Xử lý vùng cận đáy giếng cho giếng N0226 – BK4 tại mỏ Bạch Hổ bằng nhũ tương axit

90 96 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2017, 22:46

MỤC LỤC MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ CẤU TRÚC CỦA MỎ BẠCH HỔ3 1.1 Đặc điểm vị trí địa lý3 1.2 Đặc điểm cấu tạo địa chất4 1.2.1 Trầm tích Neogen và Đệ Tứ6 1.2.2 Trầm tích Paleogen7 1.2.3 Đá móng kết tinh Kainozoi8 1.2.4 Đặc điểm thạch học khoáng vật8 1.3 Đặc điểm tầng móng9 1.3.1 Cấu trúc không gian lỗ hống, khe nứt11 1.3.2 Độ chứa dầu11 1.4 Tính chất chất lưu và các đặc trưng thủy động lực học12 1.4.1 Tính chất chất lưu trong vỉa sản phẩm12 1.4.2 Các đặc trưng thủy động lực học15 1.5 Phân khu mỏ Bạch Hổ và các đối tượng sản phẩm18 1.5.1 Phân khu mỏ Bạch Hổ18 1.5.2 Các đối tượng sản phẩm19 1.6 Gradien địa nhiệt và gradien áp suất của các vỉa sản phẩm mỏ Bạch Hổ20 1.6.1 Gradien địa nhiệt của các đá phủ trên móng20 1.6.2 Gradien địa nhiệt củ đá móng20 1.6.3 Gradien áp suất ở mỏ Bạch Hổ21 1.7 Dị thường nhiệt độ và nguyên nhân gây ra dị thường nhiệt độ22 CHƯƠNG 2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VÙNG CẬN ĐÁY GIẾNG23 2.1 Các yếu tố ảnh hương tới vùng cận đáy giếng23 2.1.1 Trong quá trình khoan23 2.1.2 Trong quá trình chống ống và trám xi măng25 2.1.3 Trong quá trình bắn mở vỉa25 2.1.4 Trong quá trình hoàn thiện giếng25 2.1.5 Trong quá trình khai thác26 2.1.6 Trong kĩ thuật chèn sỏi26 2.1.7 Trong quá trình nứt vỉa27 2.1.8 trong quá trình xử lý axit nước27 2.1.9 Trong quá trình sửa giếng28 2.1.10 Các yếu tố khác29 2.2 Ý nghĩa của việc đánh giá sự nhiễm bẩn của tầng chứa29 CHƯƠNG 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VÙNG CẬN ĐÁY GIẾNG ĐƯỢC ỨNG DỤNG Ở XNLD VIETSOVPETRO32 3.1 Phương pháp hóa học33 3.1.1 Nguyên tắc xử lý34 3.1.2 Đối tượng xử lý34 3.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng34 3.1.4 Mục đích cơ bản của việc xử lý axit34 3.1.5 Các công nghệ xử lý giếng bằng axit35 3.2 Phương pháp xử lý cơ học40 3.2.1 Nứt vỉa thủy lực40 3.2.2 Trái nổ44 3.2.3 Nứt vỉa bằng đạn tạo áp suất phối hợp với phương pháp xử lý axit44 3.2.4 Phương pháp tạo xung thủy lực gây rung45 3.3 Phương pháp xử lý nhiệt46 3.3.1 Đối tượng xử lý46 3.3.2 Các phương pháp xử lý46 3.4 Phương pháp xử lý47 3.5 Hiệu quả của các phương pháp47 3.6 Đánh giá hiệu quả và nhưng bài học kinh nghiệm48 CHƯƠNG 4 NGHIÊN CỨU CƠ SỞ ĐỂ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VCĐG BẰNG NHŨ TƯƠNG AXIT49 4.1 Cơ sở và điều kiện áp dụng của phương pháp xử lý VCĐG bằng nhũ tương axit điều kiện nhiệt độ cao50 4.2 Các hóa phẩm được sử dụng và công dụng của nó50 4.2.1 Axit Clohydric (HCL)50 4.2.2 Axxit Flohydric (HF)51 4.2.3 Axxit acetic (CH3COOH)52 4.2.4 Axit formic (HCOOH)52 4.2.5 Axit Fluoroboric (HBRF4)53 4.2.6 Axit Nitrilotrimethyl phosphonic (C3H12NO9P3)53 4.2.7 Chất ức chế ăn mòn kim loại53 4.2.8 Chất hoạt tính bề mặt54 4.3 Cơ chế tác dộng của các hóa phẩm trong xử lý axit54 4.3.1 Vỉa đá vôi hoặc vỉa đất đá Dolomit54 4.3.2 Đối với vỉa cát kết sét54 4.4 Hàm lượng các hóa phẩm dùng trong dung dịch xử lý56 4.5 Các chất kết tủa có trong vỉa56 4.6 Sự nhiễm bẩn do mùn và sét58 CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ XỬ LÝ VÙNG CẬN ĐÁY GIẾNG BẰNG NHŨ TƯƠNG DẦU – AXIT CHO GIẾNG 226HK4 MỎ BẠCH HỔ59 5.1 Cấu trúc giếng N0226 – BK459 5.2 Trạng thái của giếng trước khi đưa vào xử lý61 5.3 Lựa chọn phương pháp xử lý vùng cần đáy giếng cho giếng N0226BK4.61 5.4 Xác định các thông số cần thiết64 5.4.1 Thể tích các cột ống khai thác (OKT) và ống chống khai thác (OCKT)64 5.4.2 Khối lượng các hóa phẩm để pha chế hỗn hợp axit65 5.5 các công việc chuẩn bị trước khi xử lý axit72 5.5.1 Pha chế các dung dịch axit72 5.5.2 Lắp đặt thiết bị, kết nối đường ông, chuẩn bị hỗn hợp hóa phẩm cần thiết73 5.5.3 Các bước tiến hành xử lý74 5.6 Đánh giá kết quả xử lý giếng76 5.6.1 Hiệu quả kinh tế dựa trên lượng dầu khai thác thêm được76 5.6.2 Chi phí cho xử lý axit76 5.6.3 Lợi nhuận kinh tế thu được nhở xử lý axit80 CHƯƠNG 6 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ AXIT83 6.1 Những quy định chung83 6.1.1 Những quy định an toan khi chuẩn bị thiết bị, máy móc cho việc xử lý axit83 6.1.2 Yêu câu an toàn khi bốc dỡ và vận chuyển hóa phẩm84 6.1.3 Quy định an toàn khi chuẩn bị giếng để xử lý axit85 6.1.4 Các quy định an toan khi xử lý giếng bằng axit85 6.1.5 Yêu cầu an toàn khi kết thúc công việc86 6.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật để xử lý axit87 6.2.1 Khu vực tiếp nhận và pha chế axit87 6.2.2 Các thiết bị dùng để phục vụ cho công tác xử lý axit87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ89 TÀI LIỆU THAM KHẢO91 MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TRONG ĐỒ ÁN STT SỐ HÌNH VẼ Hình 1.1 Hình 1.2 10 11 Hình 2.1 14 15 Hình 2.2 18 19 Hình 2.3 22 26 30 23 27 31 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 5.1 34 35 Hình 5.2 38 10 39 Hình 5.3 TÊN HÌNH VẼ Vị trí địa lý Mỏ Bạch Hổ Cột địa tầng mỏ Bạch Hổ 12 Các loại nhiễm bẩn trình khoan 16 Dung dịch chèn vào vỉa 20 Nứt vỉa thủy lực hạt chèn 24 Xử lý axit vùng cận đáy giếng 28 Vật liệu chèn 32 Cấu trúc giếng N0226 – BK4 36 Quy trình lựa chọn công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng 40 Sơ đồ thiết bị xử lý vùng cận đáy giếng nhũ tương axit 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 TRANG 13 24 17 27 21 27 25 29 33 33 43 60 37 63 41 75 59 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TRONG ĐỒ ÁN STT SỐ HIỆU BẢNG Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 1.4 Bảng 1.5 Bảng 1.6 Bảng 3.1 Bảng 4.1 Bảng 5.1 10 Bảng 5.2 11 Bảng 5.3 12 Bảng 5.4 13 Bảng 5.5 14 Bảng 5.6 15 Bảng 5.7 16 Bảng 5.8 17 Bảng 5.9 18 Bảng 6.1 TÊN BẢNG Thành phần khoáng vật số giếng khoan Các thông số dầu mỏ Bạch Hổ Đặc tính nước vỉa Các thông số đặc trưng vỉa Biểu diễn áp suất tầng Gradien áp suất tầng mỏ Bạch Hổ Thống kê hiệu xử lý giếng mỏ Bạch Hổ từ năm 1986 - 2008 Nồng độ axit acetic theo nồng độ sắt Khoảng bắn mìn mở vỉa Khối lượng riêng dung dich axit HCl với nồng độ khác 200C Khối lượng riêng dung dich axit HF với nồng độ khác 200C Khối lượng riêng dung dich axit CH3COOH với nồng độ khác 200C Thành phần dung dịch axit cần dùng Tổng hợp thể tích hóa phẩm cần thiết Đơn giá loại hóa phẩm cần sử dụng Tổng chi phí trình xử lý nhũ tương dầu – axit Lợi nhuận thu nhờ xử lí nhũ tương dầu - axit Đặc tính kỹ thuật máy bơm TWS -250 TRANG 10 12 15 16 21 21 47 52 61 66 67 68 69 72 78 79 82 88 MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, ngành công nghiệp Dầu khí đóng vai trò ngành mũi nhọn kinh tế giới động lực phát triển mạnh mẽ kinh tế nước phát triển chậm phát triển, có nước ta Ngành Dầu khí nước ta non trẻ, bước vào chặng đường hiệu phát triển rõ ràng đầy hứa hẹn Đây mối quan tâm hy vọng đất nước ngành Dầu khí phát triển động lực thúc đẩy ngành kinh tế khác Xí nghiệp Liên Doanh VietsovPetro đẩy nhanh trình khai thác dầu khí mỏ Bạch Hổ, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế nước ta Trong trình khoan, khai thác dầu khí, bơm ép nước…, độ thấm tự nhiên đá chứa vùng cận đáy giếng bị giảm nhiều nguyên nhân khác làm giảm hiệu khai thác Vì vậy, việc xử lý vùng cận đáy giếng vấn đề quan trọng suốt vòng đời giếng Trong đó, phương pháp “xử lý axit vùng cận đáy giếng” phương pháp áp dụng rộng rãi tính khả thi chi phí rẻ so với phương pháp khác Xuất phát từ ý tưởng đó, em định thực đề tài : “Xử lý vùng cận đáy giếng cho giếng N0226 – BK4 mỏ Bạch Hổ nhũ tương axit” Nội dung : đánh giá, thiết kế quy trình xử lý tiến hành xử lý vùng cận đáy giếng axit để nâng cao hệ số thu hồi dầu giếng Với kiến thức học kết hợp với thực tế, trình thực tập với nỗ lực thân, cộng tác bạn bè đồng nghiệp, giúp đỡ XNLD Vietsovpetro đặc biệt hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Hoàng Dung thầy cô môn Khoan - Khai thác, đồ án em hoàn thành Mặc dù cố gắng, nỗ lực, song đồ án không tránh khỏi sai sót, em mong nhận đóng góp ý kiến, phê bình thầy cô giáo bạn đồng nghiệp để đồ án hoàn thiện Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn PGS.TS Hoàng Dung- người trực tiếp hướng dẫn em suốt trình thực đồ án, thầy cô giáo môn, XNLD Vietsovpetro bạn đồng nghiệp giúp đỡ em hoàn thành đồ án này! Một lần em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Sinh viên Trịnh Quang Tuyên ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ CẤU TRÚC CỦA MỎ BẠCH HỔ 1.1 Đặc điểm vị trí địa lý CHƯƠNG 1: Mỏ Bạch Hổ nằm lô 09 thuộc bồn trũng Cửu Long, vùng biển Đông thềm lục địa phía nam Việt Nam, có tọa độ khoảng – 10 o vĩ độ Bắc 107 – 108o kinh Đông, nằm cách bờ khoảng 100km , cách cảng Vũng Tàu 130km, nơi đặt trụ sở XNLD Vietsovpetro Chiều sâu nước biển khu mỏ khoảng 50m Mỏ gần Bạch Hổ mỏ Rồng, nằm cách 35 km hướng Tây Hình 1.1: Vị trí địa lý mỏ Bạch Hổ Nam Đặc điểm khí hậu mỏ Bạch Hổ khí hậu nhiệt đới, gió mùa với mùa hè mưa, mùa đông khô Trong mùa khô từ tháng 11 đến tháng có gió mùa Đông Bắc với sức gió mạnh vào tháng 12 tháng 01 CHƯƠNG 2: Gió mùa Đông định hướng sóng biển (Tây - Bắc, Bắc - Tây Bắc) Sóng cao tới 8m, nhiệt độ không khí ban ngày 24 - 27 oC, đêm sáng 22 - 24oC Mưa thời kỳ gió mùa đông bắc (0,7 mm vào tháng tháng khô nhất) Độ ẩm tương đối không khí thấp 65% thời gian chuyển mùa (tháng - 5) có di chuyển khối không khí lạnh từ phía Bắc xuống phía Nam Dần dần hướng gió chủ yếu hướng Tây - Nam thổi từ vùng xích đạo Gió Tây Nam làm tăng độ ẩm khí, nhiên mưa không Nhiệt độ từ 25 - 30oC Vào mùa hè (từ tháng - 9), gió mùa Tây Nam, nhiệt độ không khí nước tương đối cao, trung bình từ 28 - 30 oC Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm không đáng kể, mưa trở nên thường xuyên to hơn, kéo dài vài Có kèm theo giông tố vận tốc 25 m/s, kéo dài từ 10 - 30 phút, độ ẩm không khí vào thời kỳ 85 - 89% Vào tháng 10 thời kỳ chuyển mùa lần thứ hai, gió Tây Nam yếu dần thay gió Đông Bắc Nhiệt độ không khí hạ thấp 24 - 30oC, vào cuối tháng hết mưa Các dòng chảy tuân theo gió mùa thủy triều Nhiệt độ nước vùng thềm lục địa thay đổi năm từ 24,9 - 29,6oC Độ mặn nước biển từ 33 - 35 g/l Trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc, biển thường có bão gió xoáy Bão thường tập trung từ tháng - 10 (70%), hàng năm có khoảng 10 bão, vận tốc gió (lúc bão) 20 m/s, có lúc tới 60 m/s Trong bão mạnh chiều cao sóng đạt tới 10m Do vào mùa đông số lượng ngày thuận lợi để tiến hành công tác biển tương đối Vào gió mùa Tây Nam hai thời kỳ chuyển mùa điều kiện công tác cho công tác biển lại thuận lợi, vào thời gian mưa thường có sét, giông, gió xoáy ảnh hưởng không tốt tới tiến trình công việc 1.2 Đặc điểm cấu tạo địa chất Theo trình tự nghiên cứu phương pháp đo địa lý, chủ yếu địa chấn, phép đo địa vật lý lỗ khoan, sau đến phương pháp phân tích lấy mẫu đất đá thu được, người ta xác định rõ ràng thành hệ mỏ Bạch Hổ Đó thành hệ thuộc hệ Đệ tứ, Neogen Paleogen phủ móng kết tinh Jura – Kretta có tuổi thọ tuyệt đối từ 97 – 108,4 triệu năm Từ xuống, cột địa tầng tổng hợp mỏ xác định sau: 1.2.1 Trầm tích Neogen Đệ Tứ  Trầm tích Plioxen – pleixtoxen ( điệp Biển Đông): Điệp thành tạo chủ yếu từ cát cát dăm, độ gắn kết kém, thành phần chinh thạch anh, Glaukonite tàn tích thực vật.Ttừ 20 -25% mặt cắt vỉa kẹp Montmoriolonite, gặp vỉa sét vôi mỏng Đất đá thành Hình 1.2: Cột địa tầng mỏ Bạch Hổ tạ điều kiện biển nông, độ muối trung bình chịu ảnh hưởng dòng chảy, nguồn vật liệu đá Macma axit Bề dày điệp dao động từ 612 – 654m Dưới điệp Biển Đông trầm tích thống Mioxen thuộc hệ Neogen  Trầm tích Mioxen: CHƯƠNG 3: Thống chia làm phụ thuốc : − Mioxen ( điệp Đồng Nai): CHƯƠNG 4: Đất đá điệp chủ yếu cát dăm cát với độ mài mòn trung bình từ trung bình đến tốt Thành phần Thạch anh chiếm từ 20 – 90% lại Fenspat thành phần khác đá Macma, phiến cát vỏ sò… Độ kết gặp vỉa sét két dày đến 20m vỉa cuội mỏng Chiều dày điệp tang dần từ (538 m) sang hai cánh (619 m) − Mioxen (điệp Côn Sơn): CHƯƠNG 5: Phần lớn đất đá điệp tạo từ cát, cát dăm bột kết Phần lại vỉa sét, sét vôi mỏng đá vôi Đây đất đá lục nguyên dạng bở rời màu xám vàng xám xanh, kích thước hạt từ 0,1 – 10mm, thành phần Thạch anh (hơn 80%), Fenspat đá phun trào có màu loang lổ, bở rời, mềm dẻo thành phần Montmorilonite Bề mặt điệp từ 810 – 950m − Mioxen ( điệp Bạch Hổ): CHƯƠNG 6: Đất đá điệp nằm bất chỉnh hợp góc, thành tạo Oligoxen Gồm chủ yếu tập sét dày vỉa cát, bột mỏng nằm xen kẽ Sét có màu tối nâu loang lổ xám, thường mềm phân lớp CHƯƠNG 7: Thành phần sét gồm có Kaolimit, Montmorilonite, thủy Mica khoáng vật Carbonate, hàm lượng xi măng từ – 35%, cấu trúc xi măng lấp đầy tiếp xúc Mảnh vụn khoáng vật Thạch anh, Fenspat với khối lượng tương đương Ngoài có loại khác, Granite, Phiến cát… Điệp chứa tầng dầu công nghiệp 22,23,24,25 Chiều dày tăng từ vòm (600 m) đến cánh (1270 m) 1.2.2 Trầm tích Paleogen CHƯƠNG 8: Thành tạo hệ thống Oligoxen thuộc hệ Paleogen chia làm hai phụ thống:  Oligocxen (điệp Trà Tân): Các đất đá trầm tích bao trùm toàn diện tích mỏ Phần tập sét màu đem dày ( tới 266mm) Phần cát kết sét kết bột kết nằm xen kẽ Điệp chứa tầng dầu công nghiệp 1, 2, 3, 4, Sự phân chia thực sâu hàng loạt giếng khoan, điệp Trà Tân chia làm phụ điệp: Ở có thay đổi hướng đá mạnh, thời kỳ hình thành trầm tích có hoạt động núi lửa phần trung tâm cuối phía bắc vỉa tại, có gặp đá phun trào trong số giếng khoan Ngoài gặp trầm tích than sét kết màu đen, xám tối đến nâu bị ép nén vỡ có mặt trượt Khoáng vật Kaolinit (56%), Thùy Mica (12%),các thành phần khác – Clorite, Xiderite, Montmorilonite (32%) Cát bột kết có màu sáng dạng khối rắn chắc, tới 80.9% thành phần hạt gồm: Thạch anh, Fenspat thành phần vụn loại đất đá khác : Kaolinit, Cacbonate, sét vôi Chiều dày từ 176-1034m, giảm phần vòm đột ngột tăng mạnh phần sườn  Oligoxen ( điệp Trà Cú): CHƯƠNG 9: Thành tạo có vòm Bắc Nam mỏ Gồm chủ yếu sét kết (60 – 70% mặt cắt), có màu từ đen đến xám tối nâu, bị ép mạnh, giòn, mảnh vụn vỡ sắc cạnh có mặt trượt dạng khối phân lớp Thành phần gồm: Thủy Mica, Kaolinite,Clorite, Xiderite Phần lại mặt cắt cát kết, bột kết, nằm xen kẽ có sét màu sáng, thành phần Arkor, xi măng Kaolinite, thủy Mica sét vôi Đá thành tạo điều kiện biển nông, ven bờ sông hồ Thành phần vụn gầm thạch anh, Fenspat, Granite, đá phun trào đá biến chất Ở gặp tầng dầu công nghiệp 6,7,8,9,10  Các đá sở (vỏ phong hóa): Đây sở cho tập đá Oligoxen phát triền mặt móng Nó thành tạo điều kiện lục địa phá hủy học địa hình Đá nằm trực tiếp móng tái trầm tích mảnh vụn đá móng có kích thước khác Thành phần gồm: Cuội cát kết hạt thô, gặp đá phun trào Chiều dày điệp Trà Cú điệp sở thay đổi từ – 412m từ – 174m 1.2.3 Đá móng kết tinh Kainozoi Đây thành tạo Granite không đồng mà có khác thành phần thạch học, hóa học tuổi Có thể giả thiết có hai thời kỳ thành tạo đá Granite Vòm Bắc kỉ Kretta, diện tích bể Batholit Granite tới hàng nghìn km2 bề dày thường không 3km Đá móng mỏ Bạch Hổ chịu tác động mạnh trình phong hóa thủy nhiệt hoạt động kiến tạo gây nứt nẻ hang hốc sinh khoáng vật thứ sinh khác Kataclazit, Miolonite Sự phong hóa kéo theo làm giàu sắt, Mangan, Canxi, Photpjo làm thành phần Natri Canxi động Các mẫu đá chứa dầu thu có độ nứt nẻ trung bình 2,2% chiều dài khe nứt từ 0,5 – 1mm, rộng từ 0,1 – 0,5mm, độ lỗ hổng từ 1/5 – 1/7 độ nứt nẻ 1.2.4 Đặc điểm thạch học khoáng vật CHƯƠNG 10: Đá móng mỏ Bạch Hổ đá magma toàn tinh với đai mạch điabaz porfia basan, andesit, đặc trưng với mức độ không đồng cao thạch học CHƯƠNG 11: Đá móng đa phần đá thuộc nhóm Granitoit Các đá bị hệ thống đứt gãy phá hủy kèm theo nứt nẻ bị phong hóa mức độ khác nhau, đồng thời hoạt động phun trào đưa lên thâm nhập vào số đứt gãy nứt nẻ CHƯƠNG 12: Đá móng gồm có loại:  Granit : màu xám sáng, có cấu tạo khối, chủ yếu hạt trung, bị nứt nẻ bị biến đổi Chúng loại đá sáng màu gồm Granit mica Granit biotit Hiện diện chủ yếu Vòm Trung Tâm vòm Nam, vòm Bắc có không phổ biến CHƯƠNG 13: Thành phần :Thạch anh có hàm lượng thay đổi từ 25 – 40% , Plagiocla No 20 – 25 (đến anđezin) có hàm lượng từ 20 – 27%, Fenspat kali có hàm lượng 20 – 50%, Biotit < 10% , Muscovit < 3%, Amphibon
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử lý vùng cận đáy giếng cho giếng N0226 – BK4 tại mỏ Bạch Hổ bằng nhũ tương axit, Xử lý vùng cận đáy giếng cho giếng N0226 – BK4 tại mỏ Bạch Hổ bằng nhũ tương axit, Xử lý vùng cận đáy giếng cho giếng N0226 – BK4 tại mỏ Bạch Hổ bằng nhũ tương axit

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay