Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 4 : Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Lào Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa tầm quan trọng của hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

4 328 5
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 15:32

Chủ đề 4 : Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Lào Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa tầm quan trọng của hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ( được ký kết ngày 1871977)Sau năm 1975, quan hệ Việt Nam và Lào bước sang một trang hoàn toàn mới: từ liên minh chiến đấu chung một chiến hào sang hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia có độc lập chủ quyền. Tuy nhiên, sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hai nước Việt Nam và Lào đều phải ra sức khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh kéo dài 30 năm. Nền kinh tế của Việt Nam và Lào về cơ bản còn hết sức lạc hậu và phụ thuộc nặng nề vào nước ngoài. Điểm xuất phát của hai nước đều từ nền kinh tế nông nghiệp có trình độ canh tác, năng suất và sản lượng rất thấp; tư duy lãnh đạo kinh tế còn mang nặng tính tập trung bao cấp từ thời chiến. Trong khi đó, các thế lực thù địch trong nước và bên ngoài câu kết, tìm cách chia rẽ Lào với Việt Nam, Việt Nam với Lào gây khó khăn, trở ngại không nhỏ cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào. Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề : Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt NamLào, Lào- Việt Nam từ năm 1976 đến Ý nghĩa tầm quan trọng hiệp ước hữu nghị hợp tác Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ( ký kết ngày 18-7-1977) Sau năm 1975, quan hệ Việt Nam Lào bước sang trang hoàn toàn mới: từ liên minh chiến đấu chung chiến hào sang hợp tác toàn diện hai quốc gia có độc lập chủ quyền Tuy nhiên, sau thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hai nước Việt Nam Lào phải sức khắc phục hậu nặng nề chiến tranh kéo dài 30 năm Nền kinh tế Việt Nam Lào lạc hậu phụ thuộc nặng nề vào nước Điểm xuất phát hai nước từ kinh tế nông nghiệp có trình độ canh tác, suất sản lượng thấp; tư lãnh đạo kinh tế mang nặng tính tập trung bao cấp từ thời chiến Trong đó, lực thù địch nước bên câu kết, tìm cách chia rẽ Lào với Việt Nam, Việt Nam với Lào gây khó khăn, trở ngại không nhỏ cho mối quan hệ Việt Nam Lào Năm 1976, sau thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Lào Việt Nam đạt thỏa thuận quan trọng vòng hai tháng rút toàn quân đội chuyên gia Việt Nam nước bắt đầu xúc tiến việc hoạch định biên giới quốc gia hai nước Ngày 30-4-1976, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Nghị tăng cường giúp đỡ hợp tác với cách mạng Lào giai đoạn mới, xác định: việc tăng cường đoàn kết, giúp đỡ, hợp tác Lào nhiệm vụ quốc tế hàng đầu Đảng nhân dân Việt Nam, lợi ích thiết thân cách mạng Việt Nam Từ ngày 15 đến ngày 18-7-1977, Đoàn đại biểu cao cấp Đảng Chính phủ Việt Nam Tổng Bí thư Lê Duẩn Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu sang thăm hữu nghị thức Lào Hai bên trao đổi ý kiến vấn đề quốc tế quan trọng mà hai bên quan tâm, vấn đề nhằm phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Đảng, Chính phủ nhân dân hai nước, sở đáp ứng nguyện vọng thiết tha lợi ích sống hai dân tộc nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Ngày 18 tháng năm 1977, hai nước thức ký kết hiệp ước: Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Tuyên bố chung tăng cường tin cậy hợp tác lâu dài hai nước Hiệp ước hữu nghị hợp tác Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Hiệp ước toàn diện, mang tính chiến lược lâu dài, tạo sở trị pháp lý quan trọng để củng cố tăng cường lâu dài tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào Đây mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt quan hệ hai nước Lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào ký Hiệp ước Hữu Nghị Hợp tác ngày 18-7-1977 Ảnh tư liệu * Ý nghĩa tầm quan trọng hiệp ước hữu nghị hợp tác Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ( ký kết ngày 18-71977) Hiệp ước khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, liên minh đoàn kết chiến đấu hợp tác toàn diện hai dân tộc không nghiệp giải phóng dân tộc mà nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc sau chiến tranh Đồng thời, theo tinh thần nội dung hiệp ước, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước tăng cường phối hợp chặt chẽ đường lối hoạt động đối ngoại Các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao với hoạt động ngoại giao phát huy hiệu công tác đối ngoại nước sức mạnh ba nước Đông Dương trường quốc tế, góp phần làm cho môi trường an ninh trị Đông Nam Á dần vào ổn định, thể thiện chí nước Đông Dương xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển Hai bên cam kết tăng cường quan hệ hợp tác xã hội chủ nghĩa, hai bên có lợi nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, khai thác tài nguyên thiên nhiên lĩnh vực khác; hết lòng viện trợ cho kinh tế, kỹ thuật; giúp đào tạo cán bộ; trao đổi chuyên gia ngành kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật; mở rộng quan hệ mậu dịch theo chế độ ưu đãi đặc biệt Cùng với đó, hai bên mở rộng trao đổi khoa học kỹ thuật, hợp tác văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế, thông tấn, báo chí…, tăng cường tiếp xúc ngành hữu quan Hai bên tâm xây dựng biên giới Việt Nam-Lào thành biên giới hữu nghị anh em sở Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia hai nước; cam kết hoàn toàn tôn trọng ủng hộ đường lối quốc tế độc lập, tự chủ nhau… Đồng thời, hai bên tiến hành trao đổi ý kiến đặn vấn đề thuộc quan hệ hai nước vấn đề mà hai bên quan tâm gặp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm viếng đoàn đại biểu thức đại diện đặc biệt đường ngoại giao… Hiệp ước nhấn mạnh, vấn đề thuộc quan hệ hai nước giải thương lượng với tinh thần hiểu biết tôn trọng lẫn nhau, có lý có tình Như vậy, điều khoản hiệp ước nêu rõ việc tăng cường tình đoàn kết keo sơn quan hệ hợp tác lâu dài mặt Việt Nam Lào, đáp ứng nguyện vọng thiết tha lợi ích sống nhân dân nước, phù hợp với lợi ích nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Tuy nhiên, trước bối cảnh quốc tế hóa toàn cầu hóa diễn mạnh mẽ bình diện quốc tế khu vực, đòi hỏi hai nước phải đẩy mạnh hợp tác toàn diện hiệu tất lĩnh vực Trên tinh thần đó, ngày 241-1986, Chính phủ hai nước ký thêm điều khoản bổ sung vào hiệp ước ký năm 1977 Sau 40 năm thực hiện, Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác nước CHXHCN Việt Nam nước CHDCND Lào triển khai sâu rộng lĩnh vực đạt nhiều thành tựu to lớn, tạo mạnh cho hai nước nghiệp đổi xây dựng bảo vệ Tổ quốc Những kết tốt đẹp mà hai nước đạt trình thực hiệp ước, đặc biệt lĩnh vực kinh tế, trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật động lực thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng phát triển Đó sở quan trọng để hai nước xây dựng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần tích cực vào nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa nước, vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển khu vực giới./ ... * Ý nghĩa tầm quan trọng hiệp ước hữu nghị hợp tác Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ( ký kết ngày 18-71977) Hiệp ước khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, ... tộc nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Ngày 18 tháng năm 1977, hai nước thức ký kết hiệp ước: Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng hòa Dân chủ. .. lâu dài tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào Đây mốc lịch sử quan trọng đánh dấu bước ngoặt quan hệ hai nước Lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào ký Hiệp ước Hữu Nghị Hợp tác ngày 18-7-1977
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 4 : Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Lào Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa tầm quan trọng của hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa , Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 4 : Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Lào Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa tầm quan trọng của hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa , Bài dự thi: “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” Chủ đề 4 : Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Lào Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa tầm quan trọng của hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn