Đất đai luôn là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với mỗi nhà nước nhưng tại sao mãi đến hiến pháp 1980 chúng ta mới quy định rõ về chế độ sở hữu đất đai?

12 28 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2017, 17:25

Có thể nói, chế độ sở hữu đất đai qua từng thời kì trong pháp luật Việt Nam ,mà đặc biệt là sở hữu đất đai và các tư liệu sản xuất quan trọng khác ở Việt Nam luôn được ghi nhận trong các Hiến pháp 1946, 1959, 1980. Tuy nhiên, do tình hình lịch sử và hoàn cảnh đất nước nên trong mỗi giai đoạn lịch sử, hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định chủ thể, phạm vi, nội dung của chế độ sở hữu tài sản không giống nhau và cơ chế thực hiện, bảo vệ các quyền sở hữu cũng khác nhau. Lịch sử lập hiến Việt Nam cho thấy, mỗi khi chế độ sở hữu ở Việt Nam thay đổi thì đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp. Vì vậy, chế độ sở hữu là cơ sở để hình thành nên quan hệ sở hữu – thành phần quan trọng nhất trong quan hệ sản xuất, là yếu tố quyết định đến quá trình tổ chức sản xuất và phân phối sản phẩm có được từ kết quả của việc sản xuất đó. Và chế độ sở hữu có liên quan đến xu hướng phát triển của đất nước (tư bản chủ nghĩa – TBCN hay xã hội chủ nghĩa – XHCN), liên quan đến tính hiệu quả trong quá trình quản lý, khai thác và sử dụng tài sản của đất nước. Để trả lời cho câu hỏi vì sao đến mãi năm 1980 pháp luật Việt Nam mới qui định về chế độ sở hữu đất đai thì hãy cùng nhau tìm hiểu nội dung dưới đây. LUẬT ĐẤT ĐAI Nhóm - DA NANG UNIVERSITY Phạm Thị Yến Nhi Đặng Hữu Tài Lộc Nguyễn Thị Thùy Dung Đỗ Thị Quỳnh Giang A Lêm CAMPUS IN KON TUM Chủ đề: Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng nhà nước đến hiến pháp 1980 quy định rõ chế độ sở hữu đất đai? Nội dung Mở đầu Nội dung Chế độ sở hữu đất đai Việt Nam hiến pháp 1946 Chế độ sở hữu đất đai Việt Nam hiến pháp 1959 Chế độ sở hữu đất đai Việt Nam hiến pháp 1980 Kết luận MỞ ĐẦU Có thể nói, chế độ sở hữu đất đai qua thời kì pháp luật Việt Nam ,mà đặc biệt sở hữu đất đai tư liệu sản xuất quan trọng khác Việt Nam ghi nhận Hiến pháp 1946, 1959, 1980 Tuy nhiên, tình hình lịch sử hoàn cảnh đất nước nên giai đoạn lịch sử, hiến pháp pháp luật Việt Nam quy định chủ thể, phạm vi, nội dung chế độ sở hữu tài sản không giống chế thực hiện, bảo vệ quyền sở hữu khác Lịch sử lập hiến Việt Nam cho thấy, chế độ sở hữu Việt Nam thay đổi đòi hỏi phải sửa đổi hiến pháp Vì vậy, chế độ sở hữu sở để hình thành nên quan hệ sở hữu – thành phần quan trọng quan hệ sản xuất, yếu tố định đến trình tổ chức sản xuất phân phối sản phẩm có từ kết việc sản xuất Và chế độ sở hữu có liên quan đến xu hướng phát triển đất nước (tư chủ nghĩa – TBCN hay xã hội chủ nghĩa – XHCN), liên quan đến tính hiệu trình quản lý, khai thác sử dụng tài sản đất nước Để trả lời cho câu hỏi đến năm 1980 pháp luật Việt Nam qui định chế độ sở hữu đất đai tìm hiểu nội dung NỘI DUNG - Chế độ sở hữu đất đai Việt Nam hiến pháp 1946 Việt Nam nước nông nghiệp với tỉ lệ lớn dân cư sống nhờ vào ruộng đất nên chế độ sở hữu ruộng đất vô quan trọng Dưới chế độ phong kiến thực dân, ruộng đất tập trung tay địa chủ phong kiến, nông dân phải cày thuê cuốc mướn, sống vô khó khăn nên sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam thành công, Nhà nước Việt Nam ban hành Hiến pháp 1946 để quy định, bảo hộ quyền công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà mà quan trọng quyền sở hữu tài sản quyền tài sản khác để thực hiệu “Người cày có ruộng” - Bởi, quyền sở hữu tiền đề phát sinh quyền kinh tế, dân khác quyền kinh doanh, quyền tham gia giao dịch, quyền thừa kế tài sản… Nhà nước cho phép tự mua bán, chuyển nhượng đất đai, tạo điều kiện cho chủ thể khai thác, sử dụng đất đai có hiệu - Điều 12 Hiến pháp 1946 ghi: “Quyền tư hữu tài sản công dân Việt Nam bảo đảm” Tài sản quyền lợi mà thần thánh xâm phạm được, trừ có nhu cầu xã hội cần thiết với điều kiện bồi thường cách thoả đáng Quy định Hiến pháp 1946 thật dân chủ, nhân quyền, xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ cách mạng là: “bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn kiến thiết quốc gia tảng dân chủ” NỘI DUNG Chế độ sở hữu đất đai Việt Nam hiến pháp 1959 -Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, miền Bắc Việt Nam giải phóng, nhân dân miền Bắc xây dựng hậu phương vững mạnh để chi viện sức người, sức cho đồng bào miền Nam tiếp tục thực cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân miền Nam Để tạo sở pháp lý cho chủ thể thành phần kinh tế khác an tâm lao động sản xuất, Nhà nước công nhận bảo hộ quyền sở hữu người lao động riêng lẻ quyền sở hữu nhà tư tư liệu sản xuất họ phép sản xuất kinh doanh Điều 11 Hiến pháp 1959 quy định: “Ở nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thời kỳ độ, hình thức sở hữu chủ yếu tư liệu sản xuất là: hình thức sở hữu Nhà nước tức toàn dân, hình thức sở hữu hợp tác xã tức hình thức sở hữu tập thể nhân dân lao động, hình thức sở hữu người lao động riêng lẻ, hình thức sở hữu nhà tư sản dân tộc” NỘI DUNG – Khi cách mạng Việt Nam chuyển sang hình mới: xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống đất nước, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà phát triển cải tạo kinh tế quốc dân theo hướng XHCN Do vậy, Điều 12 Hiến pháp 1959 quy định: “Các hầm mỏ, sông ngòi rừng cây, đất hoang, tài nguyên khác mà pháp luật quy định Nhà nước, thuộc quyền sở hữu toàn dân” Đối với thành phần kinh tế cá thể nông dân, thợ thủ công, người lao động riêng lẻ khác, Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thành lập hợp tác xã, gia đình đưa ruộng đất, tư liệu sản xuất riêng vào hợp tác xã để xây dựng phát triển kinh tế tập thể dựa hình thức sở hữu tập thể nhân dân lao động Đối với thành phần kinh tế tư bản, Nhà nước tiến hành công tư hợp doanh, đưa họ phát triển kinh tế theo đường chủ nghĩa xã hội Trong thời kỳ này, xã hội có nhiều thành kiến người làm ăn riêng lẻ, vậy, pháp luật bảo hộ quyền sở hữu tư liệu sản xuất tài sản họ, cho phép họ để lại thừa kế Các Điều 14, 15, 16, 18, 19 Hiến pháp 1959 quy định: Nhà nước Việt Nam chiếu theo pháp luật bảo hộ quyền sở hữu đất đai, tư liệu sản xuất khác, cải, thu nhập hợp pháp, quyền thừa kế tài sản tư hữu nông dân, người làm nghề thủ công, người lao động riêng lẻ, nhà tư sản dân tộc, công dân… NỘI DUNG – Hiến pháp 1959 xác định chế độ sở hữu, thành phần kinh tế, nguyên tắc quản lý kinh tế sách kinh tế Nhà nước XHCN phù hợp với điều kiện đất nước có chiến tranh Chế độ công hữu tư liệu sản xuất xác lập với quan hệ sản xuất XHCN Vì vậy, Hiến pháp 1959 thừa nhận tồn bốn hình thức sở hữu chủ yếu tư liệu sản xuất, bao gồm sở hữu toàn dân, sở hữu hợp tác xã, sở hữu người lao động riêng lẻ sở hữu nhà tư sản dân tộc Nhà nước trưng mua, trưng dụng, trưng thu cần thiết lợi ích chung có bồi thường thích đáng Trong năm kháng chiến chống Mĩ, kinh tế Việt Nam phát triển theo chế bao cấp, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng phân phối theo kế hoạch, giao lưu dân không phát triển, cá nhân có quyền sở hữu tư liệu tiêu dùng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt NỘI DUNG Chế độ sở hữu đất đai Việt Nam hiến pháp 1980 - Sau đất nước thống nhất, năm 1980, Nhà nước ban hành Hiến pháp Điều 19 Hiến pháp 1980 quy định: “Đất đai, rừng núi, sông hồ, hầm mỏ, tài nguyên thiên nhiên lòng đất, vùng biển thềm lục địa, xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp quốc doanh; ngân hàng tổ chức bảo hiểm; công trình phục vụ lợi ích công cộng; hệ thống đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển, đường không; đê điều công trình thuỷ lợi quan trọng; sở phục vụ quốc phòng; hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, điện ảnh; sở nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, sở văn hoá xã hội tài sản khác mà pháp luật quy định Nhà nước – thuộc sở hữu toàn dân” NỘI DUNG – Nếu Hiến pháp 1959 ghi nhận sở hữu riêng quyền công dân Hiến pháp 1980, không thừa nhận Điều 27 Hiến pháp quy định: “Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu công dân thu nhập hợp pháp, cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, công cụ sản xuất dùng trường hợp phép lao động riêng lẻ Pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản công dân” Với nhận thức chưa khoa học thời kỳ độ Việt Nam thời điểm đó, Nhà nước không thừa nhận tồn sở hữu tư nhân thành phần kinh tế tương ứng, coi kinh tế phi XHCN tìm cách thủ tiêu Tư làm chủ tập thể, bao cấp bao trùm hầu hết quy định Hiến pháp 1980, vậy, Hiến pháp quy định cho công dân có nhiều quyền, thực tế có số quyền thực số người Chẳng hạn, quyền có nhà thực với công dân cán bộ, công nhân viên nhà nước, tất NỘI DUNG – Hiến pháp quy định cá nhân, hộ gia đình quyền sở hữu đất đai có quyền sử dụng khai thác đất đai, có quyền chuyển nhượng tài sản đất Nếu đất tài sản quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kể việc thừa kế quyền sử dụng đất Trường hợp người giao đất chết quyền sử dụng đất chuyển cho người trực tiếp sử dụng người chết tiếp tục sử dụng Thời kỳ này, Nhà nước giao đất cho hợp tác xã tập đoàn sản xuất, cá nhân, hộ gia đình đất để canh tác, giao lưu dân đất đai bị cấm Mặt khác, sách cải tạo XHCN miền Nam đưa cá nhân, hộ gia đình làm ăn riêng lẻ vào tập đoàn sản xuất hợp tác xã, tài sản mà hộ gia đình có quyền sở hữu bị hạn chế, chủ yếu tư liệu tiêu dùng, vậy, giao dịch dân thời kỳ chủ yếu giải nhu cầu thiết yếu hàng ngày cá nhân, gia đình KẾT LUẬN – Hiến pháp 1946 không nêu đất đai, Hiến pháp 1959 không viết ra, ngầm hiểu đất đai đa sở hữu (lúc nước ta chia làm miền, chưa thống nhất) Như vậy: hiến pháp 1946 chưa có quy định sở hữu đất đai Vì nước ta chia miền , chưa thống đất nước Mà họ công nhận đất đai thuộc sở hữu công nông. Bắt đầu từ Hiến pháp 1980 khẳng định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu ... đề: Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng nhà nước đến hiến pháp 1980 quy định rõ chế độ sở hữu đất đai? Nội dung Mở đầu Nội dung Chế độ sở hữu đất đai Việt Nam hiến pháp 1946 Chế độ sở hữu. .. đất đai Việt Nam hiến pháp 1959 Chế độ sở hữu đất đai Việt Nam hiến pháp 1980 Kết luận MỞ ĐẦU Có thể nói, chế độ sở hữu đất đai qua thời kì pháp luật Việt Nam ,mà đặc biệt sở hữu đất đai tư liệu. .. sở hữu sở để hình thành nên quan hệ sở hữu – thành phần quan trọng quan hệ sản xuất, yếu tố định đến trình tổ chức sản xuất phân phối sản phẩm có từ kết việc sản xuất Và chế độ sở hữu có liên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Đất đai luôn là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với mỗi nhà nước nhưng tại sao mãi đến hiến pháp 1980 chúng ta mới quy định rõ về chế độ sở hữu đất đai?, Đất đai luôn là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với mỗi nhà nước nhưng tại sao mãi đến hiến pháp 1980 chúng ta mới quy định rõ về chế độ sở hữu đất đai?, Đất đai luôn là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đối với mỗi nhà nước nhưng tại sao mãi đến hiến pháp 1980 chúng ta mới quy định rõ về chế độ sở hữu đất đai?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay