CÔNG NGHỆ DOTNET (ASP NET)

17 110 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2017, 09:22

Báo cáo BTL môn ASP.Net VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ DOTNET (ASP.NET) ĐỀ SỐ 02 Giáo viên: LÊ HỮU DŨNG SV thực hiện: Lớp: Báo cáo BTL môn ASP.Net Hà Nội, tháng 2 Báo cáo BTL môn ASP.Net Mục lục Báo cáo BTL môn ASP.Net NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày… tháng…….năm 2013 Giáo viên giảng dạy Báo cáo BTL môn ASP.Net I TỔNG QUAN Ngôn ngữ ASP.NET a Giới thiệu ngôn ngữ ASP.NET Hiện ASP 3.0 trở thành kịch nhiều người sử dụng để thiết kế ứng dụng thương mại điện tử nhiều hình thức khác Chúng hộ trợ mạnh ngôn ngữ lập trình C#, VB.NET… sở liệu SQL Server với đời công nghệ COM DCOM, ứng dụng trở nên hoàn hảo ưu việt trình trao đổi thông tin mạng Internet Intranet Tuy nhiên, Microsoft nổ lực cho công nghệ Web xử lý phía máy chủ hoàn toàn ASP.NET độc lập với trình duyệt Điều có nghĩa trình duyệt không cần phải cài đặt công cụ hỗ trợ để duyệt trang Web dạng ASP.NET(.aspx) Với kỹ thuật cho phép thực thi nằm trình chủ (Server), có nghĩa trình duyệt xử lý nhiều vấn đề lúc cho nhiều người dùng, đòi hỏi cấu hình máy chủ có cấu hình mạnh đòi hỏi băng thông có khả truyền liệu với khối lượng lớn tốc độ truy cập nhanh ASP.NET thiết kế tương thích với phiên ASP trước Bạn triển khai ứng dụng phát triển ASP.NET chung với ứng dụng phát triển ASP máy chủ mà không cần thay đổi cấu hình ứng dụng ASP Những ngôn ngữ dùng để viết ASP.NET VBScript, Jscript, C# Tùy thuộc vào khai báo mục đối tượng dẫn đầu trang ASP.NET, bạn rõ ngôn ngữ lập trình bạn sử dụng để xây dựng trang ASP.NET Công nghệ ASP.NET hướng lập trình viên Web vào quỹ đạo chúng lý sau : - Độc lập ngôn ngữ cho phép bạn không biên dịch ngôn ngữ, thực tối ưu ngôn ngữ kết hợp - Dễ phát triển:ASP.NET cho phép bạn khai báo viết mã đơn giản hóa vấn đề - Tách mã nội dung hai phần khác nhau: Trong mở Web form bạn khai báo số thủ tục tập tin với tên mở rộng - Tính mềm dẻo khả nâng cấp: Cho phép quản lý trạng thái Sesion tạo form ứng dụng sử dụng hệ thống Server - Hỗ trợ nhiều trình khách tự động nhận dạng trình khách để thị cho phù hợp Báo cáo BTL môn ASP.Net - Thay sử dụng mô hình DLL, COM, DCOM trước đây, trường hợp ứng dụng sử dụng công nghệ ASP.NET bạn sử dụng dịch vụ tương tự có tên Web Services b Ưu điểm ASP.NET ASP.NET có nhiều ưu điểm tảng khác dùng để tạo ứng dụng Web Có thể phần lớn ưu điểm quan trọng kèm với máy chủ Windows công cụ lập trình Windows Ứng dụng web tạo ASP.NET tạo ra, bắt lỗi triển khai dễ dàng thông qua tác vụ thực thi trọn vẹn môi trường phát triển - Visual Studio NET Với nhà phát triển ứng dụng Web, ASP.NET bộc lộ ưu điểm sau : - Những phần thực thi ứng dụng Web biên dịch, chúng thực thi nhanh kịch thông dịch - Các cập nhập giúp cho việc triển khai ứng dụng Web mà khởi động lại máy chủ - Truy cập tới NET Framework, đơn giản hóa nhiều khía cạnh lập trình Windows - Sử dụng nhiều hiểu biết ngôn ngữ lập trình C#, VB, vốn tăng cường để hỗ trợ lập trình hướng đối tượng - Giới thiệu ngôn ngữ lập trình mà cung cấp khả an toàn kiểu, hướng đối tượng, so với ngôn ngữ lập trình C - Tự động quản lý trạng thái để điều khiển trang Web (được gọi làServer Controls) chúng có giống với Windows Controls - Các tính bảo mật xây dựng sẵn thông qua máy chủ Windows thông qua phương thực xác nhận/phân quyền khác - Tích hợp chặt chẽ với ADO.NET để cung cấp truy xuất CSDL công cụ thiết kế CSDL trực quan VS.NET - Hỗ trợ đầy đủ XML, CSS chuẩn Web thiết lập khác - Các tính sẵn có để đệm trang web thường xuyên yêu cầu máy chủ, nội dung địa hóa cho ngôn ngữ trao đổi, nhận khả tương thích trình duyệt Báo cáo BTL môn ASP.Net Yêu cầu tập: a.Mục đích, yêu cầu Trong CSDL website, người ta dùng số bảng sau: Trong đó: − − − − tblKhachhang: lưu trữ thông tin khach hàng tblHanghoa: lưu trữ thông tin hàng hóa có cửa hàng tblHoadon: lưu trữ thông tin hóa đơn bán hàng Mỗi khách hàng mua hàng nhiều lần, lần mua hàng có hóa đơn mua nhiều hàng hóa khách hàng hóa lại bán cho nhiều khách hàng khác với giá bán khác Yêu cầu: Tạo CSDL SQL Server theo sơ đồ trên, thiết lập quan hệ, nhập số liệu Tạo website với webform theo yêu cầu sau: a Hanghoa_nhap.aspx: • Nhập thông tin vào bảng tblHanghoa Báo cáo BTL môn ASP.Net b Hanghoa_Danhsach.aspx: • Hiển thị danh sách hàng hóa bảng tblHanghoas với thông tin: Mã hàng, Tên hàng, Giá niêm yết, Đặc điểm, Xuất xứ, Số lượng bán c Sửa cột tên hàng thành cột liên kết để click vào Tên hàng xóa ghi tương ứng với hàng b Yêu cầu khác - Không sử dụng điểu khiển Datasource Báo cáo BTL môn ASP.Net II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Yêu cầu chi tiết CSDL: Bảng tblHoadon với PK_iHoadonID khóa chính: Bảng tblKhachhang có PK_iKhachhangID khóa chính, liệu kiểu int Bảng tblHanghoa có PK_iHanghoaID khóa chính, liệu kiểu int Báo cáo BTL môn ASP.Net Bảng tblChitiethoadon có FK_iHoadonID FK_iHanghoaID khóa chính, kiểu liệu int 2.Chức tập a Mô tả chức • Nhập thông tin danh sách hàng hóa: • Màn hình hiển thị form nhập hàng hóa • Cho phép người dùng nhập thông tin hàng hóa, thông tin lưu trữ vào bảng tblHanghoa 10 Báo cáo BTL môn ASP.Net • Hiển thị danh sách hàng hóa bảng tblHanghoa: b Code chức năng: • Hanghoa_Nhap.aspx: 11 CodeBehind="Hanghoa_nhap.aspx.cs" Báo cáo BTL môn ASP.Net          NHẬP HÀNG HÓA Tên hàng hóa: Giá niêm yết: Đặc điểm: Xuất xứ:                                12 Báo cáo BTL môn ASP.Net • Hanghoa_Nhap.aspx.cs: using System; using System.Collections.Generic; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using System.Configuration; namespace Deso2 { public partial class Hanghoa_nhap : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } protected void btnHuy_Click(object sender, EventArgs e) { txtDacdiem.Text = txtGianiemyet.Text = txtTenhanghoa.Text = txtXuatxu.Text = ""; } protected void btnOK_Click(object sender, EventArgs e) { string connectionString= ConfigurationManager.ConnectionStrings["dbQlBanhang"].ConnectionString; //string sqlInsert = "insert into tblHanghoa values (N'"+txtTenhanghoa.Text+"',"+ Convert.ToDouble(txtGianiemyet.Text)+",N'"+txtDacdiem.Text+"',N'"+txtXuatxu.Text+"') "; /* using (SqlConnection Cnn = new SqlConnection(connectionString)) { using (SqlCommand Cmd = new SqlCommand(sqlInsert, Cnn)) { Cmd.CommandType = CommandType.Text; Cnn.Open(); 13 Báo cáo BTL môn ASP.Net Cmd.ExecuteNonQuery(); Cnn.Close(); Response.Write("alert('Nhập thành công');"); } } */ using (SqlConnection Cnn = new SqlConnection(connectionString)) { using (SqlCommand Cmd = new SqlCommand("spHanghoa_Insert", Cnn)) { Cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; Cmd.Parameters.AddWithValue("@sTenhang",txtTenhanghoa.Text); Cmd.Parameters.AddWithValue("@fGianiemyet", Convert.ToDouble(txtGianiemyet.Text)); Cmd.Parameters.AddWithValue("@sDacdiem", txtDacdiem.Text); Cmd.Parameters.AddWithValue("@sXuatxu",txtXuatxu.Text); Cnn.Open(); Cmd.ExecuteNonQuery(); Cnn.Close(); Response.Write("alert('Nhập thành công');"); } } } } } • Hanghoa_Danhsach.aspx:
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG NGHỆ DOTNET (ASP NET), CÔNG NGHỆ DOTNET (ASP NET), CÔNG NGHỆ DOTNET (ASP NET), Chức năng của bài tập.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay