Giáo án Tin 7 theo định hướng phát triển năng lực

144 6 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2017, 20:44

Giáo án Tin 7 theo định hướng phát triển năng lực Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 Ngy Son: 14/08/2016 Ngy dy: / /2016 Tun Phn I: Bng tớnh in t TIT 1: Bi 1: Chng trỡnh bng tớnh l gỡ? I MC TIấU: Sau hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng: Kin thc - Bit c nhu cu s dng bng tớnh i sng v hc - Bit c cỏc chc nmg chung ca chng trỡnh bng tớnh - Bit nhp sa, xoỏ d liu - Bit cỏch di chuyn trờn bng tớnh K nng - Bit c cỏc thnh phn c bng ca mn hỡnh trang tớnh - Hiu rừ nhng khỏi nim hng, ct, ụ, a ch ụ tớnh Thỏi - Hc sinh phi cú thỏi hc ỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong lm vic khoa hc, chớnh xỏc, trung II PHNG PHP: S dng phng phỏp gii quyt , hng dn trc quan, m thoi III CHUN B: Giỏo viờn - Bi ging trỡnh by trờn PowerPoint - SGK, giỏo ỏn Hc sinh - SGK y - V ghi chộp, v bi IV TIN TRèNH LấN LP: n nh lp: (2 phỳt) - Kim tra s s, v sinh lp - Lp mỏy trỡnh chiu Kim tra bi c: (Khụng kim tra bi c) Bi mi: Hot ng ca Thy Trũ Ghi bng Bng v nhu cu x lý Bng v nhu cu x lý thụng tin thong tin (15 phỳt) Vớ d1: - GV: Yờu cu hc sinh ly Bng im lp mt s vớ d v thụng tin 7A c biu din dng bng Vt Ng Tin - HS: Vớ d nh thi khoỏ Stt H v tờn Toỏn lớ Vn hc imTB biu, danh sỏch lp inh Vn Hong An 7 7.5 Lờ Th Hoi An 8 8 8.0 - GV: Thụng tin c biu Lờ Thỏi din nh vy nhm mc ớch Anh 9 8.2 gỡ? Phm Nh 10 8.0 - HS: Tr li Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng Trng THCS Tõn Lp - GV: Khỏi quỏt v nh ngha chng trỡnh bng tớnh Chng trỡnh bng tớnh (20 phỳt) a) Mn hỡnh lm vic: - GV: M bng tớnh Excel v cho hc sinh nhn xột cú gỡ ging vi chng trỡnh Word? - HS: Cú bng chn, nỳt lnh v ca s lm vic chớnh b) D liu - GV: D liu bao gm nhng d liu no? - HS: tr li c) Kh nng tớnh toỏn v s dng hm cú sn - GV: Ly vd c th - HS: Lng nghe, ghi chộp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 Anh V Vit Anh 10 8.5 Phm Thanh Bỡnh 10 8.5 Trn Quc Bỡnh 9 8.3 Nguyn Linh Chi 9 8.5 V Xuõn Cng 10 8.8 Nguyn 10 Anh Duy 7 7.2 Vớ d 2: sgk - Chng trỡnh bng tớnh l phn mm c thit k giỳp ghi li v trỡnh by thụng tin di dng bng, thc hin cỏc tớnh toỏn cng nh xõy dng cỏc biu mt cỏch trc quan cỏc s liu cú bng Chng trỡnh bng tớnh a) Mn hỡnh lm vic: - Cỏc chng trỡnh bng tớnh thng cú bng chn, cụng c, nỳt lnh v ca s lm vic chớnh Mn hỡnh lm vic ca bng tớnh Excel b) D liu - Bao gm d liu s v bn c) Kh nng tớnh toỏn v s dng hm cú sn - Vi chng trỡnh bng tớnh, thc hin vic tớnh toỏn mt cỏch t ng Khi d liu ban u thay i thỡ kt qu c cp nht t ng d) Sp xp v lc d liu e) To biu : CNG C: (7 phỳt) - GV cng c, nhc li cỏc ni dung ca bi hc Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 - Hng dn hs lm bi 1, (SGK-tr9) v bi 1.1 -> 1.6 (tr6,7) SBT DN Dề: (1 phỳt) Nhc cỏc em v hc bi c, chun b cho bi sau Hon thnh nt nhng bi SGK c SBT ********************** TIT 2: Bi 1: Chng trỡnh bng tớnh l gỡ? I MC TIấU: Sau hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng: Kin thc - Bit c nhu cu s dng bng tớnh i sng v hc - Bit c cỏc chc nmg chung ca chng trỡnh bng tớnh - Bit nhp sa, xoỏ d liu - Bit cỏch di chuyn trờn bng tớnh K nng - Bit c cỏc thnh phn c bng ca mng hỡnh trang tớnh - Hiu rừ nhng khỏi nim hng, ct, ụ, a ch ụ tớnh Thỏi - Hc sinh phi cú thỏi hc ỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong lm vic khoa hc, chớnh xỏc, trung II PHNG PHP: S dng phng phỏp gii quyt , hng dn trc quan, m thoi III CHUN B: Giỏo viờn - Bi ging trỡnh by trờn PowerPoint - SGK, giỏo ỏn Hc sinh - SGK y - V ghi chộp, v bi IV TIN TRèNH LấN LP: n nh lp: (2 phỳt) - Kim tra s s, v sinh lp - Lp mỏy trỡnh chiu Kim tra bi c: (10 phỳt) Cõu hi 1: Chng trỡnh bng tớnh l gỡ? Cõu hi 2: Em hóy nờu cỏc c trng chung ca chng trỡnh bng tớnh? Bi mi: Hot ng ca Thy - Trũ Ghi bng Mn hỡnh lm vic ca chng Mn hỡnh lm vic ca chng trỡnh bng tớnh trỡnh bng tớnh (15 phỳt) - Mn hỡnh lm vic ca Excel bao gm: - GV: Ch r tng thnh phn trờn bng tớnh - HS: Chỳ ý lng nghe, quan sỏt ghi nh Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 - Thanh cụng thc: S dng nhp hin th d liu hoc cụng thc ụ tớnh - GV: Ch ụ c th v yờu cu hc - Trang tớnh: Gm cỏc ct v cỏc hng, vựng giao sinh c a ch ụ ú gia ct v hng l ụ tớnh dựng cha d liu -> Cỏc ct: ỏnh th t A, B, C t trỏi sang phi - HS: Tr li -> Cỏc hng: ỏnh th t 1, 2, t trờn xung -> a ch ụ: l cp tờn ct v tờn hng VD: B2, C3, A5 ễ B3 c chn -> Khi l cỏc ụ tớnh lin a ch ca : - GV: Chn c th v yờu cu Vd A3: B8 hc sinh c a ch - HS: Tr li - GV: Lm thao tỏc mu cho hc sinh quan sỏt - HS: Quan sỏt, ghi nh Nhp d liu vo trang tớnh (10 phỳt) - GV: Lm thao tỏc mu cho hc sinh quan sỏt - HS: Quan sỏt, ghi nh - GV: Yờu cu hc sinh nhc li cỏch ỏnh ting Vit - HS: Tr li Khi B3:E8 Nhp d liu vo trang tớnh a) Nhp v sa d liu: nhp hoc sa d liu ta nhỏy chut n ụ ú v tin hnh nhp hoc sa, kt thỳc nhn Enter b) Di chuyn trờn trang tớnh: - Dựng t hp phớm di chuyn : - S dng chut: c) Gừ ch Vit trờn trang tớnh : S dng kiu gừ TELEX v VNI nh Word CNG C: (7 phỳt) - GV cng c, nhc li cỏc ni dung ca bi hc - Hng dn hs lm bi 3, 4, (SGK-tr9) v bi 1.7 -> 1.11 (tr7,8) SBT DN Dề: (1 phỳt) Nhc cỏc em v hc bi c, chun b cho bi thc hnh Hon thnh nt nhng bi SGK c SBT THễNG QUA T B MễN Ngy Son: 21/08/2016 Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng Trng THCS Tõn Lp Ngy dy: Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 / /2016 Tun TIT 3: Bi thc hnh 1: Lm quen vi chng trỡnh bng tớnh Excel I MC TIấU: Sau hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng: Kin thc - Bit cỏch ng v thoỏt Excel - Bit c cỏc chc nng chung ca chng trỡnh bng tớnh - Bit nhp sa, xoỏ d liu - Bit cỏch di chuyn trờn bng tớnh K nng - Nhn bit c cỏc thnh phn c bn ca mn hỡnh trang tớnh - Hiu rừ nhng khỏi nim hng, ct, ụ, a ch ụ tớnh - Thc hnh trờn mỏy mt cỏch linh hot v chớnh xỏc Thỏi - Hc sinh phi cú thỏi hc ỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong lm vic khoa hc, chớnh xỏc - Bo v ca cụng, yờu thớch mụn hc II PHNG PHP: S dng phng phỏp gii quyt , hng dn trc quan, m thoi III CHUN B: Giỏo viờn - Bi ging trỡnh by trờn PowerPoint - Mỏy Projector, phụng chiu, bng phn - SGK, giỏo ỏn Hc sinh - SGK y - V ghi chộp, v bi IV TIN TRèNH LấN LP: n nh lp: (3 phỳt) - Kim tra s s - Chia lp lm nhúm thc hnh, mi mỏy t n em s dng - Nhc nh ni quy phũng mỏy Kim tra bi c: (Kim tra bi c quỏ trỡnh thc hnh) Bi mi: Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 Hot ng ca Thy Trũ Ghi bng Khi ng, lu v thoỏt Excel Khi ng, lu v thoỏt Excel: (10 phỳt) * Khi ng Excel - GV: Va ging va thc hin thao tỏc C1: Nhỏy ỳp chut vo biu tng mu v cỏch ng , lu v thoỏt Excel - Yờu cu hs thc hin trờn mn hỡnh - HS: Thc hin C2: Vo Start Programs Microsoft Office Microsoft Excel * Lu kt qu: C1: Vo File Save C2: Nhỏy nỳt lnh Save (hoc nhn t hp phớm Ctrl+S) * Thoỏt Excel: C1: Vo FileExit C2: Nhỏy nỳt trờn tiờu Bi (25 phỳt) Bi - GV: Hng dn hs thc hin ni dung ca - Khi ng Excel, m cỏc bng chn v bi (SGK Trang 11) quan sỏt cỏc lnh cú bng chn - Kớch hot ụ tớnh v thc hin di chuyn trờn trang tớnh - Lit kờ s ging v khỏc gia mn hỡnh Word v Excel * im ging: cỏc bng chn, cụng c v cỏc nỳt lnh quen thuc * im khỏc: +Thanh cụng thc: dựng nhp, hin th d liu hoc cụng thc ụ tớnh +Bng chn Data (d liu): gm cỏc lnh dựng x lý d liu +Trang tớnh: gm cỏc ct v cỏc hng, vựng giao gia ct v hng l ụ tớnh ( gi tt l ụ) dựng cha d liu CNG C: (4 phỳt) - GV nhn xột bi thc hnh trc lp, nờu gng tiờu biu v nhc nh nhng hs cha lm tt, rỳt kinh nghim cho cỏc tit thc hnh sau - GV cng c, nhc li cỏc ni dung ca bi thc hnh - Nhc hs v chun b cho bi thc hnh tit sau DN Dề: (3 phỳt) - Cho hs tt mỏy, sp xp li gh ngi - GV tt in v khúa phũng mỏy ********************** TIT 4: Bi thc hnh 1: Lm quen vi chng trỡnh bng tớnh Excel Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 I MC TIấU: Sau hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng: Kin thc - Bit cỏch ng v thoỏt Excel - Bit c cỏc chc nng chung ca chng trỡnh bng tớnh - Bit nhp sa, xoỏ d liu - Bit cỏch di chuyn trờn bng tớnh K nng - Nhn bit c cỏc thnh phn c bn ca mn hỡnh trang tớnh - Hiu rừ nhng khỏi nim hng, ct, ụ, a ch ụ tớnh - Thc hnh trờn mỏy mt cỏch linh hot v chớnh xỏc Thỏi - Hc sinh phi cú thỏi hc ỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong lm vic khoa hc, chớnh xỏc - Bo v ca cụng, yờu thớch mụn hc II PHNG PHP: S dng phng phỏp gii quyt , hng dn trc quan, m thoi III CHUN B: Giỏo viờn - Bi ging trỡnh by trờn PowerPoint - Mỏy Projector, phụng chiu, bng phn - SGK, giỏo ỏn Hc sinh - SGK y - V ghi chộp, v bi IV TIN TRèNH LấN LP: n nh lp: (3 phỳt) - Kim tra s s - Chia lp lm nhúm thc hnh, mi mỏy t n em s dng - Nhc nh ni quy phũng mỏy Kim tra bi c: (Kim tra bi c quỏ trỡnh thc hnh) Bi mi: Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 Hot ng ca Thy Trũ Ghi bng Bi (10 phỳt) Bi - GV: Hng dn hs thc hin ni dung ca bi (SGK Trang 11) Bi (25 phỳt) Bi - GV: Yờu cu hs lm bi - Nhp d liu vo bng sau: - Hs: Thc hnh - GV: Sau hs lm xong, hng dn v yờu cu hs lu bi ca mỡnh li - Lu ni dung Dỏnhachlopem file vi tờn Lu ni dung file vi tờn Dỏnhachlopem - GV: Yờu cu v hng dn hs lu bi ca mỡnh - GV: Yờu cu v hng dn hs thoỏt Excel - Hs: Lu v thoỏt Excel CNG C: (4 phỳt) - GV nhn xột bi thc hnh trc lp, nờu gng tiờu biu v nhc nh nhng hs cha lm tt, rỳt kinh nghim cho cỏc tit thc hnh sau - GV cng c, nhc li cỏc ni dung ca bi thc hnh - Nhc hs v chun b cho bi hc tit sau DN Dề: (3 phỳt) - Cho hs tt mỏy, sp xp li gh ngi - GV tt in v khúa phũng mỏy THễNG QUA T B MễN Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 Ngy Son: 28/08/2016 Ngy dy: / /2016 Tun TIT 5: Cỏc thnh phn chớnh v d liu trờn trang tớnh I MC TIấU: Sau hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng: Kin thc - Cung cp cho hc sinh cỏc kin thc v bng tớnh, cỏc thnh phn chớnh trờn trang tớnh - Hng dn HS cỏch chn cỏc i tng trờn trang tớnh, d liu trờn trang tớnh K nng - Hc sinh hiu v nm c cỏc kin thc c bn, t ú giỳp thao tỏc nhanh trờn mỏy vi tớnh - Bit cỏch chn ụ, hng, ct, Phõn bit c kiu d liu s, kớ t Thỏi - Hc sinh phi cú thỏi hc ỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong lm vic khoa hc, chớnh xỏc - Bo v ca cụng, yờu thớch mụn hc II PHNG PHP: S dng phng phỏp gii quyt , hng dn trc quan, m thoi III CHUN B: Giỏo viờn Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 - Bi ging trỡnh by trờn PowerPoint - Mỏy Projector, phụng chiu, bng phn - SGK, giỏo ỏn Hc sinh - SGK y - V ghi chộp, v bi IV TIN TRèNH LấN LP: n nh lp: (2 phỳt) - Kim tra s s, v sinh lp - Lp mỏy trỡnh chiu Kim tra bi c: (10 phỳt) Cõu hi 1: Mn hỡnh lm vic ca Excel cú nhng cụng c gỡ c trng cho chng trỡnh bng tớnh? Cõu hi 2: Em hóy nờu cỏch nhp v sa d liu trờn trang tớnh? Bi mi: Hot ng ca Thy - Trũ Ghi bng Bng tớnh (10 phỳt) 1.Bng tớnh - GV: Em hóy quan sỏt hỡnh 13 (SGK-15) - Mt bng tớnh cú nhiu trang tớnh Khi phn trang tớnh ca bng tớnh cú gỡ c m mt bng tớnh mi thng ch gm ba bit? trang tớnh Cỏc trang tớnh c phõn bit - HS: Quan sỏt tr li bng tờn trờn cỏc nhón phớa di mn - GV: Nhn xột, tng kt hỡnh Cỏc thnh phn chớnh trờn trang Cỏc thnh phn chớnh trờn trang tớnh tớnh (15 phỳt) +Hp tờn: l ụ gúc trờn, bờn trỏi trang - GV: Quan sỏt bng tớnh em thy cú tớnh, hin th a ch ca ụ dc chn nhng thnh phn chớnh no? +Khi: L mt nhúm cỏc ụ lin k to - HS: Quan sỏt tr li thnh hỡnh ch nht Khi cú th l mt ụ, - GV: Nhn xột, tng kt mt hng, mt ct hay mt phn ca hng hoc ct +Thanh cụng thc: Cho bit ni dung ca ụ ang c chn CNG C: (7 phỳt) - GV nhn xột bi hc trc lp, nờu gng tiờu biu v nhc nh nhng hs cha chỳ ý, rỳt kinh nghim cho cỏc bui hc sau - GV cng c, nhc li cỏc ni dung ca bi hc - Hng dn hs lm bi 1, (SGK-tr18) v bi 2.1 -> 2.2 (SBT-tr10) DN Dề: (1 phỳt) Nhc cỏc em v hc bi c, chun b cho bi hc sau - Hon thnh nt nhng bi SGK c SBT ******************** TIT 6: Cỏc thnh phn chớnh v d liu trờn trang tớnh I MC TIấU: Sau hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng: Kin thc - Cung cp cho hc sinh cỏc kin thc v bng tớnh, cỏc thnh phn chớnh trờn trang tớnh - Hng dn HS cỏch chn cỏc i tng trờn trang tớnh, d liu trờn trang tớnh Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 10 Trng THCS Tõn Lp Hot ng ca Thy Trũ Bài tập (35 phỳt) - GV: Yêu cầu HS khởi động Excel nhập liệu vào trang tính nh hình 119 - HS: Mở máy, khởi động Excel nhập liệu ? Để điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng ta làm ntn? ? Để chỉnh tiêu đề ta làm ntn? ? Nêu thao tác để kẻ khung cho ô tính? ? Nhắc lại thao tác chép chỉnh sửa liệu ô tính ? Để tạo màu cho ô tính ta làm ntn? ? Để tạo màu chữ cho ô tính ta làm ntn? ? Để tính cột tổng cộng ta làm ntn? ? Để xem trớc in ta làm ntn? Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 Ghi bng Bài tập a) Khởi động chơng trình bảng tính Excel nhập liệu vào trang tính b) Điều chỉnh hàng, cột định dạng - Điều chỉnh hàng, cột: + Đa trỏ vào vạch phân cách hàng hay cột thực thao tác kéo thả chuột để tăng hay giảm độ rộng cột, độ cao hàng - Căn chỉnh tiêu đề: + Chọn ô cần chỉnh, nháy nút Merge and Center - Kẻ khung: + Chọn ô cần kẻ khung + Nháy nút Border chọn kiểu vẽ đờng biên c) Sao chép chỉnh sửa liệu - Sao chép: + Chọn ô cần chép + Nháy nút lệnh Copy + Trỏ tới vị trí + Nháy nút lệnh Paste - Tạo màu màu chữ : - Màu : + Chọn ô ô cần tạo màu + Nháy nút Fill Colors - Màu chữ : + Chọn ô ô cần tạo màu chữ + Nháy nút Font Color d) Lập công thức để rính tổng số vật - Dùng công thức: =D5+D14 - Dùng hàm: =SUM(D5,D14) e) Sử dung nút lệnh print Preview để xem trớc in Vn dng: (5 phỳt) Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 130 Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 - GV nhn xột bi thc hnh trc lp, nờu gng tiờu biu v nhc nh nhng hs cha lm tt, rỳt kinh nghim cho cỏc tit thc hnh sau - GV cng c, nhc li cỏc ni dung ca bi thc hnh - Chiu lờn mn hỡnh cỏc cõu hi trc nghim, gi HS tr li, GV nhn xột v tng kt Tỡm tũi m rng: (2 phỳt) - V nh cỏc em luyn thờm trờn mỏy - Nhc hs v chun b cho bi thc hnh sau - Cho hs tt mỏy, sp xp li gh ngi - GV tt in v khúa phũng mỏy THễNG QUA T B MễN Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 131 Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 Ngy Son: 02/04/2017 Ngy dy: /04/2017 Tun 33 TIT 63: Bi thc hnh 10: Thc hnh tng hp I MC TIấU: Sau hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng: Kin thc - Củng cố lại cho HS cách lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức, hàm trình bày trang in - Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trớc in K nng - Thực thành thạo thao tác trang tính Thỏi - Hc sinh phi cú thỏi hc ỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong lm vic khoa hc, chớnh xỏc - Bảo vệ công, yêu thích môn học Nng lc hỡnh thnh - Nng lc gii quyt - Nng lc t hc - Nng lc sỏng to - Nng lc giao tip - Nng lc t qun lý bn thõn - Nng lc s dng ngụn ng - Nng lc hp tỏc - Nng lc s dng cụng ngh thụng tin II PHNG PHP HèNH THC DY: - S dng phng phỏp gii quyt , hng dn trc quan, m thoi, hot ng nhúm, giao bi - Hỡnh thc dy hc : Dy hc trờn lp, trờn phũng mỏy tớnh, t hc, hot ng nhúm III CHUN B: Giỏo viờn - Bi ging trỡnh by trờn PowerPoint - Mỏy Projector, phụng chiu, bng phn - SGK, giỏo ỏn Hc sinh - SGK y - V ghi chộp, v bi IV HOT NG DY HC: Khi ng: (1 phỳt) * n nh lp: - Kim tra s s, v sinh lp - Lp mỏy trỡnh chiu * Kim tra bi c: * t : Bi hụm nay, cỏc em s thc hnh ụn h thng li cỏc thao tỏc vi phn mm Excel Luyn tp: Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 132 Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 Hot ng ca Thy Trũ Ghi bng Bài tập 2 Bài tập (35 phỳt) - GV: Yêu cầu HS nhập liệu vào a) Khởi động Excel nhập liệu vào trang tính trang tính - HS: Thực theo yêu cầu b) Sử dụng hàm để tính toán GV trả lời câu hỏi ? Để tính cột tổng thu nhập - Tính tổng thu nhập bình quân bình quân theo đầu ngời ta làm theo đầu ngời - Tổng thu nhập trung bình theo ntn? ? Để tính thu nhập trung bình ngành - Tổng thu nhập trung bình theo ngành ta làm ntn? ? Để tính tổng thu nhập trung vùng bình vùng ta làm ntn? Vn dng: (5 phỳt) - GV nhn xột bi thc hnh trc lp, nờu gng tiờu biu v nhc nh nhng hs cha lm tt, rỳt kinh nghim cho cỏc tit thc hnh sau - GV cng c, nhc li cỏc ni dung ca bi thc hnh - Chiu lờn mn hỡnh cỏc cõu hi trc nghim, gi HS tr li, GV nhn xột v tng kt Tỡm tũi m rng: (2 phỳt) - V nh cỏc em luyn thờm trờn mỏy - Nhc hs v chun b cho bi thc hnh sau - Cho hs tt mỏy, sp xp li gh ngi - GV tt in v khúa phũng mỏy -TIT 64: Bi thc hnh 10: Thc hnh tng hp I MC TIấU: Sau hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng: Kin thc - Củng cố lại cho HS cách lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức, hàm trình bày trang in - Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trớc in K nng - Thực thành thạo thao tác trang tính Thỏi - Hc sinh phi cú thỏi hc ỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong lm vic khoa hc, chớnh xỏc - Bảo vệ công, yêu thích môn học Nng lc hỡnh thnh - Nng lc gii quyt - Nng lc t hc - Nng lc sỏng to - Nng lc giao tip - Nng lc t qun lý bn thõn - Nng lc s dng ngụn ng - Nng lc hp tỏc - Nng lc s dng cụng ngh thụng tin II PHNG PHP HèNH THC DY: - S dng phng phỏp gii quyt , hng dn trc quan, m thoi, hot ng nhúm, giao bi - Hỡnh thc dy hc : Dy hc trờn lp, trờn phũng mỏy tớnh, t hc, hot ng nhúm III CHUN B: Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 133 Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 Giỏo viờn - Bi ging trỡnh by trờn PowerPoint - Mỏy Projector, phụng chiu, bng phn - SGK, giỏo ỏn Hc sinh - SGK y - V ghi chộp, v bi IV HOT NG DY HC: Khi ng: (1 phỳt) * n nh lp: - Kim tra s s, v sinh lp - Lp mỏy trỡnh chiu * Kim tra bi c: * t : Bi hụm nay, cỏc em s thc hnh ụn h thng li cỏc thao tỏc vi phn mm Excel Luyn tp: Hot ng ca Thy Trũ Ghi bng Bài tập 2 Bài tập (35 phỳt) ? Nêu thao tác chỉnh sửa, chèn c) Chỉnh sửa chèn thêm hàng - Chỉnh sửa thêm hàng - GV: Yêu cầu HS trình bày giống - Chèn hàng mẫu hình 123 ? Để xếp tên xã với thứ tự a, b, c ta làm ntn? ? Để xếp thu nhập bình quân nông nghiệp, công nghiệp, tổng thu nhập bình quân với thứ tự giảm dần ta làm ntn? d) Sắp xếp xã - Theo tên xã với thứ tự a, b, c - Sắp xếp giảm dần e) Lọc liệu - Data -> Filter -> AutoFilter -> Chọn ? Để lọc liệu trang tính Top 10 XHHT, chọn Top -> OK ta làm ntn? ? Em thực thao tác lọc liệu lấy xã thu nhập bình quân nông nghiệp, công nghiệp, thơng mại cao ; xã thu nhập bình quân nthơng mại thấp ? Để thoát khỏi chế độ lọc lu trang tính với tên thong ke ta làm ntn? Vn dng: (5 phỳt) - GV nhn xột bi thc hnh trc lp, nờu gng tiờu biu v nhc nh nhng hs cha lm tt, rỳt kinh nghim cho cỏc tit thc hnh sau - GV cng c, nhc li cỏc ni dung ca bi thc hnh Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 134 Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 - Chiu lờn mn hỡnh cỏc cõu hi trc nghim, gi HS tr li, GV nhn xột v tng kt Tỡm tũi m rng: (2 phỳt) - V nh cỏc em luyn thờm trờn mỏy - Nhc hs v chun b cho bi thc hnh sau - Cho hs tt mỏy, sp xp li gh ngi - GV tt in v khúa phũng mỏy THễNG QUA T B MễN Ngy Son: 09/04/2017 Ngy dy: /04/2017 Tun 34 TIT 65: Bi thc hnh 10: Thc hnh tng hp I MC TIấU: Sau hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng: Kin thc - Củng cố lại cho HS cách lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức, hàm trình bày trang in - Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trớc in K nng - Thực thành thạo thao tác trang tính Thỏi - Hc sinh phi cú thỏi hc ỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong lm vic khoa hc, chớnh xỏc - Bảo vệ công, yêu thích môn học Nng lc hỡnh thnh - Nng lc gii quyt - Nng lc t hc - Nng lc sỏng to - Nng lc giao tip - Nng lc t qun lý bn thõn - Nng lc s dng ngụn ng - Nng lc hp tỏc - Nng lc s dng cụng ngh thụng tin II PHNG PHP HèNH THC DY: - S dng phng phỏp gii quyt , hng dn trc quan, m thoi, hot ng nhúm, giao bi - Hỡnh thc dy hc : Dy hc trờn lp, trờn phũng mỏy tớnh, t hc, hot ng nhúm III CHUN B: Giỏo viờn - Bi ging trỡnh by trờn PowerPoint - Mỏy Projector, phụng chiu, bng phn - SGK, giỏo ỏn Hc sinh - SGK y - V ghi chộp, v bi Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 135 Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 IV HOT NG DY HC: Khi ng: (1 phỳt) * n nh lp: - Kim tra s s, v sinh lp - Lp mỏy trỡnh chiu * Kim tra bi c: * t : Bi hụm nay, cỏc em s thc hnh ụn h thng li cỏc thao tỏc vi phn mm Excel Luyn tp: Ghi bng Hot ng ca Thy Trũ Bài tập 3 Bài tập (35 phỳt) - GV: Yêu cầu HS mở Baitap2 lu Tạo biểu đồ trình bày trang in a) Sao chép cột vẽ biểu đồ máy ? Để chép cột B cột D sang b) Sao chép hàng vẽ biểu đồ c) Di chuyển biểu đồ trình bày vùng khác ta làm ntn? ? Để vẽ biểu đồ ta sử dụng nút trang in lệnh ? ? Em thực thao tác d) Xem trớc in chép hàng liệu sang vùng khác - GV: yêu cầu HS vẽ biểu đồ nh mẫu hình 125 - HS: Thực hành vẽ biểu đồ máy ? Để di chuyển biểu đồ ta làm ntn? - GV : Yêu cầu HS di chuyển biểu đồ - HS : Thực hành máy ? Để xem trớc in ta làm ntn ? - GV : Giám sát việc thực hành HS, hớng dẫn em cần thiết Vn dng: (5 phỳt) - GV nhn xột bi thc hnh trc lp, nờu gng tiờu biu v nhc nh nhng hs cha lm tt, rỳt kinh nghim cho cỏc tit thc hnh sau - GV cng c, nhc li cỏc ni dung ca bi thc hnh - Chiu lờn mn hỡnh cỏc cõu hi trc nghim, gi HS tr li, GV nhn xột v tng kt Tỡm tũi m rng: (2 phỳt) - V nh cỏc em luyn thờm trờn mỏy - Nhc hs v chun b cho bi thc hnh sau - Cho hs tt mỏy, sp xp li gh ngi - GV tt in v khúa phũng mỏy TIT 66: Kim tra thc hnh I MC TIấU: Sau hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng: Kin thc Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 136 Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 - Giỳp HS khc sõu, thnh tho cỏc thao tỏc v nh dng, trỡnh by bn; chốn hỡnh nh Thỏi - Hc sinh cú thỏi nghiờm tỳc quỏ trỡnh lm bi, rốn t sỏng to tớnh cn thn cho hc sinh Nng lc hỡnh thnh - Nng lc gii quyt - Nng lc t hc - Nng lc sỏng to - Nng lc giao tip - Nng lc t qun lý bn thõn - Nng lc s dng ngụn ng - Nng lc hp tỏc - Nng lc s dng cụng ngh thụng tin II PHNG PHP HèNH THC DY: - S dng phng phỏp gii quyt , hng dn trc quan, m thoi, hot ng nhúm, giao bi - Hỡnh thc dy hc : Dy hc trờn lp, trờn phũng mỏy tớnh, t hc, hot ng nhúm III CHUN B: Giỏo viờn - Bi ging trỡnh by trờn PowerPoint - Mỏy Projector, phụng chiu, bng phn - SGK, giỏo ỏn Hc sinh - SGK y - V ghi chộp, v bi IV HOT NG DY HC: Khi ng: (1 phỳt) * n nh lp: - Kim tra s s, v sinh lp - Lp mỏy trỡnh chiu * Kim tra bi c: * t : Kim tra: Ma trn : Mc Bit Hiu Vn dng Ni dung Đề Thực tập sau MS Excel a Khởi động chơng trình nhập trang tính theo mẫu (2 điểm) Thu nhập bình quân đầu ngời Đơn vị tính USD ST Nông Công Tiểu thủ Tổng T Tên xã nghiệp nghiệp công cộng Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 137 Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 Bắc Lý 50 65 55 Châu Minh 71 34 45 Mai Đình 60 32 49 Hơng Lâm 46 47 48 Xuân Cẩm 59 46 39 Trung bình chung b Sử dụng công thức hàm thích hợp để tính cột Tổng cộng hàng Trung bình chung (2 điểm) c Thực xếp theo yêu cầu sau: (2 điểm) - Thu nhập bình quân theo nông nghiệp tăng dần - Tổng thu nhập với thứ tự giảm dần (Lớp K)d Sao chép cột Tên xã tổng cộng sang sheet vẽ biểu đồ hình cột minh hoạ (2 điểm) e Lu tên trang tính theo mẫu: D\ tên hs\lop (2 điểm) THễNG QUA T B MễN Ngy Son: 16/04/2017 Ngy dy: /04/2017 Tun 35 TIT 67: ễn Tp I MC TIấU: Sau hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng: Kin thc - Bit vai trũ v chc nng chung ca chng trỡnh bng tớnh nh to trang tớnh v thc hin cỏc tớnh toỏn trờn trang tớnh, to biu , sp xp v lc d liu - Bit phõn bit mt vi d liu c bn cú th x lớ c bng chng trỡnh bng tớnh K nng - To c mt trang tớnh theo khuụn dng cho trc - Thc hin cỏc tớnh toỏn bng cỏc cụng thc v mt s hm thụng dng - Thc hin cỏc thao tỏc sp xp v lc d lin, to c biu t d liu trờn trang tớnh v thc hin mt s thao tỏc chnh sa n gin vi biu Thỏi - Hc sinh phi cú thỏi hc ỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong lm vic khoa hc, chớnh xỏc Nng lc hỡnh thnh - Nng lc gii quyt - Nng lc t hc - Nng lc sỏng to - Nng lc giao tip - Nng lc t qun lý bn thõn - Nng lc s dng ngụn ng - Nng lc hp tỏc - Nng lc s dng cụng ngh thụng tin Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 138 Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 II PHNG PHP HèNH THC DY: - S dng phng phỏp gii quyt , hng dn trc quan, m thoi, hot ng nhúm, giao bi - Hỡnh thc dy hc : Dy hc trờn lp, trờn phũng mỏy tớnh, t hc, hot ng nhúm III CHUN B: Giỏo viờn - Bi ging trỡnh by trờn PowerPoint - Mỏy Projector, phụng chiu, bng phn - SGK, giỏo ỏn Hc sinh - SGK y - V ghi chộp, v bi IV HOT NG DY HC: Khi ng: (1 phỳt) * n nh lp: - Kim tra s s, v sinh lp - Lp mỏy trỡnh chiu * Kim tra bi c: * t : Bi hụm nay, cỏc em s ụn h thng li ton b kin thc ó hc t u nm, phc v vho bi kim tra hc kỡ ễn tp: Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 139 Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 Cõu hi ụn Ni dung ụn Cõu 1: Chng trỡnh bng tớnh l gỡ? Cõu 2: Trang tớnh l gỡ? HS: Trang tớnh gm cỏc ct v cỏc hng l lm vic chớnh ca bng tớnh Vựng giao gia ct v hng l ụ tớnh (cũn gi tt l ụ) dựng cha d liu Cõu 3: Hóy ghi li cỏch m v HS: -M Excel: Chn Start\ All Program\ Microsoft thoỏt Excel? Excel -Thoỏt Excel: Chn File\ Exit Cõu 4: Hóy nờu cỏc bc lu v HS1: Cỏc bc lu tin m tin Excel? B1: Chn File\ Save B2: Chn a B3: Gừ tờn vo B4: Nhỏy nỳt Save HS2: Cỏc bc m tin B1: Chn File\ Open B2: Chn a cha tin cn m B3: Chn tin cn m B4: Nhỏy nỳt Open Cõu 5: Hóy ghi li cỏc phộp tớnh HS: Excel? Kớ hiu Phộp tớnh + Phộp cng Phộp tr * Phộp nhõn / Phộp chia ^ Phộp ly ly tha % Phộp ly phn trm Cõu 6: Hóy nờu cỏc bc nhp HS: cụng thc? B1: Chn ụ cn nhp B2: Gừ du bng B3: Nhp cụng thc B4: Gừ Enter hoc nhn du Cõu 7: Hóy nờu cỳ phỏp v ý ngha ca cỏc hm tớnh tng, tớnh trung bỡnh cng, xỏc nh giỏ tr ln nht, xỏc nh giỏ tr nh nht? HS: HS: Hm tớnh tng ca mt dóy cú tờn l SUM HS: Hm tớnh trung bỡnh cng ca mt dóy cú tờn l AVERAGE HS: Hm xỏc nh giỏ tr ln nht ca mt dóy cú tờn l MAX HS: Hm xỏc nh giỏ tr nh nht ca mt dóy cú tờn l MIN Cõu 8: Hóy nờu cỏc bc chốn HS1: Chốn thờm ct thờm ct, chốn thờm hng? B1 Nhỏy chn mt ct B2 M bng chn Insert v chn lnh Columns Mt ct trng s c chốn vo bờn trỏi ct c chn HS2: Chốn thờm hng Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 140 B1 Nhỏy chn mt hng B2 M bng chn Insert v chn lnh Rows Mt hng trng s c chốn bờn trờn hng c chn Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 Vn dng: (3 phỳt) - GV: Gi hs nhc li cỏc kin thc trng tõm va hc Tỡm tũi m rng: (1 phỳt) - V nh cỏc em luyn thờm trờn mỏy - Xem li kin thc TIT 68: ễn Tp I MC TIấU: Sau hc xong bi ny, hc sinh cú kh nng: Kin thc - Bit vai trũ v chc nng chung ca chng trỡnh bng tớnh nh to trang tớnh v thc hin cỏc tớnh toỏn trờn trang tớnh, to biu , sp xp v lc d liu - Bit phõn bit mt vi d liu c bn cú th x lớ c bng chng trỡnh bng tớnh K nng - To c mt trang tớnh theo khuụn dng cho trc - Thc hin cỏc tớnh toỏn bng cỏc cụng thc v mt s hm thụng dng - Thc hin cỏc thao tỏc sp xp v lc d lin, to c biu t d liu trờn trang tớnh v thc hin mt s thao tỏc chnh sa n gin vi biu Thỏi - Hc sinh phi cú thỏi hc ỳng, nghiờm tỳc, tỏc phong lm vic khoa hc, chớnh xỏc Nng lc hỡnh thnh - Nng lc gii quyt - Nng lc t hc - Nng lc sỏng to - Nng lc giao tip - Nng lc t qun lý bn thõn - Nng lc s dng ngụn ng - Nng lc hp tỏc - Nng lc s dng cụng ngh thụng tin II PHNG PHP HèNH THC DY: - S dng phng phỏp gii quyt , hng dn trc quan, m thoi, hot ng nhúm, giao bi - Hỡnh thc dy hc : Dy hc trờn lp, trờn phũng mỏy tớnh, t hc, hot ng nhúm III CHUN B: Giỏo viờn - Bi ging trỡnh by trờn PowerPoint - Mỏy Projector, phụng chiu, bng phn - SGK, giỏo ỏn Hc sinh - SGK y - V ghi chộp, v bi IV HOT NG DY HC: Khi ng: (1 phỳt) * n nh lp: - Kim tra s s, v sinh lp - Lp mỏy trỡnh chiu * Kim tra bi c: * t : Bi hụm nay, cỏc em s ụn h thng li ton b kin thc ó hc t u nm, phc v vho bi kim tra hc kỡ ễn tp: Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 141 Cõu hi ụn Ni dung ụn Cõu 9: Hóy nờu cỏc bc HS1: Xúa ct xúa ct, xúa hng? B1 Chn ct cn xúa Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc B2 Chn Edit\Delete HS2: Xúa hng B1 Chn hng cn xúa B2 Chn Edit\Delete 2016-2017 Cõu 10: Hóy nờu cỏc bc HS1: Cỏc thao tỏc sau õy chộp d liu: chộp, di chuyn d B1 Chn ụ hoc cỏc ụ cú thụng tin em mun chộp liu? B2 Nhỏy nỳt Copy trờn cụng c B3 Chn ụ em mun a thụng tin c chộp vo B4 Nhỏy nỳt Paste trờn cụng c HS2: Cỏc thao tỏc sau õy di chuyn d liu: B1.Chn ụ hoc cỏc ụ cú thụng tin em mun di chuyn B2 Nhỏy nỳt Cut trờn cụng c B3 Chn ụ em mun a thụng tin c chộp vo B4.Nhỏy nỳt Paste trờn cụng c Cõu 11: Nhn bit v ý - HS: ngha ca cỏc nỳt lnh a)Thay i phong ch phụng ch, c ch, kiu thay i phụng ch ca bn hoc s ụ tớnh, em ch, mu ch, mu nn, thc hin cỏc bc nh minh hỡnh 53 di õy canh chnh, hp nht ụ, k b)Thay i kiu ch bng, tng phn trm, gim Hỡnh 54 di õy minh cỏc bc cn thc hin phn trm mun thay i c ch ca bn hoc s ụ tớnh: c)Thay i kiu ch nh dng cỏc kiu ch m, nghiờng hoc gch chõn, em s dng cỏc nỳt lnh Bold B , Italic I v Underline U Thao tỏc s dng cỏc nỳt lnh ny tng t Hỡnh 55 di õy minh cỏc bc cn thc hin mun chn kiu ch m: Em cú th s dng ng thi nhiu nỳt ny cú cỏc kiu ch kt hp va m va nghiờng, va nghiờng va ghch chõn, d) Chn mu phụng Ngm nh, bn v s c hin th trờn mn hỡnh vi mu en Tuy nhiờn, em cú th chn mu phong ch nh mỡnh mun d phõn bit v trỡnh by trang trớ p hn chn mu cho phụng ch em s dng nỳt lnh Font Color e) Cn l ụ tớnh: Ngm nh, bn c cn thng l trỏi, cũn cỏc s c cn thng l phi cỏc ụ tớnh Tuy nhiờn, em cú th thay i cỏc cn l bng cỏc nỳt lnh , , trờn cụng c Tỏc dng ca cỏc nỳt lnh ny c mụ t hỡnh 57 f) k ng biờn ca cỏc ụ, em thc hin cỏc bc sau õy: Sau c s dng k ng biờn, nỳt lnh Border cho thy kiu k ng biờn mi s dng trc ú k nhanh ng biờn, em ch cn nhỏy chut trờn nỳt lnh Cõu 12: Hóy nờu cỏc bc - HS1: Cỏc bc t l giy in Giỏot viờn: Phan Th Thu 142 l hng giy in?Hng B1 Nhỏy chut vo Page Setup bng chn File Hp thoi Page Setup xut hin (h.75) B2 Nhỏy chut m trang Margins Cỏc l hin ti c Trng THCS Tõn Lp Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 Vn dng: (3 phỳt) - GV: Gi hs nhc li cỏc kin thc trng tõm va hc Tỡm tũi m rng: (1 phỳt) - V nh cỏc em luyn thờm trờn mỏy - Xem li kin thc THễNG QUA T B MễN Ngy Son: 23/04/2017 Ngy dy: /04/2017 Tun 36 TIT 69: ễn Tp Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng 143 Trng THCS Tõn Lp Giỏo viờn: Phan Th Thu Hng Giỏo ỏn tin hc 2016-2017 144 ... học Năng lực hình thành - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tự học - Năng lực sáng tạo - Năng lực giao tiếp - Năng lực tự quản lý thân - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực hợp tác - Năng lực. .. học Năng lực hình thành - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tự học - Năng lực sáng tạo - Năng lực giao tiếp - Năng lực tự quản lý thân - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực hợp tác - Năng lực. .. học Năng lực hình thành - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tự học - Năng lực sáng tạo - Năng lực giao tiếp - Năng lực tự quản lý thân - Năng lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực hợp tác - Năng lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin 7 theo định hướng phát triển năng lực, Giáo án Tin 7 theo định hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay