giao an hoa hoc 11 ki 1

48 461 1
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2013, 01:27

Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng Ngày soạn: Tiết 12: Bài 8: Amoniac và muối amoni I. Mục tiêu bài học: 1. Về kiến thức: * Học sinh hiểu đợc: - Tính chất hoá học của amoniac. - Vai trò quan trọng của amoniac trong đời sống và trong thuật. * Học sinh biết: Phơng pháp điều chế amoniac trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm. 2. Về năng: - Dựa vào cấu tạo phân tử để giải thích tính chất vật lí, tính chất hoá học của amniac và muối amoni. - Vận dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng để giải thích các điều kiện thuật trong sản xuất amoniac. - Rèn luyện khả năng lập luận logic và khả năng viết các phơng trình trao đổi ion. II. Chuẩn bị. GV: Dụng cụ và hoá chất phát hiện tính tan của NH 3 ; dd NH 4 Cl; dd NaOH; ddAgNO 3 ; dd CuSO 4 , tranh (hình 2.2): NH 3 khử CuO; tranh (hình 2.4): Sơ đồ thiết bị tổng hợp NH 3 trong công nghiệp. III. Tổ chức hoạt động dạy học. 1. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Tiến trình. Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1. A. Moniac (NH 3 ) - GV nêu cầu hỏi: Dự vào cấu tạo của ngtử nitơ và H hãy mô tả sự hình thành phân tử amoniac? Viết CT electron và CT cấu tạo phân tử amoniac? I. Cấu tạo phân tử: N H H H - HS dựa vào kiến thức đã biết ở lớp 10 và SGK để trả lời. Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi bảng Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng - GV bổ sung: Phân tử NH 3 có cấu tạo hình tháp, nguyên tử N ở đỉnh tháp còn 3 ngtử H nằm ở 3 đỉnh của tam giác đều là đáy của hình tháp -> Có cấu tạo không đối xứng nên phân tử NH 3 phân cực. - Trong phân tử NH 3 nguyên tử N liên kết với 3 nguyên tử H bằng 3 liên kết cộng hoá trị có cực. ở nguyên tử N còn một cặp e cha tham gia liên kết. - NH 3 là phân tử phân cực. - Nguyên tử N trong phân tử NH 3 có số oxh -3 là thấp nhất trong các số oxh có thể có của N. Hoạt động 2 II. Tính chất vật lí: - GV chuẩn bị một ống nghiệm chứa sẵn khí amoniac. Cho HS quan sát trạng thái, màu sắc, có thể hé mở nút cho HS phẩn nhẹ để ngửi. - Là chất khí không màu, mùi khai xóc, nhẹ hơn không khí. - Tan nhiều trong nớc, tạo thành dd có tính kiềm. - GV làm TN thử tính tan của khí amoniac. - HS quan sát hiện tợng, giải thích. - GV bổ sung: Khí NH 3 tan rất nhiều trong nớc, ở 20 0 C 1 lít nớc hoà tan đợc 800 lít NH 3 . Hoạt động 3 III. Tính chất hoá học: - GV yêu cầu: Dựa vào thuyết axit-bazơ của Bron-stet để giải thích tính bazơ của NH 3 . - HS: Khi tan trong nớc, một phần nhỏ các phân tử NH 3 kết hợp với H + của nớc -> NH 4 + + OH - . 1. Tính bazơ yếu: a. Tác dụng với n ớc : Khi hoà tan khí NH 3 vào nớc một phần các phân tử NH 3 phản ứng. NH 3 + H 2 O NH 4 + + OH - là một bazơ yếu. - GV bổ sung: K b của NH 3 ở 25 0 C là 1,8.10 -5 nên là một bazơ yếu. b. Dung dịch NH 3 có khả năng làm kết tủa nhiều hiđroxit kim loại. - GV bổ sung: Khi cho dd FeCl 3 vào dd NH 3 sẽ xảy ra p nào giữa các ion trong 2 dd này ? - HS: xảy ra p Fe 3+ + OH - Fe(OH) 3 Vd1: FeCl 3 + 3NH 3 + 3H 2 O 3NH 4 Cl + Fe(OH) 3 Fe 3+ + 3NH 3 + 3H 2 O 3NH 4 + + Fe(OH) 3 Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi bảng - GV hớng dẫn HS thiết lập nên phơng trình hoá học. - Tơng tự HS hình thành phơng trình hoá học ở VD2. Vd2: AlCl 3 + 3NH 3 + 3H 2 O 3NH 4 Cl + Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng - GV: NH 3 khí cũng khi dd dễ dàng nhận H + của dd axit tạo muối amoni. Al(OH) 3 Al 3+ + 3NH 3 + 3H 2 O 3NH 4 + + Al(OH) 3 - GV mô tả thí nghiệm giữa khí NH 3 và khí HCl. - HS giải thích hiện tợng thí nghiệm và viết phơng trình phản ứng. c. Tác dụng với axit. Vd: NH 3 + 2H 2 SO 4 (NH 4 ) 2 SO 4 NH 3(k) + HCl (k) NH 4 Cl (không màu) (không màu) (khói trắng) Nhận biết khí NH 3 Hoạt động 4 3. Tính khử: - GV yêu cầu HS cho biết: Số oxi hoá của N trong NH 3 và nhắc lại các số oxi hoá của N. Từ đó dự đoán TCHH tiếp theo của NH 3 dựa vào sự thay đổi số oxi hoá của N. a. Tác dụng với O 2 . 4NH 3 + 3O 2 2N 2 + 6H 2 O 4NH 3 + 5O 2 4NO + 6H 2 O b. Tác dụng với Cl 2 - HS: trong phân tử NH 3 nitơ có số oxh -3 và các số oxi hoá có thể có của H là -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5. Nh vậy trong các phh khi có sự thay đổi số oxi hoá, số oxh của N trong NH 3 chỉ có thể tăng lên, chỉ thể hiện tính khử. 2NH 3 + 3Cl 3 N 2 + 6HCl - GV bổ sung: NH 3 thể hiện tính khử yếu hơn H 2 S. - GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK cho biết tính khử của NH 3 biểu hiện nh thế nào? - GV kết luận về TCHH của NH 3 . Hoạt động 5 IV. ứng dụng. GV cho HS nghiên cứu SGK và trình bày ứng ứng. SGK Hoạt động 6 V. Điều chế. HS nghiên cứu SGK cho biết NH 3 đợc 1. Trong PTN: Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi bảng điều chế trong PTN nh thế nào ? Viết ph- ơng trình hoá học? - Muối amoni p với dd kiềm. - GV yêu cầu HS sử dụng nguyên lí Lơ Sa- tơ-li-e để làm cho cân bằng dịch chuyển về phía tạo NH 3 . GV gợi ý: Có thể áp dụng yếu tố p, t 0 , xt, nồng độ đợc không ? Vì sao ? Vd: NH 4 Cl + NaOH NH 3 + NaCl + H 2 O NH 4 + + OH - NH 3 + H 2 O - HS: Tăng áp suất của hệ, giảm nhiệt độ, dùng chất xt. - Đun nóng dd NH 3 đậm đặc. t 0 t 0 t 0 Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng - GV bổ sung: + Tăng áp suất: 300 1000 atm. + Giảm nhiệt độ: 450-500 0 C. + Chất xúc tác: Fe. + Vận dụng chu trình khép kín để nâng cao hiệu suất p. 2. Trong CN: Tổng hợp từ các ngtố N 2 + 3H 2 2NH 3 , H = - 92kj Các biện pháp khoa học đã áp dụng: Tăng áp suất: 200-300 atm. Giảm nhiệt độ: 450-500 0 C. Chất xúc tác: Fe/Al 2 O 3 .K 2 O Vận dụng chu trình khép kín để nâng cao hiệu suất p. Dặn dò: Về nhà làm bài tập 2, 4, 6 Ngày soạn: Tiết 13: Bài 8: Amoniac và muối amoni (tiếp) I. Mục tiêu bài học: 1. Về kiến thức: * Học sinh hiểu đợc: - Tính chất hoá học của muối amoni. - Vai trò quan trọng của muối amoni trong đời sống và trong thuật. * Học sinh biết: Phơng pháp điều chế muối amoni trong công nghiệp và trong phòng thí nghiệm. 2. Về năng: - Dựa vào cấu tạo phân tử để giải thích tính chất vật lí, tính chất hoá học của amniac và muối amoni. - Vận dụng nguyên lí chuyển dịch cân bằng để giải thích các điều kiện thuật trong sản xuất amoniac. - Rèn luyện khả năng lập luận logic và khả năng viết các phơng trình trao đổi ion. II. Chuẩn bị. GV: Dụng cụ và hoá chất phát hiện tính tan của NH 3 ; dd NH 4 Cl; dd NaOH; ddAgNO 3 ; dd CúO 4 , tranh (hình 2.2): NH 3 khử CuO; tranh (hình 2.4): Sơ đồ thiết bị tổng hợp NH 3 trong công nghiệp. III. Tổ chức hoạt động dạy học. t 0 xt Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng 1. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, tác phong. 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Tiến trình. Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 7 B. Muối amoni: (NH 4 ) n X - GV cho HS quan sát tinh thể muối amoni clorua, sau đó hoà tan vào nớc, dùng giấy quỳ thử môi trờng dd. HS nhận xét trạng thái, màu sắc, khả năng tan và pH của dd. Là mối mà trong phân tử gồm cation NH 4 + và anion gốc axit. I. Tính chất vật lý: - HS: Tinh thể không màu, tan dễ trong n- ớc, dd có pH > 7. - Muối amoni là hợp chất tinh thể ion, phân tử gồm cation NH 4 + và gốc axit. - GV khái quát: - Muối amoni là hợp chất tinh thể ion, phan tử gồm catinon NH 4 + và gốc axi. - Tất cả muối amoni đều tan, là chất điện li mạnh. - Tất cả muối amoni đều tan, là chất điện li mạnh. II. Tính chất hoá học: Hoạt động 8 1. Tác dụng với bazơ kiềm. - GV làm thí nghiệm dd (NH 4 ) 2 SO 4 vào ống nghiệm, nhỏ thêm vài giọt dd NaOH. HS quan sát, nhận xét, viết pứ dạng phân tử và ion thu gọn. - HS: Có khí mùi khai thoát ra do: Vd: (NH 4 ) 2 SO 4 + 2 NaOH Na 2 SO 4 + 2NH 3 + 2H 2 O NH 4 + + OH - NH 3 + H 2 O Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi bảng NH 4 Cl + NaOH NaCl + NH 3 + H 2 O NH 4 + + OH - NH 3 + H 2 O -> Điều chế NH 3 trong PTN và nhận biết muối amoni. GV kết luận: Các phản ứng trên là phản ứng trao đổi ion, ở pứ 1 ion NH 4 + nhờng H + nên là axit. Phản ứng 1 dùng để điều chế NH 3 và nhận biết muối amoni. Hoạt động 9 2. Phản ứng nhiệt phân: GV làm thí nghiệm: Lấy 1 ít bột NH 4 Cl vào ống nghiệm khô, đun nóng ống nghiệm, quan sát. a. Muối amoni tạo bởi axit không có tính oxi hoá. (HCl, H 2 CO 3 NH 3 + axit) - HS nhận xét và giải thích: Muối ở ống nghiệm hết, xuất hiện muối ở gần miệng ống nghiệm. Do NH 4 Cl bị phân huỷ tạo Vd: NH 4 Cl NH 3 + HCl (NH 4 ) 2 CO 3 2NH 3 + CO 2 + 2H 2 O t 0 t 0 t 0 Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng NH 3 khí và HCl khí, khi bay đến gần miệng ống nghiệm có t 0 thấp nên kết hợp với nhau thành NH 4 Cl. NH 4 HCO 3 NH 3 + CO 2 + H 2 O b. Muối amoni tạo bởi axit có tính oxi hoá - GV yêu cầu HS lấy thêm ví dụ khác. (HNO 3 , HNO 2 ): - GV yêu cầu HS nhắc lại pứ điều chế N 2 trong PTN. NH 4 NO 3 N 2 O + 2H 2 O NH 4 NO 2 N 2 + 2H 2 O - HS: NH 4 NO 2 N 2 + 2H 2 O - GV cung cấp thêm p: NH 4 NO 2 N 2 O + 2H 2 O Từ đó phân tích để HS thấy bản chất của p phân huỷ muối amoni là: Khi đun nóng muối amoni đều bị phân huỷ ra axit và NH 3 , tuỳ thuộc vào axit có tính oxi hoá hay không mà NH 3 bị oxi hoá thành các sản phẩm khác. Củng cố bài: GV dùng bài tập 2 SGK để củng cố bài học. Dặn dò: Về nhà làm bài tập 2, 4, 6. Ngày soạn: Tiết 14: Bài 9: axit nitric và muối nitrat I. Mục tiêu bài học: 1. Về kiến thức: - Hiểu đợc tính chất vật lí, hoá học của axit nitric. - Biết phơng pháp điều chế axit nitric trong phòng TN và trong CN. 2. Về năng: - Rèn luyện năng viết phơng trình phản ứng oxh khử và phản ứng trao đổi ion. - Rèn luyện năng lập luận logic và quan sát nhận xét. II. Chuẩn bị. GV: Axit HNO 3 đặc và loạng; dd axit H 2 SO 4 loãng; dd BaCl 2 ; dd NaNO 3 ; NaNO 3 tinh thể; Cu(NO 3 ) 2 tinh thể; Cu; S; ống nghiệm; đèn cồn; giá ống nghiệm. HS: Ôn lại pp cân bằng phản ứng oxh khử. t 0 t 0 t 0 t 0 Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng III. Tổ chức hoạt động dạy học. 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày tính chất hoá học của dung dịch NH 3 3. Tiến trình. Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 1 A. Axit nitric: - HS viết CTCT, xác định số oxh của nitơ. I. Cấu tạo phân tử: O H O N O Hoạt động 2 II. Tính chất vật lí: - GV chuẩn bị một ống nghiệm chứa sẵn axit nitric. GV mở nút lọ axit, đun nóng nhẹ một chút. Cho HS quan sát và phát hiện 1 số TCVL của axit nitric. - GV xác nhận nhận xét của HS và bổ sung: - Axit HNO 3 là chất lỏng không màu, bốc khói trong không khí ẩm. - Axit HNO 3 dễ bị nhiệt hoặc ánh sáng phân huỷ. - Axit HNO 3 tan vô hạn trong nớc. Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi bảng + Axit HNO 3 không bền ngay ở nhiệt độ thờng, dới tác dụng của ánh sáng nó cũng bị phân huỷ dần. Khí có màu nâu đỏ là khí NO 2 . Phản ứng phân huỷ: 4HNO 3 4NO 3 + O 2 + 2H 2 O Vì vậy axit HNO 3 lâu ngày có màu vàng do NO 2 phân huỷ ra tan vào axit. + Axit HNO 3 tan trong nớc theo bất tỉ lệ nào. Hoạt động 3 III. Tính chất hoá học: - GV yêu cầu HS lấy ví dụ về tính axit của axit nitric, viết phơng trình phản ứng. 1. Tính axit: Là axit mạnh, dd HNO 3 làm đổi màu quỳ tím, tác dụng bazơ, oxit bazơ, muối. - HS: Làm quỳ tím hoá đỏ, tác dụng với bazơ, oxit bazơ và một số muối. Vd: 2HNO 3 + CuO Cu(NO 3 ) 2 + H 2 O - GV nêu vấn đề: Tại sao axit nitric có tính oxh? Tính oxh của axit nitric đợc biểu hiện nh thế nào? 2HNO 3 + Ba(OH) 2 Ba(NO 3 ) 2 + 2H 2 O 2HNO 3 + CaCO 3 Ca(NO 3 ) 2 +H 2 O + CO 2 - GV gợi ý: Dựa vào cấu tạo của HNO 3 để Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng giải thích. - HS: Trong phân tử HNO 3 nitơ có số oxh 2. Tính oxi hoá: Là axit có tính oxh mạnh nhất. +5 là số oxh cao nhất của nitơ. Vì vậy trong các pứ có sự thay đổi số oxh, số oxh của nitơ chỉ có thể giảm xuống các giá trị thấp hơn: -3, 0, +1, +2, +3, +4. +5 HNO 3 có thể bị khử thành -3 0 +1 NH 4 NO 3, N 2 , N 2 O, - GV xác nhận: Nh vậy sản phẩm oxh của axit nitric rất phong phú, có thể là: NH 4 NO 3 , N 2 , N 2 O, NO, NO 2 . +2 +4 NO, NO 2 tuỳ theo nồng độ của HNO 3 và khả năng khử của chất tham gia. - GV làm một số TN để HS thấy khả năng oxi hoá của HNO 3 phụ thuộc vào nồng độ axit và bản chất của chất khử. a. Với kim loại: Oxi hoá hầu hết các loại trừ Au và Pt. - Thí nghiệm 1: GV lấy 2 ống nghiệm, một ống đựng dd axit HNO 3 đặc và loãng HNO 3 đ + M M(NO 3 ) n + NO 2 + H 2 O HNO 3 l +M khử yếuM(NO 3 ) n + NO + H 2 O Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi bảng rồi bỏ vào mỗi ống nghiệm 1 mảnh kim loại đồng. - HS nhận xét màu sắc khí thoát ra và viết ptp. M khử mạnh M(NO 3 ) n + NO, N 2 O, NH 4 NO 3 + H 2 O - GV: Với các kim loại có tính khử mạnh: Zn, Mg, Al sản phẩm oxh của HNO 3 có thể là N 2 O, N 2 , NH 4 NO 3 . (n là hoá trị cao nhất và bên của kim loại) Vd: - HS lập các ptp tơng ứng với các hiện t- ợng đã mô tả. - GV bổ sung thêm: + Fe là Al thụ động trong dd HNO 3 đặc nguội. GV giải thích cho HS hiểu đợc thụ động là gì. + Hỗn hợp gồm 1 thể tích HNO 3 đặc và 3 thể tích HCl đặc gọi là cờng thuỷ. Cờng thuỷ hoà tan đợc cả Au và Pt. Trng khi đó HNO 3 đặc nóng không p đợc. GV giải thích nguyên nhân. Cu + 4HNO 3 đ Cu(NO 3 ) 2 +2NO 2 +2H 2 O 3Cu + 8HNO 3 (1) 3Cu(NO 3 ) + 2NO + 4H 2 O 5Mg + 12 HNO 3 (1) 5Mg(NO 3 ) 2 + N 2 + 6H 2 O 8Al + 30 HNO 3 1 8Al(NO 3 ) 3 + 3N 2 O + 15H 2 O 4Zn + 10 HNO 3 1 4Mg(NH 3 ) 2 + NH 4 NO 3 + 3H 2 O Chú ý: - Fe, Al thụ động với HNO 3 đặc nguội. - Thí nghiệm 2: Cho mẩu S bằng hạt đậu xanh vào ống nghiệm đựng HNO 3 đặc. Sau đó đun nóng nhẹ. Khi p kết thúc nhỏ vào dd trong ống nghiệm vài giọt BaCl 2 . b. Với phi kim: HNO 3 đặc nóng oxh đợc 1 số phi kim nh C, S, P đến số oxh cao nhất. Vd: - HS: Xác định sản phẩm sinh ra và viết p. C + 4HNO 3 CO 2 + 4NO 2 + 2H 2 O Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng Nhận xét: trong p trên số oxi hoá của nitơ giảm từ +5 xuống +4 số oxh của S tăng từ 0 lên +6 cực đại. S + 6HNO 3 H 2 SO 2 + 6NO 2 + 2H 2 O c. Nitơđioxit phản ứng với n ớc : - GV kết luận: 4NO 2 + O 2 + 2H 2 O 4HNO 3 + Axit HNO 3 có đầy đủ tính chất của axit mạnh. + Axit HNO 3 là chất oxh mạnh, tác dụng với hầu hết các kloại, một số phi kim và hợp chất có tính khử. + Khả năng oxh của HNO 3 phụ thuộc nồng độ của axit và độ hoạt động của chất phản ứng với axit và nhiệt độ. + GV giới thiệu p của NO 2 với H 2 O Ngày soạn: Tiết 15: Bài 9: axit nitric và muối nitrat (Tiếp) I. Mục tiêu bài học: 1. Về kiến thức: - Hiểu đợc tính chất vật lí, hoá học của muối nitrat. - Biết phơng pháp điều chế axit nitric trong phòng TN và trong CN. 2. Về năng: - Rèn luyện năng viết phơng trình phản ứng oxh khử và phản ứng trao đổi ion. - Rèn luyện năng lập luận logic và quan sát nhận xét. II. Chuẩn bị. GV: Axit HNO 3 đặc và loạng; dd axit H 2 SO 4 loãng; dd BaCl 2 ; dd NaNO 3 ; NaNO 3 tinh thể; Cu(NO 3 ) 2 tinh thể; Cu; S; ống nghiệm; đèn cồn; giá ống nghiệm. HS: Ôn lại pp cân bằng phản ứng oxh khử. III. Tổ chức hoạt động dạy học. 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày tính chất hoá học của dung dịch NH 3 3. Tiến trình. Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 4 B. Muối nitrat: - HS nghiên cứu SGK và cho biết đặc điểm về tính ta của muối nitrat. Viết phơng trình I. Tính chất của muối nitrat: 1. Tính chất vật lí: Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng điện li của một số muối. - HS: Tất cả muối nitrat đều tan và điện li mạnh. - Tất cả các muối nitrat đều tan và là chất điện li mạnh. - Ion NO 3 - không màu. PT điện li: Ca(NO 3 ) 2 Ca 2+ + 2NO 3 - KNO 3 K + + NO 3 - - GV bổ sung: ion NO 3 - không màu và một số muối nitrat dễ bị chảy rữa trong không khí. Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi bảng Hoạt động 5 2. Tính chất hoá học: - GV làm thí nghiệm: Nhiệt phân NaNO 3 (ống1) và Cu(NO 3 ) 2 (ống 2). - HS quan sát hiện tợng và giải thích. Các muối M(NO 3 ) n đều kém bền bởi nhiệt (M là kloại). Sản phẩm phân huỷ phụ thuộc vào bản chất của cation M. + ở ống 1 thấy có khí thoát ra và làm cho que đóm bùng cháy lên (khí O 2 ). + ở ống 2 thấy có khí thoát màu nâu đỏ bay ra (NO 2 ) và làm cho que đóm bùng cháy lên (khí O 2 ). - M trớc Mg: M(NO 2 ) n + O 2 - M sau Cu: M + O 2 + NO 2 - M còn lại: Oxi kloại + O 2 + NO 2 Vd: 2KNO 3 2KNO 2 + O 2 - GV: Khi ống 2 đã nguội, rót nớc vào lắc nhẹ thấy có kết tủa đen. Rót vào một chút H 2 SO 4 loãng thấy dd có màu xanh. HS giải thích hiện tợng, viết phơng trình p. 2AgNO 3 2Ag + 2NO 2 + O 2 2Cu(NO 3 ) 2 2CuO + O 2 + 4NO 2 Khi nung nóng M(NO 3 ) n là chất oxh mạnh. - HS: Kết tủa đen là CuO, dd có màu xanh là CúO 4 . Phơng trình p: 2Cu(NO 3 ) 2 2CuO + O 2 + 4NO 2 CuO + H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O 2KNO 3 2KNO 2 + O 2 - GV bổ sung: Nhiệt phân muối nitrat của kim loại đứng trớc Mg trong dãy hoạt động hoá học sẽ thu đợc muối nitrit và O 2 , còn nhiệt phân muối nitrat của kim loại đứng sau Cu sẽ thu đợc kim loại. Vd: 2AgNO 3 2Ag + 2NO 2 + O 2 Hoạt động 6 3. Nhận biết muối nitrat. - GV làm thí nghiệm: cho thêm mảnh Cu vào dd NaNO 3 Trong môi trờng axit ion NO 3 - thể hiện tính oxh giống HNO 3 [...]... Thí nghiệm 1: Tính oxi hoá của axit HNO3 đặc và loãng a - Cho 1ml HNO3 68% vào ống nghiệm 1 - Cho 1ml HNO3 15 % vào ống nghiệm 2 Cho vào mỗi ống nghiệm một mảnh Cu và đun nóng b Quan sát hiện tợng xảy ra và giải thích - Cho mảnh Cu vào ống nghiệm chứa HNO3 đặc có khí NO2 màu nâu bay ra vì HNO3 đặc bị khử đến NO2 Dung dịch chuyển sang màu xanh do tạo ra Cu(NO3)2 Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng -... C t0 C + 2H2 C H 4 HS chỉ ra 2 phản ứng với H2 và kim loại b Tác dụng với kim loại ở nhiệt độ cao t0 Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng tạo cacbua 0 4 3 C + 4Al Al4 C 3 (Nhôm cacbua) III ứng dụng: SGK Hoạt động 4 - GV Yêu cầu HS cho biết kim cơng, than chì, than vô định hình có những ứng dụng gì? - HS: Đồ trang sức, dao cắt thuỷ tinh mũi khoan - GV yêu cầu HS dựa vào các đặc điểm tính chất vật... HS: Có kết tủa vàng, kết tủa tan trong HNO3 - Yêu cầu HS nêu ứng dụng của phản ứng này Củng cố bài: GV dùng bài tập 3 SGK để củng cố bài biết muối tan photphat Nội dung ghi bảng Dặn dò: về nhà làm bài tập 3, 4, 5, SGK Chuẩn bị các loại phân bón cho tiết học sau Ngày soạn: Tiết 18 : Bài 12 : phân bón hoa học I Mục tiêu bài học: 1 Về ki n thức: Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng - Biết vai trò của các... SGK Rút kinh nghiệm: Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng Ngày soạn: Tiết 19 ,20: Bài 13 : luyện tập Tính chất của nitơ, photpho và hợp chất của chúng I Mục tiêu bài học: 1 Về ki n thức: Củng cố ki n thức tính chất vật lí, tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng, của nitơ, amoniac, muối amoni, axit nitric, muối nitrat, photpho và hợp chất của chúng 2 Về năng: - Rèn luyện năng vận dụng ki n thức... đến kết quả Dặn dò: Về nhà xem lại các phản ứng hoá học giữa muối và axit, bazơ, muối và điều ki n để phản ứng xảy ra đã học ở cấp 2 Giáo án hoá học 11 Ngày soạn: Nguyễn Thị Lan Hơng Tiết 21: Bài 14 : bài thực hành số 2 Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho I Mục tiêu bài học: 1 Về ki n thức: Củng cố các ki n axit nitric, muối nitrat, muối photphat , phân bón hoá học 2 Về năng: - Rèn luyện kĩ... nhiên của cacbon - GV bổ sung thêm các ki n thức thực tế - GV cung cấp cho HS phơng pháp điều chế V Điều chế: 0 các dạng thù hình của cacbon than chì 10 0000atm,3000 C Kim cơng nhân tạo Than đá Than cốc 10 000C, thiếuchì than kh Củng cố bài: C phản ứng đợc với các chất Gỗ + O2 không khí thiếu Than gỗ 25000C, không có kk nào trong các chất sau: Fe2O3, CO2, H2, CH4 than muội + H2 HNO3, H2SO4 đặc, K2O, Al2O3,... ra Dặn dò: Về nhà làm bài tập 23.2, 23.5 SBT 11 Xem lại cấu tạo phân tử CO2 Tính chất hoá học của oxit axit Ngày soạn: Tiết 24: Bài 16 : Hợp chất của Cacbon I Mục tiêu bài học: 1 Về ki n thức: HS biết: - Cấu tạo phân tử CO và CO2 - Tính chất vật lí, hoá học của CO và CO2 - Các phơng pháp điều chế và ứng dụng của CO và CO2 Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng - Tính chất vật lí, hoá học của axit cacbonic... cacbonat tan không bị nhiệt phân - Muối cacbonat tan oxit kloại + CO2 - Muối hiđrocacbonat Muối cacbonat + CO2 + H2O Vd: 2NaHCO3 Na2CO3 +CO2+ H2O t0 MgCO3 MgO + CO2 t0 II Một số muối cacbonat quan trọng (SGK) Dặn dò: Về nhà làm bài tập và xem trớc bài Silic và hợp chất của Silic Ngày soạn: Tiết 17 : silic và hợp chất của silic Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng I Mục tiêu bài học: 1 Về ki n thức:... và trò Nội dung ghi bảng Nếu a = 1: H3PO4 + NaOH NaH2PO4 + H2O (1) Nếu a = 2: H3PO4 + 2NaOH Na2HPO4 + 2H2O (2) Nếu a = 3: H3PO4 + 2NaOH Na3PO4 + 3H2O (3) Nếu 1 < a < 2 xảy ra (1 và (2) Nếu 2 < a < 3 xảy ra (2 và (3) 3 H3PO4 không có tính oxh Hoạt động 4 IV Điều chế và ứng dụng: - HS nghiên cứu SGK cho biết các pp điều 1 Điều chế: 3 4 Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng chế H3PO4 PTN: - GV bổ sung... dạng thù hình của cacbon trong các mục đích khác nhau II Chuẩn bị GV: Mô hình than chì, kim cơng, mẫu than gỗ, mồ hóng HS: Xem lại ki n thức về cấu trúc tinh thể kim cơng (lớp 10 ), tính chất hoá học của cacbon (lớp 9) III Tổ chức hoạt động dạy học 1 ổn định lớp: 2 Ki m tra bài cũ 3 Tiến trình Hoạt động thầy và trò Hoạt động 1 - GV yêu cầu HS tìm nhóm cacbon trong BTH, gọi tên các nguyên tố trong nhóm, . sau. Ngày soạn: Tiết 18 : Bài 12 : phân bón hoa học I. Mục tiêu bài học: 1. Về ki n thức: +O 2 +H 2 O Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng - Biết vai trò. hoạt động dạy học. t 0 xt Giáo án hoá học 11 Nguyễn Thị Lan Hơng 1. ổn định lớp: Ki m tra sĩ số, tác phong. 2. Ki m tra bài cũ. 3. Tiến trình. Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an hoa hoc 11 ki 1, giao an hoa hoc 11 ki 1, giao an hoa hoc 11 ki 1, Mục tiêu bài học: Chuẩn bị. Tổ chức hoạt động dạy học. Cấu tạo phân tử: Tính chất vật lí:, Tính axit: Là axit mạnh, dd HNO Tính oxi hoá: Là axit có tính oxh mạnh nhất., øng dơng. Chn bÞ. TÝnh chÊt vËt lý: Chn bÞ. Chn bÞ. TÝnh chÊt cđa mi nitrat: 1. TÝnh chÊt vËt lÝ:, Supephotphat. Ph©n l©n, Quá trình nhân tạo Chuẩn bị. Vị trí của photpho trong bảng tuần hoàn: SGK ứng dụng: SGK Trạng thái tự nhiên SGK Hoạt động thầy và trò Chuẩn bị. Tính chất vật lí: SGK Chuẩn bị. Chuẩn bị., Kiến thức cần nhớ. Bài tập: Tổ chức hoạt động dạy học., Chuẩn bị. Tính chất vật lí: Tính chất hoá học, ứng dụng: SGK Trạng thái tự nhiên. SGK Điều chế: than chì Kim cơng nhân tạo Chuẩn bị. Tính chất vật lí: SGK Tính chất vật lí: SGK Tính chất hoá họcL, Một số muối cacbonat quan trọng SGK. Chuẩn bị. Tính chất vật lí: SGK Trạng thái tự nhiên: SGK ứng dụng SGK V. Điều chế: Silic đioxit SiO Axit Silixic Muối Silicat: Chỉ có Silicat kim loại kiềm tan trong n-, Chuẩn bị. Thành phần hoá học và tính chất của thuỷ tinh: Thành phần hoá học của ximăng: 3CaO.SiO Sản xuất ximăng: Đá vôi, đất sét nung 1300 Chuẩn bị., ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Không Bài mới. Nhóm chức: - Là nhóm nguyên tử gây ra các phản ứng Đặc điểm cấu tạo: - Phải có cacbon, ngoài ra còn có H, O,, ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Tiến trình. Định nghĩa CTPT biểu thị số lợng nguyên tử của mỗi, ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: HS lên bảng làm bài tập số 3 và 6 trang 124 SGK. Tiến trình. Liên kết đơn liên kết Liên kết đôi 1 liên kết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay