Bài giảng Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

29 239 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 11:46

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cuộc thi thiết kế giảng điện tử E- Learning BÀI GIẢNG Bài 33 : Sự phát triển sinh giới qua đại địa chất (Chương trình sinh học lớp 12) Giáo viên: Hoàng Văn Tiền Trung tâm GDTX Mường chà- Mường Chà- Điện Biên (tien@thptchacang.edu.vn) – ĐT: 0979297455 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cuộc thi thiết kế giảng điện tử E- Learning Bài 33: Sự phát triển sinh giới qua đại địa chất (Chương trình sinh học lớp 12) Giáo viên: Hoàng Văn Tiền Trung tâm GDTX Mường chà- Mường Chà- Điện Biên (tien@thptchacang.edu.vn) – ĐT: 0979297455 Đại Tân sinh Trung sinh Cổ sinh Kỉ Tuổi (triệu năm cách đây) NỘI DUNG CẦN ĐẠT Đặc điểm địa chất khí hậu Sinh vật điển hình Đệ tứ 1,8 Băng hà, Khí hậu lạnh, khô Xuất loài người Đệ tam 65 Các đại lục gần giống Phát sinh nhóm linh trưởng Cây có hoa ngự trị Khí hậu đầu kỉ ấm áp, cuối kỉ lạnh Phân hoá lớp Thú, Chim, Côn trùng Krêta 145 Các đại lục bắc liên kết với Biển Xuất thực vật có hoa Tiến hoá động vật có vú thu hẹp Khí hậu khô Cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật, kể bò sát cổ Jura 200 Hình thành đại lục Bắc Nam Biển Cây hạt trần ngự trị Bò sát cổ ngự trị Phân hoá tiến vào lục địa Khí hậu ấm áp chim Triat 250 Đại lục chiếm ưu Khí hậu khô Pecmi 300 Các đại lục liên kết với Băng hà Khí Phân hoá bò sát cổ Phân hoá côn trùng Tuyệt diệt hậu khô, lạnh nhiều động vật biển C acbon 360 Đầu kỉ ẩm nóng, sau trở nên lạnh Dương xỉ phát triển mạnh Thực vật có hạt xuất khô Lưỡng cư ngự trị Phát sinh bò sát Đêvôn 416 Khí hậu lục địa khô hanh, ven biển ẩm Phân hoá cá xương Phát sinh lưỡng cư, côn trùng ướt Hình thành sa mạc Silua 444 Hình thành đại lục địa Mực nước biển Cây có mạch động vật lên cạn dâng cao Khí hậu nóng ẩm Ocđôvic 488 Di chuyển đại lục Băng hà Mực nước biển Phát sinh thực vật Tảo biển ngự trị Tuyệt diệt nhiều giảm Khí hậu khô sinh vật Cambri 542 Phân bố đại lục địa đại dương khác xa Phát sinh ngành động vật Phân hoá tảo Khí nhiều CO2 Cây hạt trần ngự trị Phân hoá bò sát cổ Cá xương phát triển Phát sinh chim thú Nguyên sinh 2500 Động vật không xương sống thấp biển Tảo Hoá thạch động vật cổ Hoá thạch sinh vật nhân thực cổ Thái cổ 3500 Hoá thạch nhân sơ cổ Bài 33: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT I HÓA THẠCH VÀ VAI TRÒ CỦA HÓA THẠCH TRONG NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI Hóa thạch gì? Hóa thạch dấu vết loài sinh vật để lại lớp đất đá Vai trò hóa thạch nghiên cứu lịch sử phát triển sinh giới - Căn vào tuổi hóa thạch xác định thời gian xuất hiện, phát triển, diệt vong loài - Xác định mối quan hệ tiến hóa loài II LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT Đại Đạitân tânsinh sinh Đại Đạitrung trungsinh sinh Đại Đạicổ cổsinh sinh Đại Đạinguyên nguyênsinh sinh Đại ĐạiThái Tháicổ cổ ĐẠI THÁI CỔ (3500 triệu năm) - Hóa thạch sinh vật nhân sơ cổ ĐẠI NGUYÊN SINH (2500 triệu năm) - Hóa thạch sinh vật nhân thực cổ - Động vật không xương sống thấp biển - Tích luỹ oxy khí Tảo ĐẠI ĐẠICỔ CỔSINH SINH CAMBRI CAMBRI OCĐÔVIC OCĐÔVIC SILUA SILUA ĐÊVÔN ĐÊVÔN CACBON CACBON PECMI PECMI ĐẠI CỔ SINH a) Kỉ Cambri (542 triệu năm): Phân bố đại lục đại dương khác xa Khí nhiều khí cacbonic - Phát sinh ngành động vật nước - Phân hóa tảo ĐẠI CỔ SINH B) Kỉ Ocđôvic (488 triệu năm) Di chuyển đại lục Băng hà Mực nước biển giảm Khí hậu khô -Phát sinh thực vật Tảo biển ngự trị Tuyệt diệt nhiều sinh vật Cây có mạch động vật di chuyển lên cạn vào thời điểm nào? A) Đại Nguyên sinh B) Kỉ Đê vôn đại Cổ sinh C) Kỉ Silua đại Cổ sinh D) Kỉ Cacbon đại Cổ sinh Your Youranswer: answer: You did not this question You did notanswer answer this question You answered this correctly! You answered this correctly! The completely is: The correct correctanswer answer completely is: Đúng Đúng Tiếp Tiếp tục tục Sai Sai làm làmlại lại Tiếp tục Tiếp tục Làm lại Làm lại hãy trả trả lời lời câu câuhỏi hỏi để để tiếp tiếp tục tục Đặc trưng kỉ Cacbon đại Cổ sinh A) B) C) D) Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát Phân hóa cá xương, phát sinh lưỡng cư, côn trùng Cây có mạch động vật lên cạn Phân hóa bò sát côn trùng, tuyệt diệt nhiều loài sinh vật Your Youranswer: answer: You did not this question You did notanswer answer this question You answered this correctly! You answered this correctly! The completely is: The correct correctanswer answer completely is: Đúng Sai Tiếp tục Đúng Sai làm làm Tiếplại lại tục Tiếp tục Tiếp tục Làm lại Làm lại hãy trả trả lời lời câu câuhỏi hỏi để để tiếp tiếp tục tục Oxi tích lũy khí vào thời gian nào? A) Kỉ Kreta Đại Trung sinh B) Đại Thái cổ C) Đại Nguyên sinh D) Đại Cổ sinh Quay Quay trở trở lại lại Your Youranswer: answer: You did not this question You did notanswer answer this question You answered this correctly! You answered this correctly! Đúng Tiếp Đúngis: - Tiếp tục tục The completely The correct correctanswer answer completely is: Sai Sai làm làmlại lại Tiếp tục Tiếp tục Làm lại Làm lại hãy trả trả lời lời câu câuhỏi hỏi để để tiếp tiếp tục tục Lưỡng cư Côn trùng phát sinh thời gian Đại Cổ sinh A) Kỉ Ocdovic B) Kỉ Jura C) Kỉ Đêvôn D) Kỉ Cacbon Your Youranswer: answer: You did not this question You did notanswer answer this question You answered this correctly! You answered this correctly! The completely is: Quay The correct correctanswer answer completely is: trở Quay trở lại lại Sai Sai làm làmlại lại Đúng Đúng Tiếp Tiếp tục tục Tiếp tục Tiếp tục Làm lại Làm lại hãy trả trả lời lời câu câuhỏi hỏi để để tiếp tiếp tục tục ĐẠI ĐẠITRUNG TRUNGSINH SINH Kỉ KỉTriat Triat Kỉ KỉJura Jura Kỉ KỉKreta Kreta ĐẠI TRUNG SINH A) Kỉ Triat (250 triệu năm):Đại lục chiếm ưu Khí hậu khô - Cây hạt trần ngự trị - Phân hóa bò sát cổ - Cá xương phát triển mạnh, phát sinh chim thú ĐẠI TRUNG SINH B)Kỉ Jura (200 triệu năm): Hình thành đại lục Bắc Nam.Biển tiến vào lục địa Khí hậu ấm áp Đặc điểm thực vật:hạt trần tiếp tục phát triển Đặc điểm động vật:+ Bò sát khổng lồ chiếm ưu tuyệt đối + Xuất chim thủy tổ mang đặc điểm bò sát chim ĐẠI TRUNG SINH C) Kỉ Krêta(145 triệu năm): Các đại lục bắc liên kết với Biển thu hẹp Khí hậu khô - Xuất thực vật có hoa - Bò sát cổ ngự trị Đến cuối kỉ phần lớn sinh vật bị tuyệt chủng Bò sát phát triển mạnh kỉ Jura đại Trung sinh hay sai? A) Đúng B) Sai Đúng Đúng Tiếp Tiếp tục tục Your Youranswer: answer: You did not this question You did notanswer answer this question You answered this correctly! You answered this correctly! The completely is: The correct correctanswer answer completely is: Sai Sai làm làmlại lại Tiếp tục Tiếp tục Làm lại Làm lại hãy trả trả lời lời câu câuhỏi hỏi để để tiếp tiếp tục tục Bò sát bị tuyệt chủng thời gian nào? A) Kỉ Triat Đại Trung sinh B) Kỉ Jura Đại Trung sinh C) Kỉ Kreta Đại Trung sinh D) Kỉ Đệ tam Đại Tân sinh Đúng Đúng Tiếp Tiếp tục tục Your Youranswer: answer: You did not this question You did notanswer answer this question You answered this correctly! You answered this correctly! The completely is:trở lại The correct correctanswer answer completely Quay Quayis: trở lại Sai Sai làm làmlại lại Tiếp tục Tiếp tục Làm lại Làm lại hãy trả trả lời lời câu câuhỏi hỏi để để tiếp tiếp tục tục ĐẠI TÂN SINH A) Đệ tam( 65 triệu năm): Các đại lục địa gần giống nay.Khí hậu đầu kỉ ấm áp, cuối kỉ lạnh - Phát sinh nhóm linh trưởng, phân hóa lớp thú,chim, côn trùng - Thực vật hạt kín phát triển mạnh, chiếm ưu ĐẠI TÂN SINH B) Kỉ Đệ tứ( 1.8 triệu năm): Băng hà, khí hậu lạnh, khô Đặc điểm ĐV:+ Trong thời kỳ băng hà có loài thú lông rậm chịu lạnh giỏi: voi Mamut,tê giác lông rậm tuyệt diệt + Đặc trưng đại xuất loài người Ổn định hệ động vật Ghép nối hai cột để tạo ý Cột D A E C B Cột Đại nguyên sinh Kỉ Silua đại Cổ sinh Kỉ Than đá đại Cổ sinh Kỉ Jura đại Cổ sinh Kỉ đệ tứ A Cây có mạch động vật di chuyển lên cạn B Loài người xuất C Bò sát cổ ngự trị D Tích lũy oxi khí E Dương xỉ phát triển mạnh, phát sinh bò sát Đúng Đúng Tiếp Tiếp tục tục Your Youranswer: answer: You did not this question You did notanswer answer this question You answered this correctly! You answered this correctly! The completely is: The correct correctanswer answer completely is: Sai Sai làm làmlại lại Tiếp tục Tiếp tục Làm lại Làm lại hãy trả trả lời lời câu câuhỏi hỏi để để tiếp tiếp tục tục TÀI LIỆU THAM KHẢO SGK- BT sinh học 12 hệ Thu viện giảng Bạch kim Hình ảnh, kiến thức mạng internet Chuẩn KT-KN sinh học 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, Bài giảng Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, Bài giảng Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn