BootRom ảo hóa hệ điều hành

111 104 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2017, 13:53

Với một hệ điều hành ảo hóa thì không có gì được cài đặt trước hoặc được load vĩnh viễn trên một thiết bị cục bộ và cũng không cần đến ổ đĩa cứng. Mọi thứ đều được chạy từ mạng bằng một đĩa ảo. Với những cung cấp hiện nay, đĩa ảo này quả thực là một file image được lưu trữ trên máy chủ từ xa, SAN hoặc NAS. Máy khách sẽ được kết nối thông qua mạng vào đĩa ảo và sẽ khởi động với hệ điều hành đã được cài đặt trên ổ đĩa ảo. Xây dựng hệ thống mạng BootRom Mục Lục: Giới thiệu chung-Mô hình ………………………………………………………2~9 Xây dựng hệ thống mạng BootRom với phần mềm BXP 3.0……………….10~109 I Cài đặt,cấu hình bxp 3.0 máy Chủ Server 2003……………………….10 Cài đặt máy chủ server 2003-cấu hình DHCP……………………………… 10 Cài đặt phần mềm BXP 3.0 máy chủ server 2003…………………………… 32 Quá trình tạo đĩa ảo-Build Virtual Disk on Server……………………………… 57 II Cài đặt,cấu hình bxp 3.0 máy Client xp……………………………….75 Cài đặt phần mềm BXP Client cho máy Client Xp……………………………….75 Cấu hình cho máy Client Xp…………………………………………………… 90 Xây dựng Ảnh ảo cho máy Client-Build Image xp…………………………… 97 Client Xp khởi động BootRom không đĩa cứng…………………………………101 Cấu hình bootrom không đĩa cứng cho nhiều máy server……………….107 Giới thiệu chung-Mô hình Ngày nay,dưới phát triển mạnh mẽ ngành công nghệ thông tin nói chung ngành Mạng máy tính nói riêng, người tạo nhiều công nghệ mạng tiến với mục đích tiết kiệm,nhanh chóng tiện lợi Đề tài cần nói đến giới thiệu,nghiên cứu xây dựng mô hình mạng BootRom , mô hình mạng máy tính đó,các máy con-client không cần ổ cứng để cài đặt hệ điều hành mà hoạt động bình thường thông qua hệ điều hành ảo chép đĩa ảo máy chủ Vấn đề ảo hóa thực “hot” ngày có tiềm để phát triển  BootRom ? Ảo hóa hệ điều hành ? Với hệ điều hành ảo hóa cài đặt trước load vĩnh viễn thiết bị cục không cần đến ổ đĩa cứng Mọi thứ chạy từ mạng đĩa ảo Với cung cấp nay, đĩa ảo thực file image lưu trữ máy chủ từ xa, SAN NAS Máy khách kết nối thông qua mạng vào đĩa ảo khởi động với hệ điều hành cài đặt ổ đĩa ảo Có hai kiểu ổ đĩa ảo cung cấp là: Private Virtual Disk Private virtual disk sử dụng máy khách, giống ổ đĩa cứng nội Phụ thuộc vào quyền gán, người dùng lưu thông tin đĩa ảo Chính máy khách khởi động lại, thiết lập trì giống làm việc với ổ đĩa cứng vật lý Shared/Common Virtual Disk Một đĩa ảo chia sẻ sử dụng nhiều máy khách lúc Trong trình sử dụng, thay đổi lưu lại cache riêng, nhiên máy khách shut down khởi động lại hì cache bị xóa Nói theo cách khác, máy khách khởi động sử dụng cấu hình mặc định hữu đĩa ảo Các ổ đĩa xếp bảo đảm máy khách có nhận dạng sở hạ tầng (như miền Windows) Virtual Disk tạo cách sử dụng công nghệ ảnh hóa (imaging) Bạn cài đặt hệ thống bạn thấy hệ điều hành khác cách sử dụng đĩa ảo (điều gộp nhóm ứng dụng, không bị hạn chế hệ điều hành) Bằng cách cài đặt phần mềm máy khách hệ thống chủ (hệ thống từ bạn lấy image), bạn thiết lập kết nối với thành phần back-end tạo image hệ thống đến file image ổ đĩa ảo Đĩa ảo sử dụng hệ điều hành máy chủ hệ điều hành máy khách Hầu hết sản phẩm đĩa ảo hỗ trợ Windows Linux tảng phần cứng vật lý tảng ảo Cho đến đây, bạn hiểu ảo hóa hệ điều hành Chúng ta vào chi tiết thêm cách làm việc thành phần có liên quan Ảo hóa hệ điều hành làm việc nào? Trước hết xem xét sơ qua thành phần cần đến để sử dụng hệ điều hành ảo sở hạ tầng Thành phần máy chủ ảo hóa hệ điều hành Máy chủ tiêu điểm sở hạ tầng ảo hóa hệ điều hành Nó xếp việc streaming thông tin đĩa ảo đến máy khách phân định máy khách kết nối với ổ đĩa ảo (bằng cách sử dụng sở liệu với thông tin lưu) Máy chủ tổ chức để lưu trữ ổ đĩa ảo cách nội kết nối đến ổ đĩa ảo thông qua SAN File Share Trong môi trường khả có sẵn cần phải cao cần phải có máy chủ ảo hóa để tạ dự phòng cân tải Máy chủ bảo đảm máy khách bên sở hạ tầng Thứ hai, cần có máy khách liên lạc với máy chủ để kết nối đến ổ đĩa ảo yêu cầu thành phần lưu đĩa ảo nhằm chạy hệ điều hành Thành phần hỗ trợ sở liệu dùng để lưu trữ cấu hình thiết lập cho máy chủ, dịch vụ streaming để xử lý nội dung bên ổ đĩa ảo, dịch vụ TFTP (mang tính tùy chọn) dịch vụ khởi động PXE (cũng mang tính tùy chọn) cho việc kết nối máy khách với máy chủ Như đề cập trên, ổ đĩa ảo chứa image ổ đĩa vật lý từ hệ thống phản xạ cấu hình thiết lập Khi ổ đĩa ảo tạo đĩa cần phải gán cho máy khách sử dụng đĩa trước tiên Kết nối máy khách đĩa thực thông qua công cụ quản trị lưu bên sở liệu Khi máy khách gán ổ đĩa bắt đầu với ổ đĩa ảo cách sử dụng trình thể hình Hình 1: Ảo hóa hệ điều hành trình Streaming • Kết nối đến máy chủ OS Virtualization Đầu tiên khởi động máy thiết lập kết nối đến máy chủ OS Virtualization Hầu hết sản phẩm cung cấp số phương pháp để kết nối đến máy chủ Một phương pháp sử dụng nhiều sử dụng dịch vụ PXE Các phương pháp đa phần sử khởi tạo card giao diện mạng, nhận địa IP (DHCP) kết nối đến máy chủ • Kết nối đến ổ đĩa ảo Khi kết nối thiết lập máy khách máy chủ, máy chủ quan sát sở liệu để kiểm tra xem máy khách có quen thuộc hay không ổ đĩa ảo gán cho máy khách Khi có thêm nhiều ổ đĩa ảo kết nối có menu khởi động hiển thị máy khách Nếu có đĩa gán đĩa kết nối đến máy khách bước Vdisk kết nối đến máy khách Sau ổ đĩa ảo mong muốn chọn ổ đĩa ảo gán cho máy khách xác định đĩa ảo kết nối xuyên suốt máy chủ OS • Virtualization đến máy khách Trên back-end, máy chủ OS Virtualization phải đảm bảo máy khách (tên máy tính nhận dạng) bên sở hạ tầng • Hệ điều hành “streamed” đến máy khách Ngay đĩa kết nối, máy chủ bắt đầu công việc streaming nội dung bên ổ đĩa ảo Phần mềm “biết” phần cần thiết để khởi động hệ điều hành cách êm ái, phần cần phải “stream” trước Các thông tin stream đến hệ thống lưu vị trí Hầu hết sản phẩm cung cấp nhiều cách lưu trữ thông tin • Streaming bổ sung Sau phần stream cho hệ điều hành để chạy mong đợi Dữ liệu ổ đĩa ảo bổ sung stream cần thiết để chạy khởi động chức gọi người dùng (cho ví dụ khởi động ứng dụng có sẵn bên ổ đĩa ảo)  Ưu điểm mạng BootRom  Sự dự phòng linh động Với ảo hóa hệ điều hành, bạn dễ dàng kết nối ổ đĩa ảo (Vdisk) khác vào hệ thống Máy khách dễ dàng khởi động hệ điều hành khác role khác Điều hữu dụng cho môi trường Terminal Server sử dụng nguyên lý silo (hay gọi Application Load Managed Groups), silo mở rộng dung lượng cách dễ dàng Cũng theo đó, máy trạm máy chủ gán role cụ thể cần thiết cách gán đĩa ảo khác  Hỗ trợ đa image (ảnh ảo ) hệ thống, gồm có menu khởi động Việc dự phòng linh động mở rộng tạo lên bước dài việc gán nhiều image đồng thời cho client Khi bắt đầu, menu khởi động diện cho máy khách, người dùng chọn hệ điều hành (với role khác) khởi động Trong trường hợp này, hệ thống sử dụng cho số mục đích bên khoảng thời gian tính theo giây  Triển khai phần mềm (OS/App) nhanh Việc bổ sung thêm máy chủ máy trạm vào sở hạ tầng vài phút thay phải cài đặt cấu hình hệ thống cách thủ công thông qua công cụ triển khai, tối thiểu vài giờ, cần số bước, máy khách gán cho đĩa ảo sử dụng sản xuất  Hệ thống giống 100% Thông thường, việc khắc phục cố vấn đề thường tập trung vào máy có khác máy tính Đặc biệt Terminal Servers, thành phần quan trọng mà tất máy chủ cấu hình role (silo) giống Vấn đề áp dụng cho ổ đĩa chia sẻ đĩa private, thay đổi lưu lại  Cải thiện dễ dàng cho nâng cấp hotfix ( lỗi nguy hiểm ) ứng dụng hệ điều hành Với ảo hóa hệ điều hành, nâng cấp hotfix nên bổ sung cho image Virtual Disk thay tất máy chủ Mặc dù vậy, bạn tạo đĩa ảo gồm có nâng cấp hotfix sau kiểm tra thử cách dễ dàng cách gán ổ đĩa ảo cho máy tính Nếu lần kiểm tra diễn thành công đĩa ảo gán cho tất máy khách khác Về phía bạn, cần tạo thủ tục/ hệ thống để quản lý nâng cấp phiên ổ đĩa ảo khác  Dễ dàng rollback ( quay trở lại ) kịch ban đầu Mặc dù nâng cấp hotfix test qua suốt trình sản xuất, hành vi nâng cấp hay hotfix không diễn mong đợi Khi cách gán đĩa ảo cho máy khách khởi động lại chúng, bạn chuyển đổi trạng thái trước cách dễ dàng nhanh chóng  Sau khởi động lại, hệ thống trở trạng thái trơn Ưu điểm áp dụng cho image chia sẻ Nếu hệ thống bạn có hành vi lạ thường, thường cài đặt lại hoàn tất giải pháp cho trường hợp này, nhiên với ảo hóa hệ điều hành (kết hợp với ổ đĩa chia sẻ), máy chủ cần khởi động lại load cấu hình mặc định lại  Nhược điểm Ảo hóa hệ điều hành “kỳ quan giới”, có điểm yếu công nghệ  Không có khả làm việc offline Vào thời điểm này, sản phẩm ảo hóa hệ điều hành phải kết nối với máy chủ ảo hóa để sử dụng hệ điều hành đĩa ảo Chính kết nối mạng sẵn hệ thống hữu  Cần LAN tốc độ cao (>100Mb) Vì ổ đĩa ảo kết nối từ máy chủ ảo hóa thông qua card giao diện mạng (thường LAN) Tuy nhiên kết nối WAN vấn đề xảy không đủ băng tần có sẵn đủ tin cậy để sử dụng hệ thống cách êm ả  Không hỗ trợ tất hệ điều hành Mặc dù hỗ trợ nhiều hệ điều hành nhiên có số phân phối Linux chạy thông qua công nghệ ảo hóa hệ điều hành  Các giải pháp đa PXE/BootP đoạn mạng gây vấn đề Khi sử dụng ảo hóa hệ điều hành công nghệ bổ sung bên sở hạ tầng hành bạn, nên xem xét đến tùy chọn PXE/Bootp Connection Nhiều máy chủ PXE subnet làm cho hệ thống không hoạt động mong muốn  Môi trường ứng dụng phát triển với hệ thống mạng Bootrom  Citrix XenApp / Terminal Servers Ảo hóa hệ điều hành giải pháp tốt cho sở hạ tầng Citrix XenApp/Terminal Server Một thách thức lớn sở hạ tầng giữ giống 100% cảm nhận người dùng Bằng cách sử dụng ổ đĩa ảo chia sẻ sau lần khởi động lại, Terminal Server quay trở trạng thái mặc định ban đầu thay đổi áp dụng cho tất máy chủ  Các giải pháp VDI / DDI solutions Các giải pháp sở liệu desktop ảo trở lên phổ biến Một bất thuận lợi lớn hầu hết sản phẩm VDI (Virtual Desktop Infrastructure) nhu cầu lưu trữ SAN (Storage Area Network) đắt đỏ để cấu hình máy ảo Với chế chia sẻ đĩa ảo hóa hệ điều hành, máy ảo sử dụng đĩa ảo không không gian đắt đỏ cần thiết cho SAN (Storage Area Network)  Web Server Hầu hết Web Server tĩnh không lưu liệu cục Bên cạnh nhu cầu tài nguyên web khác ngày Với dự phòng linh động tài nguyên cần thiết gán suốt ngày, cho ví dụ việc chia sẻ phần cứng với role khác  Back-up Servers Back-up Server thường sử dụng vài ngày (không phải làm việc) Chính phần cứng không sử dụng hầu hết thời gian Việc sử dụng dự phòng linh động làm cho phần cứng sử dụng cho vai trò khác thời gian làm việc sau gán cho đĩa ảo có role máy chủ back up để thực việc back up  Môi trường phát triển test Khi sử dụng nguyên lý DTAP (Defense Technology Area Plan), ảo hóa hệ điều hành cung cấp cho bạn máy tính có khả chạy triển khai test nhiệm vụ đó, phần cũng sử dụng hiệu với khả dự phòng linh động  Môi trường Lab Một thuộc tính môi trường Lab nhu cầu cần khôi phục trạng thái môi trường trạng thái mặc định cách nhanh chóng để sinh viên chạy thành công tập Hệ điều hành ảo hóa cung cấp điều với tùy chọn đĩa chia sẻ hệ thống dự phòng linh động cho môi trường Lab  Môi trường giáo dục Trong môi trường giáo dục, luôn có khó khăn cung cấp đầy đủ chức học tập,thực hành,ứng dụng cho tất sinh viên Cũng vậy, phụ thuộc vào việc đào tạo phát sinh nhu cầu hệ điều hành Sử dụng ảo hóa hệ điều hành với nhiều đĩa ảo gán, sinh viên sử dụng menu khởi động để khởi động môi trường tương đương cho việc học tập thích hợp Thêm vào đó, sau khởi động lại, máy tính lại trở trạng thái mặc định ban đầu (khi sử dụng đĩa ảo chia sẻ)  Máy trạm công cộng –Phòng Internet Game Cũng giống môi trường giáo dục, máy trạm công cộng thường cung cấp chức thông tin không mang tính cá nhân nên lưu trữ  Môi trường an toàn Ảo hóa hệ điều hành công nghệ sử dụng cho môi trường an toàn Cho ví dụ, máy bị đánh cắp (máy tính sử dụng ảo hóa hệ điều hành) liệu có sẵn máy tính Mô hình đơn giản minh họa xây dựng hệ thống mạng BootRom máy chủ-server máy Client Chuẩn bị:  máy chủ server có cấu hình Dual Core 2.0 Ghz (Tối thiểu Pentium IV) ,Ram 512M (tối thiểu) ,sử dụng hệ điều hành Win server 2003 , ổ cứng 40G chia làm phân vùng: C D ( ổ D dùng để tạo đĩa ảo )  máy Client cấu hình Celeron,Ram 256M sử dụng Win Xp , phải có Card mạng boot  Phần mềm BXP 3.0 phiên cao ( Khuyến khích Full Crack) Download Full phần mềm BXP 3.0 :  http://www.mediafire.com/?omoezvgkzza  http://www.mediafire.com/?sharekey=78bdbbeab7d9dc31d956df2962098fcbe0 4e75f6e8ebb871 I.Cài đặt cấu hình Bxp 3.0 máy chủ Server 2003 1.Cài đặt máy chủ server 2003-Cấu hình DHCP Ta có máy server dùng hệ điều hành window server 2k3.Máy server có ổ cứng chia làm phân vùng: C D Ổ D xác định làm ổ đĩa ảo chứa Image Ta cài đặt thông số TCP/IP cho máy hình • IP: 192.168.10.100/24 • Subnet mask: 255.255.255.0 • DW: 192.168.10.1 • Prefer DNS server: 203.113.131.1 3.Xây dựng Ảnh ảo cho máy Client-Build Image xp Thông thường máy chạy có hệ điều hành cài đặt ổ cứng có sẵn nó, tạo Ảnh ảo giống hệ điều hành Win Xp máy con,và chép lên Đĩa ảo từ máy chủ Server gán cho máy Client từ trước Máy không chạy hệ điều hành cài sẵn ổ cứng có sẵn mà chạy hệ điều hành chép từ ổ đĩa Ảo gán Chúng ta vào máy con,mở My Computer ra, khung Hard Disk Drives ,chúng ta thấy xuất thêm ổ đĩa có tên Dia Ao (H.136),đây đĩa ảo tạo máy chủ Server gán cho máy Client Như chắn máy kết nối với ổ đĩa Ảo máy chủ Hình 136 Để tiến hành tạo Ảnh ảo cho hệ điều hành Client win xp –( Build Image ) ,chúng ta vào Start / Programs / Venturcom BXP / BXP Image Builder (H.137) Hình 137 Xuất cửa sổ BXP Client Image Builder Chúng ta chép Source hệ điều hành từ ổ C -ổ cứng có sẵn máy Client Destination Path: Nơi copy ,dán liệu từ ổ C – Ổ đĩa Ảo Ta click vào Browse để chọn ổ đĩa ảo gán cho máy Client.(H.138) Hình 138 Ta click tìm chọn ổ đĩa Ảo : ổ đĩa ảo Dia Ao ( E: ) Sau chắn xác nơi đến Ảnh ảo ( Image) , Click Ok để tiếp tục (H.139) Chắc chắn xác nơi đến ổ đĩa Ảo , Chúng ta click vào Build để bắt đầu tiến hành tạo Ảnh ảo ( Build Image ).(H.140) Hình 140 Xuất thông báo ! Confirm Build , thông báo yêu cầu xác nhận lại công việc này.Chúng ta không cần quan tâm chi tiết tới thông báo Click chọn Yes để tiếp tục công việc Build Image (H.141) Hình 141 Quá trình Building Image… tiến hành , đợi khoảng thời gian để máy tiến hành chép liệu.(H.142) Hình 142 Sau khoảng thời gian,quá trình chép hoàn tất,xuất thông báo: The BXP Client image build is complete Click vào Ok để kết thúc trình tạo Ảnh Ảo.(H.143) Hình 143 4.Cấu hình máy server cho máy client boot từ đĩa ảo Sau Build Image-tạo ảnh ảo xong,chúng ta qua máy chủ Server để cài đặt cho máy client thông qua BXP Administrator Start / programs / Venturcom BXP / BXP Administrator (H.144) Hình 144 Cửa sổ BXP – Administrator mở Click chọn Máy Client Winxp ,nhấp chuột / Properties R’click Client win xp / Properties (H.145) Hình 145 Xuất cửa sổ Client Properties , Chọn Tab: Disks Từ dòng Boot order: click xổ mũi tên  Lần để cài đặt cho máy Client boot qua đĩa ảo nên chọn dòng thứ nhất:  Virtual Disk First (H.146) Hình 146 Sau chọn xong Boot Order: Vitual Disk First , Dòng Boot Behavior ,ta để mặc định Click Apply / Ok để hoàn tất (H.147) Hình 147 Quá trình cấu hình cho máy client nhận boot từ đĩa ảo hoàn thành Giờ tiến hành số công việc máy Client win xp để thử nghiệm máy Client boot không ổ cứng,bootrom đĩa ảo từ máy server thông qua Card mạng Tại máy Client Xp: Theo hình ,hiện máy Client win Xp không sử dụng HD ( Ổ cứng ) (H.148) Hình 148 Khởi động máy Client Win xp , vào Bios để cấu hình cho máy boot Card Mạng ( Lưu ý: Chỉ chỉnh sửa cần thiết BIOS,không chỉnh sửa lung tung ) Theo hình đây,chúng ta cài đặt mặc định cho máy khởi động tự động Boot Card mạng trước (H.149) Hình 149 Khởi động lại máy sau chỉnh sửa Bios ,màn hình máy Client win xp bắt đầu kết nối với máy server… (H.150) Hình 150 Sau 1,2 phút chờ đợi kết nối thành công,màn hình khởi động Win xp bắt đầu chạy,lúc máy Con Client chạy hệ điều hành chép đĩa ảo từ máy server (H.151) Chúng ta vào My Computer máy Client Xp để kiểm tra,lúc máy có ổ đĩa có tên Dia Ao (C:) (H.152) ổ đĩa ảo gán từ máy server Hình 152 Quá trình Bootrom máy chủ server win server 2k3 máy Client win xp hoàn tất Máy Client sử dụng Win xp chạy không ổ cứng thông qua mạng Bootrom với BXP 3.0 5.Cấu hình bootrom không đĩa cứng cho nhiều máy server Chúng ta thực hành cách xây dựng mạng bootrom máy chủ máy không dùng ổ cứng Có câu hỏi đặt muốn xây dựng hệ thống mạng từ máy trở lên làm nào,có khác biệt không? Khác biệt ? Để làm điều này,thao tác hoàn toàn gần giống thực hành với máy chủ máy Chỉ có thay đổi nhỏ cách chỉnh sửa từ máy server Đó cài đặt cho ổ đĩa ảo chia sẻ dùng chung cho tất máy ( Phụ thuộc vào số lượng đĩa ảo mà tạo,1,2,3…) Theo hình cho tất máy dùng chung ổ đĩa ảo Vào BXP–Administrator : Start / Programs / BXP Venturcom / BXP-Administrator Cửa sổ BXP –Administrator mở ,click vào View / Server -> Disk (H.153) Hình 153 Màn hình lên ,chúng ta có ổ đĩa ảo tên Disk (H.154) Hình 154 Để thực ,cài đặt số chức ,chia sẻ cho đĩa ảo dùng chung Click vào đĩa ảo,nhấp chuột phải vào đĩa ảo / Properties (H.155) Chọn Tab Disk Mode Tại dòng Access Mode ,xổ mũi tên  , ,khác với bootrom máy trên, để chia sẻ cho từ máy trở lên dùng chung bootrom ổ đĩa ảo,ta chọn dòng thứ 2:  Shared Image (multi-client,write cache enabled) Sau check  Enable multicast Boot ( Lưu ý: để mặc định địa Multicast address ,không chỉnh sửa ) Sau click vào OK để kết thúc (H.156) Các trình lại tương tự áp dụng với máy Hình 156 Quá trình Bootrom Hoàn tất ... điểm Ảo hóa hệ điều hành “kỳ quan giới”, có điểm yếu công nghệ  Không có khả làm việc offline Vào thời điểm này, sản phẩm ảo hóa hệ điều hành phải kết nối với máy chủ ảo hóa để sử dụng hệ điều hành. .. ảo hóa hệ điều hành Chúng ta vào chi tiết thêm cách làm việc thành phần có liên quan Ảo hóa hệ điều hành làm việc nào? Trước hết xem xét sơ qua thành phần cần đến để sử dụng hệ điều hành ảo. .. tầng Thành phần máy chủ ảo hóa hệ điều hành Máy chủ tiêu điểm sở hạ tầng ảo hóa hệ điều hành Nó xếp việc streaming thông tin đĩa ảo đến máy khách phân định máy khách kết nối với ổ đĩa ảo (bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: BootRom ảo hóa hệ điều hành, BootRom ảo hóa hệ điều hành, BootRom ảo hóa hệ điều hành, Cài đặt tại máy chủ server 2003-Cấu hình DHCP., Quá trình tạo đĩa ảo-Build Virtual Disk on Server., Cài đặt phần mềm BXP Client cho máy Client Xp., Cấu hình cho máy Client Xp., Xây dựng Ảnh ảo cho máy Client-Build Image xp.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay