Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại việt nam

62 197 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2017, 20:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ THỦY PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ THỦY PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN HOÀNG NGÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, để thực luận văn “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam” tự nghiên cứu với hướng dẫn hổ trợ từ người hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Hoàng Ngân Nội dung kết luận văn trung thực chưa có công bố công trình nghiên cứu Nếu có gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Nguyễn Thị Thủy năm 2014 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.1.1 NHTM chức NHTM kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Chức 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu NHTM 1.1.2.1 Huy động vốn 1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 1.1.2.3 Cung cấp dịch vụ 1.2 Hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM 10 1.3.1 Các yếu tố nội ngân hàng 10 1.3.2 Các yếu tố bên 15 1.3.3 Các yếu tố khác 18 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu 19 2.2 Kết hoạt động ngân hàng 22 2.2.1 Lợi nhuận sau thuế 22 2.2.2 Chi phí hoạt động 24 2.2.3 Nợ xấu 26 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM VIỆT NAM 3.1 Nguồn liệu 28 3.2 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam 28 3.3 Phương pháp nghiên cứu 29 3.4 Phân tích kết nghiên cứu 31 3.4.1 Thống kê mô tả 31 3.4.2 Kết kiểm Hausman 33 3.4.3 Kết kiểm định mô hình Fixed Effect Random Effect 33 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VIỆT NAM 4.1 Định hướng 37 4.2 Giải pháp 39 4.2.1 Giải pháp từ NHNN 39 4.2.2 Giải pháp từ NHTM 39 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 Tài liệu tiếng việt 45 Tài liệu tiếng anh 45 Các Website tham khảo 46 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁCHIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước NHLD: Ngân hàng liên doanh CN NHNNg: Chi nhánh ngân hàng nước TCTD: Tổ chức tín dụng VAMC: Công ty quản lý tài sản DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2005 – 2013 20 Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng huy động vốn hệ thống NHTM Việt Nam từ 2005 – 2013 21 Bảng 2.3 Lợi nhuận sau thuế NHTM nghiên cứu 22 Bảng 2.4: Tỷ suất sinh lời tài sản NHTM nghiên cứu 23 Bảng 2.5: Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu NHTM nghiên cứu 23 Bảng 2.6: Tỷ lệ lãi cận biên NHTM nghiên cứu 24 Bảng 2.7: Chi phí hoạt động ngân hàng nghiên cứu 25 Bảng 2.8: Lương chi phí khác có liên quan nhân viên 25 Bảng 2.9: Thống kê nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam từ 2005 – 2013 26 Bảng 3.1: Bảng tóm tắt thống kê mô tả…………………………………………… 31 Bảng 3.2: Kết kiểm định Hausman 33 Bảng 3.3: Kết kiểm định mô hình Fixed Effect Random Effect 33 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài NHTM định chế tài trung gian đóng vai trò quan trọng kinh tế với chức trung gian tài chính, toán tạo tiền Với chức NHTM điều tiết nguồn vốn kinh tế kết nối khu vực tiết kiệm với đầu tư cách hợp lý Tự hóa toàn cầu hóa diễn ngày mạnh mẽ, dòng vốn đổ vào Việt Nam ngày lớn, thị trường tài nước chịu sức ép lớn trình hội nhập, đặc biệt NHTM Các NHTM chịu sức ép cạnh tranh lớn từ trung gian phi tài mà từ loại hình ngân hàng khác nước Để tồn phát triển NHTM bắt buộc phải thích nghi với môi trường hoạt động kinh doanhhiệu Những ngân hàng hoạt động hiệu bị sáp nhập ngân hàng hoạt động hiệu Ngoài nghiên cứu hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng đóng vai trò quan trọng thông qua lợi nhuận ngân hàng cung cấp thông tin sức khoẻ kinh tế quốc gia, xem xét đến tăng trưởng kinh tế việc làm trung hạn quốc gia Như hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng trở thành tiêu chí quan trọng Kết đề án tái cấu trúc ngân hàng giúp cho ngành ngân hàng có nhiều thay đổi lớn quy mô, số lượng chất lượng tạo tiền đề đáp ứng dần cam kết ký lộ trình hội nhập tự tài Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng nhiều tồn Năm 2013 lợi nhuận ròng hệ thống ngân hàng 28 nghìn tỷ đồng, tổng phương tiện toán tăng gần 19% so với năm trước, dư nợ tín dụng kinh tế tốc độ tăng trưởng tăng khoảng 13%, tổng tài sản có hệ thống ngân hàng tăng 1.3%, ROA ROE hệ thống ngân hàng mức 0.17% 1.83%, hầu hết ngân hàng không đạt mục tiêu lợi nhuận đề Hoạt động ngân hàng năm gần trở thành thách thức lớn không ngành ngân hàng mà toàn xã hội Để phát triển nâng cao lực cạnh tranh đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng nâng cao hiệu hoạt động Xuất phát từ thực tế đó, tác giả chọn đề tài “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam” để làm luận văn nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng mức độ tác động yếu tố lên hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2005 - 2013 Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho NHTM Việt Nam, tăng khả cạnh tranh cho NHTM Để đạt mục tiêu trên, nghiên cứu cần trả lời câu hỏi sau: Những số báo cáo tài ngân hàng tỷ lệ cho vay, tỷ lệ huy động, rủi ro tín dụng tỷ lê vốn chủ sở hữu, quy mô ngân hàng, tỷ lệ lương chi phí nhân viên khác có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng không? Những số kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội thực, lạm phát, cung tiền tác động đến lợi nhuận ngân hàng nào? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nguồn số liệu sử dụng phân tích biến số tài dựa số liệu thu thập từ bảng báo cáo thường niên NHTM Việt Nam giai đoạn từ năm 2005 – 2013 trang http://finance.vietstock.vn, biến kinh tế vĩ mô lấy từ địa trang http://data.worldbank.org/indicator sử dụng phương pháp định lượng để đo lường yếu tố ảnh hưởng lên lợi nhuận ngân hàng Đối tượng nghiên cứu: hiệu hoạt động kinh doanh 15 NHTM Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Số lượng NHTM Việt Nam xem xét phân tích 15 NHTM thời gian năm từ năm 2005 - 2013 Ý nghĩa đề tài Bài nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin đáng tin cậy việc xác định yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng giúp nhà làm sách, nhà quản trị ngân hàng hướng đến hoạt động ngân hàng hiệu tương lai Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện khung sách quản lý điều hành ngân hàng cho quan quản lý nhà nước (cấp độ vĩ mô) cho nhà quản trị ngân hàng (cấp độ vi mô) giúp nâng cao hiệu hoạt động lực canh tranh cho NHTM Việt Nam Kết cấu báo cáo nghiên cứu - Chương 1: Cơ sở lý luận hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng - Chương 2: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam - Chương 3: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam - Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam 41  Có mục đích sử dụng vốn hợp pháp  Có lực tài bảo đảm khả trả nợ thời gian cam kết  Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi có hiệu  Thực quy định bảo đảm tiền vay theo quy định Chính phủ hướng dẫn NHNN Không hạ thấp tiêu chuẩn cho vay vay khách hàng không đủ tiêu chuẩn cho vay Việc cho vay khách hàng không đủ tiêu chuẩn cho vay làm tăng nợ xấu cho hệ thống ngân hàng gây nhiều hệ lụy không cho hệ thống ngân hàng mà cho toàn xã hội  Tăng cường hiệu hoạt huy động vốn cho vay Theo kết nghiên cứu huy động vốn ảnh hưởng chiều với lợi nhuận ngân hàng Do NHTM nên tận dụng sử dụng có hiệu nguồn vốn huy động cách hạn chế tăng trưởng tiền gửi giảm áp lực cho ngân hàng tránh tình trạng ngân hàng huy động mà không cho vay Trong năm tới NHTM cần đa dạng hoá hình thức huy động vốn nữa, phát triển mạnh huy động hình thức phát hành chứng khoán tạo cấu nguồn vốn phù hợp với đặc điểm hoạt động ngân hàng Đối với ngân hàng bán lẻ chủ yếu cho vay bổ sung vốn lưu động, nhu cầu tiêu dùng nên cấu nguồn vốn khoản tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng cao để bảo đảm chi phí huy động vốn thấp Đối với ngân hàng bán buôn chủ yếu cho vay trung dài hạn nên khoản tiền gửi định kỳ, tiền gửi có kỳ hạn phải chiếm tỷ trọng cao cấu nguồn vốn phải trả ngân hàng  Nâng cao lực đạo đức nhân viên Nhân lực yếu tố quan trọng để phát triển ngành ngân hàng Vì để nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng cần:  Coi đào tạo phận chiến lược để phát triển ngân hàng, xây dựng kế hoạch đào tạo, trọng đào tạo nghiệp vụ đạo đức cho nhân viên 42  Tiêu chuẩn hóa đội ngũ nhân viên làm công tác hội nhập quốc tế Thường xuyên thi tuyển sát hạch chuyên môn nhằm nâng bậc nâng lương có bắt buộc người lao động không ngừng nâng cao chuyên môn  Tăng cường nghiên cứu dự báo số kinh tế vĩ mô Nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng GDP thực, cung tiền tỷ lệ lạm phát có ảnh hưởng đến kết hoạt động ngân hàng Điều cho thấy ngân hàng làm tốt công tác dự báo tỷ lệ lạm phát để điều chỉnh lãi suất cho phù hợp tương lai, đồng thời, tuân thủ công cụ điều hành sách tiền tệ Nhà nước KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa vào kết hồi quy chương 3, chương tập trung vào đưa kiến nghị Các kiến nghị vừa tập trung vào yếu tố nội vừa tập trung vào yếu tố kinh tế vĩ mô 43 KẾT LUẬN Mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn năm 2005 – 2013 Bằng cách sử dụng kiểm định Hausman để lựa chọn mô hình phù hợp cho liệu bảng kiểm định Durbin – Watson để kiểm tra tự tương quan Với biến phụ thuộc lượng hóa qua hai tiêu ROA ROE ngân hàng qua năm Chín biến độc lập sử dụng nhằm đại diện cho đặc điểm nội ngân hàng nghiên cứu bao gồm tỷ lệ cho vay, tỷ lệ huy động, tỷ lệ vốn, quy mô ngân hàng lương chi phí nhân viên khác tổng tài sản Các biến độc lập đại diện cho yếu tố kinh tế vĩ mô nghiên cứu tổng sản phẩm quốc nội thực, cung tiền lạm phát Dữ liệu tác giả thu thập dựa nguồn liệu thứ cấp báo cáo thường niên 15 ngân hàng năm giai đoạn từ năm 2005 – 2013 Thông qua tiêu giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị bé nhất, giá trị lớn biến nghiên cứu người đọc có nhìn tổng quát liệu nghiên cứu tình hình ngân hàng giai đoạn Kết nghiên cứu cho thấy DEP có tác động tích cực đến ROE, CA tác động ngược chiều lên ROE, BS tác động ngược chiều lên ROA chiều lên ROE, RGDP tác động tích cực lên ROE, M2 ảnh hưởng chiều lên ROA P có tác động chiều lên ROA ROE Thông qua kết thực nghiệm nêu trên, tác giả đề xuất kiến nghị số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thời gian tới Cụ thể giải pháp từ phía NHNN nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho loại hình ngân hàng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống luật tạo hành lang pháp lý có hiệu lực, nghiên cứu lập áp dụng đầy đủ chuẩn mực quốc tế tỷ lệ an toàn vốn, hoạch toán kế toán nhóm giải pháp từ phía NHTM tiếp tục tái cấu ngân hàng; xử lý dứt điểm nợ xấu tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay; tăng cường hiệu hoạt động cho vay 44 huy động vốn; tăng cường nghiên cứu dự báo số kinh tế vĩ mô; nâng cao lực đạo đức nhân viên 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Phạm Thị Hoàng Yến (2003), Phân tích ảnh hưởng cấu trúc vốn đến khả sinh lời NHTM Việt Nam, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Hùng (2008), Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu họat động NHTM Việt Nam, luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân Ngô Phương Khanh (2013), Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận NHTM cổ phần Việt Nam, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Thịnh (2013), Phân tích yếu tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng niêm yết thị trường chứng khóan Việt Nam, luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Báo cáo thường niên NHTM từ năm 2005 đến 2013 Trần Huy Hoàng (2011), Giáo trình quản trị NHTM, NXB Lao động xã hội B TÀI LIỆU TIẾNG ANH Bourke, P., 1989 Concentration and other determinant of bank profit in Europe, North America and Australia J Banking and Finance 13, pp 65-79 Levin, A., C.F.Lin and C.S.C.Chu, 2002 Unit root test in panel data: asymptotic and finite-sample properties J Econometrics, 108, pp 1-24 Naceur, S.B.,2003 The terminant of the Tunissan Banking industry profitability: panel evidence University Libre de Tunis working paper 10 Hassan, M.K and A.H.M Bashir, 2003 Determinants of Islamic banking profitable Paper presented at the econonic research forum, 10th annual conference, Marrakesh-Morocco, 16-18 December 46 11 Kosmidou, K.,2006 The determinant of bank’s profits and margins in Greece during the period of EU financial intergration Managerial Finance 12 Pasiousras, F.,C.Gaganis and C.Zopounidis, 2006 The impact of bank regulations, supervision, market structure and bank characteristic on individual bank ratings: A cross country analysis Review of quantitative finance and accounting 27,pp 403-438 13 Hadri, K., 2000 testing for stationary in Heterogenous panel data The Econometric J.,3,pp 148-161 14 Vong, L.P.A and Chan, S.H, 2006 LDR and profitability of banks in Macao AMCM quaterly Bulletin 15, pp 91-107 15 Al-Hashimi, A, 2007 Determinants of bank spreads in Sub-Saharan Africa IMF draft Working paper 05/06 16 Faisal, K., Melati, A.A., Lim Guan Cho and Hashim, 2011 Determinants of Bank profitability in Pakistan A case study of Pakistani banking sectr 17 Adris, R.A H.A.F.F.Asari, A.A.N Taufik, J.N.Salim, R Mustaffa and K.Jusoft, 2011 Determinants of Islamic banking instutions profitibility in Malaysia World applied science J., (special issue on Bolstering sustainability):pp 1-7 C CÁC WEBSITE THAM KHẢO 18 Website ngân hàng nhà nước www.sbv.gov.vn 19 Website ngân hàng giới (World Bank) data.worldbank.org 20 Website www.finance.vietstock.vn economic PHỤ LỤC DANH SÁCH MẪU QUAN SÁT NGHIÊN CỨU NH VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG EIB EIB Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 ROA 0.947228 1.723262 1.21094 0.678151 1.54396 1.377511 1.222323 1.031114 0.933398 0.365473 0.442986 0.691964 0.932104 0.526809 0.928538 1.35949 1.225285 1.007685 0.737726 1.410281 ROE 15.35846 25.85564 17.66702 10.79967 23.59678 20.49298 16.01778 10.42298 10.32788 0.365473 0.442986 10.7964 14.62744 10.21536 18.79075 21.96971 18.34874 10.74066 0.185597 13.27751 LDR 0.509588471 0.465286562 0.563453635 0.565214733 0.617673995 0.63675018 0.757290883 0.708369359 0.68700094 0.687186118 0.632993844 0.902771304 0.987373884 0.887047694 0.808554576 0.802684168 0.885987065 0.874235012 0.670638423 0.636783433 DEP 0.012648 0.717445 0.717403 0.707224 0.661739 0.665881 0.623337 0.688237 0.708422 0.728945 0.736415 0.676803 0.628308 0.608628 0.56 0.558481 0.574157 0.632403 2.920037 0.71702 RR 0.021867149 0.022001987 0.021539627 0.025718796 0.032658404 0.032175535 0.025248319 0.021916499 0.023516117 0.002451031 0.000763359 0.016717842 0.017808357 0.009506064 0.011826837 0.010348149 0.01101901 0.008463198 0.000849661 0.004518686 CA 0.061675 0.066649 0.068542 0.062794 0.065431 0.067219 0.07631 0.098927 0.090377 1 0.064092 0.063723 0.05157 0.049415 0.06188 0.066778 0.09382 3.974873 0.106216 BS 8.134993948 8.222591678 8.295266629 8.346528065 8.407383906 8.487839598 8.566463128 8.617253772 8.671167316 8.063580915 8.131500054 8.220403546 8.286883721 8.387007351 8.565508029 8.663154254 8.702025574 8.760700174 6.456407942 7.263102731 OVRE1 0.00289735 0.002669012 0.00327014 0.002014769 0.002153471 0.008465769 0.008652173 0.008093208 0.007053866 0.007455827 0.008227668 0.009747517 0.015222964 0.007356935 0.011261476 0.010783819 0.00917894 0.008046723 0.017675567 0.004674293 EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB STB STB STB STB STB STB STB STB STB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB TECH TECH TECH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 1.865438 1.473671 1.730315 1.384049 1.655452 1.256879 0.38785 1.649498 1.8975 2.164836 1.395051 1.606011 1.268389 1.450856 0.652692 1.34604 1.232656 1.132103 2.0611 2.099291 1.311169 1.138352 1.141502 0.446402 0.496366 1.932814 1.482747 1.290723 9.989717 5.535734 8.48076 13.43109 18.64046 13.52534 4.440078 12.63053 16.37879 19.01989 12.3057 15.83955 13.19259 14.29395 7.361056 12.90748 23.31668 1.132103 28.12481 28.46444 21.78054 20.52249 26.82345 6.234251 6.730563 21.49357 7.189367 28.97132 0.763853855 0.687621726 0.760441601 0.544595094 0.504835558 0.674938362 0.723294074 0.692708884 0.686641764 0.646927804 0.600735048 0.671241206 0.625042207 0.742420128 0.825846518 0.80886602 0.428039165 0.455913353 0.428492898 0.383304852 0.4646647 0.477536295 0.444523167 0.650226081 0.717154902 0.572276868 0.584139808 0.585515648 0.679497 0.639982 0.592321 0.443523 0.292278 0.414081 0.467938 0.724153 0.706791 0.684993 0.674018 0.58178 0.556128 0.533763 0.707862 0.820549 0.823344 0.752738 0.647406 0.609812 0.517743 0.52138 0.506079 0.710313 0.833809 0.580819 0.552109 0.618994 0.003985497 0.017722659 0.009868439 0.010074421 0.008288031 0.008092879 0.008529357 0.002237767 0.005656262 0.005019285 0.007191092 0.008641349 0.009591844 0.009937357 0.014994065 0.012182799 0.00221979 0.003544347 0.004229279 0.006563459 0.008050197 0.008219464 0.009594826 0.014750574 0.014257178 0.016431699 0.00319373 0.002885611 0.186736 0.266211 0.204028 0.103048 0.08881 0.092928 0.087352 0.130596 0.115851 0.11382 0.113366 0.101392 0.096144 0.101501 0.088668 0.104284 0.052866 0.073284 0.073751 0.060199 0.055469 0.042556 0.071605 0.073748 0.089925 0.206242 0.044552 7.527764215 7.683477704 7.815898742 8.117638825 8.263794686 8.230847293 8.230028372 7.159998206 7.394034383 7.810050123 7.83530092 8.017113276 8.151672366 8.146552735 8.179785931 8.204579923 7.385121023 7.649773207 7.931415563 8.022453653 8.225001669 8.311971907 8.448736177 8.246271051 8.220913358 7.028005895 7.238707158 7.597064079 0.00510489 0.005859519 0.0070056 0.004151554 0.005725113 0.006578492 0.005559298 0.008034059 0.007566218 0.005357389 0.009400343 0.007184966 0.007204902 0.013876067 0.013089885 0.013201443 0.004471495 0.004417311 0.004591337 0.006563996 0.00411791 0.004151422 0.003454378 0.008505855 0.010828512 0.006162886 0.005646601 0.004608713 TECH TECH TECH TECH TECH TECH BID BID BID BID BID BID BID BID BID MB MB MB MB MB MB MB MB MB SEA SEA SEA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.992044 1.837337 1.379159 1.746937 0.425538 0.41478 0.461267 0.667098 0.748818 0.803017 0.950471 1.026767 0.788556 21.03106 23.21422 22.07604 25.20646 5.761553 4.734682 8.574566 14.10766 13.16238 14.69907 15.97283 15.52749 13.11828 0.513011242 0.520090231 0.402663359 0.38881416 0.88361656 0.5282528 0.823360792 0.604478038 0.785741106 0.742549355 0.857506589 0.856234936 0.956386018 0.667073 0.673775 0.535964 0.491039 0.217694 0.755069 0.706296 0.705148 0.661752 0.662883 0.631539 0.668092 0.59274 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 0.530533 0.738715 1.3274 1.869187 1.659769 1.586087 1.700849 1.591971 1.379611 1.313068 1.26716 0.654733 0.966147 1.139395 9.70748 12.6436 1.3274 1.869187 17.46067 17.85323 17.03999 19.64762 19.8642 17.92518 15.08905 13.74415 9.336583 8.886606 0.961904118 0.927587029 0.56789197 0.48961683 0.467000181 0.416060362 0.503243231 0.504369722 0.494026088 0.489612072 0.650622856 0.263759058 0.40295443 0.537292429 0.625143 0.617999 0.738875 0.771669 0.600361 0.61252 0.579328 0.599698 0.645017 0.670505 0.754449 0.37754 0.344269 0.409476 0.012300489 0.012393745 0.011543921 0.014011639 0.016482731 0.016879977 0.031811879 0.014568906 0.022004287 0.025546097 0.026174535 0.020823239 0.019927663 0.017399602 0.015715254 0.016924529 0.021015883 0.012381061 0.015686805 0.015113657 0.015130915 0.018503565 0.017625756 0.021245356 0.001635691 0.002690714 0.004191073 0.094719 0.079147 0.062473 0.069305 0.073858 0.087605 0.053795 0.047286 0.056891 0.05463 0.059505 0.066126 0.060111 7.773716192 7.966303354 8.176933595 8.25655218 8.255112264 8.201114777 8.084230589 8.20757322 8.310716987 8.391806922 8.471925212 8.563798703 8.608264366 0.014556395 0.006422907 0.00502036 0.006543214 0.007715263 0.008238002 0.004370959 0.004692998 0.006312458 0.007610731 0.009138646 0.008398432 0.009303106 0.054652 0.058426 1 0.095058 0.08884 0.099815 0.081026 0.069452 0.073253 0.083979 0.047637 0.10348 0.128215 8.685548779 8.739086425 6.914604026 7.131277125 7.471637571 7.646855491 7.838901253 8.039902467 8.142487991 8.244549154 8.256190942 6.787101626 7.008617926 7.418944598 0.004711076 0.007343239 0.003294123 0.003693376 0.003988242 0.005277239 0.005067594 0.005173266 0.005935901 0.007455015 0.007026791 0.001229237 0.001502782 0.001570382 SEA SEA SEA SEA SEA SEA VP VP VP VP VP VP VP VP VP DONGA DONGA DONGA DONGA DONGA DONGA DONGA DONGA DONGA VIB VIB VIB VIB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 1.428772 1.502762 1.138939 0.124716 0.070263 0.189943 0.912669 1.116415 1.250017 0.7671 1.065842 0.841582 0.965597 0.627235 0.839175 1.18416 1.258596 1.211555 1.551966 1.350282 1.180046 1.463056 0.833182 0.438 0.772563 0.883968 0.785706 0.486315 7.687173 8.388307 10.95467 2.277137 0.944876 2.649094 16.93236 13.57317 10.39607 5.953996 11.52146 9.670529 13.33648 9.694024 13.17018 1.18416 1.258596 10.28933 15.327 13.98988 12.16409 16.29161 9.456028 5.57601 5.843667 6.138591 14.14971 7.364938 0.453430608 0.390608753 0.530447637 0.660404036 0.356188567 0.546109107 0.584499364 0.550895657 0.873946896 0.832086926 0.65122954 0.52106843 0.416922143 0.508189478 0.575509305 0.854795532 0.805252261 0.837732283 0.855070073 0.961454268 0.812532691 0.92615989 0.847028525 0.832556707 0.6470742 0.610442336 0.535915123 0.630731739 0.382087 0.403499 0.269636 0.339815 0.418918 0.453061 0.527042 0.558942 0.703758 0.765594 0.598684 0.400783 0.355142 0.580194 0.691413 0.764897 0.785662 0.524086 0.662873 0.642768 0.562297 0.557075 0.733134 0.868754 0.587512 0.5938 0.449987 0.688535 0.010403184 0.016729968 0.01575757 0.00534652 0.022878848 0.024167629 0.002149961 0.002290159 0.0019553 0.005225841 0.008249401 0.009050837 0.01076538 0.010302113 0.011523909 0.002060386 0.001711703 0.003581921 0.010548496 0.009938254 0.011617263 0.015044948 0.017648411 0.01688758 0.004466238 0.008662822 0.007911432 0.009529016 0.185864 0.17915 0.103968 0.054769 0.074362 0.071701 0.053901 0.082252 0.120239 0.128838 0.092509 0.087025 0.072403 0.064703 0.063718 1 0.117749 0.101257 0.096518 0.097011 0.089804 0.088111 0.078551 0.132205 0.144002 0.055528 0.066031 7.351679971 7.485678776 7.742265997 8.004719319 7.875447417 7.902353407 6.784628916 7.006863828 7.258575821 7.269209533 7.440011337 7.776752185 7.91812446 8.011046924 8.083733215 6.930231216 7.08195155 7.438141458 7.54049455 7.638692898 7.747202644 7.811160586 7.840596739 7.874596076 6.952680151 7.21818412 7.594448187 7.540567921 0.003360553 0.013320524 0.009531627 0.004031631 0.015449137 0.00627606 0.005373584 0.005577057 0.007088434 0.010080158 0.007551572 0.00400463 0.008303116 0.007775248 0.009537105 0.006908126 0.005067737 0.004593054 0.006222044 0.006451457 0.006324047 0.009730623 0.008259248 0.009371206 0.004410282 0.005083737 0.001892073 0.007301898 VIB VIB VIB VIB VIB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB OCB OCB OCB OCB OCB 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 0.811143 0.842966 0.659101 0.277399 0.065364 1.210814 1.867338 0.941818 0.368279 1.175224 1.256241 0.754127 0.80729 0.243914 2.134475 1.848663 0.754644 0.524003 0.853298 0.783923 0.738801 0.010072 0.063472 1.25001 1.609565 2.316126 2.314323 1.625307 15.59866 11.9962 7.830758 2.154629 0.629467 4.375891 1.867338 6.524242 1.256373 6.941785 10.30266 6.66243 7.664958 2.446907 2.997634 3.996277 12.90663 5.310006 12.21358 7.75899 5.167942 0.068259 0.576051 12.16877 12.45119 16.44951 14.68329 8.845958 0.549075365 0.932129233 0.515078867 0.654931038 0.581490213 0.837622364 0.599008899 0.475423378 0.702515365 0.602766061 0.616454481 0.554973387 0.573605975 0.73698909 2.068340963 0.600413886 0.483446396 0.57179661 0.577471777 0.637846508 0.693996854 0.737829404 0.552689485 0.825678243 0.861170302 0.770879951 1.055493862 1.032357321 0.571463 0.047858 0.455383 0.600726 0.562467 0.307951 0.50334 0.394563 0.494567 0.565721 0.617432 0.48891 0.62686 0.644857 0.276177 0.488079 0.620023 0.552197 0.576978 0.535626 0.658884 0.568577 0.632067 0.403824 0.389507 0.491003 0.673243 0.634696 0.009612695 0.011406572 0.015807128 0.016943476 0.026260782 0.002362205 0.01275941 0.008410566 0.012422274 0.011058018 0.010634103 0.015960181 0.022052299 0.027634704 0.005488112 0.002170753 0.001396832 0.004007995 0.009579481 0.011853281 0.012322393 0.016959402 0.01551866 0.004554586 0.004802233 0.005574905 0.008121675 0.010423397 0.052001 0.070269 0.084168 0.128745 0.103839 0.276701 0.144357 0.293129 0.169297 0.121934 0.113191 0.105322 0.099683 0.712053 0.462596 0.05847 0.098682 0.069865 0.101034 0.142958 0.14755 0.110184 0.102723 0.12927 0.140802 0.157616 0.183734 7.75308581 7.972327502 7.986545757 7.813069715 7.885783264 5.832322381 6.493304383 7.234874417 7.130144729 7.423542142 7.579778488 7.619362113 7.664325154 7.760631362 5.160948481 6.051748159 6.995770024 7.037636741 7.222455088 7.301385646 7.352106191 7.334156339 7.463510104 6.604248523 6.808944601 7.070223335 7.004093503 7.103332067 0.014096289 0.011697868 0.016379613 0.027569519 0.01907108 0.005458226 0.003248019 0.002906059 0.006844608 0.005394809 0.006603946 0.008799624 0.009483453 0.007028823 0.011549082 0.007710307 0.003833254 0.007288214 0.00574759 0.006113142 0.008644141 0.011352355 0.007057112 0.00636584 0.008001247 0.007082847 0.009186601 0.009658042 OCB OCB OCB OCB 2010 1.546426 9.728494 0.713291762 0.441208 2011 1.190693 8.068879 0.663397869 0.385189 2012 0.838294 6.018862 0.816174991 0.556859 2013 0.73612 6.088917 0.73491285 0.582879 0.009030407 0.012591289 0.018064365 0.010182738 0.158958 7.294238129 0.006964114 0.147566 7.405239883 0.014687085 0.139278 7.43813297 0.017078897 0.120895 7.51581039 0.015558584 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH REM PHẦN MỀM STATA_SE 11 xtreg roe ldr dep rr ca bs ovre1 rgdp m2 p,re Random-effects GLS regression Group variable: nh Number of obs Number of groups = = 135 15 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.0 within = 0.3220 between = 0.6711 overall = 0.4173 Random effects u_i ~ Gaussian corr(u_i, X) = (assumed) Std Err Wald chi2(9) Prob > chi2 roe Coef z ldr dep rr ca bs ovre1 rgdp m2 p _cons -2.331417 8.446433 -92.31446 -10.12813 3.267924 -77.84588 2.257044 0774955 1885971 -31.81913 2.668145 3.134579 75.87913 2.094327 1.235266 151.225 8567912 0641737 0949289 13.10158 sigma_u sigma_e rho 2.2352466 5.0100485 16600797 (fraction of variance due to u_i) -0.87 2.69 -1.22 -4.84 2.65 -0.51 2.63 1.21 1.99 -2.43 P>|z| 0.382 0.007 0.224 0.000 0.008 0.607 0.008 0.227 0.047 0.015 = = 71.30 0.0000 [95% Conf Interval] -7.560886 2.302771 -241.0348 -14.23294 8468474 -374.2415 577764 -.0482827 0025399 -57.49776 2.898052 14.5901 56.4059 -6.023325 5.689002 218.5497 3.936324 2032737 3746543 -6.140497 Random-effects GLS regression Group variable: nh Number of obs Number of groups = = 135 15 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.0 within = 0.2951 between = 0.0077 overall = 0.1160 Random effects u_i ~ Gaussian corr(u_i, X) = (assumed) Std Err Wald chi2(9) Prob > chi2 roa Coef z ldr dep rr ca bs ovre1 rgdp m2 p _cons 1610186 -.4038958 -2.528302 0035934 -.261434 -6.847279 0201234 0107801 0177852 2.732516 2298827 2554609 6.419197 1686319 1163475 12.67823 0710752 0050494 0074616 1.242671 sigma_u sigma_e rho 31214018 38916187 39148223 (fraction of variance due to u_i) 0.70 -1.58 -0.39 0.02 -2.25 -0.54 0.28 2.13 2.38 2.20 P>|z| 0.484 0.114 0.694 0.983 0.025 0.589 0.777 0.033 0.017 0.028 = = 42.14 0.0000 [95% Conf Interval] -.2895433 -.9045899 -15.1097 -.3269191 -.4894709 -31.69615 -.1191814 0008834 0031606 2969263 6115805 0967983 10.05309 3341059 -.033397 18.00159 1594282 0206768 0324097 5.168106 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH HAUSMAN TRONG PHẦN MỀM STATA_SE 11 Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 12.84 Prob>chi2 = 0.1701 (V_b-V_B is not positive definite) ... 1.2 Hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM 10 1.3.1 Các yếu tố nội ngân hàng 10 1.3.2 Các yếu tố. .. lý luận hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng - Chương 2: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam - Chương 3: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam - Chương... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ THỦY PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại việt nam , Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại việt nam , Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại việt nam , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINHDOANH CỦA NGÂN HÀNG, 1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh của NHTM, 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM Việt Nam, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINHDOANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM, 1 Giới thiệu về hệ thống NHTM Việt Nam, 2 Kết quả hoạt động của ngân hàng, CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆUQUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM, 2 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quảhoạt động kinh doanh của NHTM Việt Nam, 4 Phân tích kết quả nghiên cứu, CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGCỦA NHTM VIỆT NAM, 1 Định hướng phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam, KẾT LUẬN CHƯƠNG 4, PHỤ LỤC 1DANH SÁCH MẪU QUAN SÁT NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay