng nguyên vật liệu VN lấy Singapor xem nguyên vật liệu VN 9.Khi quốc gia chấp nhận cho quan xét xử xét xử xảy tranh chấp quốc gia bị giàng buộc phán quan có thẩm quyền tài phán Đúng, quốc gia tham gia vào hoạt động thương mại với tư cách giống thương nhân quốc gia chấp nhận cho quan xét xử xét xử xảy tranh chấp quốc gia bị giàng buộc phán quan có thẩm quyền tài phán 10.Tất trường hợp bán với giá thấp 2% giá trị thông thường sản phẩm gây thiệt hại cho ngành sản xuất nước sở coi hành vi phá giá bị áp dụng thuế đối kháng SAI, theo khoản điều hiệp định AD quy định điều kiện coi phá giá biên độ phá giá lớn 2%, bán thấp 2% giá xuất Trong trường hợp tổng sản phẩm xuất 01 nước phá giá tổng 3% so với tổng giá nhập cho dù bán phá giá 10% tổng số cácsản phẩm tương tự nước nhập vào nước nhập chiếm 7% nhập sản phẩm tương tự vào Thành viên nhập 11.Công ước viên hợp đồng mua bán hàng hóa áp dụng cho tất hợp đồng mua bán hàng hóa mà bên chủ thể có quốc tịch nước thành viên công ước SAI, theo khoản điều Công ước viên 1980 quốc tịch bên, quy chế dân thương mại họ, tính chất dân hay thương mại hợp đồng không xét tới xác định phạm vi áp dụng công ước 12.Theo công ước viên 1980 im lặng coi đồng ý chấp nhận chào hàng SAI, theo khoản điều 18 công ước viên 1980 “Một lời tuyên bố hay hành vi khác người chào hàng biểu lộ đồng ý với chào hàng cấu thành chấp nhận chào hàng Sự im lặng bất hợp tác không có giá trị chấp nhận 13.Chấp nhận chào hàng có giá trị người chào hàng chấp nhận toàn chào hàng mà không đưa sửa đổi SAI, theo khoản điều 19 Công ước viên 1980 phúc đáp có khuynh hướng chấp nhận chào hàng có chứa đựng điều khoản bổ sung hay điều khoản khác mà không làm biến đổi cách nội dung chào hàng coi chấp nhận chào hàng, người chào hàng không biểu miệng để phản đối điểm khác biệt gửi thông báo phản đối cho người chào hàng Nếu người chào hàng không làm vậy, nội dung hợp đồng nội dung chào hàng với sửa đổi nêu chấp nhận chào hàng 14.Một quốc gia bán phá giá với biên độ phá giá lớn % coi hành vi phá giá SAI, biên độ phá giá lớn 2%, bán thấp 2% giá xuất gây thiệt hại đe dọa gây thiêt hại cho ngành sản xuất nước nhập coi hành vi phá giá 15.Thuế chống bán phá giá áp dụng cao mức phá giá SAI, vỡ theo khoản điều Hiệp định AD Mức thuế chống bán phá giá không đợc phép vợt biên độ bán phá giá đợc xác định theo nh Điều 16.Một đề nghị gửi tới nhiều người không xác định coi chào hàng SAI, theo khoản điều 14 công ước viên 1980 Một đề nghị gửi cho người không xác định coi lời mời làm chào hàng, người đề nghị phát biểu rõ ràng điều trái lại 17.Theo công ước viên 1980, hủy bỏ hợp đồng bên phải hoàn trả cho nhận SAI, theo khoản điều 81 công ước viên 1980 “Bên thực toàn phần hay phần hợp đồng đòi bên hoàn lại họ cung cấp hay toán thực hợp đồng Nếu hai bên bị buộc phải thực việc hoàn lại, họ phải làm việc lúc” Vì vậy, hủy bỏ hợp đồng bên phải hoàn trả cho nhận hai bên bị buộc phải thực việc hoàn lại, họ phải làm việc lúc 18.Mức bồi thường thiệt hại theo công ước viên năm 1980 toàn tổn thất hành vi phạm hợp đồng gây SAI, theo điều 74 công ước viên 1980 “Tiền bồi thường thiệt hại xảy bên vi phạm hợp đồng khoản tiền bao gồm tổn thất khoản lợi bị bỏ lỡ mà bên phải chịu hậu qủa vi phạm hợp đồng Tiền bồi thường thiệt hại cao tổn thất số lợi bỏ lỡ mà bên bị vi phạm dự liệu phải dự liệu vào lúc ký kết hợp đồng hậu qủa xảy vi phạm hợp đồng, có tính đến tình tiết mà họ biết phải biết” 19.Theo hiệp định SMC mức trợ cấp cho phép 1% SAI, theo hiệp định SMC nước phát triên mức trợ cấp không 1%, nước phát triển mức trợ cấp ≤ 2% nước phát triển mức trợ cấp ≤ 3% 20.Khi bên không thỏa thuận áp dụng, điều ước quốc tế luật quốc gia không viện dẫn áp dụng tâp quán thương mại quốc tế áp dụng chủ thể ĐÚNG, theo Inconterms 2000 tập quán thương mại quốc tế có giá trị pháp lý bắt buộc bên thực họ thỏa thuận dẫn chiếu đến hợp đồng 21.Sự thỏa thuận bên hợp đồng có giá trị cao quy định tập quan thương mại quốc tế ĐÚNG, theo Điều 12 Incoterms 2000 điều thỏa thuận riêng biệt có giá trị pháp lý cao điều giải thích Incoterm Trên thực tế điều khoản Incoterms không phù hợp với số thói quen giao dịch số ngành nghề số tập quan khu vực Do vậy, số trường hợp, trình giao kết hợp đồng bên thoat thuận dẫn chiếu đến tập quán ngành riêng biệt, tập quán địa phương thực tiễn mà thân bên tạo nên trình giao dịch thương mại quốc tế trước họ 22.Chủ thể luật thương mại nước chủ thể luật thương mại quốc tế Sai , chủ thể luật thương mại nước thương nhân chủ thể luật thương mại quốc tế cá nhân, pháp nhân quốc gia ... quán thương mại nguồn luật thương mại quốc tế SAI, tập quán thương mại xem tập quán thương mại quốc tế Tập quán thương mại xem tập quán thương mại quốc tế với tư cách nguồn Luật Thương mại quốc tế. .. thương mại quốc tế trước họ 22. Chủ thể luật thương mại nước chủ thể luật thương mại quốc tế Sai , chủ thể luật thương mại nước thương nhân chủ thể luật thương mại quốc tế cá nhân, pháp nhân quốc. .. thỏa thuận áp dụng, điều ước quốc tế luật quốc gia không viện dẫn áp dụng tâp quán thương mại quốc tế áp dụng chủ thể ĐÚNG, theo Inconterms 2000 tập quán thương mại quốc tế có giá trị pháp lý bắt
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 cau luat thương mại quốc tế, 22 cau luat thương mại quốc tế, 22 cau luat thương mại quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay