giải đề part 5 và 6 đề IIG 2017

37 182 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2017, 00:07

... in a course: đăng ký vào khóa học 1 15 Although + mệnh đề: B So that To follow the procedure: So that + mệnh đề: để làm theo tiến trình As to sth = as regards sth: nói đến, đề cập To set up sth:... view/opinion: theo quan điểm 150 Cần trạng từ sth: trợ giúp làm To achieve sth: đạt 151 Dựa vào nghĩa C Therefore To pursue sth: theo đuổi To facilitate sth: trợ giúp 152 Mệnh đề quan hệ A.Which To be... https://www.facebook.com/Helen1188 109 Besides + danh từ: thêm vào C Besides Once + mệnh đề: To offer sth: cung cấp In addition, + mệnh đề: ra, mệnh đề Whenever + mệnh đề: 110 111 112 B Became To announce: thông
- Xem thêm -

Xem thêm: giải đề part 5 và 6 đề IIG 2017 , giải đề part 5 và 6 đề IIG 2017 , giải đề part 5 và 6 đề IIG 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn