De KSCL HSG Toán 8 TP Vinh

1 63 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 18:03

I } [ [ O N G G I A O I ) T ] CVA ] DAO I'I IANII PIIO VINII r4C) f}E K[[A{} SA'I-CTTAT'E-I-1"#N{J F.EOC S[]*.*'F{ {;H{}E NAVI IIOC 2tkt2- 2CI13 l\46mthfr: Tqlrlarlo'p I 'i-lroi g i a r rl a i l t r a i :l { }p f u u t C T II N H t'rrir'c r):: Dtil r [ (4 die i ti'y ) ca" C l r ox : y + c z ; y : c z * a x ; z - a x * Chirngminh: by va x*y'+r,,+0 1 _ ^ +_+_ / 1+a 1+b 7+c L - ,\ L Zalx*al | *r | X X (a la hang so) Bii 2: (5 diAm) a Voi a, b la cac s6 nguy6n Chung rr-rinhr d n g n u a ' + a b- 11 b c h i a h e t c h o t h i a o- b o c h i a h t c h o b Tini s6 du' phep chia cua bieu thuc ( x + ) ( x + X r - ) ( x + )+ c h o d a t h u c* ' + x + Bii 3: Q di)m) Cho * I 0, y > thoa mdn r' + y' : x - y Tim gia tri lon n h A tc u a c u a b i e u thucA- x2+y2 Bii 4:-(6diAm) -.,,^r Cho AABC c6ntai A ( A < 600) Tr€n rnotnria mat phing b0 AC chu'adi€m B vE tia Ax saocho CA - iaB Goi E ld di6m d6i xung vcyiC qua Ax N6i BE c6t A* tai D C6cducrng thSngCD vd CE cit AB lan luqt tai I vd K a Chungrninh ACDE ld hinh thoi b Chunsminh: AI(.BA - BK.AI c Ggi d ld dudngthing di quaA kh6ngc6t c4nhBC X6c dinh vitri di6mM tr€ndudngthing d saocho chu vi AMBC nh6 nhdt Bii 5: (2 di€m) \ Cho irinh vu6ng ABCD co canhbdng M 1ddiem ndm tr6n doanBC Duong vu6ng goc voi AM tai M cft canh CD tai N Tirn v i tri cliemM Ae CX co dai lo'n nhAt FIet
- Xem thêm -

Xem thêm: De KSCL HSG Toán 8 TP Vinh, De KSCL HSG Toán 8 TP Vinh, De KSCL HSG Toán 8 TP Vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay