Tác động của chính sách tài khóa đến tài khoản vãng lai tại việt nam giai đoạn 2000 2010

105 205 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2017, 21:04

0 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ KIM ANH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TÀI KHOẢN VÃNG LAI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20002010 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế - Tài Chính – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG TP HỒ CHÍ MINH - 2011 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực luận văn Đồng thời em xin chân thành cảm ơn tất Quý Thầy Cô trường Đại Học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy chúng em thời gian qua Mặc dù cố gắng thu thập tài liệu, nghiên cứu học hỏi song luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận góp ý từ Quý Thầy Cô anh chị để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu đề tài trung thực có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng Các kết nghiên cứu chưa công bố công trình khoa học Nếu có sai sót, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước phátp luật Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Anh MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓATÀI KHOẢN VÃNG LAI 10 1.1 Các khái niệm sách tài khóa tài khoản vãng lai 11 1.1.1 Chính sách tài khóa 11 1.1.1.1 Khái niệm 11 1.1.1.2 Công cụ .12 1.1.1.3 Tác động CSTK mục tiêu ổn định tăng trưởng kinh tế 11 1.1.1.4 Độ trễ trình thực hiệu lực sách tài khóa 16 1.1.2 Tài khoản vãng lai 17 1.1.2.1 Khái niệm 17 1.1.2.2 Các thành phần tài khoản vãng lai 18 1.1.2.3 Vị tài khoản vãng lai với mục tiêu ổn định tăng trưởng kinh tế 20 1.2 Quan hệ sách tài khóa tài khoản vãng lai 22 1.2.1 Tác động tài khoá đến tài khoản vãng lai .22 1.2.2 Mô hình biểu thị tác động sách tài khóa đến tài khoản vãng lai 25 Kết luận chương 26 CHƯƠNG 2: NHỮNG BẰNG CHỨNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TÀI KHOẢN VÃNG LAI 27 Kết luận chương .34 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TÀI KHOẢN VÃNG LAI CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1990 – 2010 36 3.1 Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990 – 2010 36 3.2 Thực trạng tài khóa Việt Nam giai đoạn 1990 – 2010 44 3.3 Thực trạng tài khoản vãng lai Việt Nam giai đoạn 1990 – 2010 48 3.4 Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ sách tài khóa đến tài khoản vãng lai Việt Nam giai đoạn 20002010 56 3.4.1 Cơ sở lý thuyết 56 3.4.2 Cơ sở liệu .59 3.4.3 Phương pháp ước lượng .59 3.4.4 Kết ước lượng .60 Kết luận chương .69 CHƯƠNG : MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN THÂM HỤT CÁN CÂN TÀI KHOẢN VÃNG LAI 71 4.1 Giải pháp mang tính nhận thức 71 4.2 Giải pháp mang tính chiến lược 72 4.2.1 Thực quán sách tài khóa, chủ động quản lý nhu cầu chi tiêu trước mắt dài hạn theo định hướng đảm bảo kiềm chế lạm pháp ổn định vĩ mô tình hình kinh tế xã hội 72 4.2.2 Quản lý hoạt động thu chi rõ ràng minh bạch, khoa học bám sát với thực tiễn sở hiệu tiết kiệm đáp ứng nhu cầu ổn định kinh tế xã hội 73 4.2.3 Tổ chức tốt công tác lập dự toán ngân sách, kiểm tra thường xuyên hiệu sử dụng vốn ngân sách cở sở tăng cường công tác kiểm soát bộ, ngành chuyên môn 75 4.2.4 Tiếp tục thực sách tài khóa thắt chặt, phối hợp thực đồng bộ, hài hòa với sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, cải thiện cán cân tài khoản vãng lai 76 4.2.5 Thúc đẩy sản xuất, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu thực giảm thâm hụt cán cân tài khoản vãng lai .78 4.2.6 Tạo chế để lãi suất danh nghĩa kịp với lãi suất thực thị trường nhằm hạn chế nhu cầu tư tư dàn trải khu vực tư nhân, tích cực khơi thông nguồn vốn nội lực giảm dần nhu cầu huy động vốn từ bên để cải thiện thâm hụt tài khoản vãng lai 79 4.2.7 Thống mục tiêu việc thực sách điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt có phối hợp chặt chẽ với sách vĩ mô khác có liên quan đến sách tài khóa sách tiền tệ 81 4.3 Giải pháp thực ngắn hạn 83 4.4 Giải pháp hỗ trợ 84 Kết luận chương .85 KẾT LUẬN .86 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT APEC: Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ASEM: Diễn đàn hợp tác Á – Âu ASEAN: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CSTK : Chính sách tài khóa DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước FDI: Đầu tư trực tiếp nước GDP: Tổng sản phẩm quốc nội IMF: Quỹ Tiền tệ Quốc tế NSNN: Ngân sách Nhà nước OECD: Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ODA: Hỗ trợ phát triển thức XDCB: Xây dựng WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới WB: Ngân hàng Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1 Tăng trưởng GDP cấu kinh tế 2005 – 2010 38 Bảng 3.2 Tăng trưởng xuất nhập qua hàng năm, 2005 – 2010 39 Bảng 3.3 Cơ cấu vốn đầu tư xã hội theo sở hữu năm 2005 – 2010 .40 Bảng 3.4 Thâm hụt ngân sách Nhà nước năm 1987 – 1990 44 Bảng 3.5 Tỷ lệ thâm hụt ngân sách, tỷ lệ tăng GDP tỷ lệ lạm phát giai đoạn 1991 – 1997 45 Bảng 3.6 Tỷ lệ thâm hụt ngân sách, tỷ lệ tăng GDP tỷ lệ lám phát giai đoạn 1998 – 2001 46 Bảng 3.7 Kết kiểm định nghiệm đơn vị ADF 60 Bảng 3.8 Kết kiểm định nghiệm đơn vị ADF .61 Bảng 3.9 Kết kiểm định đồng liên kết Johansen 62 Bảng 3.10 Kết ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến thâm hụt tài khoản vãng lai ngắn hạn 65 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1 Đồ thị cân thị trường (trường hợp Y1 < Yp) 13 Hình 1.2 Đồ thị cân thị trường sau thực thi CSTK mở rộng 14 Hình 1.3 Đồ thị cân thị trường (trường hợp Y1 > Yp) 15 Hình 1.4 Đồ thị cân thị trường sau thực thi CSTK thắt chặt 16 Hình 3.1 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam theo giá cố định (1990 – 2010) .42 Hình 3.2 Thâm hụt ngân sách Việt Nam 1990 – 2010 48 Hình 3.3 Thâm hụt tài khoản vãng lai Việt Nam (1990 – 2010) 49 Hình 3.4 Cán cân tài khoản vãng lai Việt Nam cấu thành giai đoạn 1990 – 2010 50 Hình 3.5 Thâm hụt tài khoản vãng lai, thâm hụt ngân sách, đầu tư khu vực tư nhân Việt Nam giai đoạn 1990 – 2010 52 Hình 3.6 Đồ thị véc tơ đồng liên kết cho CAD 67 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Phụ lục – Kết kiểm tra nghiệm đơn vị biến CAD,FDP, INV LREER Phụ lục – Kết kiểm tra nghiệm đơn vị sai phân bậc biến CAD, FDP, INV LREER Phụ lục – Kết ước lượng mô hình VECM (CAD) Phụ lục – Kết ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến thâm hụt tài khoản vãng lai ngắn hạn Phụ lục – Kết kiểm định tính dừng phần dư kết ước lượng VECM (CAD) 90 Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -0.815132 -2.618579 -1.948495 -1.612135 0.3572 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(CAD) Method: Least Squares Date: 04/23/11 Time: 15:15 Sample (adjusted): 2000Q1 2010Q4 Included observations: 44 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob CAD(-1) -0.038656 0.047423 -0.815132 0.4195 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood -0.002520 -0.002520 0.018644 0.014947 113.2905 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat 0.002470 0.018621 -5.104114 -5.063564 1.945581 Null Hypothesis: FDP has a unit root Exogenous: None Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* 0.267557 -2.618579 -1.948495 -1.612135 0.7591 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(FDP) Method: Least Squares Date: 04/23/11 Time: 15:21 Sample (adjusted): 2000Q1 2010Q4 Included observations: 44 after adjustments 91 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob FDP(-1) 0.003139 0.011732 0.267557 0.7903 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood -0.003764 -0.003764 0.003999 0.000688 181.0271 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat 0.000291 0.003992 -8.183052 -8.142502 2.032066 Null Hypothesis: INV has a unit root Exogenous: None Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -0.454794 -2.618579 -1.948495 -1.612135 0.5123 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(INV) Method: Least Squares Date: 04/23/11 Time: 15:22 Sample (adjusted): 2000Q1 2010Q4 Included observations: 44 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob INV(-1) -0.009693 0.021314 -0.454794 0.6515 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.004786 0.004786 0.020412 0.017916 109.3042 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat 2.50E-05 0.020461 -4.922920 -4.882370 2.517314 Null Hypothesis: LREER has a unit root Exogenous: None Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* 92 Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level 1.020085 -2.619851 -1.948686 -1.612036 0.9165 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LREER) Method: Least Squares Date: 04/23/11 Time: 15:22 Sample (adjusted): 2000Q2 2010Q4 Included observations: 43 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob LREER(-1) D(LREER(-1)) 0.000888 -0.515277 0.000870 0.134095 1.020085 -3.842616 0.3137 0.0004 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.264403 0.246462 0.023893 0.023406 100.5792 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat 0.002558 0.027524 -4.585077 -4.503161 2.104489 Phụ lục – Kết kiểm tra nghiệm đơn vị sai phân bậc biến CAD, FDP, INV LREER Null Hypothesis: DCAD has a unit root Exogenous: None Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) 93 Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -6.604155 -2.619851 -1.948686 -1.612036 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DCAD) Method: Least Squares Date: 04/23/11 Time: 15:17 Sample (adjusted): 2000Q2 2010Q4 Included observations: 43 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DCAD(-1) -1.007461 0.152550 -6.604155 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.509305 0.509305 0.018794 0.014835 110.3834 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat -0.000426 0.026829 -5.087598 -5.046640 1.997808 Null Hypothesis: DFDP has a unit root Exogenous: None Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DFDP) Method: Least Squares Date: 04/23/11 Time: 15:18 Sample (adjusted): 2000Q2 2010Q4 Included observations: 43 after adjustments t-Statistic Prob.* -6.559599 -2.619851 -1.948686 -1.612036 0.0000 94 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DFDP(-1) -1.011658 0.154226 -6.559599 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.506039 0.506039 0.004048 0.000688 176.4058 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat -2.33E-05 0.005759 -8.158408 -8.117449 2.000029 Null Hypothesis: DINV has a unit root Exogenous: None Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -6.931806 -2.621185 -1.948886 -1.611932 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DINV) Method: Least Squares Date: 04/23/11 Time: 15:20 Sample (adjusted): 2000Q3 2010Q4 Included observations: 42 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DINV(-1) D(DINV(-1)) -1.655344 0.311954 0.238804 0.150326 -6.931806 2.075182 0.0000 0.0444 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.669407 0.661142 0.019245 0.014816 107.3493 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat Null Hypothesis: DLREER has a unit root Exogenous: None -0.000426 0.033061 -5.016634 -4.933888 1.912549 95 Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -11.24843 -2.619851 -1.948686 -1.612036 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DLREER) Method: Least Squares Date: 04/23/11 Time: 15:21 Sample (adjusted): 2000Q2 2010Q4 Included observations: 43 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DLREER(-1) -1.503125 0.133630 -11.24843 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.750776 0.750776 0.023904 0.024000 100.0403 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat 0.000233 0.047883 -4.606526 -4.565568 2.071550 Phụ lục – Kết ước lượng mô hình VECM (CAD) Vector Error Correction Estimates Date: 04/25/11 Time: 19:40 Sample (adjusted): 2000Q3 2010Q4 Included observations: 42 after adjustments 96 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 CAD(-1) 1.000000 FDP(-1) 12.80385 (2.60374) [ 4.91748] INV(-1) 0.755129 (0.45830) [ 1.64766] LREER(-1) -3.261580 (0.66186) [-4.92789] C 12.90987 Error Correction: D(CAD) D(FDP) D(INV) D(LREER) CointEq1 -0.077660 (0.03606) [-2.15381] -0.019192 (0.01083) [-1.77214] -0.073324 (0.04437) [-1.65263] 0.142164 (0.05868) [ 2.42259] D(CAD(-1)) 0.163611 (0.14013) [ 1.16753] 0.006808 (0.04209) [ 0.16176] 0.369903 (0.17243) [ 2.14519] -0.070033 (0.22807) [-0.30707] D(CAD(-2)) 0.030524 (0.14113) [ 0.21628] 0.010065 (0.04239) [ 0.23745] 0.058877 (0.17366) [ 0.33903] -0.184042 (0.22969) [-0.80126] D(FDP(-1)) 0.608103 (0.64555) [ 0.94199] 0.115219 (0.19389) [ 0.59425] 0.581284 (0.79434) [ 0.73178] -1.692927 (1.05063) [-1.61135] D(FDP(-2)) -0.062067 (0.64936) [-0.09558] 0.186631 (0.19503) [ 0.95692] -0.327900 (0.79903) [-0.41037] -1.322377 (1.05683) [-1.25127] D(INV(-1)) -0.119550 (0.12823) [-0.93234] 0.004695 (0.03851) [ 0.12190] -0.433450 (0.15778) [-2.74717] -0.133493 (0.20869) [-0.63969] D(INV(-2)) -0.025739 (0.12910) 0.015396 (0.03878) -0.324371 (0.15886) 0.096922 (0.21011) 97 [-0.19937] [ 0.39704] [-2.04189] [ 0.46129] D(LREER(-1)) -0.393803 (0.12338) [-3.19179] -0.010790 (0.03706) [-0.29118] -0.349188 (0.15182) [-2.30005] -0.288446 (0.20080) [-1.43649] D(LREER(-2)) -0.623541 (0.10322) [-6.04072] 0.009176 (0.03100) [ 0.29598] -0.430282 (0.12701) [-3.38766] -0.007999 (0.16799) [-0.04762] C 0.004032 (0.00234) [ 1.71996] 0.000157 (0.00070) [ 0.22243] 0.000706 (0.00288) [ 0.24479] 0.005646 (0.00381) [ 1.48012] 0.546689 0.419195 0.006635 0.014399 4.287962 124.2193 -5.439015 -5.025284 0.002171 0.018894 0.126017 -0.119791 0.000599 0.004325 0.512665 174.7375 -7.844644 -7.430913 0.000281 0.004087 0.429785 0.269412 0.010046 0.017718 2.679912 115.5081 -5.024194 -4.610463 -0.000140 0.020729 0.428180 0.267355 0.017574 0.023435 2.662405 103.7637 -4.464940 -4.051209 0.003333 0.027379 Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 4.19E-16 1.41E-16 528.0435 -23.04969 -21.22928 R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent Phụ lục – Kết kiểm định tính ngoại sinh yếu Vector Error Correction Estimates Date: 04/25/11 Time: 12:16 Sample (adjusted): 2001Q1 2010Q4 Included observations: 42 after adjustments 98 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegration Restrictions: A(1,1)=0 Convergence achieved after 11 iterations Not all cointegrating vectors are identified LR test for binding restrictions (rank = 1): Chi-square(1) 13.52388 Probability 0.000000 Cointegrating Eq: CointEq1 Vector Error Correction Estimates Date: 04/25/11 Time: 12:17 Sample (adjusted): 2000Q3 2010Q4 Included observations: 42 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegration Restrictions: A(2,1)=0 Convergence achieved after 13 iterations Not all cointegrating vectors are identified LR test for binding restrictions (rank = 1): Chi-square(1) 14.37203 Probability 0.000000 Cointegrating Eq: CointEq1 Vector Error Correction Estimates Date: 04/25/11 Time: 12:18 Sample (adjusted): 2000Q3 2010Q4 Included observations: 42 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegration Restrictions: A(3,1)=0 Convergence achieved after 28 iterations Not all cointegrating vectors are identified LR test for binding restrictions (rank = 1): Chi-square(1) 12.3966 Probability 0.000000 Cointegrating Eq: CointEq1 Vector Error Correction Estimates 99 Date: 04/25/11 Time: 12:18 Sample (adjusted): 2000Q3 2010Q4 Included observations: 42 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegration Restrictions: A(4,1)=0 Convergence achieved after 28 iterations Not all cointegrating vectors are identified LR test for binding restrictions (rank = 1): Chi-square(1) 14.37966 Probability 0.000000 Cointegrating Eq: CointEq1 Phụ lục – Kết ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến thâm hụt tài khoản vãng lai ngắn hạn Dependent Variable: DCAD Method: Least Squares 100 Date: 04/25/11 Time: 18:43 Sample (adjusted): 2002Q1 2010Q4 Included observations: 36 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DCAD(-1) DCAD(-2) DCAD(-3) DCAD(-4) DCAD(-5) DCAD(-6) DCAD(-7) DCAD(-8) DFDP(-1) DFDP(-2) DFDP(-3) DFDP(-4) DFDP(-5) DFDP(-6) DFDP(-7) DFDP(-8) DINV(-1) DINV(-2) DINV(-3) DINV(-4) DINV(-5) DINV(-6) DINV(-7) DINV(-8) DLREER(-1) DLREER(-2) DLREER(-3) DLREER(-4) DLREER(-5) DLREER(-6) DLREER(-7) DLREER(-8) C(-1) 0.438281 -0.161593 -0.055378 0.383675 -0.397866 0.127371 -0.169543 -0.475004 -0.295973 2.598095 -1.608055 0.040201 -1.273474 -1.865701 -2.257072 -0.046608 -0.247472 -0.261122 -0.335231 0.042990 -0.162182 -0.243479 -0.104213 -0.370785 -0.130849 -0.224165 -0.610188 0.191271 0.350362 0.461052 0.094853 0.217262 0.006736 0.346243 0.351697 0.329358 0.424671 0.376929 0.315575 0.218592 0.178669 1.083025 1.248431 1.316719 1.001931 1.253796 1.239293 1.602599 5.823418 0.309865 0.324526 0.323051 0.312313 0.333488 0.348763 0.296975 0.258879 0.262087 0.226857 0.229817 0.390689 0.387894 0.483726 0.290097 0.353712 0.005946 1.265818 -0.459467 -0.168139 0.903464 -1.055548 0.403617 -0.775615 -2.658570 -0.273284 -2.081089 -1.221259 0.040124 -1.015695 -1.505456 -1.408383 -0.008004 -0.798646 -0.804624 -1.037703 0.137649 -0.486321 -0.698121 -0.350914 -1.432268 -0.499260 -0.988135 2.655102 0.489574 0.903242 0.953125 0.326971 0.614233 1.132820 0.0429 0.6771 0.8772 0.4329 0.3687 0.7135 0.4945 0.0064 0.8024 0.0289 0.3092 0.9705 0.3846 0.2293 0.2538 0.9941 0.4829 0.4799 0.3757 0.8992 0.6601 0.5353 0.7488 0.0024 0.6519 0.3959 0.0067 0.6580 0.4330 0.4108 0.7652 0.5825 0.3396 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson 0.967469 0.620474 0.012580 0.000475 151.1704 1.595780 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.002531 0.020420 -6.565022 -5.113463 6.788132 0.002161 101 Phụ lục – Kết kiểm định tính dừng phần dư kết ước lượng VECM (CAD) Null Hypothesis: RESID01 has a unit root Exogenous: None Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -5.662941 -2.622585 -1.949097 -1.611824 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(RESID01) Method: Least Squares Date: 04/24/11 Time: 13:52 Sample (adjusted): 2000Q4 2010Q4 Included observations: 41 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob RESID01(-1) -0.889205 0.157022 -5.662941 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.444972 0.444972 0.012786 0.006539 121.0668 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat 4.00E-05 0.017162 -5.856915 -5.815120 1.936227 Null Hypothesis: RESID02 has a unit root Exogenous: None Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) t-Statistic Prob.* 102 Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level -6.435662 -2.622585 -1.949097 -1.611824 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(RESID02) Method: Least Squares Date: 04/24/11 Time: 13:53 Sample (adjusted): 2000Q4 2010Q4 Included observations: 41 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob RESID02(-1) -1.018865 0.158315 -6.435662 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.508701 0.508701 0.003866 0.000598 170.1085 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat -1.89E-05 0.005515 -8.249197 -8.207402 1.961816 Null Hypothesis: RESID03 has a unit root Exogenous: None Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(RESID03) Method: Least Squares Date: 04/24/11 Time: 13:53 Sample (adjusted): 2000Q4 2010Q4 Included observations: 41 after adjustments t-Statistic Prob.* -6.391513 -2.622585 -1.949097 -1.611824 0.0000 103 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob RESID03(-1) -0.996420 0.155897 -6.391513 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.505182 0.505182 0.015596 0.009730 112.9197 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Durbin-Watson stat 0.000284 0.022172 -5.459495 -5.417701 1.998077 Null Hypothesis: RESID04 has a unit root Exogenous: None Lag Length: (Automatic based on SIC, MAXLAG=9) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -7.326622 -2.622585 -1.949097 -1.611824 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(RESID04) Method: Least Squares Date: 04/24/11 Time: 13:53 Sample (adjusted): 2000Q4 2010Q4 Included observations: 41 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob RESID04(-1) -1.129900 0.154218 -7.326622 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.572261 0.572261 0.020186 0.016299 102.3432 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion DurbinWatson stat Đồ thị phần dư 0.001278 0.030865 -4.943572 -4.901778 1.963829 104 CAD Residuals FDP Residuals 04 025 03 020 02 015 01 010 00 005 -.01 000 -.02 -.005 -.03 -.04 -.010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 INV Residuals 03 04 05 06 07 08 09 10 08 09 10 LREER Residuals 04 10 03 08 02 06 01 04 00 02 -.01 00 -.02 -.02 -.03 -.04 -.04 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 ... kinh tế nước 1.2 Quan hệ sách tài khóa tài khoản vàng lai 1.2.1 Tác động sách tài khóa đến tài khoản vãng lai Chính sách tài khóa có tác động định đến tài khoản vãng lai quốc gia Có nhiều công... HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TÀI KHOẢN VÃNG LAI 27 Kết luận chương .34 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TÀI KHOẢN VÃNG LAI CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1990... – 2010 36 3.1 Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990 – 2010 36 3.2 Thực trạng tài khóa Việt Nam giai đoạn 1990 – 2010 44 3.3 Thực trạng tài khoản vãng lai Việt Nam giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của chính sách tài khóa đến tài khoản vãng lai tại việt nam giai đoạn 2000 2010 , Tác động của chính sách tài khóa đến tài khoản vãng lai tại việt nam giai đoạn 2000 2010 , Tác động của chính sách tài khóa đến tài khoản vãng lai tại việt nam giai đoạn 2000 2010 , CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ TÀI KHOẢN VÃNG LAI, 1 CÁC KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ TÀI KHOẢN VÃNG LAI, 2 QUAN HỆ GIỮA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ TÀI KHOẢN VÃNG LAI, CHƯƠNG 2: NHỮNG BẰNG CHỨNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TÀI KHOẢN VÃNG LAI, CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA,TÀI KHOẢN VÃNG LAI CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1990 - 2010, 1 THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 - 2010, 2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN, 4 NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN TÀI KHOẢN, 3 THỰC TRẠNG TÀI KHOẢN VÃNG LAI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1990 - 2010, CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN THÂM HỤT CÁN CAN6 TÀI KHOẢN VÃNG LAI, 2 GIẢI PHÁP MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC, 4 GIẢI PHÁP HỖ TRỢ, PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ KIỂM TRA NGHIỆM ĐƠN VỊ CỦA CÁC BIỂN CAD, FDP, INV, LREER, PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KIỂM TRA NGHIỆM ĐƠN VỊ CỦA SAI PHÂN BẬC MỘT CÁC BIẾN CAD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay