giáo án ngữ văn lớp 6 bài

5 122 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 16:05

Ngy son: 15/8/2017 Tit Vn bn BNH CHNG, BNH GIY (Truyn thuyt) I Mc tiờu bi hc Kin thc: - Hiu c nh ngha s lc v truyn thuyt - Hiu c ni dung ý ngha ca truyn thuyt Bỏnh chng,bỏnh giy: Cỏch gii thớch ca ngi Vit c v mt phong tc v quan nim cao lao ng, cao ngh nụng - mt nột p hoỏ ca ngi Vit K nng: - K nng bi hc: +Ch v hiu c ý ngha ca nhng chi tit tng tng kỡ o ca truyn; +K c truyn; Nhn nhng s vic chớnh truyn - K nng sng: Xác định giá trị thân: có trách nhiệm với việc phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc Thỏi : Giỏo dc lũng t ho, suy tụn ti nng, phm cht ngi vic xõy dng t nc II Chun b - G: Tranh truyn Bỏnh chng, bỏnh giy, MT, MC - H: c v son bi theo cõu hi SGK III Phng phỏp - Phng phỏp: Vn ỏp, nờu , gi m, ging bỡnh - K thut: ng nóo IV Tin trỡnh t chc dy - hc n nh t chc (1) Kim tra bi c: (3) G kim tra s chun b bi ca H, hng dn H hc b mụn Bi mi: * Gii thiu bi (1) Hng nm, mi xuõn v Tt n, nhõn dõn ta chỏu ca cỏc vua Hựng t ngc n xuụi, vựng rng nỳi cng nh vựng bin, li nụ nc, h hi mua lỏ dong, xay , gió go, gúi bỏnh Quang cnh y lm chỳng ta thờm yờu quý, t ho v nn húa c truyn, c ỏo ca dõn tc Hng nm, c tt n thỡ gia ỡnh chỳng ta cng chun b lm nhng mún n ngon cỳng t tiờn Cỏc em th k xem ú l nhng mún no? (H k, GV chiu hỡnh nh cỏc mún n ngy tt ) Trong cỏc mún n ngy tt khụng th thiu Bỏnh chng, bỏnh giy Hụm chỳng ta s tỡm hiu ngun gc ca chic bỏnh chng, bỏnh giy ny Hot ng ca thy v trũ *H 1: Tỡm hiu chung bn (PP vấn đáp, KT: động não) - H c chỳ thớch du (*) SGK trang ? Truyn thuyt l mt th loi hc ntn? Cú c im gỡ? (MC) Ni dung I Tỡm hiu chung (10) c, tỡm hiu chỳ thớch * Khỏi nim truyn thuyt (sgk tr 7) - L loi truyn dõn gian k v cỏc nhõn vt v s kin cú liờn quan n lch s quỏ kh - Thng cú yu t tng tng, kỡ o - TT th hin thỏi v cỏch ỏnh giỏ ca nhõn dõn i vi cỏc s kin v - Lu ý H tớnh truyn ming, nhõn vt v nhõn vt c k s kin lch s yu t tng tng kỡ o - G Gii thiu v tỏc phm *Tỏc phm thuc nhúm cỏc truyn thuyt thi i Hựng Vng Thi - G c mu i m u lch s VN (i HV th - G hng dn cỏch c v yờu cu H 7) c ni tip ? Nhn xột v ging c? - H c cỏc chỳ thớch 3-5-6-9 ? Hóy ch b cc v nờu ni dung tng phn? - B cc truyn gm phn (MC) B cc v túm tt truyn * B cc - 1: T u n chng giỏm Hựng Vng chn ngi ni ngụi - 2: Tip n Hỡnh trũn Lang Liờu - G gii thiu bc tranh minh ho truyn c thn mỏch bo cỏch lm bỏnh BC BG (SGK) - 3:Cũn li: Lang Liờu c ni - Yờu cu H túm tt truyn? ngụi - GV nờu ỏp ỏn túm tt truyn (MC): S vic chớnh: * Túm tt truyn 1, Nhõn lỳc v gi, vua Hựng Vng th 7, ngy l Tiờn vng cú ý nh chn ngi ni ngụi 2, Cỏc lang ua dõng nhng mõm c tht y, tht hu 3, Riờng Lang Liờu c thn mỏch bo dựng hai loi bỏnh dõng l Tiờn Vng 4, Vua Hựng chn bỏnh ca Lang Liờu l Tiờn Vng v t tri t, nhng ngụi bỏu cho chng * Hot ng 2: HD c hiu bn 5, T i Vua Hựng th 7, nc ta cú (PP vấn đáp, gợi mở, nêu tình tc l lm bỏnh chng, bỏnh giy có vấn đề, phân tích, cỏc dp l tt giảng bình) II c hiu bn (17) - H c on ? M u truyn, tỏc gi mun cho chỳng ta bit s kờn gỡ ? ? Vua Hựng chn ngi ni ngụi 1.M truyn: Vua Hựng chn ngi hon cnh no? ni ngụi ? í nh ca vua sao?(quan im ca - Hon cnh: gic ngoi ó yờn, t vua v vic chn ngi ni ngụi) nc thỏi bỡnh, ND no m, vua ó gi, mun truyn ngụi - í ca vua: ngi ni ngụi vua phi ? Vua ó chn ngi ni ngụi vo thi gian ni c vua, khụng nht thit l no, bng hỡnh thc no? trng (iu vua ũi hi mang tớnh cht mt cõu th ti.) - Thi im: Nhõn ngy l Tiờn Vng ? iu kin v hỡnh thc truyn ngụi cú gỡ - Hỡnh thc: Dõng l vt cỳng Tiờn i mi v tin b so vi ng thi? Vng (Thi ti) - G:Trong truyn dõn gian gii l (Nhõn l Tiờn vng, lm va ý nhng loi th thỏch khú khn i vua, s c truyn ngụi) vi nhõn vt, khụng hon ton theo l truyn ngụi t cỏc i trc: ch truyn cho trng Vua chỳ trng ti hn trng th õy l mt v vua anh minh (cht mc 1- MC) => Vua Hựng Vng th chỳ trng, cao ti trớ ca cỏc con, cho dự ú - H c on 2: ? lm va ý vua, cỏc ụng Lang ó lm l th gỡ? Din bớờn truyn: Cuc ua ti ? Tõm trng Lang Liờu ? Lang Liờu dõng l vt: - Cỏc lang thi lm c tht hu, ó lm gỡ ? - Rt bun Trong cỏc vua, chng l tht ngon ngi thit thũi nht Tuy l Lang nhng t ln lờn chng riờng, chm lo - Lang Liờu: Lm hai loi bỏnh: vic ng ỏng, trng lỳa, trng khoai bỏnh trng, bỏnh giy Lang Liờu thõn thỡ vua nhng phn thỡ gn gi vi dõn thng ? Vỡ Lang Liờu c thn bỏo mng? (Cỏc nhõn vt m cụi, bt hnh thng c thn, bt hin lờn giỳp mi b tc) -Chng chm ch lao ng, gn gi dõn thng -L ngi nht hiu c ý thn, thc hin c ý ca thn ? Vỡ thn ch mỏch bo m khụng lm giỳp l vt cho Lang Liờu? - Thn dnh ch cho ti nng sỏng to ca Lang Liờu Kt thỳc truyn: Kt qu cuc (MC cht mc 2- slide) thi - H c on ? Kt qu cuc thi ti gia cỏc Lang nh - Bỏnh chng v bỏnh giy ca Lang th no? Liờu c chn lm l vt t tri v cỳng Tiờn Vng - Lang Liờu c chn lm ngi ni ngụi ? Vỡ hai th bỏnh ca lang Liờu c vua chn t Tri, t, Tiờn Vng v Vỡ hai th bỏnh va cú ý ngha thc Lang Liờu c chn ni ngụi vua? t, va hp ý vua chng t ti c ca Lang Liờu cú th ni vua (MC) - Hai th bỏnh ca Lang Liờu va cú ý ngha thc t: quớ ht go, trng ngh nụng (l ngh gc ca t nc lm cho ND c no m) va cú ý ngha sõu xa: cao s th kớnh Tri, t v t tiờn ca nhõn dõn ta - Hai th bỏnh hp ý vua chng t ti c ca ngi cú th ni vua em cỏi quớ nht ca tri t ca rung ng chớnh tay mỡnh lm m tin cỳng Tiờn Vng, dõng lờn vua thỡ ỳng l ngi ti nng, thụng minh, hiu tho III.Tổng kết (4) * Hot ng 3: Tng kt (KT ng nóo, PP ỏp) *Nghệ thuật: K/c tởng tợng ? Truyn ó s dng NT gỡ ? - S dng ngh thut tiờu biu cho truyn dõn gian.(NV chớnh Lang Liờu tri qua cuc thi ti, c thn giỳp v c ni ngụi vua ) ? Truyn thuyt bỏnh chng, bỏnh giy cú *Nội dung: - Gii thớch ngun gc s vt: Hai nhng ý ngha gỡ? loi bỏnh c truyn - cao l, cao ngh nụng ( MC) - Gii thớch ngun gc s vt: Hai loi bỏnh c truyn (Ngun gc BCBG gn lin vi ý ngha sõu sc ca hai loi bỏnh í ngha ú c th hin: + li mỏch bo ca thn Trong tri t, khụng cú gỡ quý bng ht go, lỳa go t ngi lm c + li nhn xột v li bỡnh ca vua: Bỏnh hỡnh trũn l tng tri Bỏnh hỡnh vuụng l tng t, cỏc th tht m, u xanh, lỏ dong l tng cm thỳ, cõy c muụn loi Lỏ dong bc ngoi, m v l ng ý ựm bc - cao l, cao ngh nụng Lang Liờu-NV chớnh hin lờn nh mt ngi hựng húa BCBG cng cú ý ngha bao nhiờu thỡ cng núi lờn ti nng, phm cht ca Lang Liờu by nhiờu - Th hin s th kớnh tri, t, t tiờn ca nhõn dõn ta - c m vua sỏng, tụi hin, t nc thỏi bỡnh, nhõn dõn no m * Ghi nh ( SGK-12 ) - H c ghi nh SGK - T12 IV Luyn (5) * Hot ng 4: Luyn í ngha ca phong tc ngy tt Tho lun: í ngha v phong tc ngy nhõn dõn ta lm bỏnh chng, bỏnh tt nhõn dõn ta lm bỏnh chng, bỏnh giy: giy? - cao ngh nụng, cao s th (MC) kớnh Tri, t v t tiờn ca nhõn dõn ta - cao phong tc quỏn ca mỡnh t nhng iu gin d nhng rt linh thiờng, giu ý nghió - Gi gỡn truyn thng hoỏ m bn sc dõn tc v lm sng li truyn thuyt Bỏnh chng, bỏnh giy 2.*c truyn ny em thớch nht chi tit 2* H nờu ý kin cỏ nhõn no? Vỡ sao? (MC) ( H nờu ý kin cỏ nhõn) * Gi ý : (MC) Cng c (3) (MC) - K túm tt v ch cỏc chi tit kỡ o ca truyn? - Vit cõu nờu suy ngh ca em sau hc xong truyn? (Gi ý: Truyn vit v ai, hon cnh ngi ú nh th no? Ngi y ó lm gỡ t c c m? Em hc c gỡ t ngi y?) Hng dn v nh (1) - c li truyn Xem li ni dung bi Tp túm tt truyn - c v son bi: Thỏnh giúng V Rỳt kinh nghim: ... VN (i HV th - G hng dn cỏch c v yờu cu H 7) c ni tip ? Nhn xột v ging c? - H c cỏc chỳ thớch 3-5 -6- 9 ? Hóy ch b cc v nờu ni dung tng phn? - B cc truyn gm phn (MC) B cc v túm tt truyn * B cc - 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 bài , giáo án ngữ văn lớp 6 bài , giáo án ngữ văn lớp 6 bài

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn