tiết 22: Lũy thừa

5 235 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:28

Chương II: Hàm số lũy thừa-Hàm số mũ và hàm số Lôgarit Tiết 22: Lũy thừa Kiểm tra bài cũ: . m n a a = m n a a = ( ) n m a = ( ) m ab = m a b   =  ÷   m n a + m n a − mn a m m a b m m a b Tiết 22: Lũy thừa • Chú ý: m a , ta có a là cơ số, số nguyên m là số mũ. • Trong biểu thức không có nghĩa Lũy thừa với số mũ nguyên có các tính chất tương tự của lũy thừa với số mũ nguyên dương. 0 0 0 n− và • Với mọi số thực Tiết 22: Lũy thừa . m n a a = m n a + m n a a = m n a − ( ) n m a = mn a ( ) m ab = m m a b m a b   =  ÷   m m a b a,b R, a 0, b 0; m,n Z∈ ≠ ≠ ∈ ta có: với m>n Nếu thì 0 a b < < , 0, , 0 n n n n a b n a b n < ∀ > > ∀ < Nếu thì m n a a > Nếu a >1 thì 0 1a < < m n a a < với m>n Ví dụ 1:Tính giá trị của biểu thức: 10 9 3 4 2 1 1 1 .27 (0, 2) .25 128 . 3 2 A − − − − − −     = + +  ÷  ÷     Tiết 22: Lũy thừa 3 2 1 1 2 2 2 2 . (1 ) 1 a a B a a a − − − −   = −   + −   ( 0, 1)a a ≠ ≠ ± Ví dụ 2: Rút gọn biểu thức: Đáp số: A=8 Đáp số: 2B = Ví dụ 3: Tính giá trị của biểu thức: 3 1 3 4 3 2 0 2 .2 5 .5 10 :10 (0, 25) A − − − − + = − 1 1 ( 1) ( 1)B a b − − = + = + 1 (2 3)a − = + Tiết 22: Lũy thừa 1 (2 3)b − = − a) và b) Với . Chương II: Hàm số lũy thừa- Hàm số mũ và hàm số Lôgarit Tiết 22: Lũy thừa Kiểm tra bài cũ: . m n a a = m n a a = ( ) n m. mn a m m a b m m a b Tiết 22: Lũy thừa • Chú ý: m a , ta có a là cơ số, số nguyên m là số mũ. • Trong biểu thức không có nghĩa Lũy thừa với số mũ nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 22: Lũy thừa, tiết 22: Lũy thừa, tiết 22: Lũy thừa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay